Radviliškio rajono savivaldybės biudžetas ir jo valdymo ypatumai

80 psl. / 17000 žod.

Ištrauka

Daţnai sutinkamas teiginys, kad vietos savivalda yra demokratinės valstybės santvarkos pagrindas. Štai kodėl savivaldybėms labai svarbu tinkamai vykdyti joms įstatymų priskirtas atlikti funkcijas. Kartu svarbu tinkamai atstovauti savivaldybės teritorijoje įsikūrusių asmenų interesams. Savivaldybės telkdamos lėšas į savivaldybės biudžetą privalo jas suplanuoti bei paskirstyti siekiant gyventojų socialinės, ekonominės gerovės. Ne išimtis yra Radviliškio rajono savivaldybė, kurios įstatymų jai priskirtų funkcijų atlikimui yra reikalingi finansiniai ištekliai. Taigi, pastebėta, kad analizuojama savivaldybė planuodama biudžeto pajamas ir išlaidas susiduria su problema, kai Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto planuojamos pajamos ir išlaidos neatitinka faktinėms savivaldybės pajamoms ir išlaidoms, ko pasėkoje formuojasi savivaldybės skoliniai įsipareigojimai.
Baigiamojo darbo objektas – Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto sandara.
Baigiamojo darbo tikslas – įvertinti Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto sandarą ir skolą bei jų dinamiką.
Baigiamojo darbo tikslui pasiekti keliami tokie uţdaviniai:
1. Teoriniu poţiūriu aptarti savivaldybių veiklos pagrindą bei biudžeto sudarymo ypatumus.
2. Pagal pasirinktą metodiką išanalizuoti Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto sandarą bei identifikuoti prieţastis lėmusias biudžeto sandaros kaitą.
3. Pagal pasirinktą metodiką įvertinti Radviliškio rajono savivaldybės skolą bei išskirti veiksnius turinčius įtakos skolos dinamikai.
4. Apibendrinti tyrimų metu gautus rezultatus ir pateikti Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto sandaros gerinimo bei skolos maţinimo galimybes.
Baigiamojo darbo tikslui pasiekti buvo taikomi šie tyrimo ir analizės metodai: mokslinės literatūros analizė, pirminių duomenų analizė, antrinių duomenų analizė, aprašomoji analizė, lyginamoji analizė, horizontali ir vertikali analizės, koreliacinė regresinė ir daugianarė analizės, prognozavimas, duomenų atvaizdavimas grafiškai.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS10
 • 1. SAVIVALDYBIŲ BIUDEŢTO VALDYMO LIETUVOJE TEORINIAI ASPEKTAI12
 • 1.1 Vietos savivaldybės ir vietos savivaldos samprata12
 • 1.2. Savivaldybių biudţeto samprata ir teisinis reglamentavimas13
 • 1.3. Savivaldybių biudţetų formavimo principai ir metodai16
 • 1.4. Savivaldybių biudţetų rengimas, tvirtinimas ir kontrolė18
 • 1.5. Savivaldybių biudţetų pajamos ir asignavimai19
 • 1.6. Savivaldybių skolinimasis22
 • 1.7. Tyrimo metodika24
 • 2. RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŢETAS IR JO VALDYMAS27
 • 2.1. Radviliškio rajono savivaldybės apţvalga27
 • 2.2. Radviliškio rajono savivaldybės biudţeto valdymas29
 • 2.3. Radviliškio rajono savivaldybės biudţeto struktūros analizė31
 • 2.3.1. Radviliškio rajono savivaldybės biudţeto struktūros 2014-2011 metų laikotarpyje apţvalga31
 • 2.3.2. Radviliškio rajono savivaldybės pajamų vertikali ir horizontali analizė33
 • 2.3.3. Radviliškio rajono savivaldybės išlaidų vertikali ir horizontali analizė36
 • 2.3.4. Radviliškio rajono savivaldybės ir kitų savivaldybių biudţeto sandaros palyginimas40
 • 2.4. Radviliškio rajono savivaldybės biudţeto skolos vertinimas43
 • 2.4.1. Radviliškio rajono savivaldybės biudţeto skolos 2011-2014 metų laikotarpiu apţvalga43
 • 2.4.2. Radviliškio rajono savivaldybės ir kitų savivaldybių skolos palyginimas44
 • 2.5. Veiksnių turinčių poveikį Radviliškio rajono savivaldybės skolai tyrimas45
 • 2.5.1. Veiksnių, turinčių poveikį Radviliškio rajono savivaldybės skolai tarpusavio priklausomybės tyrimas45
 • 2.5.2. Veiksnių, turinčių poveikį Radviliškio rajono savivaldybės skolai tarpusavio priklausomybės tyrimo rezultatai52
 • 2.5.3. Veiksnių, turinčių poveikį Radviliškio rajono savivaldybės skolai bendros priklausomybės tyrimas54
 • 2.6. Radviliškio rajono savivaldybės skolos bei veiksnių darančių jai įtaka prognozė, remiantis slenkančio vidurkio metodu55
 • 3. RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO VALDYMO GERINIMO IR SKOLOS MAŢINIMO GALIMYBĖS59
 • 3.1. Radviliškio rajono savivaldybės biudţeto struktūros gerinimo galimybės59
 • 3.2. Radviliškio rajono savivaldybės skolos maţinimo galimybės61
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI65
 • LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI69
 • PRIEDAI73

Reziumė

Autorius
aistesib
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€14.31
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 2, 2020
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
80 psl.

Susiję darbai

Finansų valdymo ypatumai UAB „Slėnis“

Finansai Referatas sausainis
Išvystytos rinkos sąlygomis kiekvienas verslas patiria didesnę ar mažesnę riziką. Nė viena įmonė nėra garantuota, kad jos veikla visą laiką tęsis, jos paslaugos...