Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas ir naujumas. Pilietiško elgesio svarba buvo pastebėta prieš kelerius dešimtmečius. Mokslininkų pastebėjimu, organizacinis pilietiškumas daro didelį poveikį efektyviai organizacijos veiklai, nes visų pirmą, organizacijos, kurios darbuotojai pasiţymi aukštu organizaciniu pilietiškumu, uţtikrina valdymo produktyvumą, pagerina darbuotojų našumą, uţtikrina efektyvų išteklių panaudojimą, stabilizuoja organizacinį efektyvumą. Organizacijos, kurios nariai yra pilietiški organizacijos atţvilgiu pasiţymi maţesne darbuotojų kaita ir maţesniu darbuotojų pravaikštų kiekiu, kas neabejotinai svarbu organizacijai norinčiai sėkmingai veikti.

 

Didelis kiekis tyrimų bando rasti atsakymą i problemą, kodėl vieni darbuotojai linkę elgtis pilietiškai organizacijos labui, kiti – ne. Mokslininkai kelia prielaidą, kad organizacinio pilietiškumo prieţastis gali būti darbuotojų nuostatos, tokios kaip pasitenkinimas darbu, organizacinis įsipareigojimas bei organizacinis teisingumas. Šiame tyrime bandoma rasti ryšius tarp pasitenkinimo darbu ir organizaciniu pilietiškumu. Literatūroje organizacinis pilietiškumas daţniausiai yra nagrinėtas su pasitenkinimu darbu nuostata, kadangi mokslininkai labiausiai suinteresuoti problema ar patenkinti darbu asmenys yra linkę daryti daugiau negu reikalauja jų oficialios darbinės pareigos.

 

Pilietiškas elgesys organizacijoje ilgą laiką buvo nagrinėtas individualiame analizės lygmenyje. Tačiau neseniai, keli autoriai sutelkė dėmesį ne į individualų pilietišką elgesį organizacijoje, o į grupės lygmenį, naudodami skirtingus terminus, tokius kaip organizacinis pilietiškumas grupės lygmenyje, pilietiškas elgesys komandoje ar kolektyvinis pilietiškumas organizacijoje (Ehrhartas ir Naumannas, 2004; Karamas ir Kwantesas, 2006; Koysas, 2001; Pearce„as ir Herbikas, 2004; Podsakoffas, Ahearne„as ir MacKenzis, 1997; Schnake„as ir Dumleris, 2003).

 

Karambayya (1990) pirma tyrinėjo organizacinį pilietiškumą vienoje iš grupės rūšių - komandoje. Mokslininkės tyrimų rezultatai parodė, kad komandos, kurios pasiţymėjo aukštesniu narių pasitenkinimu darbu lygiu, rodė aukštesnius organizacinio pilietiškumo rodiklius, kas neabejotinai spartina ne tik komandinio darbo pasisekimą, bet ir visos organizacijos veiklos efektyvumą.

 

 

Temos ištirtumas. Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, galima pastebėti, kad tyrimai nagrinėjantys organizacinį pilietiškumą buvo atlikti ne tik Jungtinėse Amerikos Valstijose .Pavyzdţiui,

8

 

empirinius duomenys atliko kiniečiai (Chenas ir Francescas, 2003), australai (Plunksna ir Rauteris, 2004), vokiečiai (Thauas ir kt., 2004), malaizijiečiai (Coynis ir Ongas, 2007), afrikiečiai (Ehigie„as ir Otukoyas, 2005), arabai (Shawas Deleris ir Abdullas, 2003), olandai ir belgai (Lievensas ir Anseelis, 2004), izraeliečiai (Cohenas, 2006), anglai (Coylas-Shapiro„as, 2002). Tai, kad šis sąrašas nuolat auga rodo, kad elgesio egzistavimas susijęs su organizaciniu pilietiškumu domina mokslininkus visame pasaulyje. Tuo tarpu Lietuvos mokslininkų darbuose pilietiškas elgesys išsamiau nėra tyrinėtas. Šiuo metu mokslininkai tyrinėdami organizacinį pilietiškumą ir jo susijusius veiksnius, daţniausiai naudojasi Organ (1988) pasiūlytomis penkiomis organizacinio pilietiškumo matmenimis arba kitaip dar vadinamomis

– dimensijomis.

 

Daugelis uţsienio publikuotų tyrinėjimų nagrinėjo OPE individualiame lygmenyje, tačiau tik maţa dalis iš jų buvo ištyrinėti grupės ar organizacijos lygmeny

 

Tyrimo tikslas – ištirti ir įvertinti Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos tarnautojų organizacinio pilietiškumo raišką ir jo įtaką komandiniam darbui.

 

Numatytam tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti šiuos uţdavinius :

 

 1. Įvertinti organizacinio pilietiškumo ypatybes;

 

 1. Išanalizuoti komandinio darbo charakteristiką;

 

 1. Įvertinti organizacinio pilietiškumo ir komandinio darbo priklausomybės pasireiškimą tarp organizacijos darbuotojų

 

Tyrimo objektas – ,,Sodros“ darbuotojų organizacinio pilietiškumo ir komandinio darbo raiška ir sąryšio ypatumai.

 

Tyrimo problema – Neţinant pilietiško elgesio komandoje prieţasties, nesuvokiama pati pilietiško elgesio komandoje esmė.

 

Atsiţvelgiant į tyrimo problemą nustatyta tyrimo hipotezė – komandos nariai, kurie yra patenkinti darbo atlyginimu pasiţymi aukštu organizaciniu pilietiškumu.

 

Tyrimo metodai :

 

Teoriniai: mokslinės literatūros studijavimas ir analizė. Remiantis moksline analize šiame tyrime atskleidţiama teoriniai tiriamosios problemos pagrindai;

 

Empiriniai: Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos tarnautojų anketinė apklausa;

 

Statistiniai: koreliacinė analizė, aprašomoji statistika, grafinis duomenų pateikimo metodas.

 

Koreliacinis analizės metodas padėjo išsiaiškinti organizacinio pilietiškumo ir komandinio darbo ryšį.

 

Grafinis duomenų pateikimo metodas leido apibendrintai ir suprantamai aprašyti didelį duomenų kiekį.

Darbo tipas:
Apimtis:
11000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA
 • 1
 • SUMMARY
 • 3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 6
 • ĮVADAS
 • 7
 • 1. ORGANIZACINIO PILIETIŠKUMO BENDRA CHARAKTERISTIKA
 • 9
 • 1.1
 • Organizacinio pilietiškumo samprata
 • 9
 • 1.2
 • Organizacinio pilietiškumo poveikis organizacijos veiklai ir sėkmei
 • 10
 • 1.3
 • Organizacinio pilietiškumo matmenys
 • 11
 • 1.4
 • Ryšys tarp nuostatų ir pilietiško elgesio organizacijoje
 • 13
 • 2. KOMANDINIO IR GRUPINIO DARBO TEORINĖ APŢVALGA
 • 17
 • 2.1
 • Grupės apibrėţimas ir struktūra
 • 17
 • 2.2
 • Komandos ir komandinio darbo charakteristika
 • 18
 • 2.2.1 Komandos rūšys
 • 20
 • 2.2.2 Efektyvios komandos savybės
 • 22
 • 2.3
 • Komandinio ir grupinio darbo sąvokų skirtumai
 • 24
 • 2.4
 • Organizacinio pilietiškumo poţymiai grupės/komandos lygmenyje
 • 27
 • 3.ORGANIZACINIOPILIETIŠKUMOPOVEIKISKOMANDINIAM
 • DARBUI
 • VALSTYBINĖJE SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOJE TYRIMAS
 • 28
 • 3.1
 • Tyrimo metodologija
 • 28
 • 3.2
 • Tyrimo analizė pagal demografinius rodiklius
 • 30
 • 3.3
 • Organizacinio pilietiškumo ir komandinio darbo analizė
 • 32
 • 3.4
 • Organizacinio pilietiškumo ir pasitenkinimo darbu analizė
 • 38
 • IŠVADOS
 • 41
 • REKOMENDACIJOS
 • 42
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • 43
 • PRIEDAI
 • 47

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m

Valstybiniu socialiniu draudimu siekiama apsaugoti žmones nuo socialinės ir ekonominės rizikos pasekmių. Šis draudimas pagrįstas [...]

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas
Referatas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas

Socialinio draudimo įstatyminę bazę sudaro daugelis jį reglamentuojančių įstatymų bei nutarimų. Jie skelbiami “Valstybės žiniose” [...]

Pensijos asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, valstybinio socialinio draudimo, valstybinės I ir II laipsnių, pareigūnų ir karių, nukentėjusių asmenų, mokslininkų, šalpos pensijos
Referatas Pensijos asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, valstybinio socialinio draudimo, valstybinės I ir II laipsnių, pareigūnų ir karių, nukentėjusių asmenų, mokslininkų, šalpos pensijos

Šiame darbe glaustai supažindinama su pensijų sistema Lietuvoje, analizuojama demografinė situacija bei apžvelgiami  teisės aktai [...]

LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Referatas LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinis draudimas yra privalomas kiekvienam nuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ar individualiai.

Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinio draudimo sistema Lietuvoje remiasi fundamentaliais universalumo bei asmenų solidarumo principais, kai dirbantys žmonės, mokėdami [...]