Uždarosios akcinės bendrovės X finansinės būklės analizė ir veiklos perspektyvos

63 psl. / 16577 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Finansinė analizė yra neatsiejama nuo sėkmingos įmonės veiklos vystymo ir konkuravimo rinkoje. Veiklos rezultatų analizę būtina atlikti ne tik, kai įmonė dirba nuostolingai, bet ir tada kai įmonė dirba pelningai. Kiekviena įmonė, remdamasi finansinės analizės išvadomis, gali lengviau nustatyti, ar praeities sprendimai buvo priimti tinkamai, sužinoti esamą padėti ir prognozuoti tikėtinus ateities įvykius, o tiksliau, finansinė analizė suteikia galimybę numatyti veikloje iškilusias problemas ir laiku priimti būtinuosius sprendimus. Norint pateikti tinkamas finansinės analizės išvadas, būtina gebėti teisingai analizuoti finansines ataskaitas ir interpretuoti jų duomenis.

Lietuvoje nedaugelis įmonių atlieka finansinės būklės analizę dėl įvairiausių priežasčių: laiko stokos, žinių trūkumo, papildomų išlaidų ir kita. Dažniausiai priimant veiklos sprendimus vadovaujamasi vadovo intuicija, norais arba atliekama paviršutiniška analizė, neįsigilinama į veiklos rezultatų priežastis ar pasekmes. Jeigu operatyviai ir tinkamai nėra įvertinama įmonės finansinė būklė, atsiranda netinkami sprendimai, kurie gali sukelti įmonės nemokumą. Todėl reguliari finansinė analizė padeda įmonėms išvengti nemokumo grėsmės bei pasiekti geresnių finansinių rezultatų.

Uždaroji akcinė bendrovė X kiekvienais metais siekia savo esamiems ir potencialiems klientams pasiūlyti vis naujų ir kokybiškų prekių, išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, todėl bendrovei, kuri siekia geresnių finansinių rezultatų, finansinė analizė yra aktuali ir būtina.

Darbo objektas – uždarosios akcinės bendrovės X pelningumas, veiklos efektyvumas ir likvidumas.

Darbo tikslas – įvertinti uždarosios akcinės bendrovės X finansinę būklę, numatant veiklos perspektyvas.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti finansinės analizės teorinius aspektus ir perspektyvų prognozavimo metodus;
 2. Atskleisti uždarosios akcinės bendrovės X veiklą ir struktūrą;
 3. Išanalizuoti finansinius santykinius rodiklius.

Darbo metodai: mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, teorinės informacijos sintezė, bendrovės veiklos dokumentų analizė, statistinių duomenų sisteminimas ir analizė, santykinių rodiklių analizė, statistinių metodų taikymas, Trendo analizė, grafinis duomenų vaizdavimas.


Turinys

 • lentelių sąrašas3
 • paveikslų sąrašas4
 • Įvadas6
 • 1. teoriniai finansinės analizės pagrindai7
 • 1.1. Finansinės analizės rūšys11
 • 1.2. Perspektyvų vertinimo metodai19
 • 2. uždarosios akcinės bendrovės X VEIKLOS APIBŪDINIMAS23
 • 3. uždarosios akcinės bendrovės X finansinės veiklos analizė ir perspektyvos27
 • 3.1. Turto, kapitalo ir įsipareigojimų dinamikos analizė28
 • 3.2. Turto, kapitalo ir įsipareigojimų struktūros analizė32
 • 3.3. Pajamų, savikainos, pelno dinamika ir struktūra36
 • 3.4. Santykinių finansinių rodiklių analizė40
 • 3.5. Uždarosios akcinės bendrovės X veiklos prognozavimas46
 • išvados ir siūlymai51
 • literatūra54
 • Santrauka58
 • Summary59
 • PRIEDAI60
 • 1 priedas. UAB X balanso dinamika 2015-2019 metais
 • 2 priedas. UAB X balanso struktūra 2015-2019 metais
 • 3 priedas. UAB X balanso atskirų straipsnių struktūra 2015-2019 metais
 • 4 priedas. UAB X pelno (nuostolio) dinamika 2015-2019 metais
 • 5 priedas. UAB X pelno (nuostolio) ataskaitos struktūra 2015-2019 metais
 • 6 priedas. UAB X finansinių santykinių rodiklių rezultatai ir dinamika 2015-2019 metais
 • 7 priedas. UAB X pelno (nuostolio) ataskaitos prognozuojamų straipsnių dinamika 2020-2022 metais
 • 8 priedas. UAB X balanso prognozuojamų straipsnių dinamika 2020-2022 metais
 •  
 •  
 •  

Literatūros sąrašas

 1. 2-asis verslo apskaitos standartas „balansas“. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-41. Prieiga per internetą: http://www.bankrotodep.lt/assets/Veiklos-sritys/Apskaita/VAS/Priimti-standartai/2-VAS-11-redakcija.pdf

 2. 3-iasis verslo apskaitos standartas „pelno (nuostolio) ataskaita“. 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-40. Prieiga per internetą http://www.bankrotodep.lt/assets/Veiklos-sritys/Apskaita/VAS/Priimti-standartai/3-VAS-11-redakcija-nuo-20160301.pdf

 3. Baran, D., Pastýr, A. & Baranová, D. (2016). Financial Analysis of a Selected Company. Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, 24(37), 73–92. doi.org/10.1515/rput-2016-0008

 4. Bartkauskaitė, I., Stankevičienė, J. ir Miečinskienė, A. (2016). Bendrovės finansinis likvidumas kaip priemonė bendrovės vertei didinti. Science: Future of Lithuania, 8(2), 192–199. Prieiga per EBSCOhost http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=52&sid=60a02409-101e-4805-bae9-a134b61981ea%40sessionmgr101&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=118319055&db=a9h

 5. Daunytė, E. (2017) Pajamų, sąnaudų, pelno analizė ir prognozavimas: integruotas požiūris. VU EVAF studentų mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Prieiga per internetą: https://epublications.vu.lt/object/elaba:29802457/index.html

 6. Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. VA-36. Prieiga per internetą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/539ede20faa011e5bf4ee4a6d3cdb874/asr

 7. Demko, I. & Shurpenkova, R. (2017 m. balandžio 26 d.) FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISE IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY. Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos : IV-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete. Prieiga per internetą: https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RINKINYS_2017_04_25.pdf

 8. Dzikevičius, A. ir Jonaitienė, B. (2015). Finansinių santykinių rodiklių, geriausiai įvertinančių skirtinguose Lietuvos sektoriuose veikiančias įmones, paieška. Verslas: Teorija ir Praktika, 16(2), 174–184. Prieiga per EBSCOhost http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=54&sid=60a02409-101e-4805-bae9-a134b61981ea%40sessionmgr101&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=103742372&db=bth

 9. Janovič, V. (2015). Įmonių perspektyvinė finansinė analizė esant neapibrėžtumui. Business systems and economics. 2(1), 102-115. Prieiga per internetą: https://www.mruni.eu/upload/iblock/03c/008_janovic.pdf

 10. Jurkaitienė, S., Kiyak, D. ir Brūžaitė, E. (2017). Verslo aplinkos veiksnių įtaka įmonių mokumui. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos, 11(1), 14–23. doi.org/10.15544/ssaf.2017.02

 11. Kalėdaitė, J. ir Subačienė, R. (2015 m. spalio 15-16 d.). Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklą vykdančių įmonių veiklos efektyvumo vertinimo sistema. Accounting, audit, analysis: science, studies and business synthesis: international scientific conference: research papers. Prieiga per internetą: http://www.3akonferencija.evaf.vu.lt/wp-content/uploads/2011/07/3a_Accounting-Audit-Analysis_research-papers.pdf

 12. Kazakevičius, A. (2015). Įmonių veiklos ekonominės analizės turinys vadybiniu aspektu. Profesinės studijos: teorija ir praktika. Prieiga per internetą: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2015~1517229657446/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

 13. Lakis, V. ir Miniotaitė, J. (2016). Finansinių ataskaitų peržiūra kaip informacijos apie įmonę patikimumo užtikrinimo priemonė. Informacijos mokslai, 74, 97-110. doi.org/10.15388/Im.2016.74.9925

 14. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas 2015 m. gegužės 14 d. Nr. IX-1696. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=883083f0046f11e588da8908dfa91cac

 15. Lietuvos statistikos departamentas (n.d.) Statistinių rodiklių analizė: turto pelningumas. Prieiga per internetą https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=1d58d2bb-a9ef-4dc1-bbc5-a734b5ab8511

 16. Lietuvos statistikos departamentas (n.d.) Statistinių rodiklių analizė: nuosavo kapitalo pelningumas. Prieiga per internetą https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=b5ec180e-da19-43d2-b5a1-2b498b1bc124

 17. Mackevičius, J. ir Valkauskas, R. (2015a m. spalio 22 d.) Tarpįmoninė palyginamoji finansinė analizė: teorinis aspektas. Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys: nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos. Prieiga per internetą: http://www.lea2015.ef.vu.lt/wp-content/uploads/2016/01/LEA2015-straipsniu-rinkinys-1.pdf

 18. Mackevičius, J. ir Valkauskas, R. (2017). Finansinės analizės informacijos patikimumo nustatymo metodika. Informacijos mokslai, 76, 82-95. doi.org/10.15388/Im.2016.76.10383

 19. Mackevičius, J. ir Valkauskas, R. (2015b m. spalio 15-16 d.) Lyginimo būdo naudojimas finansinėje analizėje. Accounting, audit, analysis: science, studies and business synthesis: international scientific conference: research papers. Prieiga per internetą: http://www.3akonferencija.evaf.vu.lt/wp-content/uploads/2011/07/3a_Accounting-Audit-Analysis_research-papers.pdf

 20. Mackevičius, J., Tamulevičienė, D. ir Davidavičienė, D. (2015 m. spalio 15-16 d.). Finansinės atskaitomybės tobulinimo galimybės. Accounting, audit, analysis: science, studies and business synthesis: international scientific conference: research papers. Prieiga per internetą: http://www.3akonferencija.evaf.vu.lt/wp-content/uploads/2011/07/3a_Accounting-Audit-Analysis_research-papers.pdf

 21. Peškauskaitė, D. ir Jurevičienė, D. (2017). Companies Credit Risk Assessment Methods for Investment Decision Making. Mokslas - Lietuvos ateitis, 9(2), 220–229. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1014

 22. Tamošiūnienė, R. ir Paškevičienė, J. (2016). Finansinių rodiklių ryšys su listinguojamos bendrovės akcijų kaina nustatant vertę. Mokslas - Lietuvos ateitis, 8(2), 182–191. https://doi.org/10.3846/mla.2015.899

 23. Tamulevičienė, D. (2016). METHODOLOGY OF COMPLEX ANALYSIS OF COMPANIES PROFITABILITY. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 4 (1), 53–63. doi.org/10.9770/jesi.2016.4.1(5)

 24. Valkauskas, R. (2015 m. spalio 15-16 d.). Lyginimo metodai įmonių finansinės būklės vertinimuose: Teorinis aspektas. Accounting, audit, analysis: science, studies and business synthesis: international scientific conference: research papers. Prieiga per internetą: http://www.3akonferencija.evaf.vu.lt/wp-content/uploads/2011/07/3a_Accounting-Audit-Analysis_research-papers.pdf

 25. Valstybinė bendrovė Registrų centras (n.d.) Juridinio asmens paieška: UAB X .Prieiga per internetą: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=X &p=1

 26. Valstybinė mokesčių inspekcija. (n.d.) Informacija apie mokesčių mokėtojus: PVM mokėtojus. Prieiga per internetą: https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus?p_auth=dotcfP4r&p_p_id=taxespayersportlet_WAR_eskisliferayportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&_taxespayersportlet_WAR_eskisliferayportlet_javax.portlet.action=search

 27. Venckevičiūtė, G. ir Subačienė, R. (2014). Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklos kompleksinio vertinimo sistemos formavimo prielaidos Lietuvoje. Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives. 1(9). 270-280. doi.org/10.15544/ssaf.2014.30


Reziumė

Autorius
vikuteeo
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€14.07
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 15, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
63 psl.

Susiję darbai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...

UAB "X" finansinės veiklos analizė ir vertinimas

Finansai Diplominis darbas 2015 m. zenyte2013
Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė dirbo visus metus, tačiau šios ataskaitos neparodo verslo...