AB „TELIA LIETUVA“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimas

53 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Organizaciniai pokyčiai yra neatskiriama šiuolaikinės ekonominės veiklos dalis. Organizacijoms yra būtini efektyviai organizuojami pokyčiai - pokyčių valdymas. Dažnai organizacijų valdymas, vadovavimas tampa vienu iš prioritetinių vadovo funkcijų, kur greta pokyčių valdymas nagrinėja veiksmus, kurių tikslas yra įdiegti organizacijoje pokyčius, iniciatyvą, priežiūrą ir tolesnę stebėseną (Raipa, 2014). Dinamiškame verslo pasaulyje, įvairūs pokyčiai organizacijose vyksta nuolatos, todėl organizacijų vadovų reakcija ir pokyčių valdymas turi būti paremtas tokiais principais, kurie leistų greitai reaguoti į dinamišką ir kintančią verslo aplinką, konkurenciją, ateities perspektyvas ir naujoves, taip keičiantis ir prisitaikant prie verslo aplinkos pokyčių. Vadovų gebėjimas tinkamai ir laiku reaguoti į pokyčius, sugebėti juos valdyti yra ypatingai aktualūs ir ši vadovo kompetencija įgauna vis didesnę reikšmę organizacijose (Išoraitė, 2012). Pokyčiai įvairiose organizacijose yra neišvengiami, tačiau, jeigu verslo sektorius yra netinkamai pasiruošęs pokyčiams, pokyčių valdymui, neretai tai tampa didelė organizacijos problema, turinti žalos pačiai organizacijai. Identifikuoti organizacijų pokyčius, taip pat juos sėkmingai valdyti, nustatyti tampa kiekvienos organizacijos vadovo uždavinys, o įtaka vykdomų pokyčių veiklos efektyvumui nuolat didėja (Šimanskienė, 2014). Todėl, šio darbo aktualumą sąlygoja, jog organizacijų vadovų įtaka pokyčių valdyme yra esminis šaltinis siekiant pokyčių identifikavimo, valdymo ir svarbiausia organizacijos veiklos tęstinumo, našumo.

       Temos ištirtumas. Įvairiose organizacijose vykstantys pokyčiai, pokyčių valdymas yra nuolatos analizuojamas įvairių šalių autorių. D. Lodienė (2005) pateikė pokyčių samprata ir jų valdymo suvokimą. Prieš dešimtmetį didelis dėmesys buvo skiriamas pokyčių valdymo procesams - teoriniu pagrindu (Stoškus, 2005; Rosen, 2007). Tuo tarpu P. Zakarevičius (2003) analizavo pokyčius organizacijose, jų priežastys, valdymą ir pasekmes, taip pat, dar po trijų metų atliko analizę pokyčių organizacijose kliūtys ir priežastys (Zakarevičius, 2006). Kiti autoriai, kaip R. Korsakienė (2006) analizavo organizacinių pokyčių valdymą (teoriniai ir praktiniai aspektai), o  E. Laumenskaitė ir A. Vasiliauskas (2006) analizavo strateginius pokyčius ir savivalda organizacijoje. Aptinkama daug informacijos apie organizacijų pokyčių valdymą, kaip strateginio valdymo dalį (Raipa, 2013; Išoraitė, 2012; Zakarevičius, 2011). S. Videikienė (2013) analizavo pokyčių valdymo sėkmės veiksnius organizacijose, o dar po metų S. Videikienė ir L. Šimanskienė (2014) analizavo pokyčių valdymo kliūtis organizacijose. Daugelis autorių analizavo ir pokyčių įgyvendinimą organizacijose (Dromantas, 2007; Adamonienė, 2012; Išoraitė, 2012 ir kt.). Tačiau, jog būtų atliekamas vadovų įtakos vertinimas konkrečiai, kaip vadovai įtakoja pokyčių valdymą informacijos šiai dienai nerandama, todėl, tai dar labiau pabrėžia, jog tematika yra aktuali.

       Darbo problema. Organizacijos pokyčių esmė, jų numatymas bei organizacijos vadovų sugebėjimas sėkmingai juos įgyvendinti, valdyti ir reaguoti, tampa aktualia ir vis plačiau tyrinėjama tema. Didžioji dauguma organizacijų vadovų supranta, kad pokyčiai yra neišvengiami, būtina į juos reaguoti, vis tik imponuoja, jog pokyčius galima valdyti ir tai įtakoja organizacijos vadovo turimos kompetencijos, įgūdžiai, gebėjimai, tačiau tai neretai tampa organizacijos valdymo problema. Organizacijos pokyčių valdymas yra sudėtingas procesas, o pokyčių būtinybės suvokimas ir įtaka dar negarantuoja jų įgyvendinimo kokybės. Tuo būdu kyla probleminis klausimas: kokia yra vadovų įtaka ir pagrindinės kliūtys pokyčių valdyme?

       Darbo objektas - AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimas.

       Darbo tikslas - nustatyti AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo tobulinimo galimybes.

       Darbo uždaviniai:

 1. Identifikuoti organizacijos vadovų įtakos pokyčius valdant vertinimo kriterijus teoriniu aspektu.
 2. Įvertinti AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo kriterijus ir metodus.
 3. Pateikti AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo tobulinimo galimybes.

       Darbo tyrimo metodai:

- Mokslinės literatūros analizei naudoti bendramoksliniai tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizės, sintezės, palyginimo, apibendrinimo metodai.

- Tiriant, vertinant reiškinių ir rodiklių tarpusavio ryšius, priklausomybes, kitimo sąlygas naudoti palyginimo, grupavimo, loginės analizės ir grafinis metodas (MS Excel).

- Darant išvadas naudoti palyginimo ir apibendrinimo metodai.

- Tiriamajai darbo daliai atlikti naudojamas kiekybinis tyrimo metodas (apklausa).

       Darbo hipotezė. Vadovų kompetencijos (lyderystė, komandinis darbas, komunikacija, inovatyvumas) tiesiogiai priklausomos nuo galimybės įtakoti pokyčių valdymą organizacijoje.

       Darbo struktūra. Darbą sudaro baigiamojo darbo užduotis, sąžiningumo deklaracija, anotacija lietuvių ir anglų kalba. Darbe pateikiamas įvadas ir trys skyriai. Pirmas skyrius vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo teoriniai aspektai, kuriame analizuojama: vadovo, vadovavimo ir lyderystės definicijos, pokyčių valdymo samprata ir svarba organizacijoje, vadovų įtakos pokyčių valdymui esmė, vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo kriterijai ir metodai. Antras skyrius AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos vertinimo valdant pokyčius tyrimas, kuriame pateikiama įmonės charakteristika, tyrimo metodikos pagrindimas, organizavimas, metodai, bei tyrimo rezultatai. Darbe pateikiamas AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo tobulinimo galimybės. Taip pat išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Pagrindinių sąvokų žodyno darbe nėra, nes naudojamos sąvokos yra vadovas, lyderystė, autoritetas kurios analizuojamos darbe.


Turinys

 • ANTRAŠTINIS LAPAS
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBA
 • ĮVADAS
 • 1. VADOVŲ ĮTAKOS POKYČIŲ VALDYMUI VERTINIMO TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1. Vadovo, vadovavimo ir lyderystės definicijos
 • 1.2. Pokyčių valdymo samprata ir svarba organizacijoje
 • 1.3. Vadovų įtakos pokyčių valdymui esmė
 • 1.4. Vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo kriterijai ir metodai
 • 2. AB „TELIA LIETUVA“ VADOVŲ ĮTAKOS VERTINIMO VALDANT POKYČIUS TYRIMAS
 • 2.1. AB „Telia Lietuva“ veiklos charakteristika
 • 2.2. Tyrimo metodikos pagrindimas ir organizavimas
 • 2.3. AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo tyrimo rezultatai
 • 3. AB „TELIA LIETUVA“ VADOVŲ ĮTAKOS POKYČIŲ VALDYMUI VERTINIMO TOBULINIMO GALIMYBĖS
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
pienė
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 4, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

Asmenybės įtaka karjeros valdymui

Vadyba Referatas 2012 m. ruta23
Aš- vaizdas yra vaizdinių ir sprendinių apie save sistema. Jis formuojasi ilgus metus, save suprantant ir kaupiant žinias apie save. Tai savo bruožų,...