Kita / Turizmas

Inovacijos apgyvendinimo sektoriuje

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

 

            Aktualumas. Inovacija – tai antrepreneriškos vadybos priemonė, kuri leidžia pokyčius panaudoti, kaip galimybę sukurti naujus verslus, produktus ir paslaugas, gauti didesnį pelną. Inovacijų dėka ekonominiai resursai transformuojami iš žemesnio produktyvumo lygio į aukštesnį, sukuriami nauji resursai, užtikrinamas verslo institucijų ar net valstybių konkurencingumas globaliniu lygmeniu. Inovacijos glaudžiai susijusios su technologijomis, tačiau pati sąvoka reiškia ne technologijas, jų pagrindas yra moksliniai tyrimai, o technologija tik įrankis naujovėms pasiekti. (Rinkevičius, 2011, 131-132 p.)

Lietuvoje nuo 2001 metų įgyvendinama inovacijų politika. Lietuvoje inovacijų politikos įgyvendinimą administruoja LR Ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijos. Lietuvos inovacijų politika yra realizuojama per šias strategijas ir programas:

 • Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa;
 • Aukštųjų technologijų plėtros programa;
 • Ilgalaikė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategija;
 • Lietuvos mokslo ir technologijų baltosios knygos nuostatų įgyvendinimo programa;
 • Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija. (http://www.inovacijos.lt/index.php?1562558249#invp – įeiga 2012-03-05)

Naujausias dokumentas, kuriame atsispindi Lietuvos inovacijų politikos siekimas - ilgalaikės strategijos planas "Lietuva 2030". Šis dokumentas svarbus ir žmonėms, ir verslo atstovams, nes nuo valstybės vizijų ir strategijos priklauso ir kitų institucijų, organizacijų ateities planai.

Pastaruoju metu ypač didėja turizmo svarba Lietuvoje, ne tik atvykstamojo, bet ir vietinio. Lietuvos rinka atsigauna po krizės ir kadangi sumažėjusios išlaidos užsienio kelionėms, tai lietuviai renkasi keliones bei poilsį savo šalyje. Statistikos departamento duomenimis vietinių kelionių 2011 m. padaugėjo 6,1 procento lyginant su 2010 m. Kelionės trukmė svyruoja tarp 2-3 parų, dažniausiai nakvojama pas gimines 46 %, o 24 % renkasi viešbučius, likusieji - kitas apgyvendinimo galimybes. Kelionės tikslai skirtingi: apsipirkimas,  sveikatingumo tikslai, rekreaciniai, pažintiniai, giminių lankymo, verslo ir kt. Nuo tikslo priklauso ir viešbučiui keliami reikalavimai. (Lietuvos statistikos departamentas, www.stat.gov.lt, 2011 m. II ketvirčio vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika)

Visuomenės poreikiai auga, atsiranda vis didesnės technologijų galimybės, kartu su turistų poreikiais nuolat turi keistis ir paslaugų verslas. Tam, kad didinti patrauklumą ir pritraukti kuo daugiau turistų, kiekvienas viešbutis turi atsinaujinti, nes inovacijos atlieka esminį vaidmenį, formuojant šalių, regionų ir organizacijų tarptautinį, nacionalinį konkurencingumą bei gyvenimo lygį. (Jucevičius, 2007, 13 p.)

Pagal J. Schumpeter (2003) inovacija vadinamas „gamybos veiksnių junginys“. Jis apibrėžė penkis inovacijų tipus: naujų produktų sukūrimas, esančių produktų kokybinis pakeitimas, nauja esamai rinkai proceso inovacija, naujų rinkų atvėrimas, naujų žaliavų tiekimo šaltinių suformavimas.

Inovacijų reikšmė modernėjančioje visuomenėje vis didėja. Šiai dienai inovacijos plačiausiai diegiamos stambiose pramonės organizacijose, kosmoso, dujų, informacinių technologijų, biochemijos įmonėse, bet inovacijos ne mažiau svarbios svetingumo versle.

Darbo problema. Turistai lankydamiesi Lietuvoje dažniausiai renkasi nakvynei viešbučius (Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2011 m. 3 ketv. apgyvendinta beveik 968 tūkst., o moteliuose 23 tūkst., poilsio nameliuose 184 tūkst., kempinguose 40 tūkst.). Tačiau kaip jau minėta, nakvynė trunka tik 2-3 paras (Lietuvos gyventojai 2011 m. duomenimis praleidžia 3,3 paros, o užsienio - 2,4 paros. Lietuvos statistikos departamentas). Norint pritraukti kuo daugiau turistų ilgesniam laikui, reikėtų keisti paprastas apgyvendinimo paslaugas į inovatyvesnes.

Darbo tikslas. Ištirti inovacijų taikymą Lietuvos apgyvendinimo sektoriuje ir pateikti pasiūlymus.

Objektas. Lietuvos apgyvendinimo sektoriaus inovacijos.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti inovacijų sampratą turizme;
 2. Apžvelgti inovacijų taikymą apgyvendinimo sektoriuje;
 3. Ištirti inovacijų taikymą Lietuvos apgyvendinimo sektoriuje;
 4. Pateikti rekomendacijas inovacijų teikime Lietuvos apgyvendinimo sektoriuje.

Darbo metodai:

 • ü Teminės literatūros sisteminimas ir analizė.
 • ü Anketinė ir interviu apklausos.

Literatūros apžvalga:

Sisteminant literatūrą nustatyta, jog tik keliose monografijose yra aptariamos inovacijos apgyvendinimo sektoriuje. Tai C. Michael Hall and M. Williams (2008) „Tourism and Innovation“, M. Peters (2005) „Innovation in Hospitality and Tourism“, P. Trott (2005) „Innovation Management and New Produkt Development“, K. Weiermair (2007) „Unternehmertum im Tourismus: Führen mit Erneuerungen” bei V. Snitka (2002) „Mokslinių tyrimų, technologijų, inovacijų politika ir žinių ekonomikos plėtra“. Kita darbe naudota literatūra apima bendruosius inovacijų principus, jų taikymą gyvenime, versle, organizacijose.

Analizuojant inovacijas apgyvendinimo sektoriuje, naudotasi moksliniais straipsniais: A. Jakubavičiaus daktaro disertacija (1999) „Inovacinis veiklos plėtojimas smulkiame ir vidutiniame versle“, tarptautinės mokslininkų konferencijos (2008) „Inovacijos turizmo versle ir moksle“ dalyvio R. Kinderio straipsniu (2008) „Faktoriai, veikiantys paslaugų naujovių taikymą viešbučių versle“ bei E. Dilgėlienės ir D. Baltrūnaitės straipsniu (2008) „Inovacijos svetingumo versle“.

Šiame darbe, analizuojant pagrindines inovacijų funkcijas, naudotasi, vadybinėmis bei kitokio pobūdžio teminėmis monografijomis: J. Vijeikis (2011) „Inovacijų vadyba: inovacijų ir naujo produkto vystymas“, B. Melnikas ir kt. (2000) „Inovacijų vadyba“, G. Jucevičius (2007) „Inovatyvūs miestai ir regionai“, B. Janiūnaitė (2007) „Piliečių inovacinė kultūra“, K. Ališauskas ir kt. (2005) „Inovacijos ir projektai“, B. Vijeikienė ir J. Vijeikis (2000) „Inovacijų vadyba : naujas produktas – nuo idėjos iki vartotojo“, А.Д. Чудновского (2000) „Туризм и гостиничное хозяйство“, S.Valentinavičius (1997) „Inovacinio proceso teoriniai principai“.

 

Naudojamos sąvokos:

Inovacija – tai antrepreneriškos vadybos priemonė, kuri leidžia pokyčius panaudoti, kaip galimybę sukurti naujus verslus, produktus ir paslaugas, gauti didesnį pelną. (Rinkevičius, 2011, 131-132 p.)

 

Apgyvendinimo įmonė (accommodation enterprise) – nakvynės paslaugas teikiantis ūkinis vienetas. (Armaitienė, 2009, 12 p.)

 

Apgyvendinimo paslaugos (accommodation servines), 1. visi patarnavimai, kurių reikia turistams apgyvendinti; 2. ekonominė veikla, kuria tenkinami nakvynės ir higienos poreikiai. (Armaitienė, 2009, 12 p.)

 

Turistas – fizinis asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais-dalykiniais, etniniais, kultūriniais, rekreaciniais, sveikatingumo, religiniais ar specialiais tikslais keliauja po šalį ar į kitas šalis ir apsistoja bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus už savo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų, jei ši veikla nėra mokymasis ar apmokamas darbas lankomoje vietovėje. (Turizmo įstatymas.// Žin., 2002, Nr.123 – 5507)

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14922 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • 1. INOVACIJŲ SAMPRATA IR TAIKYMAS APGYVENDINIMO SEKTORIUJE7
 • 1.1. Inovacijų samprata turizme7
 • 1.2. Inovacijų taikymas apgyvendinimo sektoriuje9
 • 1.2.1. Klasteriai10
 • 1.2.2. Radikaliosios inovacijos apgyvendinimo sektoriuje14
 • 2. INOVACIJŲ TAIKYMO LIETUVOS APGYVENDINIMO SEKTORIUJE
 • ANALIZĖ27
 • 2.1. Inovacijų taikymo Lietuvos apgyvendinimo sektoriuje tyrimo programa27
 • 2.2. Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija30
 • 2.2.1. Anketinės apklausos rezultatai31
 • 2.2.2. Interviu apklausos rezultatai36
 • 2.2.3. Tyrimų apibendrinimas42
 • 3. REKOMENDACIJOS INOVACIJŲ DIEGIME LIETUVOS APGYVENDINIMO SEKTORIUJE44
 • IŠVADOS54
 • LITERATŪRA55
 • PRIEDAI60

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Apgyvendinimo sektoriaus projektas
Referatas Apgyvendinimo sektoriaus projektas

Aktualumas                       Vis sparčiau keičiasi žmonių laisvalaikio ypatumai, todėl ne vienam verslininkui turinčiam verslą paslaugų sektoriuje [...]

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus pokyčiai sunkmečio sąlygomis
Kursinis darbas Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus pokyčiai sunkmečio sąlygomis

Temos aktualumas. Prasidėjus ekonominei krizei visame pasaulyje sulėtėjo ekonomika, dauguma sektorių, o taip pat ir [...]

Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai
Diplominis darbas Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai

Dvidešimtame amžiuje turizmo plėtra tapo vienu iš esminių faktorių ekonomikos augime. Per paskutinįjį šimtmetį [...]

Apgyvendinimo paslaugų statistinis tyrimas
Tyrimas Apgyvendinimo paslaugų statistinis tyrimas

Turizmas – viena iš perspektyviausių ūkio šakų mažoms, patogią geografinę padėtį ir gamtinius bei kultūrinius išteklius [...]

Kūrybiškumo paaiškinimas - Žmogaus inovacijos mokslas
Referatas Kūrybiškumo paaiškinimas - Žmogaus inovacijos mokslas

Individualisto apibrėžimas asocijuoja kūrybingumą su žmogaus mąstymu bei asocijuoja kūrybingumo mokslą su psichologija. Kai ieškome [...]

Apgyvendinimo paslaugų pasiūlos analizė Utenos rajone
Diplominis darbas Apgyvendinimo paslaugų pasiūlos analizė Utenos rajone

Temos aktualumas. Daugelyje pasaulio šalių turizmas laikomas svarbiausia ūkio šaka. Lietuvoje augantis pragyvenimo lygis sudaro [...]

Inovacijos viešbučiuose ir klientų pasitenkinimas jomis
Diplominis darbas Inovacijos viešbučiuose ir klientų pasitenkinimas jomis

Inovacijos viešbučiuose bei klientų pasitenkinimas jomis – tik dalinai mokslinėje literatūroje išnagrinėta tema. Nuo pirmojo [...]

Apgyvendinimo rinkos samprata ir ypatumai Lietuvoje
Diplominis darbas Apgyvendinimo rinkos samprata ir ypatumai Lietuvoje

  ĮVADAS   Turizmo šaka рasaulyje yra viena iš рersрektyviausių ūkio šakų. Рasaulio turizmo organizacijos duomenimis, turizmas рagal [...]

Inovacijų perspektyvos turizmo versle
Diplominis darbas Inovacijų perspektyvos turizmo versle

Darbo aktualumas ir problema: Inovacijos šiuolaikiniame pasaulyje užima svarbią vietą visose veiklose. Šiuo metu inovacijos [...]

Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui
Diplominis darbas Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui

Lietuva – žinoma šalis Europos žemyne. Viešbučių sektorius dėl palankios geografinės padėties, Baltijos jūros regiono [...]

Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė
Referatas Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė

Egiptas - šalis, kuri yra natūrali kryžkelė tarp trijų žemynų: Afrikos, Azijos ir Europos. Šiaurėje [...]

Apgyvendinimo paslaugų analizė Zarasų rajone
Referatas Apgyvendinimo paslaugų analizė Zarasų rajone

 Išsidėstęs Baltijos kalvyno Aukštaičių aukštumų šiaurės rytų dalyje Zarasų rajonas – unikali savo kraštovaizdžiu teritorija [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Žmogaus sveikatos priežiūros paslaugų sektoriaus pokyčiai sunkmečio sąlygomis
Referatas Žmogaus sveikatos priežiūros paslaugų sektoriaus pokyčiai sunkmečio sąlygomis

Gyventojų sveikatos būklė turi tiesioginę įtaką nacionalinio ūkio augimui, darbo jėgos pasiūlai ir našumui, o [...]

Inovacijos Lietuvos modelių agentūrose
Referatas Inovacijos Lietuvos modelių agentūrose

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]