Socialiniai mokslai / Pedagogika

Pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis reiškinių ir žmogaus sukurtų materialių bei intelektualių vertybių padeda kurti progresyvią visuomenę, užtikrinti žmogaus gyvenimo gerovę. Tačiau yra susiduriama ir su įvairiomis socialinėmis problemomis, kurios ypatingai didelę riziką sukelia labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, tame tarpe vaikams ir jauniems žmonėms.
Lietuva kaip ir kitos valstybės, susirūpinusi socialinių problemų plitimu ir siekdama veiksmingai jas spręsti pradėjo kurti socialinės apsaugos sistemą ir skatinti profesionalų socialinių paslaugų organizavimą bei teikimą. Kadangi didesnę dalį savo dienos laiko vaikai ir jauni žmonės praleidžia mokykloje, pradėta rūpintis čia dirbančių specialistų kvalifikacija. Taip atsirado socialinio pedagogo etatas.
Socialinio pedagogo etatas Lietuvoje atsirado 2001 m., ir šiuo metu socialinių pedagogų etatai steigiami ne tik bendrojo lavinimo, tačiau taip pat specialiosiose, internatinėse, jaunimo, bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, vaikų dienos centruose ir kitose įstaigose, teikiančiose socialines paslaugas ir/ar atliekančiose ugdymo funkciją. Socialinis pedagogas yra bene pagrindinis specialistas, besirūpinantis vaiko gerove, pozityvia integracija visuomenėje ir tinkamų sąlygų teigiamam socializacijos procesui sukūrimu. Tam, kad socialinis pedagogas galėtų tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas, būtina sukurti tinkamas specialisto darbo sąlygas. Šiuo atveju svarbi yra ne tik fizinė aplinka, darbo priemonės – didelę svarbą įgyja mokyklos bendruomenės lūkesčiai, keliami socialinio pedagogo darbui bei tarpusavio santykiai tarp socialinio pedagogo ir mokyklos bendruomenės narių. Teigiamų tarpusavio santykių kūrimas yra vienas iš svarbiausių, tačiau tuo pačiu metu ir sudėtingiausių socialinio pedagogo darbo uždavinių. Ypatingai didelę įtaką santykiams turi pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje. Socialiniam pedagogui tenka nemažai bendrauti su pedagogais. Pedagogai gali suteikti daugiausia informacijos apie vaikus – pedagogai su vaikais praleidžia daug laiko, kadangi būna su jais pamokų metu, organizuoja papildomą veiklą ir pan. Pedagogai dažniausia kreipiasi į socialinį pedagogą su klausimais kaip spręsti vaikų nelankomumo, netinkamo elgesio, kitas problemas, susijusias su mokiniais. Tokiu atveju teigiamas bendravimas tarp socialinio pedagogo ir pedagogų yra vienas iš svarbiausių veiksnių teikiant pagalbą mokiniams.
Darbui parengti naudojamasi lietuvių ir užsienio autorių moksliniais darbais. Socialinio pedagogo veiklą ir jos ypatumus Lietuvoje ypač giliai nagrinėjo ir plačiai aprašė tokie autoriai kaip G. Kvieskienė, V. Indrašienė, I. Leliūgienė, S. Jonušaitė, J. Vaitkevičius, V. Kučinskas, R. Kučinskienė ir kt. Socialinių problemų sprendimo procesą mokykloje ir socialinio pedagogo vaidmenį šiame procese nagrinėja ir užsienio autoriai, pvz., E. Anderson, K. Oxtoby, C. Cameron, J. Kornbeck, W.A.C. Stewart ir kt. Taip pat darbe analizuojami teisiniai dokumentai ir įstatymai, reglamentuojantys socialinio pedagogo darbą.
Pastebėta, kad trūksta gilesnių tyrimų, kurie atskleistų kaip socialinio pedagogo profesiją suvokia mokyklos administracija, pedagogai, kiti mokyklos bendruomenės nariai. Atsižvelgiant į socialinio pedagogo ir pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo santykių svarbą, tyrimus, atskleidžiančius pedagogų lūkesčius socialinio pedagogo darbui būtina tęsti.
Darbo tikslas – analizuoti pedagogų lūkesčius, keliamus socialinio pedagogo darbui mokykloje.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, nagrinėjančią socialinio pedagogo veiklą mokykloje, šios veiklos ypatumus.
2. Taikant anketinės apklausos metodą tirti pedagogų požiūrį į socialinio pedagogo veiklą mokykloje ir lūkesčius, keliamus šiai veiklai.
3. Taikant interviu metodą tirti socialinių pedagogų nuomonę apie jų veiklą mokykloje, jos trūkumus ir stiprumus.
4. Remiantis tyrimo duomenimis, pateikti rekomendacijas dėl socialinio pedagogo veiklos mokykloje tobulinimo galimybių.
Darbo objektas – pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui.
Hipotezė – socialinio pedagogo veikla mokykloje neatitinka pedagogų lūkesčių.
Darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Anketinė apklausa.
3. Struktūruotas interviu.
Baigiamajame darbe atskleidžiamos šios profesinės kompetencijos:
1. Socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui organizavimas:
1.1. Gebėti įvertinti ugdytinio poreikius.
3. Saugios ugdytinio aplinkos kūrimas:
3.1. Vertinti ugdytinio aplinką, jos reikšmingumą ugdytinio socialiniam funkcionavimui.
4. Bendradarbiavimas su ugdytojais ir institucijomis, turinčiomis įtakos vaiko ugdymui:
4.1. Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių šeimos nariais, ugdymo institucijomis bei kitomis organizacijomis.
5. Socialinio pedagogo profesinės veiklos tobulinimas:
5.1. Vertinti, organizuoti ir tobulinti socialinio pedagogo praktiką.
5.2. Gebėti taikyti socialinio tyrimo metodus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13894 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • 1. Socialinio pedagogo veiklos mokykloje prielaidos ir organizavimo ypatumai
 • 1.1. Socialinio pedagogo etato mokykloje atsiradimo prielaidos.
 • 1.2. Mokyklos socialinio pedagogo profesinė veikla: veiklos principai ir funkcijos
 • 1.3. Socialinės – pedagoginės pagalbos teikimo mokykloje poreikis
 • 1.4. Socialinio ugdymo metodai, naudojami socialinio pedagogo darbe mokykloje
 • 1.5. Socialinio pedagogo bendravimo ir bendradarbiavimo santykių kūrimas su mokyklos bendruomene
 • 2. Socialinio pedagogo veiklos mokykloje tyrimas
 • 2.1. Tyrimo metodologija ir organizavimas
 • 2.2. Pedagogų anketinės apklausos duomenų analizė
 • 2.3. Struktūruoto interviu su socialiniais pedagogais analizė
 • Išvados
 • Rekomendacijos
 • Literatūra
 • Santrauka
 • Summary
 • Priedai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Socialinio pedagogo vadybinės veiklos organizavimas mokykloje
Referatas Socialinio pedagogo vadybinės veiklos organizavimas mokykloje

Šiandieninėje visuomenėje, patiriančioje globalizacijos procesų pasekmes, jaunimo problemos tampa vis sudėtingesnės, todėl jų sprendimui reikalinga [...]

Tėvų ir socialinio pedagogo pagalba renkantis profesiją
Diplominis darbas Tėvų ir socialinio pedagogo pagalba renkantis profesiją

Profesijos pasirinkimo klausimas tyrinėjamas nuo seniausių laikų. Tarkim, Platono veikale Valstybė galime rasti žymaus filosofo [...]

Būsimų pedagogų adaptacija aukštojoje mokykloje
Diplominis darbas Būsimų pedagogų adaptacija aukštojoje mokykloje

Temos aktualumas. Lietuvoje dažnai tenka išgirsti nuomonę, kad valstybėje trūksta įvairių sričių kvalifikuotų specialistų. Ne [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos
Kursinis darbas Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos

Žmogaus gyvenimui ir egzistencijai visada buvo reikalinga bendruomenė ir tarpusavio jungtis. Viena iš tokių jungčių [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Edukologijos ir socialinės pedagogikos santrauka
Paruoštukė Edukologijos ir socialinės pedagogikos santrauka

1.Edukologijos ir socialinės pedagogikos sampratos. Edukologija-mokslas apie žmogaus ugdymą ir ugdymąsi per visą jo gyvenimą, apimantis [...]

Socialinės pedagogikos praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Socialinės pedagogikos praktikos ataskaita

Ištrauka: 2. Apibūdinti ugdytinį ir jo šeimą, užpildyti vaiko individualų lapą ir šeimos socialinį pasą.   Penktokas [...]

Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas
Referatas Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas

Šių dienų vaikai linkę neklausyti, atsikalbinėti, konfliktuoti su tėvais, pedagogais. Jiems būdingas priešiškumas tokiai aplinkai [...]

Smurtas prieš vaikus, kaip socialinė pedagoginė problema
Referatas Smurtas prieš vaikus, kaip socialinė pedagoginė problema

Vaikystė – tai pats nuostabiausias laikotarpis žmogaus gyvenime. Ir tik nuo mūsų suaugusiųjų (tėvų) priklauso [...]

Socialinio pedagogo profesinė kompetencija, socialinis pedagoginis darbas užsienio šalyse
Referatas Socialinio pedagogo profesinė kompetencija, socialinis pedagoginis darbas užsienio šalyse

Socialinio pedagogo veiklos sritis labai plati. Jo ugdytiniai yra [...]

Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita

Savo pirmąją stebėjimo praktiką atlikau Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo [...]

Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su socialiniu pedagogu
Referatas Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su socialiniu pedagogu

Norėdama suprasti kokia yra socialinio pedagogo darbo diena, arčiau susipažinti su kokiomis problemomis tenka susidurti [...]