Finansinių technologijų analizė atsiskaitymų sektoriuje

54 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas – naujausios, finansinėmis technologijomis paremtos, atsiskaitymo alternatyvos yra labai aktuali tema tiek atskiriems individams, tiek žvelgiant didesniu, įmonių ar valstybių, mastu. Inovacijos mokėjimų srityje yra šiuolaikinės visuomenės įvairioms asmenų grupėms labai svarbi tema dėl daugelio priežasčių.  Dauguma mūsų atliekame skirtingos paskirties pavedimus, mokame už įvairias prekes ar paslaugas beveik kiekvieną dieną. Atliekant šias funkcijas vis dažniau, įvairiose dienos metu pasitaikančiose situacijose, darosi labai aktualu, jog atlikti mokėjimą būtų kuo paprasčiau, greičiau ir patogiau. Kitaip tariant, yra siekiama, kad apmokėjimo laiko sąnaudos ir kiti parametrai būtų optimizuoti. Šiais laikais dauguma žmonių stengiasi sutaupyti kiek įmanoma daugiau laiko ties finansinėmis operacijomis ir jį panaudoti jiems svarbesniems tikslams pasiekti ar poreikiams tenkinti. Įmonėms yra labai aktualu sekti naujausias mokėjimų tendencijas ir finansinių technologijų galimybes, norint išlikti konkurencingoje, labai sparčiai kintančioje atsiskaitymų rinkoje ir klientams sudaryti kuo patrauklesnes sąlygas. Privalu domėtis šia tema ir skirti pakankamai investicijų alternatyvių atsiskaitymo būdų vystymui. Valstybės mastu, ši tema yra taip pat labai svarbi, kadangi investavimas į finansines technologijas ir šio sektoriaus skatinimas padeda neatsilikti nuo kitų valstybių ir skatina ekonomikos augimą. Elektroniniai mokėjimai turi didžiulį poveikį ekonomikai tiek dėl sukuriamų naujų darbo vietų, tiek dėl didinamo vartojimo. Dėl šių priežasčių finansinių operacijų galimybėms tobulinti yra pasitelkiamos naujausios technologijos. Naudojant internetinį ryšį, kompiuterizuotas technologijas ir dabartines programavimo galimybes yra diegiamos įvairios atsiskaitymams palengvinti, efektyvinti skirtos platformos bei programos. Ieškoma naujų alternatyvų, kurios padėtų atlikti reikiamas su finansiniais atsiskaitymais susijusias operacijas daug greičiau. Finansinėms technologijoms vystyti yra skiriamos vis didesnės investicijos. Dabartiniai žmonės gyvena laikotarpyje, kurio metu yra pereinama prie automatizuotų ir kuo labiau supaprastintų operacijų. Visi šie pokyčiai vyksta labai greitai ir daro didžiulę įtaką tiek atskiriems individams, tiek viso pasaulio ekonomikos vystymuisi. Lietuvos atsiskaitymų sektorius taip pat labai sparčiai tobulėja. Nuosekliai plėtojant technologijas ir gerinant skaitmenines žinias, elektroniniai mokėjimai visame pasaulyje tobulėja nepaprastai sparčiai.

Pasirinkta tema atitinka ekonomikos studijų kryptį ir finansų specializaciją bei yra nauja, aktuali ir išskirtinė. Darbo autorius, įžvelgdamas didelę technologijomis paremtų naujovių atsiskaitymų sektoriuje svarbą atlieka naujausių mokėjimo būdų tyrimą ir analizę.

Darbo objektas – inovacijomis pagrįsti atsiskaitymo būdai.

Darbo tikslas – atlikti finansinių technologijų naudojamų atsiskaitymų sektoriuje tyrimą ir analizę.

Uždaviniai:

 • Atskleidus mokėjimų sektoriaus raidą, pokyčius ir naujoves, pateikti finansinių technologijų

privalumus ir trūkumus;

 • Išskirti skirtingas, naujausias finansinėmis technologijomis paremtų, atsiskaitymų rūšis ir jas

apibūdinti;

 • Apžvelgti ir atlikti statistinę Lietuvos mokėjimų sektoriaus analizę;
 • Atlikus inovacijomis paremtos atsiskaitymo kortelės „Revolut“ ir „Swedbank“ „Debit

Mastercard“ palyginamąją analizę bei apklausą, įvertinti „Revolut“ funkcijų privalumus ir trūkumus.

Darbe naudojami metodai:

 • Statistinė duomenų analizė. Analizuojami Lietuvos banko teikiami statistiniai 2006 – 2018 m.

mokėjimų sektoriaus duomenys. Finansinių technologijų daromą įtaką atvaizduoti naudojami autoriaus sudaryti grafikai, proporcijos, procentinės dalies, koreliacijos ir regresijos skaičiavimai.

 • Lyginamoji literatūros apžvalga ir analizė. Pasirinkta nagrinėti ir palyginti dvi finansinėmis

technologijomis paremtas atsiskaitymo korteles – „Swedbank“ „Debit Mastercard“ ir „Revolut“ bei jų teikiamas funkcijas.

 • Internetinė apklausa. Šios apklausos pagrindinis objektas – „Revolut“ atsiskaitymų programa

ir jos teikiamos funkcijos. Ši apklausa nėra reprezentacinė, ji atspindi tik respondentų imties rezultatus, tačiau papildo atliekamą „Revolut“ analizę.

Darbo struktūra:

 • Pirmą darbo dalį sudaro atsiskaitymų sektoriaus raidos apžvalga bei inovacijų poveikio šiam

sektoriui analizė, privalumų ir trūkumų išskyrimas. Detaliau gilinantis į naujausius atsiskaitymo būdus seka skirtingų atsiskaitymo grupių išskaidymas ir aprašymas bei alternatyvių atsiskaitymo būdų Lietuvoje apžvalga.

 • Antroje dalyje aprašomi darbe naudojami tyrimo būdai ir pateikiami pagrindiniai atlikti

skaičiavimai.

 • Trečioje dalyje analizuojami Lietuvos banko teikiami 2006 m. – 2018 m. Lietuvos

mokėjimų sektoriaus statistiniai duomenys, aprašomi atliktų skaičiavimų rezultatai. Taip pat pateikiamas išsamus „Revolut“ platformos apibūdinimas ir statistiniai duomenys, palyginimas su „Swedbank“ „Debit Mastercard“ kortele bei papildomai atlikta nedidelės apimties apklausa.

Sunkumai, su kuriais teko susidurti rašant darbą – pagrindinis sunkumas su kuriuo teko susidurti rašant ši darbą buvo statistinių duomenų stoka. Atsiskaitymo būdai su integruotomis inovatyviomis technologijomis yra pakankamai naujas dalykas, kuris dar nėra labai plačiai ir detaliai išanalizuotas ir stebimas. Dėl šios priežasties nėra sukaupta didelio kiekio finansinėmis technologijomis pagrįstų atsiskaitymų statistinių duomenų.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Finansinėmis technologijomis paremtų atsiskaitymo rūšių raida, nauda ir trūkumai5
 • 1.1 Istorinė mokėjimų sektoriaus apžvalga, pažanga ir naujovės5
 • 1.2 Inovacijų poveikis mokėjimų sektoriui. Teigiami ir neigiami aspektai9
 • 1.3 Finansinėmis technologijomis paremtų atsiskaitymų rūšys13
 • 1.4 Alternatyvių atsiskaitymo būdų paplitimas Lietuvoje16
 • 2. Lietuvos atsiskaitymų sektoriaus statistinių duomenų ir „Revolut“ analizės metodologija19
 • 3. Lietuvos atsiskaitymų sektoriaus statistinių duomenų ir „Revolut“ analizė22
 • 3.1 Lietuvos banko teikiamos mokėjimų sektoriaus statistikos duomenų analizė22
 • 3.2 „Revolut“ apžvalga26
 • 3.3 Finansinėmis technologijomis paremtų kortelių palyginimas28
 • 3.4 Apklausos apie „Revolut“ atsiskaitymo programą rezultatų analizė ir išvados33
 • Išvados ir pasiūlymai37
 • Summary39
 • Šaltiniai40
 • Priedai44

Reziumė

Autorius
eglespel
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 2, 2019
Apimtis
54 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Finansinių ataskaitų palyginamoji analizė

Ekonomika Referatas 2015 m. setas2
Pasaulis yra didelė konkurencinė arena, kurioje kiekviena įmonė privalo konkuruoti ir išlaikyti savo įtvirtintas pozicijas. Be finansų apskaitos tai būtų padaryti beveik neįmanoma....

Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas

Ekonomika Laboratorinis darbas dovilijus
Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas....

Atsiskaitymo rizikos analizė

Ekonomika Prezentacija 2018 m. norgaile
Tyrimo problema – atsiskaitymo rizikos įtaka įmonėms Tyrimo objektas – atsiskaitymo rizika Tyrimo tikslas – išanalizuoti atsiskaitymo riziką ir jos valdymo būdus Tyrimo...