Būsimojo muzikos specialisto profesinės brandos skatinimas praktinėje veikloje

38 psl. / 10615 žod.

Ištrauka

Spartus globalizacijos procesas skatina visuomeninę pažangą, kuri įtakoja asmens profesinės brandos raišką bei orientuoja į kokybiškų studijų plėtrą. Bolonijos dokumentuose (Liuveno komunikatas, 2009; Budapešto–Vienos deklaracija, 2010; Europos Komisijos komunikatas, 2013) pažymima, jog tik efektyvi ir kokybiška profesinė veikla garantuoja ateities specialisto brandos tobulėjimą ir jo realizaciją.

Švietimo ir ugdymo studijų krypčių apraše (2014) akcentuojama profesinės veiklos paskirtis – padėti būsimajam ugdymo specialistui įvairia veikla ugdytis kompetencijas, kurių dėka greičiau įsikomponuos į darbo rinką. Studento veikla mokykloje – įvairiapusis procesas, integruojantis tiek pedagogines, psichologines, tiek dalykines kompetencijas, teorinius ir praktinius gebėjimus, todėl būtina jį vertinti kaip savitą asmens profesinės brandos sąlygą. Tokioje erdvėje būtina „individui susiformuoti jo paties aukštą kultūros lygį“ ir garantuoti, kad būtų „siekiama atviros asmenybės ir atviros kultūros“ (M. Lukšienės, 1993, p. 30). Nes profesinė branda priklauso nuo aplinkos kultūros ypatybių ir žmogaus galimybių ją perimti bei asmeniškai įprasminti (J. Kievišas, A. Kievišas, D. Medeišytė, 2009). Akademikas A.Gaižutis (2012) akcentuoja, kad būsimajam specialistui svarbu padėti įgyti patirtį ir suprasti savo pašaukimą, atsakingai skleistis socialinėje aplinkoje, ugdytis vertybinę orientaciją. Ši samprata reiškia, kad ugdymas savo turinio prasmingumu atspindi asmenybės brandą, kuri išreiškiama įprasminamos veiklos rezultatais. Tyrimai rodo (З. Мальцене, 2015), jog specialistų rengimą kolegijoje lemia nepakankamai intensyvus proceso atnaujinimas, kuris stabdo išsilaisvinimą iš akademiškumo ir neįtvirtina nuostatos – šiuolaikiniame ugdyme asmens profesinės brandos įprasminimas turėtų tapti pamatiniu principu.

Šiuolaikinės paradigmos kontekste mokymasis remiasi į savarankiškumą, naujus mokymosi būdus. Tokia šiuolaikiška pertvarka siekia asmens brandos, profesinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimo bei garantuoja kokybišką veiklos realizaciją. Mokslininkų (J. Lasauskienė, A. Rauduvaitė, 2015; J. Navaitienė, 2014; Z. Malcienė, J. Kievišas, 2012; Ch. Lettmayr, H. Nehls, 2012; A. Galkienė, 2011; Z. Malcienė, 2010; A. Čepienė, M. Teresevičienė, 2010; J. Adomaitienė, I. Zubrickienė, M. Teresevičienė, 2008; R. Subotkevičienė, 2008; R. Bruzgelevičienė, 2008) atlikti tyrimai rodo, jog egzistuoja neatitikimas tarp to, kaip į asmens brandos skatinimą orientuotos studijos suprantamos Bolonijos proceso dokumentuose, kaip yra interpretuojamos mokslo institucijų lygmenyje ir kaip įtvirtinamos profesinės veiklos procese.

Profesinis rengimas yra sparčiausiai kintanti švietimo sistemos dalis. Ji kinta tiek, kiek reikalauja šiuolaikinė visuomenė ir darbo rinka, todėl atitinkamai turėtų keistis ir praktinės veiklos turinys.

Praktinėje veikloje studentas siekia ne tik individualios raiškos, bet ir tampa aplinkos kūrėju, todėl profesinės brandos uždavinių sprendimas tampa aktualia edukologijos problema. Darbe keliamas probleminis klausimas Kaip skatinama būsimo muzikos specialisto profesinė branda praktinėje veikloje?

Hipotezė leidžia kelti prielaidą, jog profesinės veiklos ir profesinio rengimo ryšys tampa pedagoginiu veiksniu, jeigu jis skatina studento profesinę brandą.

Tyrimo objektas – specialisto profesinė branda.

Tyrimo tikslas – ištirti būsimo muzikos specialisto profesinės brandos skatinamo galimybes praktinėje veikloje.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti šiuolaikinės profesinės veiklos didaktikos sampratą.
 2. Atskleisti specialisto brandos teorinius aspektus profesinio rengimo kontekste.
 3. Ištirti profesinės brandos skatinimo galimybes praktinėje veikloje.

Tyrimo metodai: teoriniai – psichologinės, pedagoginės bei kitos, temai aktualios literatūros studijavimas, valstybės dokumentų analizė bei teorinių įžvalgų apibendrinimas; empiriniai – nestandartizuota studentų apklausa raštu; duomenų interpretavimas ir apibendrinimas.

Atsakymų turinys analizuotas remiantis klasikine kontentine analize. Šis diagnostikos instrumentas leido nustatyti konkretaus konteksto ypatumus, verifikavo teorinius teiginius, pasiremiant teksto fragmentais (B. Bitinas, 2006; M. Schreier, 2012). Atvirojo kodavimo metu buvo sukurtos kategorijos, kylančios iš susistemintos medžiagos (P. Mayring, 2014).

Darbo teorinė ir praktinė reikšmė. Teorinės literatūros analizė atskleidė profesinės veiklos didaktikos specifiškumą, jos svarų indėlį ugdymo procese.

Asmenybės branda gali būti skatinama įvairiais būdais, tačiau tyrimo rezultatuose akcentuojamas profesinės veiklos ir profesinio rengimo ryšys, kuris koreguoja studijų organizavimą, veikia studento profesinę brandą: skatina kūrybingumą, pozityvų studento požiūrį į profesinę veiklą ir santykį su asmens kultūra. Šis svarbus pedagoginis veiksnys tampa profesinio rengimo sistemos komponentu aukštojoje mokykloje. Ugdymo proceso centre yra ugdytinio asmenybė, kurios kultūros pokyčiai apima ir profesinį rengimą (J. Kievišas, 2007, 2009; R. Kondratienė, 2006, J. Navaitienė, 2014).

Pagrindiniai baigiamojo darbo tyrimo teiginiai pristatyti Panevėžio kolegijoje, vykusioje studentų mokslinėje konferencijoje. Tyrimo rezultatai paskelbti mokslo leidinyje „Mokslo šaknys 2016“, p.179-186. Panevėžys. ISSN 2351-5694.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ŠIUOLAIKINĖS PROFESINĖS VEIKLOS DIDAKTIKOS SAMPRATA5
 • 2. PROFESINĖS BRANDOS TEORINIAI ASPEKTAI.10
 • 2.1. Būsimų specialistų profesinės brandos ypatumai aukštojoje mokykloje.12
 • 3. BŪSIMŲ MUZIKOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS BRANDOS SKATINIMO TYRIMAS.16
 • 3.1. Tyrimo organizavimo etapai.16
 • 3.2. Anketinės apklausos duomenų analizė ir rezultatai.19
 • IŠVADOS.28
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.29
 • SANTRAUKA.33
 • SUMMARY.35
 • PRIEDAI.37

Reziumė

Autorius
povilauskienė
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 21, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Vaiko mokyklinio brandumo tyrimas

Pedagogika Tyrimas 2013 m. argentum
Priešmokyklinio amžiaus vaikas išgyvena gana sudėtingą raidos laikotarpį, kurį lemia tolesnio ugdymosi mokykloje sėkmę. Pirmųjų mokslo metų pradžia neretam pirmokui – sunkių išbandymų,...