VŠį ,,Senjorų Eldoradas" Socialinės atsakomybės analizė darbuotojų ir administracijos požiūriu

62 psl. / 14246 žod.
Nagrinėjama socialinės atsakomybės reikšmė, esmė, analizė, pritaikant įmonės nuostatus. Baigiamasis buvo rašomas sistemingai, stengiant pasiekti maksimumą, galutinis įvertinimas - 9. Atskleidžiamos socialinės atsakomybės kryptys, remiantis socialinės atsakomybės gairėmis, straipsniais anglų kalba bei lietuvių mokslininkais.

Ištrauka

Temos aktualumas. Lietuvoje įsikūrusios įvairaus masto ir dydžio įmonės. Jose vyksta veikla vystoma ne tik ekonominiu, bet socialiniu atžvilgiu. Socialinė atsakomybė pastaruoju metu tampa vis populiaresnė. Socialinė atsakomybė yra laikoma tarsi pagalba sparčiau vystytis įmonės veiklai bei tobulėti. Tai įrankis, kurio pagalba vystoma įmonės veikla, jos įvaizdžio formavimas, įmonės valdymo sistema bei vaidmuo visuomenėje. Socialiai atsakinga įmonė atlieka svarbesnį vaidmenį bendruomenės gyvenime nei socialiai neatsakinga, kadangi dauguma įmonės veiklos sričių yra siejama su klientais, partneriais bei konkurentais. Vertėtų atkreipti dėmesį ir į tai, jog socialiai atsakinga įmonė gali būti ne tik gaminanti produkciją, bet ir teikianti tam tikras paslaugas, todėl senelių namų, grožio salonų ar renginių organizavimo įmonių socialinė atsakomybė taip pat yra labai svarbi ir aktuali. Socialinė atsakomybė yra vis populiaresnė sritis ne tik visuomeninėje veikloje, ši sritis prisideda ir prie aplinkos saugojimo ir aplinkos tausojimo. Vienas iš pagrindinių socialinę atsakomybę apimančių aspektų – aplinkosauga. Į gamtą, ypač XXI amžiuje yra itin sutelkiamas dėmesys. Domimasi kokioje aplinkoje gyvena XXI amžiaus visuomenė, tokioje aplinkoje gyvens ir ateities kartos. Taigi socialinė atsakomybė vysto ne tik įmonių tobulinimo sistemą, bet ir skatina saugoti aplinką, galvoti apie ateities kartas, joms paliekamą aplinką bei išteklius. Tyrimas padės išsiaiškinti bei patikslinti socialinę atsakomybę apimančias sritis bei pabrėžti socialinės atsakomybės naudą. Bus išsiaiškinta kaip įmonė vykdo socialinės atsakomybės gaires, kaip ji užsiima socialinės atsakomybės vystimu, užima aukšto socialinės atsakomybės lygio poziciją.


Tyrimo problema. Ne visos Lietuvoje esančios įmonės savanoriškai vykdo socialinės atsakomybės veiklą. Kadangi socialinės atsakomybės nuostatai ir forma nėra tiksliai apibrėžti, todėl yra labai sunku lyginti įmonių savanoriškai priimtus įsipareigojimus ir nustatyti ar įmonė yra socialiai atsakinga. Keliamas probleminis klausimas, kaip vykdoma socialinė atsakomybė VšĮ ,,Senjorų Eldoradas“?


Tyrimo objektas – VšĮ ,,Senjorų Eldoradas“ socialinė atsakomybė.


Tyrimo tikslas – išanalizuoti VšĮ ,,Senjorų Eldoradas“ socialinę atsakomybę darbuotojų ir administracijos požiūriu.


Tyrimo uždaviniai


Išnagrinėti socialinės atsakomybės teorinius aspektus.


Apibūdinti socialinės atsakomybės kategorijas ir kriterijus.


Ištirti VšĮ ,,Senjorų Eldoradas“ socialinę atsakomybę darbuotojų ir administracijos požiūriu.


Tyrimo metodai:


Mokslinės literatūros analizė.


Interviu.


Turinio analizė.


Anketinė apklausa.


Statistinė duomenų analizė.


Priemonės:


Mokslinė literatūra


Interviu klausimynas.


Anketa.


Baigiamajame darbe remtasi moksline literatūra, kurioje aptariami įvairūs socialinės atsakomybės aspektai. A. Šalčiaus (2009) mokomojoje knygoje ,,Organizacijos valdymas“ aptariama socialinė atsakomybė, bei jos reikšmė įmonėms. B. Gruževskis (2006) pabrėžia socialinės atsakomybės svarbą LR Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų socialinei partnerystei. Remiamasi A. Carroll (2007) socialinės atsakomybės piramide, kurioje įvardinti socialinės atsakomybės lygmenys. Socialinės atsakomybės reikšmė aptariama, remiantis E. Bendrotainienės ir E. Šimkutės moksliniu darbu ,,Įmonės socialinės atsakomybės atskleidimo vertinimas Lietuvos didžiosiose įmonėse“ (2016). Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniu tinklalapiu (http://www.socmin.lt/lt/darbo-rinka-uzimtumas/imoniu-socialine-atsakomybe-isa/trumpa-informacija-apie-73c2.html) nurodyti socialinės atsakomybės principai. Apie ISO standartus rašoma, remiantis ISO standartų internetiniu tinklalapiu (http://www.iso.org/iso/home.html).



Pagrindiniai darbo rezultatai ir jų praktinis reikšmingumas


Darbas tinka studentams, studijuojantiems verslo vadybą, organizacijos komunikacijos vadybą, verslumą, socialinės atsakomybės ypatumus, socialinės atsakomybės pritaikymą įmonėje, asmenims, planuojantiems kurti verslą, įmonėms, norinčioms tapti socialiai atsakingomis, asmenims, besidomintiems socialinės atsakomybės svarba bei nauda. Surinkta bei išanalizuota informacija gali būti naudojama, rengiant seminarus socialinės atsakomybės tema. Ji yra naudinga tuo, jog kiekviena įmonė gali pritaikyti socialinės atsakomybės sritis savo valdymo sistemoje bei tobulinti socialinį atakingumą. Taip pat įtraukti kasmet po naują socialinės atsakomybės sritį ir tapti visiškai socialiai atsakinga. Taip pat teorija apie socialinę atsakomybę skatina žmogų tapti socialiai atsakingu bei domėtis šia sfera ir įverinti ar jis gyvena socialiai atsakingoje aplinkoje. VšĮ ,,Senjorų Eldoradas“ įmonei naudinga tuo, jog ištiriama įmonės socialinė aplinka, darbuotojų darbo sąlygos, jų nuomonė aplinkosauginiu klausimu. Ištiriamas požiūris į socialinę atsakomybę bei jos laikymąsi, nustatoma ar įmonė yra pakankamai socialiai atsakinga, ji užima aukštą ar žemą socialinės atsakomybės poziciją. Išsiaiškinami darbuotojų lūkesčiai bei pageidavimai ir rekomenduojama kaip skatinti labiau vystyti bei tobulinti socialinės atsakomybės veiklą įmonėje VšĮ ,,Senjorų Eldoradas“.

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS5
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS7
 • I. Socialinės atsakomybės teoriniai aspektai10
 • 1.1. Socialinės atsakomybės samprata10
 • 1.2. Socialinės atsakomybės reikšmė13
 • 1.3. Socialinės atsakomybės principai ir ISO standartai16
 • 1.3.1. Socialinės atsakomybės principai16
 • 1.3.2. ISO standartai17
 • 1.3.3. ISO 26000 — Socialinė atsakomybė17
 • 1.3.4. ISO14001— Aplinkos apsauga19
 • 1.3.5. ISO 9000 — Kokybės valdymas20
 • 1.3.6. ISO 50001 — Energijos valdymas21
 • 2. Socialinės atsakomybės kategorijos ir kriterijai22
 • 2.1. Senelių namų socialinės atsakomybės kategorijos22
 • 2.2. Socialinės atsakomybės sistemos kriterijai27
 • 3. VšĮ ,,Senjorų Eldoradas“ socialinės atsakomybės analizė darbuotojų ir administracijos požiūriu28
 • 3.1. Tyrimo metodika28
 • 3.2. Organizacijos charakteristika29
 • 3.3. Tyrimo rezultatai30
 • IŠVADOS54
 • REKOMENDACIJOS55
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS56
 • PRIEDAI60
 • 1 PRIEDAS61
 • 2 PRIEDAS…………………………………………………………………………….……… ….67
 • 3 PRIEDAS……………………………………………………………………………………….….68
 • 4 PRIEDAS…………………………………………………………………………………………69
 • 5 PRIEDAS…………………………………………………………………………………………70

Reziumė

Autorius
literatura
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 13, 2018
Apimtis
62 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai