Kita / Turizmas

Lietuvos studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuo metu sportinis turizmas vystosi visoje Lietuvoje: statomos arenos, atidaromi nauji sporto ir aktyvaus laisvalaikio, sveikatingumo centrai ir teminiai parkai.

Dabar visuomenėje yra visiškai pripažinta, kad sportas ir turizmas yra susiję ir kartu sudaro ištisą turizmo sektorių. Daugelio šalių sporto ir turizmo profesionalai suvokė didžiulį šio turizmo sektoriaus potencialą ir sėkmingai išnaudoja šią nešinę rinką.

Atitinkami tyrimai rodo, kad sportinis turizmas yra labiausiai išvystytas turizmo sektorius ir generuojantis didžiulius pelnus prekybos elementas, sudarantis 4,5 trilijoną dolerių turizmo pramonė.

Laisvalaikis yra vienas reikšmingiausių asmenybės vystymosi faktorių. Neracionaliai organizuojant laisvalaikį, asmenybė gali pasiduoti įvairioms asocialioms tendencijoms, nutolti nuo kultūros. Viena iš galimybių racionaliai praleisti laisvalaikį gali būti dalyvavimas veikloje, kuri pagrįsta sportiniu turizmu.

Šiuolaikiniai vartotojai, ypač jauni, vis labiau sieja savo poilsį su aktyvia sportine veikla. Daugeliui vartotojų turizmas ir sportas yra neatsiejama laisvalaikio dalis, tačiau iki šiol yra atlikta palyginti nedaug tyrimų, susijusių su šios turizmo rūšies paslaugų vartotojų skatinimu Lietuvoje.  Nuolat kintanti ir dinamiška aplinka bei laisvalaikio mados tendencijų kaita lemia, kad jau atlikti tyrimai praranda savo aktualumą. Siekiant išsiaiškinti dabartinius vartotojų poreikius reikia atlikti naują tyrimą. Atsižvelgiant į svarbų turizmo ir sporto ryšį šiuolaikinėje laisvalaikio paslaugų rinkoje sportinio turizmo paslaugų vartotojų skatinančių veiksnių tyrimas gali būti svarbus įvairioms turizmo organizacijoms.

Kadangi dažniausiai sportinį turizmą renkasi jaunesnio amžiaus vartotojai, šis studentų dalyvavimą skatinančių veiksnių tyrimas renkantis sportinį turizmą padės geriau suprasti tokio laisvalaikio pasirinkimo priežastis ir padės atskleisti galimas vartotojų skatinimo bei produktų ar paslaugų modifikavimo galimybes, atsižvelgiant į vartotojų poreikius.

                      Darbo problema – Nepakankama studentų sportinio turizmo paslaugų pasiūla.

Darbo tikslas – Ištirti Lietuvos studentų dalyvavimą sportiniame turizme skatinančius veiksnius.

Darbo objektasStudentų dalyvavimas sportiniame turizme.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti mokslinę literatūrą sportinio turizmo tema;
 2. Apibrėžti pagrindinius žmogaus elgesį skatinančius veiksnius;
 3. Apibrėžti motyvacijos teorijas;
 4. Nustatyti Lietuvos  studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinančius veiksnius.
 5. Sukurti Lietuvos studentų dalyvavimą sportiniame turizme skatinimo strategiją/skatinantį produktą.

Darbo metodai:

 • Literatūros šaltinių analizė;
 • Stebėjimas.
 • Anketinė apklausa;

Tyrimo hipotezės:

 1.   Dalyvavimas/nedalyvavimas sportiniame turizme lapausiai priklauso nuo studento finansinių galimybių.
 2. Dalyvavimas sportiniame turizme priklauso nuo studento gyvenimo stilio.

Darbo struktūra:

Pirmojoje baigiamojo darbo dalyje teoriniu aspektu analizuojama mokslinė literatūra sportinio turizmo tema. Pasiremiant žymiausių psichologijos mokslo atstovų bei sportinio turizmo teoretikų teiginiais išnagrinėti pagrindiniai dalyvavimo sportiniame turizme motyvai.

Antroje darbo dalyje atliktas kiekybinis tyrimas – apklausa. Viso tyrimo metu buvo apklaustas  402 respondentai.

Trečioje šio darbo dalyje remiantis tyrimo rezultatais ir respondentų poreikiais parengta kelionė – sportinio turizmo stovykla studentams.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10378 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. STUDENTŲ DALYVAVIMO SPORTINIAME TURIZME TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.2 Sportinio turizmo samprata ir esmė7
 • 1.2.1 Sportinio turizmo klasifikacija11
 • 1.3 Motyvai, žmogaus elgesį skatinantys veiksniai15
 • 1.4 Motyvacijos teorijos17
 • 1.5 Tyrimo metodologija20
 • 1.6 Literatūros šaltinių analizės apibendrinimas21
 • 2. LIETUVOS STUDENTŲ DALYVAVIMO SPORTINIAME TURIZME TYRIMAS23
 • 2.1 Tyrimo metodų pagrindimas23
 • 2.2 Respondentų demografiniai duomenys.24
 • 24
 • 2.3 Tyrimo rezultatų interpretavimas26
 • 2.4 Studentų dalyvavimą sportiniame turizme skatinantys/neskatinantys veiksniai.31
 • 2.5 Tyrimo rezultatų apibendrinimas35
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI37
 • 3. STUDENTŲ SPORTINIO TURIZMO STOVYKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS39
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA43
 • Literatūros SĄRAŠAS44
 • PRIEDAI46

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas
Referatas Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui.

Edukacinio turizmo moksleiviams Molėtų rajone skatinimas
Diplominis darbas Edukacinio turizmo moksleiviams Molėtų rajone skatinimas

Temos aktualumas. Edukacinis turizmas yra būdas praturtinti mokymo - ugdymo procesą skatinant moksleivį domėtis kelionėmis [...]

Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos

Temos aktualumas. Esant sparčiai atvykstamojo turizmo plėtrai pasaulyje svarbu objektyviai įvertinti šį sektorių Lietuvoje ir [...]

Metinis sportinis rengimo ciklas, jo struktūra ir turinys
Prezentacija Metinis sportinis rengimo ciklas, jo struktūra ir turinys

Sportinio rengimo vienų metų laikotarpis, kuri sudaro tam tikras makrociklų (paprastai - parengiamasis, varžybų ir pereinamasis [...]

Sportinio turizmo paslaugų vertinimas kelionių agentūroje „Travel oasis“
Diplominis darbas Sportinio turizmo paslaugų vertinimas kelionių agentūroje „Travel oasis“

Sportinio turizmo istorija siekia antikos laikus, tačiau kaip mokslinis objektas jis imtas tyrinėti tik prieš [...]

Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai
Diplominis darbas Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai

  ĮVADAS   Šiuolaikinis pasaulis pasižymi itin sparčiu inovacijų diegimo tempu. Augant technologinei pažangai, tobulėja verslo, transporto ir paslaugų sektoriai. Viena su kita bendradarbiaudamos įmonės jungiasi į bendrus tinklus, kuria koncernus, teikia kompleksines paslaugas vartotojams. Pažanga stipriai jaučiama ir oro transporto sektoriuje, ypatingai oro transporto paslaugų rinkoje, kuri  liberalizavus atsirado galimybė įsigalėti atvirųjų oro erdvių sutartims. Šios sutartys lėmė tai, jog atsirado jungiamieji skrydžiai, kurių metu keleiviai keičia lėktuvus tarpiniuose oro uostuose. Tarptautiniai susitarimai susiję su oro laisvėmis suteikė galimybę tiek oro transporto paslaugas teikiančioms bendrovėms įgyvendinti lankstesnes maršrutų sistemas, tiek  oro  transporto  keleiviams  naudotis  patogesnėmis  paslaugomis  norint  pasiekti  reikiam tiksl .  Minėtosios  pertvarkos  oro  transporto  sistemoje  formavo  nauj        žmonių  požiūrį  į  ilgo nuotolio keliones, skrydžiai tapo pigesni, tolimos šalys greičiau pasiekamos. Tai savo ruožtu palietė  ir  viešbučių  rink ,  kuomet  padidėjęs  atvykstančių  žmonių  srautas  sudarė  galimybes vystytis platesnei agyvendinimo paslaugų rinkai šalies viduje. Lietuvoje  atvykstančiųjų  turistų  srautas  padidėjo  pasirašius  Šengeno  sutartį.  Ši  sutartis paskatino pigias oro skrydžių bendroves ieškoti galimybių pradėtį komercinę veikl   Lietuvoje. Dėl  šių  priežasčių  užsieno  turistams  susidarė  geresnės  atvykimo  į  Lietuv          s lygos.  Taigi, padidėjęs turistų, atvykusių oro transportu, srautas paveikė viešbučių rinkos plėtr  Lietuvoje. Temos  aktualumas.  Šiame darbe nagrinėjama oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka viešbučių rinkai Lietuvoje. Ši tema tampa aktuali, kadangi strateginiuose transporto srities planuose  numatomos  oro  transporto  sektoriaus  plėtros  priemonės  yra  nukreiptos  į  uostų infrastruktūros plėtr   bei naujų vežėjų pritraukim   į šalies tarptautinius oro uostus, kas savo ruožtu turėtų dar padidinti atvykstančiųjų turistų srautus, o tai formuoti ir šalies apgyvendinimo paslaugų sektoriaus veiklos rezultatus. Taigi, tampa itin aktualu išsiaiškinti ir įvertyinti, koki įtak   Lietuvos viešbučių rinkai gali padaryti padidėjęs atvykstančių turistų  skaičius per Lietuvos oro uostus. Problemos formulavimas. Padidėjęs atvykstančiųjų turistų srautas gali teigiamai paveiktį šalies   ekonominę  padėtį,   todėl   labai   svarbu   įvertinti   kaip   į   padidėjusių   oro   transportu atvykstančių turistų sraut   reaguoja Lietuvos viešbučiai, taip pat svarbu įvertinti ar Lietuvos vyriausybės  patvirtintos  turizmo  sektoriaus  plėtros  priemonės  yra  adekvačios  ir  atitinka  oro transporto sektoriaus plėtros tendencijas.     Darbo tikslas. Išnagrinėti oro tranportu atvykstančių turistų srautų įtak   Lietuvos viešbučių rinkai. Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai   Darbo uždaviniai: Išnagrinėtimokslinėje  literatūroje  nagrinėjamas  turizmo,  viešbučių  rinkos  ir  oro transporto sistemų tarpusavio s sajas ir priklausomybes; IšanalizuotiLietuvos viešbučių rink  ir šiandieninę situacij  lėmusius veiksnius; Atliktišalies oro transporto sektoriaus esamos būklės ir perspektyvų analizę; Atliktioro transportu atvykstančių turistų įtakos viešbučių rinkai šalyje vertinim .   Darbo  metodai:  mokslinės  literatūros  analizė,  šalies  viešbučių  ir  oro  transporto  rinkų statistinių rodiklių analizė, koreliacinė analizė, regresinė analizė, prognozinis vertinimas. Darbo struktūra. Baigiam jį bakalaurinį darb   sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmame skyriuje, remiantis moksline ir metodine literatūra yra apžvelgiamos turizmo, viešbučių rinkos ir oro transporto sistemų tapusavio s s jos. Antrojoje darbo dalyje pateikiama Lietuvos viešbučių ir  oro  transporto  rinkų  analizė,  išskiriami  ekonominiai  rodikliai,  apžvelgiami  oro  transportu atvykstančių turistų srautai, nagrinėjama jų įtaka šalies viešbučių rinkai. Trečioje darbo dalyje pateikiama   oro   tranportu   atvykstančių   turistų   srautų   įtakos   Lietuvos   viešbučių   rinkai perspektyvinis vertinimas. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos.   [...]

Klaipėdos miesto turizmo ir viešbučių rinka ir jos išskirtinumas Lietuvos atžvilgiu
Tyrimas Klaipėdos miesto turizmo ir viešbučių rinka ir jos išskirtinumas Lietuvos atžvilgiu

Svarbus faktorius rinkai- atsinaujinę ir patobulinti lankomi objektai, pvz: kelerius metus Klaipėdoje buvo atnaujinamas Jūrų [...]

Ekonominis turizmo poveikis šaliai: Lietuvos atvejis
Diplominis darbas Ekonominis turizmo poveikis šaliai: Lietuvos atvejis

Pastaruosius 50-imt metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai ir tampa svarbiu ūkio ekonomikos sektoriumi šalyje [...]

Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai
Kursinis darbas Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai

Pastaruosius 50 metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai. Kiekvienas metais vis daugiau ir daugiau žmonių [...]

Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė
Referatas Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė

Egiptas - šalis, kuri yra natūrali kryžkelė tarp trijų žemynų: Afrikos, Azijos ir Europos. Šiaurėje [...]

Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos
Rašinys Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos

Ko geras, dažnas lietuvis, paklaustas, ar Lietuvoje išvystytas turizmas ir ar turime, ką parodyti atvykusiam [...]

Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje
Prezentacija Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje

•Turizmo produktas – prekių ir paslaugų visuma, tenkinanti turisto poreikius kelionės metu. •Tai gali būti pavieniai [...]

Turizmo plėtra Lietuvoje
Referatas Turizmo plėtra Lietuvoje

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių [...]

Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui
Diplominis darbas Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui

Lietuva – žinoma šalis Europos žemyne. Viešbučių sektorius dėl palankios geografinės padėties, Baltijos jūros regiono [...]

Kultūros paveldo reikšmė rekreacijai ir turizmui Lietuvoje
Referatas Kultūros paveldo reikšmė rekreacijai ir turizmui Lietuvoje

ĮVADAS.               Žmonės daug keliauja, ypač dabartinė karta. Noras pailsėti, pažinti kitas šalis bei kultūras skatina [...]