Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinių darbuotojų karjeros galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:

Postmodernioje visuomenėje karjera yra suprantama kaip individui svarbių socialinių vaidmenų grandis, kuri pasireiškia asmeniniu profesiniu tobulėjimu bei saviraiška. Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, galima daryti išvadą, kad karjera yra asmens gyvenimo planas, vizija, susijusi su ateities perspektyvomis (Rudžinskienė ir Paulauskaitė, 2012). Pasak Paužuolienės ir Mauricienės (2012), pats žmogus yra atsakingas už savo karjerą bei yra svarbiausias jos kūrėjas bei vertintojas, todėl karjera laikytina kaip socialinis institutas, vystantis individų, organizacijų ir visuomenės pažangą (Kučinskienė, 2003). Pats žmogus pirmiausia turi pažinti save, suprasti savo lūkesčius ir tuomet jis gali tikėtis sėkmės karjeroje.

Socialiniai darbuotojai – žmonės, kurie kasdien susiduria su sudėtingomis situacijomis, sprendžia įvairias kitų asmenų problemas, todėl galima kelti klausimą, kiek jie patys mąsto apie save, savo profesiją bei kokios yra jų karjeros galimybės.

Socialinio darbo raidą Lietuvoje yra apžvelgęs Bagdonas (2001), socialinio darbo ištakas ir jų raidą nagrinėjo Pivorienė (2004), apie socialinio darbuotojo profesiją rašė ir Kavaliauskienė (2005). Apie socialinių darbuotojų profesijos ypatumus taip pat rašė Leliūgienė (2006), J. Sadauskas (2010), Augulienė (2010). Kaip projektuoti socialinio darbuotojo karjerą rašė Musina – Maznova (2012).

Temos aktualumą ir naujumą lemia tai, kad šiandien socialinis darbas suprantamas kaip pakankamai svarbi ir profesine prasme teigiamai vertinama specialybė. Vis tik dažnu atveju į socialinį darbuotoją dar žvelgiama tik kaip į priemonę ar įrankį, padedantį išspręsti kitų žmonių problemas, o mažai atkreipiama dėmesio į pačio specialisto poreikius, lūkesčius ir norus jo karjeros valdyme.

Socialinio darbuotojo reikšmė ir svarba pamažu didėja, todėl reikalinga atsižvelgti ir į pačių specialistų karjeros galimybes, kad jie būtų motyvuoti gerai atlikti savo darbą ir turėtų galimybių kilti karjeros laiptais. Nors socialinių darbuotojų karjeros galimybės tyrinėtos dar pakankamai mažai, aktualu panagrinėti, kaip patys socialiniai darbuotojai vertina ir supranta savo karjeros galimybes, kiek jiems tai yra svarbu, su kokiomis problemomis ar sunkumais jie susiduria.

Šiandien socialiniais darbuotojais laikomi socialinį darbą dirbantys asmenys, o socialinis darbas LR įsakyme (2015) „Dėl  socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo pakeitimo” apibrėžiamas kaip „profesinė socialinio darbuotojo ir socialinių darbuotojų padėjėjų veikla, nukreipta ryšių tarp žmonių ir jų aplinkos pagerinimui, siekiant sustiprinti asmenų ar jų bendruomenių prisitaikymo prie aplinkos galimybes bei padėti jiems integruotis visuomenėje. Socialinis darbas skatina socialinius pokyčius visuomenėje ir suteikia galimybę patiems žmonėms, bendruomenėms dalyvauti sprendžiant jų socialines problemas, didinant pačių atsakomybę ir nepažeidžiant žmonių orumo“ (LR SADM įsakymas, 2015). Lietuvos profesijų klasifikatoriuje (2012), socialiniai darbuotojai apibrėžiami kaip „socialiniai darbuotojai ir konsultantai konsultuoja su socialiniais ir asmeniniais sunkumais susidūrusius asmenis, šeimas, grupes, bendruomenes ir organizacijas, padeda jiems orientuotis. Jie padeda lavinti įgūdžius ir naudoti išteklius, paramos paslaugas, prireikus susidoroti su nedarbo, skurdo, negalios, priklausomybės, kriminalinėmis, nusikalstamo elgesio, vedybinėmis ir kitomis problemomis“.

Tyrimo objektas – socialinių darbuotojų karjeros galimybės.

Darbo tikslas – išanalizuoti socialinių darbuotojų karjeros galimybes.

Tyrimo klausimas Kaip socialiniai darbuotojai supranta karjerą.

Tyrimo uždaviniai:

1. Apibrėžti karjeros sampratą ir išanalizuoti karjeros reikšmę individui ir organizacijai,

2. Išnagrinėti socialinio darbuotojo profesijos teorinius karjeros aspektus,

3. Ištirti kaip socialiniai darbuotojai vertina savo karjeros galimybes.

Tyrimo metodai: teorinis tyrimo metodas - mokslinės literatūros analizė bei empirinis tyrimo metodas - socialinių darbuotojų karjeros galimybių analizė, remiantis anketinės apklausos rezultatų duomenimis bei statistinė kiekybinių duomenų analizė. Darbe pristatoma ir analizuojama karjeros sąvoka, karjeros modeliai, karjeros vertinimas individo ir organizacijos požiūriu, aprašoma socialinio darbo profesija bei karjeros galimybės. Taip pat atlikta socialinių darbuotojų anketinė apklausa, kuria siekta išsiaiškinti, kaip socialiniai darbuotojai vertina savo karjeros galimybes. Gauti kiekybiniai duomenys apdoroti naudojantis Microsoft Excel 2010 programa.

Darbo struktūra: įvadas, 2 skyriai, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas (36 šaltiniai), priedai. Tyrimo duomenys iliustruoti 8 lentelėmis ir 19 paveikslais. Prieduose pateikiama anketa. Darbo apimtis – 59 p.

Darbo tipas:
Apimtis:
11269 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KARJEROS GALIMYBIŲ SOCIALINIAME DARBE ANALIZĖ8
 • 1.1. Karjeros sąvoka8
 • 1.2. Karjeros samprata individo ir organizacijos požiūriu10
 • 1.3. Konservatyvusis ir šiuolaikinis karjeros modelis12
 • 1.4. Socialinio darbo profesija14
 • 1.5. Socialinių darbuotojų karjera17
 • 2. SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ KARJEROS GALIMYBĖS20
 • 2.1. Tyrimo metodologija20
 • 2.1.1. Tyrimo dalyviai22
 • 2.2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas25
 • IŠVADOS41
 • REKOMENDACIJOS42
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • SANTRAUKA47
 • SUMMARY48
 • PRIEDAI49

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinių darbuotojų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, kvalifikacijos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, kvalifikacijos tobulinimo galimybės

1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vienu svarbiausiu valstybės uždaviniu tapo socialinės apsaugos sistemos sukūrimas. Tačiau [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose
Diplominis darbas Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose

Temos aktualumas: Socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių stokos, tema vis dar aktuali esmines socialines permainas [...]

Straipsnio „Karjeros galimybės ir darbo sąlygos ES institucijose“ komentaras
Referatas Straipsnio „Karjeros galimybės ir darbo sąlygos ES institucijose“ komentaras

Užsienio autoriai Bochartas (1995) bei Williamsas (1996) teigia, kad vadovaujantis Europos Bendrijos teisiniais aktais privatiems [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Socialinių darbuotojų, koordinuojančių savanorių veiklą, patirtys
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų, koordinuojančių savanorių veiklą, patirtys

Mūsų šalyje daug socialinių problemų, su kuriomis susiduria kiekvienas. Savanorystė – viena iš veiklų, kurios [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Karjeros reikšmė žmogaus socializacijos procese
Rašinys Karjeros reikšmė žmogaus socializacijos procese

Pastaruoju metu vis dažniau yra kalbama apie karjerą. Karjeros procesas yra sudėtingas, nėra „vieno teisingo [...]

V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje: galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė
Rašinys V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje: galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė

Santrauka Straipsnyje rašoma, kad yra pasigendama sistemiško požiūrio į karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąsajas sprendžiant [...]

Moters įvaizdis visuomenėje ir karjeros galimybės
Rašinys Moters įvaizdis visuomenėje ir karjeros galimybės

Senovėje vyras, laikomas stipriosios lyties atstovu, išeidavo į medžioklę tam, kad aprūpintų savo šeimą. Šiais [...]

Smurto apraiškos prieš vaikus šeimoje ir socialinės intervencijos galimybės
Kursinis darbas Smurto apraiškos prieš vaikus šeimoje ir socialinės intervencijos galimybės

Kursinis darbas apie smurtą prieš vaikus šeimose ir jo intervenciją [...]

Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės
Referatas Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės

Darbo tikslas – apžvelgti išeminę širdies ligą skatinančias socialines ir psichologines elgesio aplinkybes bei rizikos [...]

Socialinį darbą dirbančiųjų stacionarioje globos įstaigoje kvalifikacijos kėlimo galimybės
Referatas Socialinį darbą dirbančiųjų stacionarioje globos įstaigoje kvalifikacijos kėlimo galimybės

Problema.Šalyje vykstantys socialiniai, ekonominiai pokyčiai įpareigoja socialinius darbuotojus spręsti kylančias socialines problemas ieškant naujų veiksmingų [...]

Netradicinių terapijų panaudojimo galimybės socialiniame darbe
Referatas Netradicinių terapijų panaudojimo galimybės socialiniame darbe

Rašytojas Ž. de la Briujeras sakė: ,,Kas rūpinasi kitais, visada kupinas pasitikėjimo savimi, nes tai [...]

Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės
Paruoštukė Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės

Citata: Pasak M. Žaltausko (2010), daugumos respondentų, nedalyvaujančių savanoriškoje veikloje, atsakymas, kad nenorėtų arba nežino [...]

Socialinio darbuoto veikla sveikatos priežiūroje
Referatas Socialinio darbuoto veikla sveikatos priežiūroje

Patirta ir matyta situacija vienoje iš Vilniaus poliklinikų. Vienišos motinos su vaiku skundai apie požiūrį [...]