Veiksniai įtakojantys vartotojų elgseną naudoti ekologišką kosmetiką

56 psl. / 10311 žod.

Ištrauka

Temos naujumas ir aktualumas. Pastaruoju metu pasaulyje sparčiai auga paklausa ekologiškiems produktams bei jų pasiūla. Prie ekologiškų produktų šiuo atveju priskiriami ne tik maisto produktai, tačiau ir kosmetika bei buities prekės. Lietuvoje ekologiškos kosmetikos rinka dar nėra pakankamai suformuota: atsiranda ekologiškos produkcijos skyriai prekybos centruose, atsidaro specializuotos parduotuvės, plečiasi elektroninė prekyba ekologiška produkcija.

Lietuvos bei užsienio žiniasklaidoje vis dažniau galima sutikti straipsnių apie ekologiją, sparčiai populiarėja sveika gyvensena besidominančių žmonių skaičius. Taip pat dažnai susiduriama su klausimais apie ekologiškos kosmetikos rinką, vartotojų poreikių nagrinėjimą, motyvų lemiančių jų elgseną išaiškinimą.

Tyrimo problema. Pagrindinė problema yra ta, jog nėra aiškiai nustatytos vertybės ir veiksniai, būdingos ekologiškos kosmetikos vartotojams. Taip pat nėra tikslių duomenų ar skiriasi vartotojų ir ekologiškos kosmetikos ekspertų požiūris Lietuvos kosmetikos rinkos atžvilgiu. Ši problema yra aktuali ne tik ekologiškos kosmetikos pardavėjams, bet ir gamintojams, ekspertams ir kitoms kompanijoms, turinčios sąryšį su ekologiška kosmetika.

Tyrimo objektas. Ekologiškos kosmetikos vartotojų bei ekspertų nuomonės tyrimas.

Tyrimo tikslas. Nustatyti kokios pagrindinės Lietuvos vartotojų vertybės turėtų būti tenkinamos, renkantis ekologišką kosmetiką, taip pat ištirti ekspertų ir vartotojų požiūrį į informacijos pakankamumą bei ekologiškos kosmetikos rinkos pasiūlos ir kainų lygį. Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti tokie tyrimo uždaviniai:

 1. Atlikti literatūroje pateikiamų vidinių bei išorinių vartotojų elgsenos veiksnių, poreikių, segmentavimo bei lojalumo sampratų analizę.
 2. Atskleisti ekologiško produkto sampratą ir apžvelgti Lietuvos ekologiškos kosmetikos rinkoje vyraujančias tendencijas.
 3. Empirinio tyrimo pagalba nustatyti Lietuvos ekologiškos kosmetikos vartotojų elgseną lemiančius veiksnius.
 4. Apibendrinti empirinio tyrimo rezultatus.

Atliekant analizę naudoti šie metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, palyginimas;
 2. Statistinių duomenų apžvalga ir analizė;

Darbo struktūra. Rengiant bakalauro darbo teorinę dalį buvo išnagrinėta mokslinė literatūra ir išanalizuoti pagrindinai vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai, bei vartotojų rinkos segmentavimo kriterijai, taip pat ir vartotojų lojalumo samprata. Analitinėje dalyje buvo įvertintos pagrindinės ekologiškos kosmetikos paklausos tendencijos, vyraujančios Lietuvoje ir pasaulyje. Konstruktyvioje tyrimo dalyje pateikiami apibendrinti apklausos duomenys.


Turinys

 •       ĮVADAS7
 • VARTOTOJŲ ELGSENOS TEORINIAI ASPEKTAI9
 • 1.1. Vartotojų elgsenos samprata9
 • 1.2. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai9
 • 1.2.1 Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai9
 • 1.2.2 Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai13
 • 1.3.Vartotojų rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos16
 • 1.4. Vartotojų lojalumas20
 • 1.5. Vartotojų požiūris22
 • PASAULINĖS TENDENCIJOS IR JĖGOS24
 • 2.1. Ekologiškos kosmetikos samprata, sertifikavimas, ženklinimas24
 • 2.2. Ekologiškos kosmetikos tendencijos apžvalga Europos Sąjungoje bei kitose valstybėse26
 • 2.3. Ekologiškos kosmetikos rinka Lietuvoje27
 • VEIKSNIAI KURIE ĮTAKOJA VARTOTOJUS PIRKTI IR VARTOTI EKOLOGIŠKĄ KOSMETIKĄ TYRIMAS IR JO ANALIZĖ31
 • 3.1. Tyrimo metodologija31
 • 3.1.1 Ekologiškos kosmetikos ekspertų apklausa32
 • 3.1.2 Ekologiškos kosmetikos vartotojų apklausa37
 • 3.2 Tyrimo rezultatų analizė46
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI48
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI50
 • PRIEDAI
 • 1 PRIEDAS. Ekspertų apklausos anketa
 • 2 PRIEDAS. Vartotojų apklausos anketa

Literatūros sąrašas

 1. Alborovienė B. Marketingas. Prieiga per internetą: http://www.andriuz.skynet.lt/knygos/Marketingas/Marketingas%20(Alboroviene).pdf
 2. Atkinson F. Buyer behaviour. 2010, p. 31, - ISBN 978 – 87 – 7681 – 683 – 4
 3. Bagdoniene L., Hopeniene R. Paslaugu marketingas ir vadyba. Kaunas: Technologija, 2005, p. 468.
 4. Bagram M., Khan Z. Attaining consumer loyalty. The role of consumer attitude and consumer behaviour. International review of management and business research, vol.1, issue 1, 2012, p. 1-8.
 5. Bakanauskas A. Vartotojų elgsena. Kaunas: VDU leidykla, 2006, - 212 p. - ISBN : 9955-12-126-2
 6. Bakanauskas A. Vartotojų lojalumas: teoriniai ir praktiniai aspektai. Kaunas: VDU leidykla, 2009, - 84 p. - ISBN 978-9955-12-460-3
 7. David G. Myers. Psichologija. Poligrafija ir Informatika, 2000.
 8. Dean G. Understanding consumer attitudes, 2010. Prieiga per internetą: http://marketography.com/2010/10/17/understanding-consumer-attitudes/
 9. Durmaz Y., Celik M., Oruc R. The impact of cultural factors on the consumer buying behaviors examined thouhgt an impirical study. International journal of Business and Social Science, Vol.2 No. 5; March, 2011.
 10. Dževečka A. Asmenybės psichologijos praktikumas. Edukologija, 2008, - ISBN 978-9955-20-352-0
 11. Gaižutis A. Marketingo pagrindai: paskaitų konspektas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2008, p. 54.
 12. Griffin E. A first look at communication theory. McGraw Hill, 2011, p. 608.
 13. Hanover Research: Consumer lojalty programs, June 2011. Prieiga per internetą: http://www.hanoverresearch.com/wp-content/uploads/2011/12/Consumer-Loyalty-Programs-Membership.pdf
 14. Karvauskienė V. Vartotojų elgsena. Klaipėda: Žemaitijos kolegija, 2010, p. 57.
 15. Legkauskas V. Žmogaus socialinės motyvacijos pagrindai. Sociologija. Mintis ir veiksmas 2004/2, ISSN 1392-3358
 16. Mueller E. Consumer Attitudes: Their Influence and Forecasting Value. Vol. The Quality and Economic Significance of Anticipations Data, 2010, Princeton University Press, p. 149-180.
 17. Pajuodienė G.M., Šileika A. Lietuvos gyventojų socialiniai sluoksniai. Pinigų studijos: teorija ir praktika. 2001, p. 59 – 80.
 18. Pajuodis A. Prekybos marketingas. Eurigmas, 2005, p. 385.
 19. Pikturnienė I., Kurtinaitienė J. Vartotojų elgsena: teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 317, - ISBN 978 – 9955 – 33 – 593 – 1
 20. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas. The Baltic Press, 2008, – 608 p. - ISBN 978-9955-883-04-3
 21. Glinskienė R., Kvedaraitė N., Kvedaras M. Vartotojų lojalumo stiprinimas – reikšmingiausia šiuolaikinių įmonių siekiamybė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010. 4 (20). 40–52, - Prieiga per internetą: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2010~ISSN_1648-9098.N_4_20.PG_40-52/DS.002.0.01.ARTIC
 22. Stašys R., Malikovas A. Vartotojo lūkesčiams darantys įtaką veiksniai. Klaipėdos universitetas: Research papers, 2010, Nr. 22 (3), p. 8, - ISNN 1822 – 6760
 23. Revision of European Ecolabel Criteria for Soaps, Shampoos and Hair Conditioners. Market analysis, 2012. Prieiga per internetą: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/soaps_and_shampoos/docs/Market%20Analysis_Draft%20Repor.pdf
 24. Solomon M., Bamossy G. Consumer behaviour: an European perspective. Pearson Education Limited, 2006, p. 657.
 25. Tarptautinių žodžių žodynas
 26. The Public Health and Safety Organization, prieiga per internetą: www.nsf.org
 27. Urbanskienė R., Clottey B., Jakštys J. Vartotojų elgsena. – Kaunas: Technologija, 2000.
 28. Urbonavičius S., Krasnauskienė G. Naujas tradicinių psichografinio segmentavimo būdų taikymas. Vilnius: Inžinerinė ekonomika, 2005, N.5 - ISSN 1392-2785
 29. Vileikis J. Įmonių valdymas. Vilnius: Lietuvos karo akademija, 2007, p. 144.
 30. Vilkaitė N. Klientų lojalumo programų vertinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai. Vilnius: VGTU, 2008.
 31. Whalley A. Strategic Marketing. 2010, p. 121, - ISBN 978 – 87 – 7681 – 643 – 8
 32. Zikienė K. Vartotojų lojalumas: formavimas ir valdymas. Kaunas: VDU leidykla, 2010, p. 104, - ISBN 978 – 9955 – 12 – 563 – 1
 33. Годин А.М. Маркетинг. Москва, 2003, - 604 p. – ISBN 5-97498-220-X
 34. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. Москва, ИНФРА-М, 2002,- 496 p. - ISВN 5-16-000011-9
 35. Котлер Ф. Основы маркетинга. Издательский дом "Вильяме", 2007, - 647 p. - ISBN 978 5 8459 0376
 36. Мазилкина Е.И. Поведение потребителей. Курс лекций. - Новосибирск: НГАСУ, 2010
 37. Ecocert organizacijos puslapis: www.ecocert.com

Lietuvos ekologiškos kosmetikos gamintojų bei parduotuvių el. puslapiai:

 1. http://www.pienespukas.lt/parduotuve/
 2. http://zaliapieva.lt/
 3. https://uogauoga.lt/lt/
 4. www.ambroozija.lt
 5. www.biosala.lt
 6. www.ekogija.lt
 7. www.juara.lt
 8. www.sveikiproduktai.lt

Reziumė

Autorius
guuru
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2021
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
56 psl.

Susiję darbai

Kosmetikos produktų akcijos naudos pirkėjams tyrimas

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. simulia
Kiekviena įmonė, siekdama užtikrinti konkurencingumą rinkoje, naudoja įvairias pardavimų skatinimo priemones. Kosmetikos parduotuvės dažniausiai naudoja akcijas, nuolaidas ir kt. Tačiau ne visada akcijos...

Šeimos ir namų ūkio poveikis vartotojų elgsenai

Vadyba Referatas 2011 m. dzastyna
Temos aktualumas: Šiandieninėje visuomenėje ypač svarbi turėtų būti šeima, kuri retai sulaukia jai reikiamo dėmesio. Šeima suformuoja vertybių kultūrą, sistemą, šeimoje sužinoma apie...