Finansų krizės įtaka Lietuvos finansų rinkos dalyviams

99 psl. / 30415 žod.

Ištrauka

Temos naujumas ir aktualumas. Finansų rinka yra labai svarbi kiekvienos valstybės finansų sistemos dalis, nuo kurios labai priklauso šalies ekonominio išsivystymo lygis, jos finansinis stabilumas, bendros ūkio raidos tendencijos. Finansų rinka vaidina itin svarbų vaidmenį perskirstant finansinius išteklius tarp subjektų, turinčių jų perteklių ir tų, kuriems šių lėšų trūksta. Taigi finansų rinka užima svarbią vietą efektyviai perskirstant finansinius išteklius ir siekiant juos panaduoti kuo racionaliau ir naudingiau šalies ūkiui ir ekonomikai. Glaudus finansų rinkos ir valstybės ekonomikos ryšys bei tarpusavio priklausomybė dažnai yra nepakankamai įvertinami. O tuo tarpu finansų rinkų problemos gali sąlygoti labai sunkius padarinius valstybės ekonomikos raidoje ir atvirkščiai, valstybės ekonominė būklė veikia finansų rinką. Pavyzdžiui, galima paminėti, kad finansų rinkoje verslo įmonės labai dažnai ieško finansavimo šaltinių – jie veikia kaip vertybinių popierių (akcijų) emitentai ir leisdami akcijų emisijas tikisi pritraukti finansinių išteklių savo veiklai vykdyti ir plėtoti. Tačiau jeigu šiame mechanizme atsiranda trikdžių ir dėl tam tikrų priežasčių (pavyzdžiui, dėl finansų krizės) įmonėms tampa labai sudėtinga akcijų emisijos pagalba pritraukti lėšas, tai smukdo ir jų verslą, o makroaspektu – bendrą šalies ekonominę situaciją. Be to, blogėjant makroekonominei būklei, blogės ir finansų rinkos rodikliai, kadangi tiek norintieji gauti papildomą finansavimą, tiek investuotojai labai atsargiai vertins veiklos finansų rinkoje perspektyvas. Trumpiau tariant, reikia tinkamai įvertinti finansų rinkos reikšmę ir svarbą valstybės, atskirų pramonės sektorių, verslo įmonių ir eilinų namų ūkių mastu. Tinkamas finansų rinkos funkcionavimas skatina ekonomikos augimą, o jo trikdžiai sukelia labai žymius neigiamus padarinius. Akvaizdu, kad finansų rinką apėmusi finansų krizė gali  sukelti skaudžių pasekmių ne tik pačiai finansų rinkai (finansų rinkos dalyviams), bet ir visos šalies  ar netgi regiono ar pasaulio mastu.

 Ši tema yra nauja ir aktuali, kadangi ji apima neseniai prasidėjusį ir iki šiol besitęsiantį ekonominį reiškinį: 2008 m. (kai kurių mokslininkų vadinamą 2007 – 2009 m.) finansų krizę ir jos įtaką Lietuvos finansų rinkos dalyviams. Dėl to, kad ši finansų krizė yra neseniai prasidėjęs reiškinys, ši problema dar nėra pakankamai ištirta, jai reikėtų skirti daugiau dėmesio ir nuodugniai ištirti šią krizę, jos priežastis ir indikatorius. Be to svarbu sukurti ir tinkamą šios krizės įveikimo modelį ir numatyti valstybinio reguliavimo būdus siekiant išvengti panašių finansų krizių astiradimo ateityje. Nors šiuo metu mokslininkai stengiasi išsiaiškinti esamosios finansų krizės prielaidas bei priežastis, bando prognozuoti jos pasekmes, šios problemos tyrimui ir sprendimui trūksta sisteminio ir nuoseklaus ištyrimo.       

Darbo (tyrimo) tikslas: išanalizuoti 2008 m. finansų krizės įtaką Lietuvos finansų rinkos dalyviams.

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti finansų rinkos sampratą;
 2. Išanalizuoti finansų krizės sampratą;
 3. Išanalizuoti 2008 m. finansų krizės teorinius aspektus;
 4. Išanalizuoti 2008 m. finansų krizės įtakos Lietuvos finansų rinkos dalyvių veiklai tyrimo duomenis.

Tyrimo objektas: finansų rinkos dalyviai; tyrimo dalykas: finansų rinkos dalyvių finansinių rodiklių pokyčiai finansų krizės metu. 

Darbo metodai:

 • Mokslinės ir analitinės literatūros analizė ir susisteminimas;
 • Statistinių duomenų analizė ir interpretacija;
 • Kokybinė turinio analizė, siekiant nustatyti, kokios priežastys lėmė statistinių rodiklių kitimą.

 Darbui naudota literatūra, informacija. Šiam darbui parengti buvo naudojamasi moksline literatūra, moksliniais, analitiniais bei periodiniais straipsniais, įvairių finansų rinkų dalyvių bei juos prižiūrinčių institucijų interneto tinklalapiais ir kt. Labai didelę išanalizuotos literatūros dalį sudaro užsienio šalių šaltiniai (anglų, rusų, prancūzų kalbomis) – panaudojant šiuos šaltinius buvo siekiama atlikti kuo išsamesnę teorinę analizę. Tyrimui reikalinga medžiaga (empiriniai duomenys) buvo renkama iš Lietuvos Banko, Vertybinių popierių komisijos, Lietuvos komercinių bankų  ir kitų finansų įstaigų tinklalapių.


Turinys

 • Turinys
 • ĮŽANGA9
 • 1. Finansų rinkos samprata11
 • 1.1. Finansų rinkos savoka ir veiklos principai11
 • 1.2. Finansų rinkų rūšys ir dalyviai14
 • 2. finansų rinkų krizių teoriniai aspektai26
 • 3. 2008 METŲ finansų krizės analizė36
 • 4. 2008 metų finansų krizės įtakos Lietuvos finansų rinkos dalyvių veiklai tyrimo rezultatų analizė44
 • 4.1. Tyrimo metodikos pagrindimas44
 • 4.2. 2008 metų finansų krizės įtakos Lietuvos finansų rinkos dalyvių veiklai analizė50
 • 4.2.1. Finansų krizės įtaka Lietuvos makroekonominei būklei50
 • 4.2.2. 2008 m. finansų krizės įtaka Lietuvos finansų rinkos dalyviams54
 • 4.2.3. Lietuvos ekonomikos ir finansų rinkos raidos perspektyvos ir prognozės80
 • Išvados85
 • Literatūra87
 • priedai94
 • 1 PRIEDAS. Pasaulio finansų sistemos įvykų chronologija nuo JAV blogų paskolų pradžios94
 • 2 PRIEDAS. „Didžiosios depresijos“ (1929-1933) charakteristikos95

Reziumė

Autorius
azd18
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€18.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 6, 2018
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
99 psl.

Susiję darbai

“Lietuvos dujų” finansinė analizė

Finansai Referatas 2010 m. fruitella
Temos aktualumas: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir...

Lietuvos valstybės finansų sistema

Finansai Referatas 2014 m. lietuviskai123456
Temos aktualumas. Valstybės finansai atlieka svarbų vaidmenį vykdant ekonominę politiką, ekonominius bei socialinius uždavinius. Pagrindinis valstybės finansų uždavinys yra paskirstyti esamus ekonominius išteklius...

Finansų rinkų tarpininkų tipai ir jų analizė

Finansai Referatas 2014 m. megasun
Finansiniai tarpininkai yra svarbūs tuo, kad padeda išspręsti finansinius sunkumus, su kuriais susiduria namų ūkiai. Jie parodo, kaip geriausiai investuoti kapitalą, nes dauguma...

Finansinių krizių pasekmės

Finansai Kursinis darbas 2018 m. gabrijelee
Finansinė krizė, tai yra ekonominė situacija, į kurią įeina finansiniai burbulai, akcijų rinkų nuopoliai, valiutų ir valstybės skolų krizės, taip pat kai finansinės...