Požiūriai į lyderystę ir jų taikymas praktikoje: dviejų Kauno ligoninių vyresniųjų slaugytojų - slaugos administratorių atvejis

70 psl. / 15700 žod.

Ištrauka

Lyderystė, kaip reiškinys, žinomas ir aptariamas dar nuo Antikos laikų. Apie asmens lyderystę rašoma Platono, Cezario, Plutarcho ir kitų ankstyvųjų mąstytojų darbuose. Skirtingose visuomenėse ir kultūrose buvo ir yra ieškoma atsakymų į klausimus: kaip tampama lyderiu? kokios yra asmeninės savybės ir charakterio bruožai, išskiriantys individą iš minios? kodėl lyderystė svarbi organizacijos, valstybės, visuomenės pažangai? Moksliniai sisteminiai lyderystės tyrimai prasidėjo XX a. viduryje. Remiantis jų rezultatais, galima teigti, kad lyderystė visada apibrėžiama kaip įtakos procesas, keičiantis individų ar jų grupių elgseną, ir yra siejamas su sudėtingų organizacijų veiklos veiksmingumu.1 Mokslininkai aptardami vadovavimą ilgą laiką didžiausią dėmesį skyrė jo pagrindinėms funkcijoms: planavimui, organizavimui ir kontrolei. Ir tik vėliau buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad vadovavimas yra efektyvus tik tuomet, kai vadovas sugeba sutelkti žmones sėkmingam tikslų realizavimui. Tai mokslininkai įvardijo kaip lyderiavimą.


Šiuolaikinėmis organizacijų veiklos sąlygomis vienas svarbiausių efektyvumo didinimo veiksnių yra vadovo-lyderio gebėjimas priimti organizacijos gerovei naudingus sprendimus. Reikalingas ne tik tarpusavio pasitikėjimas ir palaikymas priimant sprendimus, bet ir vadovo, kaip lyderio, savybių raiška, vadovo – lyderio kompetencija bei gebėjimas naudoti šiuolaikinius vadybos metodus organizacijos veiklai tobulinti.2


Nuo 1990-ųjų metų pradžios sveikatos priežiūros organizacijose iškeliamas transformacinės lyderystės stilius, nes imta manyti, kad sveikatos priežiūros aplinka reikalauja lyderių, kurie įkvepia pasekėjus, iškeldami viziją, kurią galima pasiekti.3 Transformacinė lyderystė minima kaip empiriškai pagrįsta vadovavimo forma, kurios principai ir požiūris yra priimtini sveikatos priežiūros įstaigoms. Teigiama, kad visų lygmenų medicinos atstovai ir sveikatos priežiūros darbuotojai turėtų būti mokomi svarbiausių transformacinės lyderystės principų ir jų taikymo. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose komandinis darbas yra būtinas, įkvepianti lyderystė nebus pasiekta tol, kol nebus sąveikos tarp vadovų ir jų pasekėjų.4


Slauga pradėjo formuotis kaip unikalus, savarankiškas medicinos mokslas ir neatsiejama šio mokslo dalis yra slaugos administravimas. Šiandien slaugos administravimas suprantamas kaip išplėstinė praktika, reikalaujanti aukštojo išsilavinimo, kuris adekvačiai paruoštų slaugos administratorius lyderystės vaidmeniui sprendžiant kompleksines sveikatos priežiūros problemas.5 Vykstant reformoms sveikatos priežiūros sistema nuolat kinta, kartu keičiasi ir sveikatos priežiūros darbuotojų vaidmuo ir funkcijos. Šiuo tarpsniu ypač svarbūs veiksmingos slaugos lyderystės gebėjimai: vyriausiosioms slaugytojoms-slaugos administratorėms kaip lyderėms privalu dalyvauti formuojant slaugos, kartu ir visos sveikatos priežiūros, politiką ir priimti sprendimus, prisiimant atsakomybę už slaugos paslaugų vadybą ir komandinio darbo stiprinimą.6Darbo naujumas ir aktualumas: Lyderystė turi būti akcentuojama visais organizacijos lygmenimis, todėl įgyvendinant pokyčius turi dalyvauti tiek vadovai, tiek darbuotojai. Kauno ligoninių vyresniųjų slaugytojų-slaugos administratorių kaip lyderių vaidmuo organizacijoje yra svarbus nulemiant aukštą personalo pasitenkinimo lygį bei kokybišką pacientų priežiūrą. Tyrimų, atskleidžiančių vyresniosioms slaugytojoms-slaugos administratorėms būdingas lyderystės savybes ir jų taikymą praktikoje, nėra, todėl būtų ne tik įdomu, bet ir naudinga atlikti tokius tyrimus ir pateikti gautus duomenis.


Tyrimo problema: Kad slaugos pokyčių valdymas būtų sėkmingas, jai būtinas lyderis, kuris sugebėtų sutelkti žmones sėkmingiems tikslams realizuoti. Lyderystės įgūdžių ugdymas yra svarbus paslaugų kokybei, darbuotojų pasitenkinimui bei sudaro palankias sąlygas slaugytojams aktyviai spręsti problemas, susijusias su slaugytojų patirtomis profesinėmis, tarpasmeninėmis ar darbo sąlygomis.


Tyrimo objektas: Vyresniųjų slaugytojų-slaugos administratorių požiūris į lyderystę ir jos taikymas praktikoje.


Tyrimo tikslas: ištirti ir palyginti dviejų Kauno ligoninių vyresniųjų slaugytojų- slaugos administratorių asmeninę lyderystę ir jos taikymą praktikoje.4 TARTĖNAITĖ, Monika. Transformacinės lyderystės raiška N asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2016, p. 13. [žiūrėta 2019-11-23]. Prieiga per: https://publications.lsmuni.lt/object/elaba:15944832/15944832.pdf


5 CHENKINA-BARANOVZKA, Marija. Vyresesniųjų slaugytojų – sluaugos administratorių kompetencijų tyrimas: magistro darbas. Vilnius: Mykolo Riomerio univeristetas, 2014, p. 24-25. [žiūrėta 2019-05-20]. Prieiga per: https://vb.mruni.eu/object/elaba:2194757/2194757.pdf


6 RIKLIKIENĖ, Olga. Slaugos vadyba: Paskaitų konspektai. In: Įvadas. Kaunas: VITAE LITERA leidykla, 2008, p. 5, 24. ISBN 9789955920199.


Tyrimo uždaviniai:  1. Pateikti lyderystės ir vadovavimo sampratas bei jų svarbą darbe.
  2. Aptarti transakcinės ir transformacinės lyderystės teorijas ir reikšmes.
  3. Aptarti transformacinės lyderystės svarbą sveikatos priežiūroje.
  4. Aptarti vyresniųjų slaugytojų-slaugos administratorių veiklos sritis ir jų reguliavimą.
  5. Ištirti požiūrius į lyderystę ir jų taikymą praktikoje dviejose Kauno ligoninėse.

Literatūros ir šaltinių apžvalga:

Tiriamajam darbui buvo panaudota nemažai teorinių bei empirinių studijų, susijusių su atskirų dalių tematika ir problematika. Jas galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes:
 1. mokslinės (teorinės ir kai kurios empirinės) studijos, skirtos vadovavimui ir lyderystei;
 2. empirinės studijos, nagrinėjančios vadovavimą ir lyderystę sveikatos apsaugos srityje.
Mokslinėje literatūroje gausu darbų, susijusių su lyderio vaidmens ir lyderystės pasireiškimo organizacijoje tyrimais (Northouse, 2009; Minotaitė ir Staškevičius, 2019; Vaitkevičius, 2016). Lyderis organizacijoje apibūdinamas kaip asmuo, kuris savo daroma įtaka sutelkia darbuotojus bendriems organizacijos tikslams pasiekti (Masiulis, Sudnickas, 2008; Šilingienė, 2012). Sukurta daugybė teorijų, kuriose vienaip ar kitaip aiškinama šio reiškinio esmė ir svarba organizacijų valdymo procese. Tačiau toks susidomėjimas lyderyste ir jos integravimas į organizacijų vadybą nė kiek nepalengvina atsakymo į iškeltą lyderystės, kaip mokslinio objekto, klausimą. Tyrimų, atskleidžiančių vyresniųjų slaugytojų-slaugos administratorių vadovavimą ir lyderystę sveikatos apsaugos srityje Lietuvoje, nėra. Daugiausia empirinių tyrimų atlikta slaugos kompetencijos tema. Slaugos kokybės gerinimas susijęs su administracine bei organizacine sritimis. Slaugos vadovo vaidmuo, turintis didelį poveikį kokybiškai pacientų priežiūrai, finansiniam stabilumui ir našumui, slaugytojų pasitenkinimui darbu, kitaip tariant, lemiantis organizacijos sėkmę, identifikuojamas kaip pagrindinis lyderio vaidmuo organizacijoje. Slaugos administratoriaus vadybinė kompetencija apima profesines, valstybines žinias, įgūdžius, požiūrius, asmens savybes, vertybes ir patirtį profesinėje veikloje (Kajokaitė, 2018). Slaugos mokslas jau keletą dešimtmečių formuojasi kaip nepriklausomas ir unikalus mokslas, kurio duomenų naudojimas pagerina slaugos proceso efektyvumą. Vyresnieji slaugytojai-slaugos administratoriai sveikatos priežiūros padalinio (skyriaus) lygmeniu vadovauja didžiausiam sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų skaičiui – slaugytojams. Vyresniųjų slaugytojų-slaugos administratorių kompetencija turi užtikrinti slaugos proceso


kokybę bei tęstinumą. Svarbiausios šiam darbui kompetencijos yra bendravimas, pacientų priežiūros planavimas ir organizavimas, tikslų nustatymas, konfliktų valdymas, darbuotojų vertinimas, jų motyvavimas, darbuotojų išlaikymo darbe būdų panaudojimas, taip pat profesinės žinios ir gebėjimai (Chenkina-Baranovzka, 2014).


Tyrimo metodai:


 1. Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė;
 2. Kiekybinis tyrimas – apklausa. Apklausa vyko 2020 kovo 2 – balandžio 17 dienomis. Tiriamųjų populiacija – 113 (su filialais 143). LSMUL Kauno klinikose vyresniųjų slaugytojų – slaugos administratorių iš viso dirba 95 (su filialais 115) VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje vyresniųjų slaugytojų – slaugos administratorių iš viso dirba 18 (su filialais 28). Tiriamųjų imtis - atsakymų į anketinius klausimus sulaukta iš 60 respondentų. Anketą užpildė 40 LSMUL Kauno klinikų ir 20 VšĮ Kauno klinikinės ligoninės vyresniųjų slaugytojų-slaugos administratorių. Imties sudarymo būdas – tikslinė respondentų atranka. Imtis – patogioji, kadangi tyrimo idėja nėra tiksliai atspindėti vyresniųjų slaugytojų – slaugos administratorių populiaciją pagal analizuojamus reiškinius, bet bendrai įvertinti lyderystės savybių ir jų taikymo praktikoje pasireiškimo tendencijas šioje tiriamųjų imtyje.
 3. Statistinė kiekybinių duomenų analizė.
Darbo struktūra:

Magistro baigiamojo darbo apimtis 61 lapas (su priedais 70 lapų). Darbe pateikta 15 lentelių, 11 paveikslų (diagramų), 1 anketa. Literatūros ir šaltinių sąraše pateikiama 15 literatūros šaltinių, 15 mokslinių straipsnių, 9 kiti mokslo darbai, 12 kitų šaltinių. Darbą sudaro: santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, sąvokų žodynas, lentelių ir paveikslų sąrašas, įvadas, 3 pagrindinės dėstymo dalys, rezultatų aptarimas, rekomendacijos, išvados ir priedai. Pirmoje dėstymo dalyje pateikiama lyderystės ir vadovavimo samprata bei jų svarba darbe. Aptariama transakcinės ir transformacinės lyderystės teorijos ir jų reikšmė, taip pat transformacinės lyderystės svarba sveikatos priežiūroje. Antrame skyriuje aptariamos vyresniųjų slaugytojų- slaugos administratorių veiklos sritys ir jų reguliavimas. Trečiame skyriuje aprašoma tyrimo metodologija, rezultatai ir jų analizė.


Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA……………………………………………………………………………… 3SUMMARY………………………………………………………………………………… 4SĄVOKŲ ŽODYNAS……………………………………………………………………… 5LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS………………………………………………… 6ĮVADAS……………………………………………………………………………………… 81.LYDERYSTĖS IR VADOVAVIMO TEORIJOS BEI JŲ REIKŠMĖ VIEŠAJAME SEKTORIUJE…… ……………121.1.Lyderystės ir vadovavimo sampratos……………………………………… …………… 121.2. Transakcinės ir transformacinės lyderystės teorija ir reikšmė………………………… ….171.3. Transformacinės lyderystės svarba sveikatos priežiūroje……………………… ……… 202. VYRESNIŲJŲ SLAUGYTOJŲ – SLAUGOS ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS SRITYS IR REGULIAVIMAS…… 243. VYRESNIŲJŲ SLAUGYTOJŲ – SLAUGOS ADMINISTRATORIŲ POŽIŪRIŲ Į LYDERYSTĘ IR JOS TAIKYMO PRAKTIKOJE TYRIMAS: DVIEJŲ KAUNO LIGONINIŲ ATVEJIS………………………………………… 323.1. Tyrimo metodologija……………………………………………………… …………… 323.2. Požiūrių į lyderystę ir jų taikymo praktikoje: dviejų Kauno ligoninių vyresniųjų slaugytojų -slaugos administratorių atvejo tyrimo rezultatai ir jų analizė………… …………………… 343.2.1. Bendroji informacija…………………………… ………………………………………343.2.2. Lyderystės praktikos įrankis………………………………… …………………………373.2.3. Asmeninė lyderystė……………………………………… …………………………….393.2.4. Savybės ir įgūdžiai reikalingi lyderiui……………… ………………………………… 423.2.5. Lyderystės tobulinimo poreikis………………………… ………………………… 473.2.6. Rezultatų aptarimas…………………………………… ……………………………….50IŠVADOS………………………………………………………… …………………….…….53REKOMENDACIJOS………………………………………………… ……………………55LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS……………………………………… ……….56PRIEDAI………………………………………………………………… …………………62

Literatūros sąrašas

Literatūra:
1. ADAMONIENĖ, Rūta ir RUIBYTĖ, Laima. Vadovų lyderystės raiška statutinėse organizacijose. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas, 2011. Nr. 5 (29), p 6. ISSN 1822-6760.
2. Ave Vita. Lietuvos ir pasaulio slaugos specialistai LSMU minėjo tarptautinę slaugytojų dieną. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Kauno klinikų savaitraštis, Nr. 18 (2224). 2019, p. 1-2. ISSN 1648-620X
3. KOTTER P. John. A force for change: How leadership differs from management. New York: Free press; 1990, p. 3-8. ISBN 9780029184653.
4. KOUZES, M. James ir POSNER, Z. Barry. Leadership practices inventory. San Francisco: United States of America , 2003. ISBN 9780787967956.
5. MINIOTAITĖ, Alisa ir STAŠKEVIČIUS, Ignas. Lyderystė. Vilnius: leidykla Tyto alba, 2019, p. 38, 40. ISBN 9786094663925.
6. NASSAR AL-DOSSARY, Reem. Leadership in nursing. ItechOpen, 2017, p. 257.
[žiūrėta 2019-11-03]. Prieiga per: https://www.intechopen.com/books/contemporaryleadership-challenges/leadership-in-nursing
7. NORTHOUSE, G. Peters. Lyderystė: Teorija ir praktika. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2009, p. 15, 19, 20-21. ISBN 9789986850632.
8. RAŠKELIENĖ, Vilma ir ZAGURSKIENĖ, Daiva. Slaugytojų vaidmens stiprinimas ir PSO strategijos įgyvendinimo patirtis LSMUL Kauno klinikose. 2017 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija tvariai sveikatos priežiūros sistemai. Tarptautinės recenzuotos konferencijos tezės 2017 m. gegužės 10 d. Kaunas: LSMU, 2017, p. 12-13.
9. RIKLIKIENĖ, Olga. Slaugos vadyba: Paskaitų konspektai. In: Įvadas. Kaunas: VITAE LITERA leidykla, 2008, p. 5, 24. ISBN 9789955920199.
10. ŠILINGIENĖ, Violeta. Lyderystė. In: Vadovavimas ir lyderystė: lyderystės samprata. Kaunas: leidykla Technologija, 2012, p. 7, 155. ISBN 9786090203071.
11. ŠILYS, Arvydas. Vadovavimo kokybės vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje: Europos verslo tobulumo modelio ir 360º grįžtamojo ryšio tyrimo taikymo 57 ypatybės. Medicinos teorija ir praktika, 2009, 15 (2), 170-177. ISSN 1392-1312. [žiūrėta 2019-12-15].
Prieiga per: http://docplayer.net/86124336-Vadovavimo-kokybes-vertinimas-asmenssveikatos-prieziuros-istaigoje-europos-verslo-tobulumo-modelio-ir-360o-griztamojorysio-tyrimo-taikymo-ypatybes.html
12. TRUŠ, Marija. Slaugos administratorių įgalinimas: iššūkiai ir galimybės: daktaro disertacija. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2019.
13. URBANOVIČ, Jolanta ir NAVICKAITĖ, Jolanta. Lyderystė autonomiškoje mokykloje. Monografija. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas, 2016, p 46, 49. ISBN 978-9955-19-813-0.
14. VAITKEVIČIUS, Viktoras. Lyderystės vaidmuo formuojant žinių valdymui palankią organizacijos kultūrą:atvejo analizė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016, p. 126, 127- 128. ISSN 1392-0561. Prieiga per DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2016.76.10386
15. VALUCKIENĖ, Jūratė ir kt. Lyderystės projekcijos švietime. In: Lyderystė mokymuisi: teorija ir praktika mokyklos kaitai. Šiauliai: Titnagas, 2015, p. 19. ISBN 9786098176001.

Studijos ir sptraipsniai:
1. BASS, M. Bernard. Two decades of research and development in transformational leadership. 1999, 8 (1) p. 19-31. [žiūrėta 2019-05-20].Prieiga per: https://www.academia.edu/5981755/Transformational_From_Transactional_to_Iransf
ormational_Leadership_Learning_to_Share_the_Vision
2. CALLAGHAN, Leonard. Advanced nursing practice: an idea whose time has come. Journal of clinical nursing, 2008. Nr. 17 (2), p. 205-213. [žiūrėta 2019-11-03]. Prieiga per: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2702.2006.01881.x
3. CEYLAN, Hatice. Leadership in nursing. J Nurs Res Pract, 2018. Nr. 2 (2), p. 20-21. [žiūrėta 2019-10-28]. Prieiga per: https://www.pulsus.com/scholarlyarticles/leadership-in-nursing.pdf
4. CIULLA, Joanne B. The state of leadership ethics and the work that lies before us. Business Ethics: A European Review, 2011. Nr. 4 (14), p. 323–325. [žiūrėta 2019-05-20].Prieiga per: http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/LeadershipEthics/CuillaBEER06.pdf
5. DE GEEST, Sabina, CLAESSENS, Patrica ir kt. Transformational leadership: worthwhile the investment!. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2003;5(1): 3-5. [žiūrėta 2019-10-16]. Prieiga per: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1016/S1474-5151(02)00087-7
6. FURUKAWA, Patricia, CUNHA, Isabel. Profile and Competencies of Nurse Managers at Accredited Hospitals, Latino-Am. Enfermagem. 2011 No. 19 (l), p.106- 114. [žiūrėta 2019-05-20]. Prieiga per:
http://web.a.ebscohost.com.skaitykla.mruni.eu/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=a45e7eba-f682-4176-921d-fe8f1d6efb64%40sessionmgr4002&hid=4107
7. HOUGHTON, D. Jeffery ir NECK, P. Chirstopher. The revised self-leadership questionairre: testing a hierarchical factor structure for self-leadership. Journal of Managerial Psychology Nr. 17 (8), p. 672 – 691. [žiūrėta 2020-01-20]. Prieiga per: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940210450484/full/pdf?title=the-revised-selfleadership-questionnaire-testing-a-hierarchical-factor-structure-forselfleadership
8. GREIMAN C., Bradley. Transformational Leadership Research in Agricultural Education: A Synthesis of the Literature. Journal Of Agricultural Education, 2009, 50(4), p. 50-62. [žiūrėta 2019-12-13]. Prieiga per:
http://jae-online.org/attachments/article/42/Greiman_50_4_50-62.pdf
9. GROSSMAN, Sheila. Assisting critical care nurses in acquiring leadership skills: development of a leadership and management competency checklist. Dimentions of critical care nursing, 2007, Nr. 26 (2), p. 57-65. [žiūrėta 2019-11-13]. Prieiga per: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17312408
10. KLEINMAN, Carol. The relationship between managerial leadership behaviors and staff nurse retention. Hospital Topics: Research and Perspectives on Healthcare, 2004, 82(4), p. 2-9. [žiūrėta 2019-11-25]. Prieiga per:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/HTPS.82.4.2-9
11. Laschinger S. K., Spence, WONG, Carol ir kt. Leader behavior impact on staff nurse empowerment, job tension, and work effectiveness. Journal of Nursing Administration, 1999, 29(5), p. 28-39. [žiūrėta 2019-12-13]. Prieiga per:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10333859
12. MANNIX, Judy, WILKES, Lesely ir kt. Attributes of clinical leadership in contemporary nursing: an integrative review. ResearchGate, 2013, 45(1): 10–21.
[žiūrėta 2019-12-05]. Prieiga per: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.869.4240&rep=rep1&type=
pdf
13. REZAEI-ADARYANI, Morteza, SALSALI, Mahvash, ir MOHAMMADI, Eesa. Nursing image: An evolutionary concept analysis. Contemporary Nurse. 2012; 43 (1): 81-89. [žiūrėta 2019-05-20]. Prieiga per:
https://www.researchgate.net/publication/235365961_Nursing_image_An_evolutionar y_concept_analysis
14. ROBBINS, Beverly ir DAVIDHIZAR, Ruth. Transformational leadership in health
care today. The Health Care Manager, 2007, 26 (3), p. 234-239. [žiūrėta 2019-12-13]. Prieiga per: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17938591
15. WONG A., Carol. Authentic leadership, performance, and job satisfaction: the mediating role of empowerment. Journal of Advanced Nursing, 2013, 69 (4), p. 947-59. [žiūrėta 2019-12-13]. Prieiga per: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22764828

Kiti mokslo darbai:
1. BUDRIŪTĖ, Brigita. Ryšys tarp slaugos administratorių lyderystės stiliaus ir jiems pavaldaus slaugos personalo pasitenkinimo darbu Telšių apskrities ligoninėse. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2017, p. 14. [žiūrėta 2019-12-03]. Prieiga per: https://publications.lsmuni.lt/object/elaba:22946763/
2. CHASE K. Linda. Nurse manager compentency (manuscript). Dissertation, University of Iowa, 2010, p. 153. [žiūrėta 2020 01 25]. Prieiga per: http://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2762&context=etd
3. CHENKINA-BARANOVZKA, Marija. Vyresesniųjų slaugytojų – sluaugos administratorių kompetencijų tyrimas: magistro darbas. Vilnius: Mykolo Riomerio univeristetas, 2014, p. 24-25, 29. [žiūrėta 2019-05-20].
Prieiga per: https://vb.mruni.eu/object/elaba:2194757/2194757.pdf
4. KONONENKO, Olesa. Transakcinė ir transformacinė lyderystė: Šiaurės Lietuvos vietos savivaldos institucijose. Magistro darbas. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2015, p. 13. [žiūrėta: 2020-02 -10]. Prieiga per:
http://gs.elaba.lt/object/elaba:8770470/8770470.pdf
5. KURKUTĖ, Gražvyda. Lyderio elgsena organizacijoje pokyčių kontekste: magistro darbas. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2015, p. 14. [žiūrėta 2019-05-20]. Prieiga per: http://gs.elaba.lt/object/elaba:8926957/60
6. PACEVIČIŪTĖ, Giedrė. Pasidalintos lyderystės modelio įgyvendinimo galimybės N ir M sveikatos priežiūros įstaigoje: magistro darbas. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014, p. 11. [žiūrėta 2019-05-20]. Prieiga per: https://repository.lsmuni.lt/handle/1/31740
7. RAŠIMAITĖ, Brigita. Vilniaus visuomenės sveikatos priežiūros specialistų lyderystės raiškos vertinimas: antrosios pakopos studijų baigiamasis darbas. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2016, p. 19, 20. [žiūrėta 2020 02 17]. Prieiga per: https://www.lsmuni.lt/cris/bitstream/20.500.12512/102096/1/taisytas_pagal%20naujus
%20-%20Copy.pdf
8. SABALIAUSKAITĖ, Rasa. Lyderystės įtaka tarptautinių švietimo projektų įgyvendinimo sėkmei: magistro darbas. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2014, p. 17-18. [žiūrėta 2019-05-20]. Prieiga per: http://gs.elaba.lt/object/elaba:2160089/index.html
9. TARTĖNAITĖ, Monika. Transformacinės lyderystės raiška N asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2016, p. 13. [žiūrėta 2019-11-23]. Prieiga per:
https://publications.lsmuni.lt/object/elaba:15944832/15944832.pdf

Kiti šaltiniai:
1. Kauno klinikinė ligoninė. Apie ligoninę. 2018 m. [žiūrėta 2020-02-17]. Prieiga per:
https://www.kkligonine.lt/apie-kauno-klinikine-ligonine
2. Kauno klinikinė ligoninė. Valdymo struktūra. [žiūrėta 2020-02-17]. Prieiga per: https://www.kkligonine.lt/valdymo-struktura
3. Kauno klinikinė ligoninė. Veiklos ataskaita 2018 m. Kaunas: 2018, p. 5. [žiūrėta 2019- 11-20]. Prieiga per: http://www.kkligonine.lt/load/1453
4. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA. Įsakymas dėl pavyzdinio slaugos administratoriaus kvalifikacinių reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo: 2016 m. liepos 21 d. Nr. V-967. [žiūrėta 2019-05-20]. Prieiga per: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cb58257052a211e688d29c6e5ef0deee?jfwid=q8i8
8mfud
5. LSMUL KAUNO KLINIKOS. LSMUL Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymas dėl Kardiologijos klinikos pertvarkymo: 2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1005.
6. LSMUL KAUNO KLINIKOS. LSMUL Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymas dėl LSMUL Kauno klinikų Vyresniojo slaugytojo – slaugos administratoriaus pareiginių nuostatų: 2012 m. kovo 14 d. Nr. V-201.
7. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos. Apie Kauno klinikas.
[žiūrėta 2020-01-20]. Prieiga per: https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/apie-kaunoklinikas/
8. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos. Struktūra. [žiūrėta 2019-12-31].Prieiga per: https://www.kaunoklinikos.lt/struktura-ir-kontaktai/struktura/
9. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos. Veiklos ataskaita 2017 m. Kaunas: LSMUL KK, 2017, p. 79. [žiūrėta 2019-11-20]. Prieiga per: https://www.kaunoklinikos.lt/media/file/veikla/metines%20veiklos%20ataskaitos/2017m_Kauno_kliniku_veiklos_ataskaita.pdf
10. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos. Veiklos ataskaita 2018 m. Kaunas: LSMUL KK, 2018, p. 10, 14. [žiūrėta 2019-11-20]. Prieiga per: https://www.kaunoklinikos.lt/media/file/2018m_Kauno_kliniku_veiklos_ataskaita.pdf
11. Lietuvos slaugos specialistų organizacija. PSO skelbia 2020 m. slaugytojų ir akušerių
metais! 2019. [žiūrėta 2019-05-20]. Prieiga per: https://www.lsso.lt/naujienos/psoskelbia-2020-m-slaugytoj%C5%B3-ir-aku%C5%A1eri%C5%B3-metais
12. Oficialios statistikos portalas. Medicinos darbuotojų dieną minint. 2015. [žiūrėta 2019-12-08] Prieiga per: https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=64821


Reziumė

Autorius
GStep
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€13.59
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 5, 2022
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
70 psl.

Susiję darbai

"Vieno langelio" praktika įvairiose šalyse

Viešasis administravimas Rašinys rasa13
“Vieno langelio" taikymo modelius, praktiką ir perspektyvas taiko Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos, Pasaulio muitinių organizacijos, Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis...