Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

44 psl. / 8527 žod.

Ištrauka

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę pagalbą, socialinės paslaugos buvo plėtojamos tik kiekybiškai. Vyravo požiūris, kad žmogus turi būti dėkingas už tai, ką gauna, ir nereikalauti nieko daugiau.
Lietuvai tampant vis brandesne nepriklausoma valstybe susiformavo kokybinis socialinių paslaugų požiūris. Iš tarybinių laikų paveldėtos socialinės apsaugos priemonės tapo neefektyvios ir nepakankamos specialius poreikius turintiems žmonėms - pagyvenusiems, socialinės rizikos ir neįgaliesiems asmenims.
Šiandieną socialinis darbas ir socialinių paslaugų kokybė ypač svarbūs dalykai, nes socialinio darbo, kaip ir socialinių paslaugų tikslas- padėti pagyvenusiems, socialinės rizikos ir neįgaliesiems asmenims kokybiškai integruotis į visuomenę: „Socialinis darbas - tai į asmenis (individualiai arba grupėje) orientuotas procesas, kurios tikslas - stiprinti individo gyvenimo kontrolę, kad jis įgytų gebėjimų rinktis, įveikti gyvenimo nesklandumus“ (Profesinės veiklos įvadas, 2007, p. 34); „Socialinės paslaugos - paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime“ (LR Socialinių paslaugų įstatymas, 2006, 3 straipsnis).
Savo darbuose socialiniam darbui ir socialinių paslaugų kokybei daug dėmesio skyrė užsienio ir Lietuvos mokslininkai: Baecker G., Danilova P. I., Fedulova A. B., Johnson L. C., Lukoševičienė I., Vareikytė A., Žalimienė L. ir kt.
Temos aktualumas: Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, socialinių paslaugų teikimo kokybė tapo būtinu specialius poreikius turintiems žmonėms - pagyvenusiems, socialinės rizikos ir neįgaliesiems asmenims - kokybiškos integracijos į visuomenę dalyku.
Temos pasirinkimo motyvai:
1. Pagrindinė praktika: atlikta pagrindinė praktika Širvintų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centre.
2. Kokybės tyrimas: galimybė atlikti gilų tyrimą, t.y., tirti ne tik socialinių
paslaugų įvairumą, bet ir jų teikimo kokybę.
Darbo objektas: Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos.
Darbo tikslas: išanalizuoti Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybę.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti teorinius socialinių paslaugų pagrindus.
2. Charakterizuoti Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą.
3. Nustatyti Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų
kokybės bruožus.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Dokumentų analizė.
3. Anketinė apklausa.
Socialinio darbuotojo profesinės veiklos sritys ir bendrųjų profesinių kompetencijų sąrašas darbe:
1. Socialinių problemų nustatymas ir socialinių poreikių įvertinimas:
• Prognozuoti socialines problemas;
• Rinkti, sisteminti ir vertinti informaciją;
• Analizuoti priežastis, sukeliančias kliento socialines problemas;
• Bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka.
2. Socialinės paramos planavimas:
• Analizuoti ir vertinti individualią probleminę situaciją;
• Nustatyti prioritetus, vertinti išteklius ir parinkti tinkamą paramos modelį;
• Sudaryti paramos programą.
3. Konkrečios socialinės paramos teikimas:
• Sutelkti išteklius socialinei paramai gauti;
• Teikti socialines paslaugas;
• Vykdyti prevencinę veiklą.
4. Socialinės paramos proceso analizavimas ir rezultatų įvertinimas:
• Vertinti teikiamos socialinės paramos eigą;
• Analizuoti ir sisteminti suteiktos socialinės paramos rezultatus.
5. Socialinės paramos teikimo koordinavimas:
• Bendradarbiauti su socialiniais partneriais;
• Organizuoti ir plėtoti institucijos veiklą;
• Inicijuoti ir plėtoti savanorių veiklą;
• Taikyti komandinio darbo principus.
6. Profesinės kompetencijos tobulinimas:
• Plėtoti socialinio darbuotojo sampratą visuomenėje;
• Taikyti naujoves savo profesinėje veikloje.
Specializacijos profesinių kompetencijų sąrašas darbe:
1. Gebėti analizuoti ir vertinti pagyvenusių žmonių probleminę situaciją.
2. Gebėti mobilizuoti reikiamus išteklius pagyvenusių žmonių problemų sprendimui ar jų
išgyvenimui.
3. Gebėti pateikti pagyvenusiems žmonėms naują informaciją ir mokyti juos reikalingų įgūdžių.
4. Gebėti konsultuoti pagyvenusius žmones bei jų aplinkos asmenis.
5. Gebėti tarpininkauti pagyvenusiems žmonėms.
6. Gebėti atstovauti pagyvenusiems žmonėms.
7. Gebėti teikti konkrečią paramą pagyvenusiems žmonėms.
Baigiamojo darbo struktūra: turinys; santraukos lietuvių ir anglų kalbomis; pagrindinės sąvokos; įvadas; 3 skyriai, išvados ir pasiūlymai, 28 pozicijų cituotų ir naudotų informacinių šaltinių sąrašas, 15 lentelių ir 7 paveikslų sąrašas, 4 priedai. Darbo apimtis be priedų- 44 puslapiai, su priedais- 57 puslapiai.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY3
 • ĮVADAS6
 • 1. TEORINIAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PAGRINDAI10
 • 1.1. Socialinių paslaugų samprata ir klasifikavimas10
 • 1.2. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas13
 • 1.3. Socialinių paslaugų teikimo procesas15
 • 1.4. Socialinių paslaugų kokybė18
 • 2. ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
 • CHARAKTERISTIKA22
 • 3. ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ
 • PASLAUGŲ KOKYBĖS ANALIZĖ25
 • 3.1. Tyrimo charakteristika25
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė27
 • 3.2.1. Struktūrinės kokybės analizė27
 • 3.2.2. Rezultato kokybės analizė32
 • 3.3. Tyrimo išvados39
 • 3.4. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės
 • tobulinimo galimybės41
 • IŠVADOS42
 • LITERATŪRA43
 • PRIEDAI45
 • 1 priedas. Struktūrinės kokybės tyrimo anketa46
 • 2 priedas. Rezultato kokybės tyrimo anketa49
 • 3 priedas. Struktūrinės kokybės (darbuotojų) atsakymų duomenynas53
 • 4 priedas. Rezultato kokybės (klientų) atsakymų duomenynas55
 • PAVEIKSLAI
 • 1 pav. Maslow A. poreikių piramidė14
 • 2 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas apie darbo užmokestį27
 • 3 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas apie karjeros perspektyvas įstaigoje28

Reziumė

Autorius
baksas21
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2014 m. gin27
Šiuolaikiniame pasaulyje net ir ekonomiškai stipriose valstybėse socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi valstybės viešosios politikos sritis. Viena iš socialinės pagalbos sričių...

Socialinių paslaugų rinkodara Klaipėdos mieste

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2016 m. gin27
Aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje, net ir ekonomiškai stipriose valstybėse, socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi valstybės viešosios politikos sritis (Nefas, 2009)....