Jaunuolių finansinio raštingumo veiksnių vertinimas

62 psl. / 15044 žod.

Ištrauka

Temos praktinis aktualumas ir mokslinis ištirtumas/reikšmingumas. XXI amžiuje, atsirandant vis daugiau naujovių ir inovacijų, kurios yra sutinkamos kasdienybėje yra privaloma būti raštingiems. Tačiau pastaruoju metu atkreipiamas dėmesys ne tik į mokėjimą skaityti ar rašyti, bet ir į finansinį raštingumą. Banko suteikiamos paslaugos, tokios kaip kreditai, lizingai, draudimai ar pensijų kaupimas, gali būti sunkiai suprantamos turintiems žemą finansinio raštingumo lygį, dėl to svarbu žmonės šviesti finansinio raštingumo tema jau nuo jaunesnio amžiaus (Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma, 2016; Bongini, Trivellato, Zenga, 2013; Bložienė, 2015). Taip pat labai svarbus jaunesniųjų, kitaip vadinamos Z kartos raštingumas ir jo skirtumas nuo vyresniųjų. Kad būtų galima tai padaryti, reikia išsiaiškinti, kokie veiksniai lemia finansinio raštingumo lygį labiausiai, kad būtų galima palyginti finansinio lygio skirtumą tarp jaunesnio amžiaus žmonių ir vyresniųjų. Tuomet bus galima palyginti jaunesniojo amžiaus žmonių finansinio raštingumo lygį lemiančius veiksnius.


Finansinio raštingumo tema plačiau analizuojama ir tiriama vyresnių žmonių amžiaus grupėje. Taip siekiant išsiaiškinti ar vyresnieji ar jaunesni suaugę žmonės yra labiau išsilavinę finansinio raštingumo srityje. (Crossan, Freslier, Hurnard, 2011; Gatherhood, Disney, 2011; Bongini, Trivellato, Zenga, 2013; DePaolo; Ferrerira, Gallatin, 2011; Walstad, Rebeck, MacDonald, 2010; Fraczek, 2014). Šiame darbe bus siekiama labiau susikoncentruoti į jaunesnius žmones, Z kartos atstovus, kurie apibūdinami kaip 1995-aisiais ir vėliau – tūkstantmečių sandūroje – gimę vaikai. Tai – technologijų vartotojai, intuityviai įgundantys naudotis naujovėmis. Individualistai, nuolat reikalaujantys dėmesio. Jie nemoka derintis ir ieškoti kompromisų, sunkiai susikaupia vienai veiklai, tačiau geba labai greitai mokytis ir atlikti daug darbų vienu metu (Blandė, 2019). Finansinio raštingumo lygis nėra labai plačiai ištirtas tarp moksleivių. Apie tai domisi praktikai ir mokslininkai (Jakilaitis, 2017; Sundarasen, Danaraj, Rahman, 2015)


Tyrimo problema. Kokie yra finansinio raštingumo veiksniai ir kaip jie veikia Z kartos finansinio raštingumo lygį?


Tyrimo objektas: finansinio raštingumo lygio veiksniai.


Tyrimo tikslas: Susisteminus teorinius požiūrius į finansinį raštingumą ir jo veiksnius, įvertinti Z kartos finansinio raštingumo veiksnių poveikį.


Tyrimo uždaviniai:
 1. Atlikti finansinio raštingumo sampratos analizę ir išsiaiškinti finansinio raštingumo svarbą.
 2. Apibendrinti teorinius požiūrius į finansinio raštingumo veiksnius.
 3. Sukurti finansinio raštingumo veiksnių vertinimo metodiką jaunuoliams.
 4. Pritaikyti sukurtą metodiką įvertinant jaunuolių finansinio raštingumo veiksnius.
 5. Apibendrinti tyrimo rezultatus ir palyginti su kitų autorių gautais rezultatais

Pirmoje darbo dalyje atliekama finansinio raštingumo sampratos analizė, išskiriami veiksniai lemiantys finansinio raštingumo lygį. Taip pat atskleidžiama finansinio raštingumo svarba.Antroje darbo dalyje pateikiama atliekamo tyrimo metodika, įvertinami gauti testo rezultatai, kurie palyginami su kitų autorių gautais rezultatais.Tyrimo duomenys. Tyrimo duomenys naudojami iš Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo PISA (Programme for International Student Assessment).Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, palyginamoji analizė. Atlikto PISA testo rezultatų palyginimas Mažųjų Kvadratų Metodu pasitelkiant Gretl programinę įrangą.Turinys

 •  
 • Santrauka3
 • Abstract4
 • ĮVADAS5
 • I. FINANSINĮ RAŠTINGUMĄ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TEORINĖ ANALIZĖ7
 • 1.1. Finansinio raštingumo samprata7
 • 1.2. Finansiškai raštingo žmogaus elgsena ir finansinio raštingumo svarba9
 • 1.3. Finansinio raštingumo lygį lemiantys veiksniai17
 • 1.4. Mokslinių tyrimų rezultatų apibendrinimas22
 • II. JAUNUOLIŲ FINANISNIO RAŠTINGUMO VERTINIMAS25
 • 2.1. Tyrimo metodika25
 • 2.2. Tyrimo kintamųjų aprašomosios statistikos analizė29
 • 2.3. Pasaulio šalių moksleivių finansinio raštingumo veiksnių vertinimo rezultatai36
 • 2.4. Rezultatų apibendrinimas ir palyginimas su ankstesniais tyrimais42
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS45
 • Literatūros sąrašas47
 • Priedai51
 •  

Literatūros sąrašas 1. Abromavičienė, L. (2014). O. Bložienės patarimai, kaip taupyti. Prieiga per internetą: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/o-blozienes-patarimai-kaip-taupyti.d?id=64119146, (prisijungta 2019-03-13).
 2. Agrawal, S. (2017). 6 Good Reasons Why Financial Literacy is Important. Prieiga per internetą: https://born2invest.com/articles/6-reasons-financial-literacy-important/, (prisijungta 2019-02-22).
 3. Albeerdy M. I., Gharleghi B. (2015). Determinants of the Financial Literacy among College Students in Malaysia. Prieiga per internetą: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37861476/Layout-IJBA-V6N3.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1556446226&Signature=cOT3M2AaaQkMupNG7Cp6EiPWiT4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DInternational_Journal_of_Business_Admini.pdf#page=16 (prisijungta 2019-02-28)
 4. Bareišienė V. (2017). 3 išsilavinimo tipai: akademinis, profesinis ir... Prieiga per internetą: http://starfish.academy/lt/3-issilavinimo-tipai-akademinis-profesinis-ir/, (prisijungta 2019-02-27).
 5. Blandė A. (2019). Z karta. Prieiga per internetą: http://www.marijampolis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/Z_karta_tevams.pdf (prisijungta 2019-02-13)
 6. Bložienė, O. (2015). Finansinis raštingmas Lietuvoje: Nežinau ko nežinau. Prieiga per internetą: https://www.slideshare.net/SwedbankLietuvoje/finansinis-ratingumas-lietuvoje-neinau-ko-neinau, (prisijungta 2019-02-27).
 7. Bongini, P., Trivellato, P., Zenga, M. (2013). Financial Literacy and Undergraduates: A Question of Aptitude? Prieiga per internetą: http://ssrn.com/abstract=2325316, (prisijungta 2019-03-19).
 8. Brazaitytė, E. (2017). Sėkmingas darbo laiko planavimas – optimalūs rezultatai. Prieiga per internetą: http://www.visasverslas.lt/portal/categories/2/1/0/1/article/437/sekmingas-darbo-laiko-planavimas-optimalus-rezultatai, (prisijungta 2019-03-27).
 9. Butvilas, T. (2016). Finansinio raštingumo svarba sėkmingam karjeros pasirinkimui. Prieiga per internetą: http://www.mukis.lt/lt/naujienos/finansinio-rastingumo-svarba-x781.html, (prisijungta 2019-03-11).
 10. Crossan, D., Feslier, D., Hurnard, R. (2011). Financial Literacy ant Retirement Planning in New Zealand. Prieiga per internetą: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=114073 (prisijungta 2019-03-19).
 11. Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (2016). Finansinis raštingumas. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/epale/lt/content/finansinis-rastingumas, (prisijungta 2019-03-11).
 12. Falahati L., Paim L. H. (2011). Gender Differences in Personal Financial Literacy Among College Students. Prieiga per internetą: http://maagblog.ysu.edu/financialliteracy/files/2009/03/volpe2.pdf, (prisijungta 2019-02-27).
 13. Ferreira, E. J., DePaolo, C. A., Gallatin, H. E. (2011). Assesing Finance Literacy Teaching in Indiana State University. Prieiga per internetą: http://ssrn.com/abstract=1931593, (prisijungta 2019-03-12).
 14. Finansistas. (2016). Pasyvios pajamos. Prieiga per internetą: http://www.finansistas.net/pasyvios-pajamos.html, (prisijungta 2019-02-27).
 15. Fraczek, B. (2014). Main Purposes and Challenges in the Financial Education of Financial Consumers in the World. Prieiga per internetą: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/3_Fraczek_Main_Purposes_and_Challenges....pdf, (prisijungta 2019-03-15
 16. Gathergood, J., Disney, R. F. (2011). Financial Literacy and Indebtedness: New Evidence for U.K. Consumers. Prieiga per Internetą: http://ssrn.com/abstract=1851343, (prisijungta 2019-03-15).
 17. Global Money Week (2017). 5 reasons why Financial Literacy is important for children. Prieiga per internetą: http://globalmoneyweek.mfaa.com.au/5-reasons-why-financial-literacy-is-important-for-children/, (prisijungta 2019-02-27).
 18. Gutauskaitė, A. (2017). Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas. Prieiga per internetą: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/123, (prisijungta 2019-02-19).
 19. Jakilaitis, E. (2017). M. Vyšniauskaitė. Kaip padidinti finansinį mokinių raštingumą? Prieiga per internetą: https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/svietimas/28230/lrinka, (prisijungta 2019-02-27).
 20. Kalinauskas, A. (2014). Finansinė laisvė. Prieiga per internetą: http://www.saviugdosakademija.lt/finansine-laisve/, (prisijungta 2019-02-27).
 21. Legenzova R., Gaigalienė A., Leckė G. (2019). Z kartos finansinės socializacijos formavimąsi lemiantys veiksniai. Kaunas, VDU.
 22. Lietuvių žodynas. (2017). Planas. Prieiga per internetą: http://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Planas, (prisijungta 2019-02-27).
 23. Lietuvos bankas (2017). Tyrimas: pirkdami finansinius produktus ar paslaugas gyventojai nėra linkę rinktis. Prieiga per internetą: http://www.lb.lt/lt/renginiai/tyrimas-pirkdami-finansinius-produktus-ar-paslaugas-gyventojai-nera-linke-rinktis (prisijungta 2019-03-20)
 24. Lietuvos laisvosios rinkos institutas (2018). Ekonomikos mokytojai: tėvai vengia su vaikais kalbėti apie pinigus. Prieiga per internetą: https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/ekonomikos-mokytojai-tevai-vengia-su-vaikais-kalbeti-apie-pinigus/lrinka (prisijungta 2019-03-20)
 25. Lusardi, A., Mitchell, O. S. (2006). Financial Literacy and Planning: Implications of Retirement Wellbeing. Prieiga per internetą: https://www.dartmouth.edu/~alusardi/Papers/FinancialLiteracy.pdf, (prisijungta 2019-02-27).
 26. Mandell, L., Klein, L.S. (2009). The Impact of Financial Literacy Education on Subsequent Financial Behavior // Journal of Financial Counseling and Planning, Vol. 20, Issue 1.
 27. Muller, S., Weber, M. (2010). Financial literacy and mutual fund investments: Who buys actively managed funds? // Schamalenbach business review (SBR), April.
 28. OECD (2017). PISA 2015 Results (Volume IV): Students‘ Finance literacy. Prieiga per internetą: https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-iv_9789264270282-en#page239 (prisijungta 2019-03-21).
 29. OECD (2017). PISA 2015 Technical report. Prieiga per internetą: http://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2015-technical-report-final.pdf (prisijungta 2019-03-21).
 30. Pavlovskij, M. (2014). Finansinis raštingumas. Prieiga per internetą: http://www.fum.lt/finansinis-rastingumas/, (prisijungta 2019-02-17).
 31. Rooij, M., Lusardi, M., Alessie, R. (2007). Financial Literacy and Stock Market Participation // Michigan Retirement Research Center, No. 2007-162.
 32. SEB (2019). II Pensijų pakopa. Prieiga per internetą: https://www.seb.lt/privatiems-klientams/pensija/pensijos-kaupimas-ir-ismokejimas/ii-pensiju-pakopa (prisijungta 2019-04-28)
 33. Statybų naujienos. (2016). Pasyvios pajamos: kaip pradėti uždirbti iš nekilnojamo turto. Prieiga per internetą: http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Pasyvios-pajamos-kaip-pradeti-ir-uzdirbti-is-nekilnojamo-turto/7301, (prisijungta 2017-12-27).
 34. Sundarasen S. D. D., Danaraj J., Rahman M. S. (2016). Impact of Financial Literacy, Financial Socialization Agents, and Parental Norms on Money Management. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/profile/Sheela_Sundarasen3/publication/315816479_Impact_of_Financial_Literacy_Financial_Socialization_Agents_and_Parental_Norms_on_Money_Management/links/58e7faff458515e30dcaf34a/Impact-of-Financial-Literacy-Financial-Socialization-Agents-and-Parental-Norms-on-Money-Management.pdf (prisijungta 2019-03-01)
 35. Swedbank (2017). Užtikrinta senatvė. Prieiga per internetą: https://www.swedbank.lt/lt/pages/privatiems/kaupimas_pensijai, (prisijungta 2017-12-27).
 36. Šeima ir namai (2015). Kas trukdo būti objektyviems. Prieiga per internetą : http://seimairnamai.eu/kas-trukdo-buti-objektyviems/
 37. The Economist (2017). Parents now spend twice as much time with their children as 50 years ago. Prieiga per internetą: https://www.economist.com/graphic-detail/2017/11/27/parents-now-spend-twice-as-much-time-with-their-children-as-50-years-ago (prisijungta 2019-03-20)
 38. The National Financial Educators Council (2016). Financial literacy definition. Prieiga per internetą: https://www.financialeducatorscouncil.org/financial-literacy-definition/, (prisijungta 2017-12-19).
 39. Vaughan, S. (2015). 8 Reasons Why Financial Literacy Matters. Prieiga per internetą: https://www.simplystacie.net/2015/11/8-reasons-why-financial-literacy-matters/, (prisijungta 2017-12-27).
 40. Verlo žinios. Žodynas (2019). Banko sąskaita. Prieiga per internetą: http://zodynas.vz.lt/banko-saskaita (prisijungta 2019-04-28)
 41. Verslo žinios (2019). Žodynas. Draudimas. Prieiga per internetą: http://zodynas.vz.lt/draudimas-2 (prisijungta 2019-04-29)
 42. Verslo žinios (2019). Žodynas. Kreditas. Prieiga per internetą: http://zodynas.vz.lt/Kreditas (prisijungta 2019-04-29)
 43. Verslo žinios (2019). Žodynas. Lizingas. Prieiga per internetą: http://zodynas.vz.lt/lizingas (prisijungta 2019-04-29)
 44. Verslo žinios (2019). Mokėjimo kortelių rinka papildyta išankstinio mokėjimo analogu. Prieiga per internetą: https://www.vz.lt/archive/article/2014/8/26/mokejimo-korteliu-rinka-papildyta-isankstinio-mokejimo-analogu (prisijungta 2019-04-28)
 45. Walstad, W. B., Rebeck, K., MacDonald, R. (2010). The Effects of Financial Education on the Financial Knowledge of Highschool Students. Prieiga per internetą: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6606.2010.01172.x/epdf, (prisijungta 2017-12-21).
Reziumė

Autorius
Egle1201
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 3, 2022
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
62 psl.

Susiję darbai