Topografinio plano sudaryto iš mobiliojo skenerio duomenų tikslumo įvertinimas

69 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Mobilios skenavimo sistemos plačiai paplitusios ir taikomos įvairiems matavimo darbams atlikti visame pasaulyje. Nors mobilaus skenavimo technologijos po truputį pradedamos diegti ir Lietuvoje, bet lietuvių literatūroje beveik nėra informacijos apie šias sistemas. Lietuvių literatūroje galima rasti daug informacijos apie tradicinius geodezinius matavimo prietaisus, elektroninius tacheometrus, GPS (Globali padėties sistema) prietaisus. Tačiau sunku rasti informacijos, kur būtų lyginama mobilaus skenavimo sistemų ir tradicinių geodeziniais matavimo prietaisų, matuotų duomenų rezultatai ir jų tikslumas. Šio darbo tikslas – įvertinti topografinio plano duomenų tikslumą, sudarytą matuojant mobiliuoju lazeriniu skeneriu.

Darbo uždaviniai: 1. Susipažinti su topografinio plano raida; 2. Apžvelgti naudotus geodeziniais matavimo prietaisus; 3. Sudaryti topografinius planus naudojant tris skirtingus geodezinius matavimo prietaisus; 4. Palyginti gautus rezultatus; 5. Įvertinti matavimo tikslumą; Tiriama teritorija yra automobilių stovėjimo aikštelė šalia Saulėtekio slėnio ir technologijų parko. Tyrimas atliktas naudojant mobilų lazerinį skenerį , elektroninį tacheometrą ir GPS prietaisą.

Baigiamasis darbas susideda iš įvado, lentelių ir paveikslėlių sąrašų, 5 skyrių, išvadų ir literatūros sąrašo. Pirmame darbo skyriuje apžvelgiama topografinis planas, išdėstoma trumpa topografinio plano raida, pateikiama jo pritaikymo galimybės ir sudarymo tvarka. Antrame skyriuje aprašomi prietaisai, kurie buvo naudojami topografiniam planui sudaryti ir charakteringiems taškams išmatuoti t.y., elektroninis tacheometras, GPS imtuvas, mobilus skeneris. Aprašoma prietaisų veikimo principai, techninės savybės, panaudojimo galimybės. Antrame skyriuje trumpai aprašoma ir lazerių veikimo principas. Informacija apie naudota programinę įranga pateikta trečiame skyriuje. Ketvirtame skyriuje pateikiama praktinė darbo dalis. Aprašomas tyrimų objektas, smulkiai išdėstoma matavimų eiga naudojant visus tris matavimo prietaisus. Pateikta charakteringų taškų vietos, jų taškų koordinatės ir sudaryti trys topografiniai planai naudojant skirtingus prietaisus. Koordinačių skirtumų palyginimas ir topografinio plano tikslumo įvertinimas yra apskaičiuojami penktame darbo skyriuje.


Turinys

  • LENTELIŲ SĄRAŠAS 8PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS 9ĮVADAS 111. TOPOGRAFINIO PLANO RAIDA 121.1. Topografinis planas – kas tai? 131.2. Topografinio plano pritaikymas 141.3. Topografinio plano sudarymas 142. NAUDOJAMI PRIETAISAI TOPOGRAFINIAM PLANUI SUDARYTI 162.1. Elektroniniai tacheometrai 162.2. 3D lazeriniai skeneriai 192.2.1. Lazerinių veikimo principas 212.2.2. Mobilus 3Dlazerinis skenavimas 222.3. Mobilus skeneris 232.4. GPS prietaisai 273. NAUDOJAMI PRIETAISAI TOPOGRAFINIAM PLANUI SUDARYTI 303.1. Geomap programa 303.2. Point Clound Scene programa 304. PASIRINKTO OBJEKTO TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMAS 324.1. Tiriamas objektas 324.2. Teritorijos matavimas mobiliuoju skeneriu 324.3. Teritorijos matavimas GPS prietaisu 394.4. Teritorijos matavimas tacheometru 455. TAŠKŲ IŠMATUOTŲ SKIRTINGAIS PRIETAISAIS PALYGINIMAS IR SUDARYTOTOPOGRAFINIO PLANO TIKSLUMO ĮVERTINIMAS 506. DARBŲ SAUGA 567. EKONOMINIS ATLIKTŲ DARBŲ VERTINIMAS 57IŠVADOS 59LITERATŪROS SĄRAŠAS 60PRIEDAI 62 8LENTELIŲ SĄRAŠAS2.3.1. lentelė Roadscanner 4 specifikacija 262.4.1 lentelė Prietaiso techniniai duomenys 294.2.1 lentelė. Aikštelėsžymėjimo linijų x, y, z koordinatės išmatuotosmobiliuoju skeneriu 354.2.2 lentelė. Mobiliu skeneriu išmatuotos šulinių, medžio ir apšvietimo stulpo koordinatės 374.2.3 lentelė. Aikštelėje esančių bortelių koordinatės išmatuotos mobiliu skeneriu 384.3.1 lentelė. Aikštelės žymėjimo linijų koordinatės matuotos GPS prietaisu 424.3.2 lentelė. GPS prietaisu išmatuotos šulinių, apšvietimo stulpo ir medžio koordinatės 434.3.3 lentelė. Išmatuotos borteliųkoordinatės 444.4.1 lentelė. Aikštelės žymėjimo linijų koordinatės išmatuotos tacheometru 474.4.2 lentelė. Šulinių, šviestuvo ir medžio koordinatės išmatuotos tacheometru 484.4.3 lentelė. Tacheometru išmatuotos bortelių koordinatės 495.1 lentelė. Apšvietimo stulpo, medžio ir dviejų šulinių esančių aikštelėje paklaidos tarpmobilaus skenerio ir GPS prietaiso 515.2 lentelė. Apšvietimo stulpo, pavienio medžio ir šulinių koordinačių skirtumai tarpo mobilausskenerio ir elektroninio tacheometro duomenų

Literatūros sąrašas

Aleknavičienė Z. (2012) Lazerio veikimo principas. Prieiga per internetą:
<http://www.manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas/2012/08/lazerio-veikimo-principas/>
Apie lazerį (n.d.) Prieiga per inteernetą: <https://www.ulsinc.com/learn>
Apie topografinį planą (2018). Priega per internetą:
<https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/topo101/pdf/mapping_basics_e.
pdf>
Darbo higienos reikalavimai (2011) Lietuvos Higienos Normos HN 32:2004 Darbas su Videoterminalais.
Saugos ir sveikatos reikalavimai. Prieiga per internetą:
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.227778/asr>
Darbų sauga (2004) Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 11 straipsnis, 33
straipsnis. Priega per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/asr>
Elektroninis tacheometras DS-103AC (n.d.) Prieiga per internetą:
<https://www.topconpositioning.com/sites/default/files/product_files/ds_series_broch_7010_2127_revb_
sm.pdf>
GeoMap programinė įranga (n.d.). Prieiga per internetą:
<https://www.infoera.lt/produktai/infoera/geomap-geo3d/>
Govorov M. (2008). Mokomoji knyga geodezija ir kartografija geografinės informacijos infrastruktros
poreikiams. 176 – 197.
GPS Topcon GR – 5 (n.d.). Prieiga per internetą:
<http://www.topconcare.com/en/hardware/gnss-receivers/gr-5/>
GPS veikimo principas (n.d.) Prieiga per internetą:https://gpsmeistras.lt/lt/informacija/apie-gps
Kontvainas R. (2007). Topografija. Mokymo priemonė geografijos specialybės studentams. 8, 12, 36, 45 –
48, 60 – 62.
Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė V.(2008) Geodezija. Mokymo(si) priemonė. 141 – 142. Prieiga per internetą:
<https://docplayer.gr/56003215-Geodezija-mokymo-si-priemon.html>
Krikštaponis B. (2012) Geodezija; niveliavimas ir topografinės nuotraukos.107 – 130.
Ladybug5 sferinė kamera (n.d.). Prieiga per internetą:
<https://www.ptgrey.com/ladybug5-360-degree-usb3-spherical-camera-systems>
PCS programinė įranga (n.d). Prieiga per internetą: <http://www.pointcloudscene.com/index.html>
Roadscanner 4 (n.d.)Prieiga per internetą:
61
<http://www.sitecoinf.it/en/115-english/solutions/569-road-scanner>
Shan J., Charlie K. Toth (2018) Topographic Laser ranging and scanning.
Skeivalas J. (2004) Elektroniniai geodeziniai prietaisai.Vilnius. Technika.46 – 49, 95 – 98.
Topografinio plano raida (n.d.) Prieiga per internetą:
<http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Gemma_Frisius.html>
Topografinio plano raida. (n.d) Prieiga pe internetą:
<http://www.madehow.com/Volume-4/Topographic-Map.html>
Urbanaičius V., Girkus R., Urbanavičienė I. Topografinio plano raida Lietuvoje (2007) Prieiga pe internetą:
<http://www.agi.lt/topo/fcontent.html>
VincentTao. C., Li J. (2007) Advancesin Mobile MappingTechnology. 43 – 51. Prieiga per internetą:
<https://books.google.lt/books?hl=lt&lr=&id=tWUfPdng_o0C&oi=fnd&pg=PP1&dq=mobile+mapping
+system&ots=dJTRONzWeQ&sig=TidFBKBqReokIqG2bbtCNToyUY&redir_esc=y#v=onepage&q=m
obile%20mapping%20system&f=false>
Vosselman G., Maas H. (2010) Airborne and terrestrial laser scanning.293 – 298.
Zoller&Froelich (Z+F) 9012 skeneris (n.d.) prieiga per internetą:
<https://confluence.qps.nl/dm/laser-scanning-z-f-profiler-9012-200hz2056459838.html#00021433161306>


Reziumė

Autorius
Agnyte_zi
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Geodezija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 14, 2021
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
69 psl.

Susiję darbai

Jonavos teritorijos GIS duomenų analizė

Geodezija Referatas mantoske
Arcgis (geographic information system) yra integruotas gis programinės įrangos rinkinys, skirtas pilnam geografinės informacinės sistemos sukūrimui. Arcgis desktop paketas skirtas darbui su žemėlapiais...

Tretiniai naftos išgavimo būdai

Geodezija Referatas spurga
Didinant naftos gavybą taikomi metodai, kurie atnaujina naftos rezervuarą po pirminių ir antrinių naftos gavybos metodų. Pagrindinis tikslas visų naftos gavybos didinimo metodų...

Mineraliniai ištekliai

Geodezija Referatas 2012 m. modestaaa
Beveik viskas, ką gaminame, statome ar naudojame kokią nors energiją, imama iš Žemės. Šiuolaikinė visuomenė vis labiau priklauso nuo iš žemės gelmių išgaunamų...

„Kraštų išlyginimas“ (Antialiasing)

Geodezija Referatas meduolis
Todėl, kad net didelę rezoliuciją palaikantys šiuolaikiniai kompiuterių monitoriai turi santykinai mažą skiriamąją gebą, kai vaizduojamas paveiksliukas (1 pav.), ar tekstas, kuris yra...