Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

1 atsiliepimas
Autorius:
Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių
diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti užžimamas pozicijas rinkoje.
Konkurencinėje kovoje laimi tie, kurie iššsiskiria veiklos unikalumu ir vadybiniu įžžvalgumu,
sugeba pateikti savo įmonę ir produkciją patraukliai ir įtikinamai bei praplėsti savo teikiamų
paslaugų ribas. Ne mažžiau svarbu prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir pasirinkti
teisingus veiklos kelius. Pasak rinkodaros specialisto D. Joniko, rinkoje neužžtenka vertinti vien
konkurenciją, reikėtų pastebėti dar keletą veiksnių. „Pasikeitus ekonominei situacijai, kinta ir
atskirų paslaugų ar prekių rinkos dydis. Vartotojams trūksta pinigų, todėl būtina iešškoti naujų –
vartotojams teikiamų paslaugų formų. Tai bent laikinai padės iššspręsti problemą, tačiau tik
trumpam“, – paslaugų poreikio augimo ir didėjančio nemokių klientų skaičiaus santykį aiškino
D. Jonikas. Taip mąsto ir veikia verslo subjektai, siekiantys rinkos ekonomikoje ilgalaikių tikslų.
Tam reikalinga stipri marketingo veikla, kurios įgyvendinimui didelės reikššmės turi žžmogišškasis
įmonės kapitalas bei diegiamos inovacijos. (prieiga prie interneto 2009-10-25:
http://www.balsas.lt/print/316264 ).
Ššiandienos pasaulyje (finansinės bei ekonominės krizės sąlygomis) nebeužžtenka vien
vadybos, ekonomikos žžinių, norint sėkmingai vystyti verslą. Būtent marketingas padeda
įmonėms prisitaikyti prie esamos aplinkos, spręsti išškilusias verslo problemas. ŠŠalyse, kur
ekonomika remiasi rinkos dėsniais, marketingas yra verslo veiklos pagrindas, marketingo žžinios
reikalingos įvairiose verslo įmonių valdymo srityse.
Tyrimo problema: kaip inovatyvi marketingo veikla (diegiamos naujovės, siūlomos
patrauklios paslaugos, atsižžvelgiama į klientų poreikius bei jų finansines galimybes, mikro bei
makro aplinkos ypatumus ir kt.) gali įtakoti įmonės marketingo tikslų įgyvendinimą (patenkinti
klientų-pirkėjų poreikius).
Tyrimo naujumas ir aktualumas:
Marketingas – tai žžinių ir metodų visuma apie organizacijos ar individo tikslų siekimą
rinkos sąlygomis. Platesne prasme suprantamas kaip procesas, kurio metu organizacijos išštekliai
derinami su esamais arba formuojamais klientų arba vartotojų poreikiais, apimant prekių,
paslaugų ar idėjų kainodaros, pardavimo rėmimo, paskirstymo koncepcijas, siekiant kurti
mainus, kurie tenkintų individualius ir organizacijos tikslus tokiu būdu, kad tai atitiktų visų
suinteresuotų ššalių poreikius ir lūkesčius (A. Bakanauskas, V. Liesionis, 2008, p. 8.; Pranulis, A.
Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė, 2000, p. 19; M. Kriaučiūnienė, R. Urbanskienė, R.
Vaitkienė, 2005 p. 5; J. Ramanauskienė, 2008, p. 10; E. Gečienė, 2004, p. 16; P. Kotler, K. L
Keller, 2007, p. 18; R. Tijūnaitienė, E. Petukienė, 2009). ŠŠiuolaikinis marketingas yra suvokiamas kaip dvilypis, į rinką orientuotas, įmonių vadybos komponentas. Viena komponento
dalis – viena iš įmonės vykdomų funkcijų (pardavimas), antra – įmonės vadybos filosofija (A.
Pajuodis, 2005, p. 57). Apibrėžžiant ššiuolaikinę verslo aplinką, galima iššskirti vieną marketingo
orientacijos idėjų: įmonei naudingiau ne daug parduoti vieną kartą, bet siekti gerų ilgalaikių ir
kuo pastovesnių rezultatų, sukuriant lojalių vartotojų ratą. Anot A. Bakanausko, L. Pilelienės
(2009, p. 16), vietoj tradicinės marketingo orientacijos, kurios pagrindu laikomas marketingo
kompleksas, organizacijos vis labiau renkasi santykių marketingo orientaciją, kuri yra nukreipta
į esamus ir potencialius vartotojus. L. Bagdonienė, R. Hopenienė (2009, p. 145) apibrėžžia
vartotoją (pirkėją), kaip vieną išš svarbiausių marketingo proceso veiksnių, ir pažžymi, jog
vartotojas tai ne tik lygiavertis paslaugos teikėjo partneris, bet ir būtinas paslaugos teikimo
dalyvis, nes be jo nebūtų paslaugos.
Remiantis aukščiau paminėtų lietuvių autorių bei užžsienio mokslininkų darbais marketingo
srityje, baigiamajame darbe bus siekiama atlikti nedidelės prekybos įmonės marketingo veiklos
tyrimą, ir iššanalizuoti marketingo veiklos procesą bei numatyti tobulinimo (inovatyvaus
marketingo) diegimo galimybes. Nagrinėjama darbo tema yra aktuali tiek įmonės vadovams,
darbuotojams, tiek klientams. UAB „Kanrugė“ marketingo veiklos tyrimas niekada anksčiau
nebuvo atliekamas. Suformavus ir pritaikius tinkamą marketingo veiklos modelio sistemą,
galima ne tik pasiekti geresnių įmonės veiklos rezultatų, bet ir užtikrinti efektyvų įmonės
marketingo tikslų įgyvendinimą (patenkinti klientų-pirkėjų poreikius).
Tyrimo tikslas: Atlikti įmonės marketingo veiklos tyrimą bei numatyti veiklos tobulinimo
galimybes.
Užždaviniai:
1. Atskleisti marketingo veiklos koncepcijos raidos aspektus bei mokslinėje literatūroje
nagrinėjamos marketingo veiklos sampratų įvairovę.
2. Pateikti teorines inovatyvaus paslaugų marketingo prielaidas, svarbą ir plėtrą.
3. Atlikti UAB „Kanrugė“ marketingo veiklos ypatumų tyrimą ir pateikti pasiūlymus
galimam marketingo veiklos tobulinimui.
Tyrimo objektas: UAB „Kanrugė“ marketingo veikla.
Informacinių šaltinių apžžvalga: Rašant baigiamąjį darbą, analizuota autorių: Pranulio V.
P., Abromaitytės-Sereikienės L. (2003); Pranulio, A. Pajuodžio, S. Urbonavičiaus, R. Virvilaitės,
2000, p. 19; M. Kriaučionienė, R. Urbanskienė, R. Vaitkienė, 2005 p. 5; J. Ramanauskienė,
2008, p. 10; E. Gečienės, 2004, p. 16; P. Kotler, K. L Keller, 2007, p. 18; R. Tijūnaitienė, E.
Petukienė, 2009) moksliniai darbai bei straipsniai, kuriuose pateikiama marketingo, kaip
atskiros mokslo disciplinos, samprata; Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto šaltiniai, Vikipedijos-Laisvosios enciklopedijos internetiniai klodai,
įmonės duomenys ir kt.
Darbo apribojimai. Verslo etikos sumetimais nurodomi tik tie faktai ir duomenys, kuriuos
leido naudoti UAB „Kanrugė“ savininkai; nesigilinama į konkurentų analizės subtilybes, dėmesį
sutelkiant į pagrindinę problemą – UAB „Kanrugė“ marketingo veiklos tobulinimą.
Darbo metodika ir priemonės:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Anketinė apklausa.
3. Statistinė analizė.
Baigiamajame darbe pademonstruotos profesinės kompetencijos...
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12689 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SVARBIŲ TERMINŲ ŽŽODYNAS4
 • LENTELIŲ SĄRAŠŠAS6
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠŠAS7
 • ĮVADAS8
 • 1. MARKETINGO VEIKLOS VERSLO ĮMONĖSE TEORINIAI ASPEKTAI12
 • 1.1. Marketingo veiklos istorinė raida12
 • 1.2. Marketingo veiklos sampratų įvairovė14
 • 1.3. Marketingo veiklos aplinkos analizė15
 • 1.4. Mikroaplinkos tyrimas17
 • 2. PASLAUGŲ MARKETINGO VEIKLOS KONCEPCIJA VERSLE20
 • 2.2. Inovatyvios įmonės samprata25
 • 2.3. Marketingo veiklos skirtumai tradicinėje ir inovatyvioje įmonėje25
 • 2.4. Inovacijų taikymas marketingo veikloje27
 • 2.5. Marketingo veiklos vertinimo ir kontrolės rūššys28
 • 3.UAB „KANRUGĖ“ MARKETINGO VEIKLOS TOBULINIMO GALIMYBIŲ TYRIMAS30
 • 3.1. UAB „Kanrugė“ charakteristika ir veiklos apžžvalga30
 • 3.2. Empirinio tyrimo metodika32
 • 3.3. Demografinių – socialinių kintamųjų analizė33
 • 3.4. UAB „Kanrugė“ marketingo veiklos analizė35
 • IŠVADOS45
 • REKOMENDACIJOS46
 • LITERATŪROS SĄRAŠŠAS47
 • PRIEDAI49

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Vertas demesio darbas.
, 2015-03-02

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “X” klientų aptarnavimo tobulinimo galimybės

Temos aktualumas. Vieną iš svarbiausių kiekvienos įmonės dalių sudaro klientų aptarnavimas, kuris yra labai griežtai [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

Veiklos sąnaudų mažinimo galimybių tyrimas UAB “Švarinta”
Diplominis darbas Veiklos sąnaudų mažinimo galimybių tyrimas UAB “Švarinta”

 Svarbiausia šiame  darbe nagrinėjama problema – sąnaudų  įtaka įmonės finansinei būklei. Problema siejasi su didelėmis [...]

UAB
Diplominis darbas UAB "X" veiklos tobulinimo galimybės

Įmonės veiklos finansinė analizė yra neatsiejama finansų valdymo ir audito dalis. Praktiškai visi finansinės atskaitomybės [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą

Įmonės darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra priemonė panaudoti ir gerinti turimą darbuotojų profesinę kvalifikaciją [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB
Kursinis darbas Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB "X"

Temos aktualumas. Šiuo metu pasaulinėje rinkoje veikia begalė įvairių prekybinių organizacijų, tarp kurių jaučiama itin [...]

UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

AB “Malsena” marketingo komplekso elementų analizė
Referatas AB “Malsena” marketingo komplekso elementų analizė

Šiandieninėje verslo literatūroje vis daugiau kalbama apie gamybos marketingą, kadangi gamybos sfera yra viena perspektyviausių [...]

UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės
Referatas UAB “Odinės kojinės” prekės įėjimo į rinką galimybės ir grėsmės

Kiekvienas iš mūsų yra nors kartą pasakęs : „Kaip gerai būtų turėti savo verslą ir [...]

“Baltų lankų” knygyno prekės ženklo marketingas socialiniame tinkle Facebook
Diplominis darbas “Baltų lankų” knygyno prekės ženklo marketingas socialiniame tinkle Facebook

Darbas buvo įvertintas 10. Trumpas aprašymas: Baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjamos prekinio ženklo marketingo socialiniuose tinkluose problemos.

VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas
Diplominis darbas VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas

Technika yra toks įprastas dalykas, kad mes net nesusimastome kaip giliai jis yra įsišaknyjes į [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau [...]