Komandinis darbas UAB "X"

46 psl. / 11484 žod.

Ištrauka

ĮVADAS


Temos aktualumas. Dabartiniu metu komandos tapo svarbiausiu verslo organizavimo principu įvairiose įmonėse ir joms atsirasti svarbi organizacinė, fizinė, socialinė, kultūrinė aplinka. Vis labiau akcentuojama, jog komandą visuomet sudaro grupė žmonių, siekiančių bendro tikslo. Kai įmonėje veikia komandinis darbas, tada efektyviau panaudojami darbuotojų gebėjimai, ryškėja komandos lankstumas, geriau reaguoja į pokyčius, greitai susiburia ir išplėtoja reikiamą veiklą, iš naujo sutelkia dėmesį ir išsisklaido, jei jos nebereikia (Dromantaitė, Raišienė, Račelytė ir kt., 2012).


Svarbu įvertinti tai, jog šiuolaikinėse įmonėse verslininkai tiki, kad komandinis darbas yra būtinas tam, kad verslą lydėtų sėkmė, tačiau vieniems komanda reiškia tikslo siekiančią grupę, kitiems- bendradarbiavimą, tretiems- darbo kokybę. Kai komandos nariai siekia gerų darbo rezultatų ar gamina bendrus produktus, jie atlikdami užduotis visada glaudžiai bendradarbiauja, bendrai svarsto, sprendžia, priima sprendimus, jaučia individualią ir bendrą atsakomybę, be to nesijaučia taip lengvai pakeičiami (Diržytė, Sondaitė, Norvilė ir kt., 2012).


,,Pagrindiniai komandos veiklos aspektai yra du: užduotis, kurią komanda privalo įvykdyti, ir socialiniai veiksniai, lemiantys savo komandos kaip socialinio vieneto suvokimą” (West, 2011,


p. 8).


Anot M. Dromanto (2008), būtina analizuoti tiek veiklos rezultatus, darbuotojų kaitą bei pravaikštų kiekį, tiek ir komandos orientaciją į tikslą, atsakomybę, atsidavimą, vaidmenis, komunikaciją, vadovavimą komandai kriterijus, nes tai padeda išsamiai įvertinti komandinio darbo efektyvumą bei teikiamą naudą įmonei.


Temos ištirtumas. Ši tema mokslinėje literatūroje nagrinėta nuo XX a. pabaigos. Apie komandinį darbą, jo sutelktumą, efektyvumą, vystymosi etapus, sinerginį efektą yra rašę užsienio mokslininkai R. M. Belbin (1993), S. P. Robbins (2003), J. A. F. Stoner (2005), R. E. Freeman (2005), D. R. Gilbert (2005), А. D. Čanko (2012). Apie komandinio darbo valdymą, bendradarbiavimą, normas, tubulinimą, efektyvumo modelį, savybes, konfliktų valdymą komandoje, taip pat yra rašę lietuvių tyrėjai L. Šalkauskienė (2006), S. Raižienė ir A. Endriulaitienė (2008), A. Šalčius (2009), D. Lipinskienė (2012) V. Gražulis (2014), L. Preikšienė (2017).


Kadangi aptinkama daug knygų, straipsnių nagrinėjama tema, tai galima teigti, kad temos ištirtumas gana didelis.


Darbo problema. Dažniausiai įmonės patiria nuostolių, kai komandos nariai nesugeba dirbti veiksmingai. Todėl mokėjimas dirbti komandoje padeda greičiau, veiksmingiau atlikti užduotis, pasiekti užsibrėžtų tikslų, įmonei suteikti daugiau pelno. Darbuotojų požiūris į komandinį darbą lemia kaip įmonėje yra taikomas komandinis darbas. Įmonėje, kurioje plėtojamas komandinis darbas darbuotojai sugeba priimti kokybiškesnius sprendimus, dalintis darbą, bendradarbiauti, veikti produktyviau, lanksčiau, laikytis tarpusavio pagalbos principu.


Darbo objektas. Komandinis darbas.


Darbo tikslas. Išanalizuoti komandinio darbo taikymą UAB ,,Rimi Lietuva”.


Darbo uždaviniai:


1. Išnagrinėti komandinio darbo teorinius aspektus.


2. Atlikti komandinio darbo UAB ,,Rimi Lietuva” tyrimą.


3. Pateikti komandinio darbo tobulinimo UAB ,,Rimi Lietuva” galimybes.


Taikyti tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, palyginimas, anketinė apklausa raštu.


Darbo hipotezė. Teigiamai komandinį darbą vertinantys darbuotojai nori dirbti kartu ir prisiima individualią bei bendrą tarpusavio atsakomybę.


Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, 3 skyriai, išvados, literatūros sąrašas bei priedai.


Pirmoje darbo dalyje analizuojami komandinio darbo organizacijoje teoriniai aspektai: komandinio darbo samprata, charakteristikos, funkcijos, formavimas, privalumai, trūkumai, efektingumas.


Antroje darbo dalyje aprašomas atliktas tyrimas pasirinktoje įmonėje bei pateikiama tyrimo metodika, organizavimas, rezultatai, apibendrinimas.


Trečioje darbo dalyje pateikiamos komandinio darbo tobulinimo galimybės pasirinktoje įmonėje.


Darbo pabaigoje suformuluojamos išvados, remiantis atlikta mokslinės literatūros analize bei atlikto tyrimo gautais rezultatais. Taip pat pateikiamas literatūros sąrašas ir priedai.


Darbo apimtis. 36 puslapiai, 2 lentelės, 18 paveikslų.Turinys

  • TURINYSPAGRINDINIŲ SĄVOKŲ IR TERMINŲ ŽODYNAS 6ĮVADAS 71. KOMANDINIO DARBO ORGANIZACIJOJE TEORINIAI ASPEKTAI 91.1. Komandinio darbo sampratos analizė 91.2. Komandos charakteristikos, formavimas ir vystymosi pakopos 111.3. Komandinio darbo funkcijos, privalumai ir trūkumai 161.4. Komandinio darbo veiksmingumo esmė 182. KOMANDINIO DARBO UAB ,,RIMI LIETUVA” TYRIMAS 212.1. Įmonės pristatymas 212.2. Tyrimo metodika ir tyrimo organizavimas 232.3. Tyrimo rezultatų analizė ir apibendrinimas 243. KOMANDINIO DARBO UAB ,,RIMI LIETUVA” TOBULINIMO GALIMYBĖS 373.1. Komandinio darbo tobulinimo galimybės UAB ,,Rimi Lietuva” 37IŠVADOS 39LITERATŪRA 40PRIEDAI43

Literatūros sąrašas

LITERATŪRA


1. Diržytė, A., Sondaitė, J., Norvilė, N. ir kt. (2012). Verslo psichologija (vadovėlis). Vilnius: MRU, p. 191.


2. Dromantas, M. (2008). Komandinis darbas lietuvos organizacijose: diagnostinis aspektas. Mokslo darbai (socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas, 03S). Nr. 15 (4).


3. Dromantaitė, A., Raišienė, A.G., Račelytė, D. ir kt. (2012). Organizacinės elgsenos pagrindai (vadovėlis). Vilnius: MRU.


4. Gražulis, V. (2014). Komandinis darbas organizacijose. Vilnius: MRU, p. 20, 64-65.


5. Januškevičius, R., Januškevičienė, O. (2006). Statistikos pradmenys. Vilnius: VPU.


6. Kasiulis, J., Barvydienė, V. (2005). Vadovavimo psichologija. Kaunas: KTU, p. 75.


7. Kurgonienė, B. (2011). Organizacijos lyderio kišeninis vadovas. Vilnius: Andrena l-kla.


8. Lipinskienė, D. (2012). Personalo vadyba. Klaipėda: SMK, p. 64-65.


9. Preikšienė, L. (2017). Motyvuoti paprasta. Praktiniai sprendimai vadovams. Vilnius: Tyto alba l-kla, p. 142-143.


10. Raižienė, S., Endriulaitienė, A. (2008). Efektyvus komandų formavimas: principai, metodai, įgūdžiai. Vilnius: MRU, p. 8-11.


11. Ramašauskas, O., Rasa Grigolienė, R., Martinkienė, J. ir kt. (2018). Baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto l-kla.


12. Seilius, A., Šimanskienė, L. (2008). Grupė ir komanda: ar galima dėti lygybės ženklą? Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr. 47, p. 117.


13. Šalčius, A. (2009). Organizacijos valdymas. Vilnius: Efrata l-kla, p. 145-147.


14. Šalkauskienė, L. (2011). Komandinio darbo tobulinimas Lietuvos organizacijų pavyzdžiu (daktaro disertacija). Kaunas: VDU, p. 7-30.


15. Šalkauskienė, L., Žalys, L., Žalienė, I. (2006). Komandinis darbas paslaugų sferoje. Šiauliai: Lucilijus l-kla, p. 26-41.


16. Šimanskienė, L., Seilius, A. (2009). Komandos: samprata, kūrimas, vadovavimas.Klaipėda: KU l-kla.


17. Tarptautinių žodžių žodynas. (2013). Vilnius: Alma littera l-kla , p. 393-394.


18. Vaitkevičiūtė, V. (2007). Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Žodynas l-kla , p. 317.


19. Vanagas, P. (2004). Visuotinė kokybės vadyba (vadovėlis). Kaunas: KTU.


20. Vijeikienė, B., Vijeikis, J. (2000). Komandinio darbo pagrindai.Vilnius: Rosma l-kla, p. 134.


21. Žiobienė, R. (2009). Komandinio darbo raiškos vietos veiklos grupėse vertinimas (magistrantūros darbas). Kauno r., Akademija, p. 19.


22. Hansen, M. V., Allen, R. G. (2006). Milijonierius per minutę, sąžiningas kelias į turtą. Vilnius: Alma Littera l-kla.


23. Lencioni, P. (2017). Svajonių komandos kūrimas. Vilnius: Alma Littera l-kla.


24. Gupta, P. (2005). Šešios sigmos verslo sėkmei valdyti. Vilnius: Vaga l-kla, p. 176.


25. Robbins, S. P. (2003). Organizacinės elgsenos pagrindai. Kaunas: Poligrafija ir informatika, p. 113.


26. Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., Gilbert, D. R. (2005). Vadyba. Kaunas: Poligrafija ir informatika, p. 493-499.


27. West, M. A. (2011). Efektyvus komandinis darbas. Kaunas: Poligrafija ir informatika, p. 8-22.


28. Чанько, А., Д. (2012). Команды в современных организациях. Организационная психология. Т. 2, № 3. c. 95-97.INTERNETINIAI ŠALTINIAI


29. ICA Gruppen [žiūrėta 2019-04-01]. Prieiga internetu: https://www.icagruppen.se/en/.


30. Kušner, M. [2012] [žiūrėta 2019-02-26]. Prieiga internetu:


https://www.vle.lt/Straipsnis/sinerginis-efektas-86587.


31. Rimi [žiūrėta 2019-04-01]. Prieiga internetu: https://www.rimi.lt/apie/apie-rimi.


32. Sėkmė versle: komandinis darbas, darantis stebuklus [žiūrėta 2019-02-26]. Prieiga internetu:


https://www.tv3.lt/naujiena/verslas/625673/sekme-versle-komandinis-darbas-darantis-stebuklus.


33. Vilčiauskaitė, B. [2010]. Kaip dirbti komandoje? [žiūrėta 2019-03-02]. Prieiga internetu: http://www.manager.lt/blog/articles/view/kaip-dirbti-komandoje.


34. Komandinio darbo nauda ir galimi pavojai [žiūrėta 2019-03-05]. Prieiga internetu: https://www.visalietuva.lt/straipsniai/komandinio-darbo-nauda-ir-galimi-pavojai.


Reziumė

Autorius
australija 36
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 21, 2021
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Komandinio darbo mokykloje tyrimas

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. jusala
Darbo objektas – komandinis darbas Jonavos politechnikos mokykloje. Darbo tikslas – susipažinti su pagrindiniais elgesio ir veiklos būdais, kurie padeda tobulinti bendruosius įgūdžius,...

Komandinis darbas

Vadyba Referatas 2009 m. bynkis
Įvadas Dinamiški ir neretai komplikuojantis aplinkos pokyčiai verčia visuomenę ieškoti būdų kaip su jais kovoti. Didėjanti konkurencija verčia keisti ne tik teikiamų paslaugų...

Komandinis ir grupinis darbas organizacijoje

Vadyba Referatas honey
Aktualumas. Šiuolaikiniame versle daugelis įmonių vis dažniau susiduria su ekstremaliomis situacijomis, sudėtingomis problemomis, kurioms suvaldyti ar išspręsti tradicinės organizacinės struktūros ir senos hierarchijos...

Darbas komandoje ir konfliktų valdymas

Vadyba Prezentacija giedriusnote3
•Grupė – tai keletos asmenų kolektyvas, suburtas ar susibūręs veiklai vykdyti. •Kiekvina organizacija sudaryta iš tam tikro skaičiaus grupių. •Pagal teisinį statusą gali...

Darbas komandose

Vadyba Referatas 2008 m. ev_elin_a
Referatas iš Organizacinio darbo pagrindu dalyko, rašytas grupėje. Nepamenu kokį pažymį gavau, bet tikrai virš 7.

Komandinio darbo organizavimas

Vadyba Referatas 2014 m. salvete
Šiandien visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, didelis dėmesys yra skiriamas komandiniam darbui. Dinamiškai kintanti aplinka reikalauja iš viešojo sektoriaus ieškoti naujų organizacijos...