Pieno perdirbimo įmonių apyvartinio kapitalo valdymas

74 psl. / 16304 žod.

Ištrauka

Temos naujumas ir aktualumas. Įmonių apyvartinio kapitalo valdymas – svarbus didžiajai daugumai įmonių Lietuvoje ir visame pasaulyje. Smulkus ir vidutinis verslas susiduria su problema, kad yra maži ir apyvartinio kapitalo finansavimo iš tiekėjų kreditais negauna. Tiekėjai nėra linkę mažiems ir dar ne ilgalaikiams partneriams suteikti ilgesnių atidėjimų. Stambus verslas, ypač linkęs augti ir plėstis, nors ir gauna ilgesnius atidėjimus, tačiau vis augančio apyvartinio kapitalo poreikio finansuotis vien akcininkų kapitalu ar tiekėjų sąskaita – nepakanka, nepaisant gauto ilgesnio atidėjimo termino. Abiem atvejais įmonės yra priverstos arba optimizuoti ir valdyti apyvartinį kapitalą įmonės viduje, arba augantį poreikį finansuotis bankuose ar kitose kredito įstaigose. Tai, kaip sekasi valdyti savo apyvartinį kapitalą, gali atsiliepti ir vienam iš svarbiausių įmonės rodiklių – pelningumui. Tačiau dažnai eksperimentams įmonės veikloje nėra nei laiko, nei išteklių. Todėl svarbu žinoti bent pagrindinius ryšius tarp įmonės apyvartinio kapitalo rodiklių ir pelningumo.

Darbo tikslas – įvertinti, kaip įmonių apyvartinio kapitalo valdymas susijęs su įmonių pelningumu. Tikslui pasiekti išsikeliami uždaviniai:

 • Išnagrinėti mokslinėje literatūroje pateikiamą apyvartinio kapitalo koncepciją, jo struktūrą;
 • Išanalizuoti atsargų išlaidų rūšis bei teorines galimybes jas valdyti;
 • Išskirti pinigų apyvartos ciklo stadijas įmonėje, ištirtas ir aprašytas moksliniuose straipsniuose;
 • Išskirti pagrindinius finansinius apyvartumo rodiklius bei finansavimo politikas;
 • Nustatyti teorinį ryšį tarp apyvartinio kapitalo valdymo ir įmonių pelningumo;
 • Pasirinkti apyvartumo ir pelningumo rodiklius, apskaičiuoti juos pasirinktose įmonėse;
 • Regresijos metodu įvertinti statistiškai reikšmingą ryšį tarp apyvartumo ir pelningumo rodiklių;
 • Nustatyti koreliacinį ryšį tarp apyvartumo ir pelningumo rodiklių kiekvienoje įmonėje atskirai;
 • Apibendrinti tyrimo išvadas bei pateikti siūlymus, remiantis jomis.

Darbo problema. Apyvartinio kapitalo valdymas ir jo įtaka įmonės pelningumui.

Darbo hipotezė. Įmonės, efektyviau valdančios apyvartinį kapitalą, pasiekia auštesnius pelningumo rodiklius.

Tyrimo objektas. Įmonių finansinės ataskaitos, apyvartumo bei pelningumo rodikliai ir jų tarpusavio ryšys.

Tyrimo metodika. Mokslinių straipsnių ir atliktų tyrimų analizė bei sintezė. Įvairių apyvartumui bei pelningumui įmonėse įvertinti skirtų rodiklių skaičiavimas. Regresinė analizė tarp apskaičiuotų įmonių apyvartumo rodiklių bei pelningumo rodiklių. Koreliacinė analizė tarp apyvartumo bei pelningumo rodiklių kiekvienoje įmonėje atskirai.

Darbo rezultatai. Vertinant 6 pasirinktus apyvartumo rodiklius bei 10 pasirinktų pelningumo rodiklių, buvo apskaičiuota 60 regresinių lygčių, tačiau nustatyta tik 10 statistiškai reikšmingų ryšių. Ne visi iš šių Lietuvos pieno perdirbimo sektoriuje nustatytų 10 ryšių sutapo su apskaičiuotais ryšiais kiekvienoje iš 4 analizuotų įmonių. Ryšiai tarp pačių įmonių taip pat nesutapo. Todėl galima teigti, jog apyvartinio kapitalo valdymas Lietuvos pieno perdirbimo sektoriuje turi įtakos pasiekiamiems pelningumo rodikliams. Tačiau nepaisant to, jog įmonės veikia viename sektoriuje, gali skirtis jų balanso struktūra, produktų krepšelis ir kt., todėl ryšiai skirtingi.

Darbo rezultatų taikymo sritys. Kiekvienai iš įmonių pasirinkus svarbiausius pelningumo rodiklius, eliminavus ar išlyginus nuokrypius nuo įprastinės įmonės veiklos, apskaičiuoti ryšiai tarp apyvartumo ir pelningumo rodiklių gali būti vertingas įrankis planuojant įmonės veiklą. Suderinus gamybos pajėgumus su pardavimais, suteikiamus bei prašomus apmokėjimų atidėjimus, skolinimąsi bei kt., nusistačius savo įmonėje svarbiausius apyvartumo rodiklius bei įsivertinus, kiek jie realiai gali būti pakoreguoti atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką bei gaminamą produkciją, bei atlikus apyvartinio kapitalo valdymo pakeitimus, įmonė gali efektyvinti savo veiklą bei pasiekti didesnį pelningumą akcininkams bei investuotojams.


Turinys

 • LENTELĖS4
 • PAVEIKSLAI5
 • ĮVADAS6
 • 1. APYVARTINIO KAPITALO SANDARA IR TEORINIAI VALDYMO BŪDAI8
 • 1.1. Apyvartinio kapitalo samprata ir jo sudedamųjų dalių valdymas8
 • 1.2. Įmonėse taikomos finansavimo politikos16
 • 1.3. Apyvartinio kapitalo valdymo įtaka įmonės pelningumui18
 • 1.4. Optimalaus apyvartinio kapitalo lygio nustatymas23
 • 2. TYRIMO METODIKA27
 • 2.1. Apyvartinio kapitalo vertinimo rodikliai27
 • 2.2. Pelningumo lygio vertinimo rodikliai29
 • 2.3. Ryšio tarp apyvartinio kapitalo valdymo ir pelningumo nustatymas31
 • 3. APYVARTUMO IR PELNINGUMO RYŠIO ANALIZĖ LIETUVOS PIENO PERDIRBIMO ĮMONĖSE35
 • 3.1. Įmonių pelningumo ir apyvartumo rodiklių palyginimas35
 • 3.2. Statistinio ryšio tarp pelningumo ir apyvartumo rodiklių nustatymas42
 • 3.3. Apyvartumo ir pelningumo ryšio skirtumai atskirose Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse47
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI54
 • LITERATŪRA58
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS61
 • SANTRAUKA62
 • SUMMARY63
 • PRIEDAI64
 • 1 priedas. Statistiškai reikšmingos regresinės analizės64
 • 2 priedas. Atskirų įmonių rodiklių koreliacijos68

Reziumė

Autorius
gretavgreta
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€14.07
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 16, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
74 psl.

Susiję darbai