Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę pagalbą, socialinės paslaugos buvo plėtojamos tik kiekybiškai. Vyravo požiūris, kad žmogus turi būti dėkingas už tai, ką gauna, ir nereikalauti nieko daugiau.
Lietuvai tampant vis brandesne nepriklausoma valstybe susiformavo kokybinis socialinių paslaugų požiūris. Iš tarybinių laikų paveldėtos socialinės apsaugos priemonės tapo neefektyvios ir nepakankamos specialius poreikius turintiems žmonėms - pagyvenusiems, socialinės rizikos ir neįgaliesiems asmenims.
Šiandieną socialinis darbas ir socialinių paslaugų kokybė ypač svarbūs dalykai, nes socialinio darbo, kaip ir socialinių paslaugų tikslas- padėti pagyvenusiems, socialinės rizikos ir neįgaliesiems asmenims kokybiškai integruotis į visuomenę: „Socialinis darbas - tai į asmenis (individualiai arba grupėje) orientuotas procesas, kurios tikslas - stiprinti individo gyvenimo kontrolę, kad jis įgytų gebėjimų rinktis, įveikti gyvenimo nesklandumus“ (Profesinės veiklos įvadas, 2007, p. 34); „Socialinės paslaugos - paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime“ (LR Socialinių paslaugų įstatymas, 2006, 3 straipsnis).
Savo darbuose socialiniam darbui ir socialinių paslaugų kokybei daug dėmesio skyrė užsienio ir Lietuvos mokslininkai: Baecker G., Danilova P. I., Fedulova A. B., Johnson L. C., Lukoševičienė I., Vareikytė A., Žalimienė L. ir kt.
Temos aktualumas: Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, socialinių paslaugų teikimo kokybė tapo būtinu specialius poreikius turintiems žmonėms - pagyvenusiems, socialinės rizikos ir neįgaliesiems asmenims - kokybiškos integracijos į visuomenę dalyku.
Temos pasirinkimo motyvai:
1. Pagrindinė praktika: atlikta pagrindinė praktika Širvintų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centre.
2. Kokybės tyrimas: galimybė atlikti gilų tyrimą, t.y., tirti ne tik socialinių
paslaugų įvairumą, bet ir jų teikimo kokybę.
Darbo objektas: Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos.
Darbo tikslas: išanalizuoti Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybę.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti teorinius socialinių paslaugų pagrindus.
2. Charakterizuoti Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą.
3. Nustatyti Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų
kokybės bruožus.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Dokumentų analizė.
3. Anketinė apklausa.
Socialinio darbuotojo profesinės veiklos sritys ir bendrųjų profesinių kompetencijų sąrašas darbe:
1. Socialinių problemų nustatymas ir socialinių poreikių įvertinimas:
• Prognozuoti socialines problemas;
• Rinkti, sisteminti ir vertinti informaciją;
• Analizuoti priežastis, sukeliančias kliento socialines problemas;
• Bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka.
2. Socialinės paramos planavimas:
• Analizuoti ir vertinti individualią probleminę situaciją;
• Nustatyti prioritetus, vertinti išteklius ir parinkti tinkamą paramos modelį;
• Sudaryti paramos programą.
3. Konkrečios socialinės paramos teikimas:
• Sutelkti išteklius socialinei paramai gauti;
• Teikti socialines paslaugas;
• Vykdyti prevencinę veiklą.
4. Socialinės paramos proceso analizavimas ir rezultatų įvertinimas:
• Vertinti teikiamos socialinės paramos eigą;
• Analizuoti ir sisteminti suteiktos socialinės paramos rezultatus.
5. Socialinės paramos teikimo koordinavimas:
• Bendradarbiauti su socialiniais partneriais;
• Organizuoti ir plėtoti institucijos veiklą;
• Inicijuoti ir plėtoti savanorių veiklą;
• Taikyti komandinio darbo principus.
6. Profesinės kompetencijos tobulinimas:
• Plėtoti socialinio darbuotojo sampratą visuomenėje;
• Taikyti naujoves savo profesinėje veikloje.
Specializacijos profesinių kompetencijų sąrašas darbe:
1. Gebėti analizuoti ir vertinti pagyvenusių žmonių probleminę situaciją.
2. Gebėti mobilizuoti reikiamus išteklius pagyvenusių žmonių problemų sprendimui ar jų
išgyvenimui.
3. Gebėti pateikti pagyvenusiems žmonėms naują informaciją ir mokyti juos reikalingų įgūdžių.
4. Gebėti konsultuoti pagyvenusius žmones bei jų aplinkos asmenis.
5. Gebėti tarpininkauti pagyvenusiems žmonėms.
6. Gebėti atstovauti pagyvenusiems žmonėms.
7. Gebėti teikti konkrečią paramą pagyvenusiems žmonėms.
Baigiamojo darbo struktūra: turinys; santraukos lietuvių ir anglų kalbomis; pagrindinės sąvokos; įvadas; 3 skyriai, išvados ir pasiūlymai, 28 pozicijų cituotų ir naudotų informacinių šaltinių sąrašas, 15 lentelių ir 7 paveikslų sąrašas, 4 priedai. Darbo apimtis be priedų- 44 puslapiai, su priedais- 57 puslapiai.
Darbo tipas:
Apimtis:
8527 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY3
 • ĮVADAS6
 • 1. TEORINIAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PAGRINDAI10
 • 1.1. Socialinių paslaugų samprata ir klasifikavimas10
 • 1.2. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas13
 • 1.3. Socialinių paslaugų teikimo procesas15
 • 1.4. Socialinių paslaugų kokybė18
 • 2. ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
 • CHARAKTERISTIKA22
 • 3. ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ
 • PASLAUGŲ KOKYBĖS ANALIZĖ25
 • 3.1. Tyrimo charakteristika25
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė27
 • 3.2.1. Struktūrinės kokybės analizė27
 • 3.2.2. Rezultato kokybės analizė32
 • 3.3. Tyrimo išvados39
 • 3.4. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės
 • tobulinimo galimybės41
 • IŠVADOS42
 • LITERATŪRA43
 • PRIEDAI45
 • 1 priedas. Struktūrinės kokybės tyrimo anketa46
 • 2 priedas. Rezultato kokybės tyrimo anketa49
 • 3 priedas. Struktūrinės kokybės (darbuotojų) atsakymų duomenynas53
 • 4 priedas. Rezultato kokybės (klientų) atsakymų duomenynas55
 • PAVEIKSLAI
 • 1 pav. Maslow A. poreikių piramidė14
 • 2 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas apie darbo užmokestį27
 • 3 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas apie karjeros perspektyvas įstaigoje28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė
Referatas Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė

Detalus socialinės įstaigos pristatymas [...]

Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje

Iškart po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo LR vyriausybė išleido nutarimą „Dėl nevyriausybinių institucijų, dalyvaujančių [...]

Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse

Šiuolaikiniame pasaulyje net ir ekonomiškai stipriose valstybėse socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi valstybės [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

UAB ,,Ekspresyvus kontaktas“ teikiamų paslaugų kokybės analizė vartotojų požiūriu Panevėžio mieste
Kursinis darbas UAB ,,Ekspresyvus kontaktas“ teikiamų paslaugų kokybės analizė vartotojų požiūriu Panevėžio mieste

Ekonominės statistikos duomenimis, šiandien paslaugų sektoriui priklauso bent du trečdaliai verslo dalies. Šiandien manoma, kad [...]

Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra
Diplominis darbas Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.

Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose
Diplominis darbas Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose

Temos praktinis aktualumas. Žiaurumas ir prievarta prieš vaikus nėra retas reiškinys. Smurto prieš vaikus atvejų [...]