UAB „X“ logistinės veiklos optimizavimas

49 psl. / 11744 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Logistika – globali sritis globaliam pasauliui. Logistikos uždaviniai ilgainiui pakito nuo elementarių produktų išvežimo iki mokslo – kontroliuoti optimalius prekių, energijos ir informacijos srautus, planuoti, organizuoti sandėlių darbą pasitelkus supirkimo, planavimo ir transportavimo valdymą. Tinkamai sustyguota įmonės logistika būtina norint įsitvirtinti šiuolaikinėje verslo rinkoje, patenkinti klientų poreikius, maksimizuoti pelną bei vystyti sėkmingą organizacijos veiklą. Logistinės veiklos analizė įmonėje yra būtina, norint išsiaiškinti procesų efektyvumą, įsigilinti į visas stipriąsias bei silpnąsias puses tam, kad prireikus, būtų operatyviai reaguojama į susiklosčiusias situacijas. UAB „Riotransa“ nepakankamai skiria dėmesio logistinei veiklai ir jos optimizavimui, todėl reikalinga analizė, kuri padės atidžiau pažvelgti į įmonės vykdomą logistinę veiklą. Analizės metu bus išskiriamos stipriosios ir silpnosios organizacijos puses taip pat atsižvelgus į dabartinę įmonės padėtį problemų eliminavimui bus pateikiamos tobulinimo ir optimizavimo galimybės.

Problematika. UAB „Riotransa“ neišnaudoja visų galimybių logistinės veiklos efektyvumo didinimui. Įmonė nepakankamai skiria dėmesio logistiniams procesams ir veiklos optimizavimui, o tai trukdo įmonei pilnai išnaudoti esamus resursus ir greitai reaguoti į susiklostančias nepalankias situacijas.

Darbo objektas. UAB „Riotransa“ logistinė veikla.

Darbo tikslas. Išanalizuoti UAB „Riotransa“ logistinę veiklą bei optimizavimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

  1. Išanalizuoti logistinę veiklą teoriniu aspektu.
  2. Išanalizuoti UAB „Riotransa” klientų aptarnavimą bei užsakymų vykdymą.
  3. Išnagrinėti UAB „Riotransa“  maršrutų sudarymo bei parinkimo ypatumus.
  4. Išnagrinėti UAB „Riotransa” transportavimo sprendimų aspektus.
  5. Išanalizuoti UAB „Riotransa“ transportavimo bei valdymo kaštų ypatumus.

Darbo metodai: Mokslinės literatūros ir informacinių šaltinių analizė, įmonės duomenų analizė, palyginimas, stebėjimo metodas.

Tyrimo objektas. Šiame baigiamajame darbe bus nagrinėjama UAB „Riotransa“ logistinė veikla teoriniu ir praktiniu aspektu.

UAB „Riotransa“ būstinė įsikūrusi Klaipėdoje, Jotvingių g., 11. Pagrindinės šios įmonės veiklos sritys yra krovinių pervežimas iš taško A į tašką B. Šios įmonės direktorius yra Irmantas Bagdonavičius. UAB „Riotransa“ svarbu, kad darbuotojai puikiai išmanytų krovinių klasifikacijas, mokėtų tinkamai sudarinėti maršrutus, gebėtų palaikyti gerus santykius su klientais, užtikrintų sklandų transportavimo proceso vyksmą bei racionaliai valdytų įmonės pinigus. Įmonei svarbu užtikrinti efektyvų bei sklandų logistinių procesų veikimą, nes nuo to priklauso kompanijos sėkmė šių dienų rinkoje. Darbuotojų profesionalumas ir ilgametė patirtis leidžia kiekvienam klientui sukurti ypatingą logistinę schemą, atsižvelgiant į pristatymo vietą, individualius poreikius, terminus, kainą.

Šiuo metu įmonėje dirba 18 darbuotojų: buhalterė, direktorius, projektų vadovas, transporto vadovas bei vairuotojai. Įmonei priklauso 20 automobilių, iš kurių 13 yra kompanijos nuosavybė, o likę 7 išperkamieji.

Informacinių šaltinių apžvalga. Šiame baigiamajame darbe bus panaudota įvairi literatūra, kuri padės išanalizuoti logistinę veiklą, maršrutų sudarymą bei tinkamą jų parinkimą, klientų aptarnavimo ypatumus, transportavimo aspektus bei racionalaus finansų valdymo svarbą organizacijai.

Vasiliausko, Zinkevičiūtės (2013) „Gamybos logistika“ padės geriau suprasti logistinius procesus bei jų tarpusavio santykio svarbą.

Vasiliausko (2013) „Krovinių vežimo technologijos“ bus naudinga analizuojant krovinius, jų vežimo, tvirtinimo bei pakavimo ypatumus.

Mackevičiaus (2007) „Įmonių veiklos analizė: informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas” padės analizuojant finansų valdymą.

Židonio (2002) „Verslo logistika“ taip pat bus naudinga analizuojant logistinės veiklos procesus, suprasti logistikos svarbą visose įmonės grandyse.

Janavičienės, Samuolaičio (2010) „Ekonominio sunkmečio rizikos faktorių poveikis logistikos įmonėms“ padės geriau suprasti logistinį procesą teoriniu aspektu bei suvokti ekonomikos svarbą.

Morgenstern (2007) „Introduction Theory of Inventory Control“ Faculty of Physics University of Regensburg bus naudinga analizuojant finansinių srautų, planavimo bei prognozavimo procesus.

Palšaičio (2007) „Logistikos vadybos pagrindai“ padės aiškinantis logistinės veiklos ir logistinių procesų sąsajas, logistinius aptarnavimo procesus.

Bagdžiūnienės (2005) „Įmonių veiklos planavimas ir analizė: esmė ir verslo situacijos“ bus naudinga analizuojant finansinių veiksnių įvertinimo svarbą įmonės pelnui.

Cristopher, Peck (2007) „Marketing logistics“ padės analizuojant klientų aptarnavimą bei svarbiausius gero aptarnavimo elementus.

Meidutės, (2012) „Logistikos sistema“ padės geriau suprasti logistikos raidą bei materialiųjų, informacinių ir finansinių srautų valdymą.

Price, Jaffe (2008) „The best service is no service” leis įsigilinti į klientų aptarnavimo ypatumus bei aptarnavimo daromą įtaką įmonės konkurencingumui.

Ambrazevičiaus (2008) „Lietuvos transporto sistema“ padės tinkamai išnagrinėti  maršrutų planavimą.

Baublio (2016) „Krovinių vežimai“ padės analizuoti transporto rūšis, jų skirtumus, kiekvienos rūšies privalumus bei trūkumus.

Palšaičio (2010) „Šiuolaikinė logistika“ padės išsiaiškinti logistinių procesų apibrėžimus.

Analizuojant transporto rūšies priemonių tinkamą parinkimą, jų išnaudojimo galimybes bus naudinga Minalgos (2009) „Logistika versle“.

Butkevičiaus (2008) „Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą poveikis šalies transporto sistemai ir transporto sistemos plėtra“ padės išsiaiškinti verslo aplinkoje veikiantiems procesams logistikos daromą poveikį.

Siekiant išsiaiškinti šiuolaikinės logistikos materialinių, piniginių ir informacinių procesų valdymą bus naudinga Popovo (2013) „Sandėlių valdymas ir veiklos efektyvumas”.

Palšaičio (2011) „Tarptautinio verslo transportinis logistinis aptarnavimas“ bus naudinga nagrinėjant efektyvaus klientų aptarnavimo transporto srityje principus.

Analizuojant klientų aptarnavimo procesų svarbą bei daromą įtaką įmonės finansiniams rodikliams bus naudinga Tracy (2012) „Earn What You're Really Worth: Maximize Your Income at Any Time in Any Market“.

Bazaro ir Vasiliausko (2010) „Krovinių vežimo technologijos“ padės išanalizuoti krovinių vežimo aspektus ir įsigilinti į vežimų optimizavimo svarbą.

Jaržemskio (2014) „Krovininis transportas” bei Paulausko (2007) „Logistika“ bus ypač naudingi analizuojant transportavimo išlaidas bei apskaičiavimus.

Tyrimų metodikos apžvalga. Baigiamosios praktikos metu UAB „Riotransa“ buvo stebimi įmonėje vykstantys logistiniai procesai, daug dėmesio skiriant darbo metu iškylančioms problemoms bei jų sprendimo galimybėms siekiant optimizuoti įmonės veiklą.

Baigiamojo darbo teorinėje dalyje bus atlikta literatūros ir informacinių šaltinių analizė, kuri padės įsigilinti į logistinės veiklos procesus bei jų optimizavimo galimybes teoriniu aspektu.

Praktinėje darbo dalyje bus remiamasi praktikos metu surinkta informacija bei įgyta patirtimi, taip pat įmonės duomenimis, kurie bus naudingi atliekant gautos informacijos analizę.

Pasirinktas stebėjimo metodas padeda labiau įsigilinti į įmonėje vykstančius logistinius procesus, matyti jų daromą įtaką bei suprasti to laiko įmonės situaciją. Stebėjimo metodo pagalba galima suprasti, kokios yra įmonės silpnosios grandys, taip pat galima daryti pakankamai tikslias ir objektyvias išvadas bei pateikti racionalius sprendimus įmonės veiklos optimizavimui.


Turinys

 • Santrauka3
 • Summary4
 • Įvadas5
 • 1.TYRIMO METODIKOS APŽVALGA6
 • 2.LOGISTINĖS VEIKLOS TEORINĖ ANALIZĖ9
 • 2.1.Logistinė veikla bei sąsajos su logistiniais procesais9
 • 2.2. Klientų aptarnavimo aspektai10
 • 2.3. Pervežimo maršrutų sudarymas ir parinkimas14
 • 2.4. Transportavimo ypatumai16
 • 2.5. Transportavimo bei valdymo kaštų ypatumai20
 • 3.UAB „RIOTRANSA“ LOGISTINĖS VEIKLOS ANALIZĖ24
 • 3.1.UAB „Riotransa“ klientų aptarnavimo, užsakymų tvarkymo optimizavimas24
 • 3.2. UAB „Riotransa“ maršrutų sudarymo optimizavimas30
 • 3.3. UAB „Riotransa“ transportavimo sprendimų optimizavimas33
 • 3.4.UAB „Riotransa“ transportavimo bei valdymo kaštų optimizavimas36
 • Išvados ir pasiūlymai44
 • Terminų ir sąvokų žodynas46
 • Literatūros sąrašas47
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Įsipareigojimas dėl neplagijavimo
 • 2 priedas. Pažyma dėl organizacijos vardo ir duomenų naudojimo

Reziumė

Autorius
edvinculis
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 12, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Logistinės veiklos organizavimas UAB “Aroma Natural”

Logistika Kursinis darbas 2012 m. brigita99
Logistika dažnai prilyginama verslo priemonei, padedančiai siekti įmonės strateginių, taktinių bei operatyvinių tikslų, susijusių su racionaliu materialiųjų išteklių transportavimu, transformavimu bei paslaugų teikimu...

Sandėliavimo optimizavimas prekybos įmonėje

Logistika Referatas darbaidarbeliai
Lietuvoje sparčiai auga koոkuruojaոčių įmoոių skaičius. Šiomis ԁieոomis, esaոt ոegailestiոgai koոkureոcijai labai suոku įsitvirtiոti bei išlikti ir seոai veikiaոčioms įmoոėms, ir...

Užsienio kalbų svarba logistikos įmonės veikloje

Logistika Referatas lilijana
Įmonės norėdamos išlikti konkurencingos ieško naujų galimybių užsienio rinkose, tačiau daugelis jų susiduria su tam tikrais sunkumais: užsienio kalbos  mokėjimas, įvairūs teisiniai reikalavimai...