Kita / Mokslinė metodologija

Etnokultūrinio ugdymo priemonių taikymas priešmokyklinio amžiaus grupėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu, kilus lietuvybės sąjūdžiui, pradėta akcentuoti etninės kultūros reikšmė. To meto iškilios asmenybės suprato etnokultūros ugdymo svarbą ir skatino domėtis šalies tradicijomis, kultūra. Šiomis dienomis globalizacijos kontekste etninės kultūros ugdymas vėl tampa itin svarbus. V. Kondrotienė ir Čepienė (2002, 2009) etninę kultūrą apibūdina kaip kultūros palikimą, tradicinę kultūrą. D. Adamkevičienė (2009), L. Klimka (2013) etninę kultūrą apibrėžia kaip perduodamą vienų kartų kitom nuolatos besikeičiančią materialinių ir dvasinių vertybių visumą, sukurtą visos tautos. N. Vėlius (1999) akcentuoja dvasines etnokultūros sritis – tautos tarpusavio ir su kitomis tautomis santykių svarbą.

Ne vienas autorius akcentuoja etninės kultūros ugdymą jau ikimokykliniame amžiuje, kadangi būtent tada atsiranda vaiką ir tautos kultūrą jungiantis ryšys, kuris virsta jo savastimi. Pavyzdžiui, A. Katinienė ir G. Orinienė (2003, 2009) pabrėžia etnokultūros ugdymo svarbą ankstyvame amžiuje, kadangi formuojant etnokultūros pagrindus, siekiama padėti vaikui susipažinti su savo gimtine, paskatinti priimti tėvų, protėvių vertybines nuostatas, ugdyti tautinę savimonę, pagarbą gimtajai kultūrai ir kalbai. A. Žiūraitienė (2007) atkreipia dėmesį, kad norint atgaivinti etnines tradicijas, reikia gerai žinoti, ką tai vaikui duos ir kur šias žinias jis galės panaudoti, kitaip šis ugdymas nebus veiksmingas. D. Urbanavičienė antrina, kad poreikis etninei kultūrai yra formuojamas dalykas. Apie priešmokyklinio amžiaus (5–6 m.) raidos ypatumus informacija rasta O. Monkevičienės (2002), R. Žukauskienės (2012) darbuose. Šios autorės teigia, kad šiame amžiaus tarpsnyje labai svarbus žaidimo, bendravimo vaidmuo, tai intuityvaus mąstyvo periodas, vaikai geba išorinį pasaulį vaizduoti vartodami simbolius. Šio amžiaus vaikų mąstymui būdingi tam tikri ribotumai – animizmas, egocentrizmas, artificializmas, centrizmas, sinkretiškumas.

Etninio ugdymo turiniui įgyvendinti pasitelkiamos etninio ugdymo priemonės. Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centro išleistose Ikimokyklinio ugdymo metodinėse rekomendacijose nurodoma, kad visa aplinka ir etninio ugdymo priemonės turi būti kuo įvairesnės ir pateiktos vaikams priimtinais būdais (klausant, įsižiūrint, paliečiant, stebint, aktyviai dalyvaujant ir kt.), vizualios, turi sukelti teigiamas emocijas, malonius ir žaismingus išgyvenimus, šiuolaikiškai interpretuojamos. Deja, nepavyko rasti darbų, kuriuose būtų aptariamos metodinės priemonės, skirtos 5–6 metų vaikų etninio ugdymo turiniui įgyvendinti.

Tyrimo problema – nepakankamas etnokultūrinio ugdymo priemonių taikymas priešmokyklinio amžiaus grupėje.

Šio tyrimo objektas etnokultūrinio ugdymo priemonių taikymas.

Tyrimo tikslas – atskleisti etnokultūrinio ugdymo priemonių taikymo patirtį priešmokyklinio amžiaus grupėje.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išskirti etninės kultūros ir etninio ugdymo sampratą bei etnokultūros reikšmę ugdymo procese.
 2. Atskleisti priešmokyklinio amžiaus (5–6 m.) tarpsnio ypatumus etnokultūrinio ugdymo aspektu.
 3. Aptarti etnokultūrinio ugdymo priemones.
 4. Aprašyti etnokultūrinio ugdymo priemonių taikymo patirtį.
 5. Įvertinti etnokultūrinių ugdymo priemonių taikymo patirtį priešmokykliniame ugdyme.

Tyrimo metodai: pasitelkiama mokslinės literatūros analizė; stebėjimas, grupinis interviu (focus grupė), vaikų piešinių turinio analizė.

Tyrimo struktūra. Tyrimą sudaro įvadas, teorinė, empirinė-praktinė dalys, išvados, šaltinių ir literatūros sąrašas bei priedai.

Darbo tipas:
Apimtis:
11237 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • I. ETNOKULTŪRINIO UGDYMO TEORINĖS PRIELAIDOS6
 • 1.1. Etninės kultūros ir jos ugdymo samprata6
 • 1.2. Etninės kultūros reikšmė ugdymo procese7
 • 1.3. Priešmokyklinio amžiaus (5–6 m.) vaikų etnokultūrinio ugdymo ypatumai9
 • 1.4. Etninio ugdymo priemonės11
 • II. ETNOKULTŪRINIO UGDYMO PRIEMONIŲ TAIKYMO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖJE TYRIMAS13
 • 2.1. Tyrimo metodika ir metodologija13
 • 2.2. Etnokultūrinio ugdymo priemonių priešmokyklinio amžiaus grupėje patirties tyrimo rezultatai15
 • 2.2.1. Etnokultūrinio ugdymo priemonių taikymo patirtis15
 • 2.2.2. Etnokultūrinių ugdymo priemonių taikymo patirties etnokultūriniame ugdyme įvertinimas18
 • IŠVADOS24
 • REKOMENDACIJOS25
 • LITERATŪRA26
 • PRIEDAI28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės
Diplominis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės

Aktualumas. Pyktis dažnai kyla, kai žmogus jaučiasi nesuprastas, įskaudintas, negali kontroliuoti situacijos ar įveikti sunkumų [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje
Referatas Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje

Anot lietuvių kalbos žodyno „vertybės – tai specifiškos mus supančio pasaulio objektų ir reikšmių charakteristikos [...]

Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje
Referatas Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje

            Per pastaruosius dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje išaugo ikimokyklinių ugdymo įstaigų poreikis. Manoma [...]

Kauno miesto lopšelių - darželių auklėtojų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo grupėse, pasitenkinimo darbu veiksniai
Diplominis darbas Kauno miesto lopšelių - darželių auklėtojų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo grupėse, pasitenkinimo darbu veiksniai

Darbe nėra pilno 3 skyriaus EDUKOLOGINIS PROJEKTAS! Darbas yra iki 39 psl. Aktualumas. Norint užtikrinti [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialių poreikių, muzikinė raiška kaip terapinė priemonė
Kursinis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialių poreikių, muzikinė raiška kaip terapinė priemonė

Menas ikimokylkinio amžiaus vaikui labiausiai susijęs su jo emocine raiška, jausmais.

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Diplominis darbas Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Baigiamojo darbo aktualumas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumų policijos veikloje klausimas yra aktualus visuomenei, kadangi [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir patirtis Latvijoje
Prezentacija Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir patirtis Latvijoje

Darbo tikslasLatvijaLatvijos švietimo sistemaIkimokyklinis ugdymasLatvijos darželiai [...]

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos
Kursinis darbas Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos

Remiantis “Vaikų teisių konvencija” galima teigti, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių [...]

Kaip ugdyti vaikų ekonominį raštingumą priešmokyklinėje grupėje
Rašinys Kaip ugdyti vaikų ekonominį raštingumą priešmokyklinėje grupėje

Gyvenant rinkos ekonomikos laikotarpiu būtina šviesti visuomenę ir teikti žinių, susijusių su ekonominiu raštingumu, kadangi [...]