UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

49 psl. / 12689 žod.

Ištrauka

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių
diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti užžimamas pozicijas rinkoje.
Konkurencinėje kovoje laimi tie, kurie iššsiskiria veiklos unikalumu ir vadybiniu įžžvalgumu,
sugeba pateikti savo įmonę ir produkciją patraukliai ir įtikinamai bei praplėsti savo teikiamų
paslaugų ribas. Ne mažžiau svarbu prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir pasirinkti
teisingus veiklos kelius. Pasak rinkodaros specialisto D. Joniko, rinkoje neužžtenka vertinti vien
konkurenciją, reikėtų pastebėti dar keletą veiksnių. „Pasikeitus ekonominei situacijai, kinta ir
atskirų paslaugų ar prekių rinkos dydis. Vartotojams trūksta pinigų, todėl būtina iešškoti naujų –
vartotojams teikiamų paslaugų formų. Tai bent laikinai padės iššspręsti problemą, tačiau tik
trumpam“, – paslaugų poreikio augimo ir didėjančio nemokių klientų skaičiaus santykį aiškino
D. Jonikas. Taip mąsto ir veikia verslo subjektai, siekiantys rinkos ekonomikoje ilgalaikių tikslų.
Tam reikalinga stipri marketingo veikla, kurios įgyvendinimui didelės reikššmės turi žžmogišškasis
įmonės kapitalas bei diegiamos inovacijos. (prieiga prie interneto 2009-10-25:
http://www.balsas.lt/print/316264 ).
Ššiandienos pasaulyje (finansinės bei ekonominės krizės sąlygomis) nebeužžtenka vien
vadybos, ekonomikos žžinių, norint sėkmingai vystyti verslą. Būtent marketingas padeda
įmonėms prisitaikyti prie esamos aplinkos, spręsti išškilusias verslo problemas. ŠŠalyse, kur
ekonomika remiasi rinkos dėsniais, marketingas yra verslo veiklos pagrindas, marketingo žžinios
reikalingos įvairiose verslo įmonių valdymo srityse.
Tyrimo problema: kaip inovatyvi marketingo veikla (diegiamos naujovės, siūlomos
patrauklios paslaugos, atsižžvelgiama į klientų poreikius bei jų finansines galimybes, mikro bei
makro aplinkos ypatumus ir kt.) gali įtakoti įmonės marketingo tikslų įgyvendinimą (patenkinti
klientų-pirkėjų poreikius).
Tyrimo naujumas ir aktualumas:
Marketingas – tai žžinių ir metodų visuma apie organizacijos ar individo tikslų siekimą
rinkos sąlygomis. Platesne prasme suprantamas kaip procesas, kurio metu organizacijos išštekliai
derinami su esamais arba formuojamais klientų arba vartotojų poreikiais, apimant prekių,
paslaugų ar idėjų kainodaros, pardavimo rėmimo, paskirstymo koncepcijas, siekiant kurti
mainus, kurie tenkintų individualius ir organizacijos tikslus tokiu būdu, kad tai atitiktų visų
suinteresuotų ššalių poreikius ir lūkesčius (A. Bakanauskas, V. Liesionis, 2008, p. 8.; Pranulis, A.
Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė, 2000, p. 19; M. Kriaučiūnienė, R. Urbanskienė, R.
Vaitkienė, 2005 p. 5; J. Ramanauskienė, 2008, p. 10; E. Gečienė, 2004, p. 16; P. Kotler, K. L
Keller, 2007, p. 18; R. Tijūnaitienė, E. Petukienė, 2009). ŠŠiuolaikinis marketingas yra suvokiamas kaip dvilypis, į rinką orientuotas, įmonių vadybos komponentas. Viena komponento
dalis – viena iš įmonės vykdomų funkcijų (pardavimas), antra – įmonės vadybos filosofija (A.
Pajuodis, 2005, p. 57). Apibrėžžiant ššiuolaikinę verslo aplinką, galima iššskirti vieną marketingo
orientacijos idėjų: įmonei naudingiau ne daug parduoti vieną kartą, bet siekti gerų ilgalaikių ir
kuo pastovesnių rezultatų, sukuriant lojalių vartotojų ratą. Anot A. Bakanausko, L. Pilelienės
(2009, p. 16), vietoj tradicinės marketingo orientacijos, kurios pagrindu laikomas marketingo
kompleksas, organizacijos vis labiau renkasi santykių marketingo orientaciją, kuri yra nukreipta
į esamus ir potencialius vartotojus. L. Bagdonienė, R. Hopenienė (2009, p. 145) apibrėžžia
vartotoją (pirkėją), kaip vieną išš svarbiausių marketingo proceso veiksnių, ir pažžymi, jog
vartotojas tai ne tik lygiavertis paslaugos teikėjo partneris, bet ir būtinas paslaugos teikimo
dalyvis, nes be jo nebūtų paslaugos.
Remiantis aukščiau paminėtų lietuvių autorių bei užžsienio mokslininkų darbais marketingo
srityje, baigiamajame darbe bus siekiama atlikti nedidelės prekybos įmonės marketingo veiklos
tyrimą, ir iššanalizuoti marketingo veiklos procesą bei numatyti tobulinimo (inovatyvaus
marketingo) diegimo galimybes. Nagrinėjama darbo tema yra aktuali tiek įmonės vadovams,
darbuotojams, tiek klientams. UAB „Kanrugė“ marketingo veiklos tyrimas niekada anksčiau
nebuvo atliekamas. Suformavus ir pritaikius tinkamą marketingo veiklos modelio sistemą,
galima ne tik pasiekti geresnių įmonės veiklos rezultatų, bet ir užtikrinti efektyvų įmonės
marketingo tikslų įgyvendinimą (patenkinti klientų-pirkėjų poreikius).
Tyrimo tikslas: Atlikti įmonės marketingo veiklos tyrimą bei numatyti veiklos tobulinimo
galimybes.
Užždaviniai:
1. Atskleisti marketingo veiklos koncepcijos raidos aspektus bei mokslinėje literatūroje
nagrinėjamos marketingo veiklos sampratų įvairovę.
2. Pateikti teorines inovatyvaus paslaugų marketingo prielaidas, svarbą ir plėtrą.
3. Atlikti UAB „Kanrugė“ marketingo veiklos ypatumų tyrimą ir pateikti pasiūlymus
galimam marketingo veiklos tobulinimui.
Tyrimo objektas: UAB „Kanrugė“ marketingo veikla.
Informacinių šaltinių apžžvalga: Rašant baigiamąjį darbą, analizuota autorių: Pranulio V.
P., Abromaitytės-Sereikienės L. (2003); Pranulio, A. Pajuodžio, S. Urbonavičiaus, R. Virvilaitės,
2000, p. 19; M. Kriaučionienė, R. Urbanskienė, R. Vaitkienė, 2005 p. 5; J. Ramanauskienė,
2008, p. 10; E. Gečienės, 2004, p. 16; P. Kotler, K. L Keller, 2007, p. 18; R. Tijūnaitienė, E.
Petukienė, 2009) moksliniai darbai bei straipsniai, kuriuose pateikiama marketingo, kaip
atskiros mokslo disciplinos, samprata; Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto šaltiniai, Vikipedijos-Laisvosios enciklopedijos internetiniai klodai,
įmonės duomenys ir kt.
Darbo apribojimai. Verslo etikos sumetimais nurodomi tik tie faktai ir duomenys, kuriuos
leido naudoti UAB „Kanrugė“ savininkai; nesigilinama į konkurentų analizės subtilybes, dėmesį
sutelkiant į pagrindinę problemą – UAB „Kanrugė“ marketingo veiklos tobulinimą.
Darbo metodika ir priemonės:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Anketinė apklausa.
3. Statistinė analizė.
Baigiamajame darbe pademonstruotos profesinės kompetencijos...


Turinys

 • SVARBIŲ TERMINŲ ŽŽODYNAS4
 • LENTELIŲ SĄRAŠŠAS6
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠŠAS7
 • ĮVADAS8
 • 1. MARKETINGO VEIKLOS VERSLO ĮMONĖSE TEORINIAI ASPEKTAI12
 • 1.1. Marketingo veiklos istorinė raida12
 • 1.2. Marketingo veiklos sampratų įvairovė14
 • 1.3. Marketingo veiklos aplinkos analizė15
 • 1.4. Mikroaplinkos tyrimas17
 • 2. PASLAUGŲ MARKETINGO VEIKLOS KONCEPCIJA VERSLE20
 • 2.2. Inovatyvios įmonės samprata25
 • 2.3. Marketingo veiklos skirtumai tradicinėje ir inovatyvioje įmonėje25
 • 2.4. Inovacijų taikymas marketingo veikloje27
 • 2.5. Marketingo veiklos vertinimo ir kontrolės rūššys28
 • 3.UAB „KANRUGĖ“ MARKETINGO VEIKLOS TOBULINIMO GALIMYBIŲ TYRIMAS30
 • 3.1. UAB „Kanrugė“ charakteristika ir veiklos apžžvalga30
 • 3.2. Empirinio tyrimo metodika32
 • 3.3. Demografinių – socialinių kintamųjų analizė33
 • 3.4. UAB „Kanrugė“ marketingo veiklos analizė35
 • IŠVADOS45
 • REKOMENDACIJOS46
 • LITERATŪROS SĄRAŠŠAS47
 • PRIEDAI49

Reziumė

Autorius
irmerna
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€13.36
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2013
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
49 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Vertas demesio darbas.

Susiję darbai

“X” įmonės veiklos organizacija

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. capuccino*
Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus B. (2010); Stoškus S. (2005); Stoner J.A.F. (2006);...

UAB "X" veiklos tobulinimo galimybės

Vadyba Diplominis darbas 2009 m. lupandina
Darbe atlikama UAB „Pikasoma“ finansinė analizė ir pateikiamos veiklos tobulinimo galimybės. Pirmoje dalyje išnagrinėti finansinės analizės teoriniai aspektai. Antroje dalyje analizuojama įmonės UAB...