Darbuotojų motyvacijos formos ir jų ryšys su pasitenkinimu darbu UAB "X" dukterinėse bendrovėse

88 psl. / 17959 žod.

Ištrauka

Dažniausiai darbuotojai yra linkę teikti pirmenybę darbui, kuris suteikia galimybę panaudoti įgūdžius bei gebėjimus, siūlo užduočių įvairovę, veiklos laisvę bei įgalina sužinoti savo darbo įvertinimą. Pasak Robbins (2006), nereikalaujantys proto pastangų darbai kelia nuobodulį, tačiau, kita vertus, ir per daug proto pastangų reikalaujantieji sukelia neviltį ir nesėkmės jausmą. Dauguma darbuotojų patiria malonumą ir pasitenkinimą darbu, kai darbas reikalauja nuosaikių proto jėgų.

Darbuotojams, yra svarbi atlyginimų sistema organizacijoje. Jei pageidauja atlygio už darbą sistemos, kuri, jų manymu, būtų teisinga, nedviprasmiška ir atitiktų jų lūkesčius. Jei darbuotojai mano, kad atlygis yra teisingas, pagrįstas darbo reikalavimais, individualiais gebėjimais ir atitinka bendruomenės atlygio standartus, greičiausiai bus patenkinti tokiu darbu.

Darbuotojų pasitenkinimui darbu įtakos turi vadovų priimami sprendimai dėl darbuotojų paaukštinimo pareigose ar kiti sprendimai, susiję su darbuotojų darbo rezultatų įvertinimu. Tai reiškia, kad darbuotojai, kurie mano, kad jų darbo rezultatai yra įvertinami teisingai, greičiausiai bus patenkinti darbu. Teigiamų darbuotojų rezultatų ignoruoti jokiu būdu negalima, tai sukeltų darbuotojų nepasitenkinimą darbu. O jei rezultatai neigiami, reikia išanalizuoti nesėkmių priežastis ir kuo suprantamiau padrąsinti darbuotoją, pakomentuojant situaciją, pateikiant viziją,kad iš jo tikimasi, jog jis sėkmingai dirbsiąs ateityje. Toks organizacijos valdymas, derinant skatinimą, supratimą ir pritarimą, padeda siekti organizacijos tikslų ir kartu didina darbuotojo pasitenkinimą darbine veikla (Korsakienė, Lobanova ir Stankevičienė, 2011).

Darbuotojams rūpi darbo aplinka ir sąlygos. Saugi, patogi, švari darbo aplinka ir tinkamos sąlygos teigiamai veikia darbuotoją, didina jo pasitenkinimą darbu.

Vadinasi, darbuotojų pasitenkinimą darbu bei motyvaciją dirbti galima pasiekti juos skatinant ekonominėmis motyvavimo priemonėmis. Tačiau, didinant darbuotojų pasitenkinimą darbu, tik šių priemonių nepakanka, jos neturi ilgalaikio poveikio. Yra ir daugiau motyvavimo priemonių, jos turi būti parinktos atsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo poreikius (Singh ir Tiwari, 2012). Darbas – tai ne tik atlygis ir apčiuopiami laimėjimai. Darbas taip pat patenkina daugumos darbuotojų socialinio bendravimo poreikį. Dažnai draugiški ir palaikantys bendradarbiai kelia didesnį pasitenkinimą darbu.


Turinys

 • TURINYS
 •  
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS.5
 • paveikslų SĄRAŠAS.6
 • ĮVADAS.7
 • MotyvacijA TEORINIU ASPEKTU9
 • 1.1 Motyvacijos samprata ir esmė.9
 • 1.2 Motyvacijos teorijos.12
 • 1.3 Darbuotojų motyvacijos priemonės.14
 • 1.3.1 Materialinės skatinimo priemonės.15
 • 1.3.2 Nematerialinės motyvavimo priemonės.16
 • DARBUOTOJŲ PASITENKINIMAS DARBU TEORINIU ASPEKTU18
 • 2.1 Darbuotojų pasitenkinimo darbu samprata.18
 • 2.2 Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai19
 • 2.3 Sąsajos tarp organizacijos tikslų įgyvendinimo ir darbuotojų pasitenkinimo darbu.21
 • motyvacijos formos ir jų įtaka darbuotojų pasitenkinimui darbu23
 • motyvacijos formų įtakos darbuotojŲ pasitenkinimui darbu UAB „ĮMONĖ“ dukterinėse bendrovėse tyrimas.26
 • 4.1 UAB „ĮMONĖ“ dukterinių bendrovių charakteristikos ir naudojamos motyvacijos formos.26
 • 4.2 Darbuotojų motyvacijos formų bei jų pasitenkinimo darbu nustatymo tyrimo metodika.30
 • 4.3 Tyrimo rezultatai ir jų analizė.32
 • 4.3.1 Tiriamųjų kontingentas.32
 • 4.3.2 Tyrimo rezultatų analizė.38
 • 4.3.3 Darbuotojų pasitenkinimo darbu ir motyvacijos formų sąsajos.43
 • 4.3.4  „ĮMONĖ Romania“ ir „ĮMONĖ Hungaria“ 2015 ir 2016 metų tyrimo rezultatų palyginimas.48
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS.51
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.54
 • PRIEDAI.60

Literatūros sąrašas

Antoncic, J., Antoncic, B. (2011). Employee satisfaction, intrapreneurship and firm growth: a model. Industrial Management & Data Systems, 2012 Vol. 111 (4) p. 589 – 607. Prieiga internetu http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/02635571111133560

Barvydienė V. ir Kasiulis J. (2005) Vadovavimo psichologija. Kaunas: Technologija.

Bručkutė, R., Paužuolienė, J., Docienė, V. ir Vaitiekus, A. (2012). Uždarosios akcinės bendrovės motyvavimo poveikis darbuotojams. Vadyba. Journal of Management, 2012 Nr. 1(20) p. 29-36.

Collar Employees: A Case Study. Management Insight, vol. 7, No. 2, p. 31-39.

Currie D. (2006). Introduction to Human Resource Management 4th edition. London: Chartared Institute of Personnel and Development

Čiarnienė, R., Neverauskas, B., Vienažindienė, M., Bartkus, E. V., Čiutienė, R., Kindsfaterienė, K., Milius, P. B., Solnyškinienė, J., Taraškevičius, A. ir Žekevičienė, A. (2013). Organizacijų vadybos pagrindai. Kaunas: Technologija.

Darbuotojų motyvavimas ir motyvacija. (b.m.) Prieiga internetu

http://mediapro.lt/darbuotoju-motyvavimas-ir-motyvacija/

Darbuotojų motyvavimo priemonės. (2014). Marketingo valdymo agentūra. Prieiga internetu

http://marketingovaldymas.lt/blogas/motyvacija/motyvavimo-priemones/

Dubinas, V. ( 2010). Darbuotojų ir klientų lojalumo reikšmė strateginiame organizacijos valdyme. Šiaulių universitetas. Prieiga internetu

http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/ekonomika/10_01_17/dubinas.pdf

Freeman, E., Gilbert D. ir Stoner J. (1999). Vadyba . Kaunas: Poligrafija ir Informatika

Jackson, D., Lounsbury J., Loveland J. (2015). Are salespeople born or made? Biology, personality, and the career satisfaction of salespeople. Journal of Business & Industrial Marketing, 2015 Vol. 30 (2) p. 233 – 240. Priega internetu

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JBIM-12-2012-0257

Kiselevskaja, A. ir Skačkauskienė, I. (2014). Telekomunikacijų įmonių darbuotojų darbo motyvacijos vertinimo rodiklių sistema. Verslas:teorija ir praktika/ Business: theory and practice, 2014 15(3), p. 245 –253.

Končar, J. & Maric, R. (2015). Job Satisfaction in Trade Sector: Evidence from the Retailers in the Largest Supermarkets of the Western Balkans. Revija Za Socijalnu Politiku, 2015 Vol 22 (3) p. 375-392. Prieiga internetu

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=220623&lang=en

Korsakienė, R., Lobanova, L. ir Stankevičienė, A. (2011). Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir procedūros. Vilnius: Technika.

Kriščiūnienė, K. (2011). Darbuotojų motyvacijos didinimas prekybinės s pavyzdžiu: magistro darbas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, Vadybos katedra. Prieiga internetu http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20111207_122658-33721/DS.005.0.01.ETD

Lapė, J. ir Navikas, G. (2003). Psichologijos įvadas. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas

Lukaševičius, K. ir Martinkus, B. (2001). Verslo vadyba. Kaunas: Kauno technologijos universitetas.

Mantri, Sh. & Narkhede, P. (2014). Job satisfication: a comparative study between information technology industry and automobile industry. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 2014 Vol. 3 (12) p. 1-9.

Marcinkevičiūtė, L. (2003). Darbuotojų motyvavimo modeliai: teoriniai ir praktiniai aspektai: monografija. Kaunas: Akademija

Megginson, L., Mosley D. & Pietri P. (2001). Managment: The Art of Empowering and Developing People. 5th edition. Cincinnati: South-Western College Publishing

Mikučionienė, R. (2010). Motyvacijos įtaka suaugusiųjų asmenų nuolatiniam mokymuisi: magistro darbas. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Edukologijos katedra. Prieiga internetu http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100708_100631-76537/DS.005.0.02.ETD

Nemotyvuotas pardavėjas yra žlugęs. (2009). Verslo Žinios. Prieiga internetu http://laikrastis.vz.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=2315

Norkūnienė, I. ir Žukaitė, I. (2012). Global Blue darbuotojų motyvacijos tyrimas (Skandinavijos, Baltijos,Beniliukso šalių atvejis): magistro darbas.Vilnius:M.Romerio universitetas, Strateginio valdymo katedra. Prieiga internetu http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120703_144050-46085/DS.005.0.01.ETD

Pouchová, L. (2011). Work motivation and satisfaction in the context of economic crisis. Scientific Papers Of The University Of Pardubice. Series D, Faculty Of Economics & Administration, 16, 21, pp. 151-160, Academic Search Complete, EBSCOhost. Prieiga internetu

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=13&sid=42c76f68-9fff-48ac-a5ce-22fdb14c04ab%40sessionmgr4002&hid=4106&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=70839113&db=a9h

Remeikaitė, I. (2004). Pasitenkinimas darbu: magistro darbas. Vilnius: Vilniaus universitetas, Sociologijos fakultetas.

Robbins, P.S. (2006). Organizacinės elgsenos pagrindai. Kaunas: Poligrafija ir informatika.

Sakalas, A. (2003). Personalo vadyba . Vilnius: Margi raštai

Schreursb, P.& Tarisa, T. (2014). Well-being and organizational performance: An organizational-level test of the happy-productive worker hypothesis, and Paul J.G. Schreursb. Department of Work and Organizational Psychology, Behavioural Science Institute, Nijmegen University, The Netherlands. Priega internetu

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=42c76f68-9fff-48ac-a5ce-22fdb14c04ab%40sessionmgr4002&vid=45&hid=4106

Sinkevič, B., Valickas, A. ir Valickienė R. (2007). Darbuotojų ketinimo keisti darbą ir pasitenkinimo darbu sąsajos Lietuvoje: mokslo darbas. Vilnius: M.Romerio universitetas, Psichologijos katedra. Prieiga internetu

file:///D:/My%20Documents/Downloads/14_valickiene_moksl%20darb%20pasitenkin.pdf

Slouis, S. (2014). Sales Management tools and trends to watch. CRM Magazine, 18, 2, pp. 29-33, Academic Search Complete, EBSCOhost. Prieiga internetu

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=38&sid=98f47ba3-846b-4a88-9305-7124b425cf9d%40sessionmgr4003&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=94877172&db=a9h

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E.& Gilbert Jr., D. R. (2006). Vadyba. Kaunas: Poligrafija ir informatika.

Stankevičienė, A. ir Lobanova, L. (2006). Personalo vadyba organizacijos sistemoje: mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Šavareikienė, D. (2008). Motyvacija vadybos procese. Mokomoji knyga. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Šavareikienė, D. (2012). Motyvo interpretacija motyvacijoje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2012. 1 (25), p. 46-51.

Viningienė, D. (2012). Darbuotojų darbo motyvacijos ir pasitenkinimo darbu sąsajos. Regional formationand development studines, No. 1(6), p. 161-170.

Viningienė, D. ir Ramanauskas, J. (2012). Motyvacijos ir pasitenkinimo darbu sąsajos žmogiškųjų išteklių valdyme Klaipėdos ir Kaliningrado se. Scentific journal Managment theory and studines for rural business and infrastructure development, 2012 Vol. 33 (4) p. 104 –112.

Witchel, A. (1997). Finding what motivates people. Electronic Media, 16, 5, p. 38, Academic Search Complete, EBSCOhost. Prieiga internetu

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=29&sid=98f47ba3-846b-4a88-930524b425cf9d%40sessionmgr4003&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=9702130380&db=a9h

Zakarevičius, P. (2008). Modernios organizacijų valdymo teorijos. Kaunas: poligrafija ir informatika.

Žaptorius, J. (2007). Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir jos teorinė analizė. Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija. 2007 Vol. 18 (4) p. 105 –117.


Reziumė

Autorius
KNK
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€14.79
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 3, 2022
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
88 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai

Vadyba Kursinis darbas monikagustas
Šio vadybos kursinio darbo tema : Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai“. Šio darbo tikslas buvo atskleisti svarbiausius bei reikšmingiausius veiksnius, kurie garantuoja kiekvieno...

Darbo motyvacija ir pasitenkinimas darbu

Vadyba Prezentacija baksas21
PRISTATYMO UŽDAVINIAI: (DARBO MOTYVACIJOS PAŽINIMAS): Išnagrinėti darbo motyvacijos sampratą. Apžvelgti ankstyvąsias ir šiuolaikines motyvacijos teorijas. Aptarti darbuotojų motyvavimo priemones. (PASITENKINIMO DARBU PAŽINIMAS): Susipažinti...

Darbuotojų skatinimas ir motyvacija

Vadyba Kursinis darbas linmat
Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. Įmonės savininkas, norėdamas, kad jo verslas klestėtų, turi...