Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

64 psl. / 11818 žod.

Ištrauka

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš dalies lėmė ir besikeičiantis valstybės institucijų ir savivaldybių požiūris į nevyriausybines organizacijas.
Nevyriausybinės organizacijos kuriasi piliečių iniciatyva ir tvarkosi savivaldos pagrindais. Dauguma šių organizacijų stengiasi būti nepriklausomos nuo valdžios, kritiškai vertina valdžios politiką įvairiose srityse, kelia savo reikalavimus, teikia pasiūlymus įvairioms problemoms spręsti. Neretai nevyriausybinės organizacijos nurodo valstybės klaidas, vykdomos politikos trūkumus.
Kita vertus, per nevyriausybines organizacijas savivaldybės turi galimybę teikti daug naujų, unikalių paslaugų, kurių kitos institucijos neteikia ir teikti neketina. Nevyriausybinės organizacijos yra tarsi eksperimentinė bazė, kur galima patikrinti tas naujas paslaugas, jų efektyvumą ir realizavimo galimybes. Tai ypatingai pasakytina apie socialinių paslaugų sferą.
Savivaldybėse konstruktyviai bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, geriau galėtų būti išaiškinamos opiausios gyventojų problemos ir poreikiai, galima būtų tiksliau nustatyti finansavimo prioritetus. Bendradarbiavimas turėtų būti ne chaotiškas, o sistemingas ir tikslingas. Tuo tikslu savivaldybėse turėtų būti parengtos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis strategijos ar koncepcijos.
Būtina įsidėmėti ir tai, kad nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių santykiai nesibaigia vien finansinės paramos ar socialinių paslaugų kontraktų klausimais. Savivaldybės yra arčiausiai piliečių esanti, todėl labai svarbi demokratijos grandis. Būtent per nevyriausybines organizacijas piliečiai gali organizuotai atstovavimą visuomenės interesams ir lūkesčiams bei daryti įtaką priimant sprendimus.
Dėl šių priežasčių nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo sistemos analizė įgyvendinant partnerytės projektus yra aktuali ir svarbi problema.
Darbo tikslas – išnagrinėti socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo procesą, įgyvendinant partnerystės projektus.
Darbo uždaviniai:
1. Išstudijuoti mokslinę ir metodinę literatūrą ir aprašyti nevyriausybinių organizacijų ypatumus, jų vietą teikiant socialines paslaugas, svarbą savivaldybių veiklai.
2. Atskleisti nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės bendradarbiavimo esmę, ypatumus, sėkmes ir kliūtis.
3. Tyrimų pagalba atskleisti nevyriausybinių organizacijų požiūrį į bendradarbiavimo su savivaldybėmis praktiką, pagrindines bendradarbiavimo problemas.
4. Pateikti rekomendacijas, kokiomis priemonėmis ir būdais būtų galima optimizuoti nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo sistemą.
Darbo objektas – nevyriausybinės organizacijos.
Darbo dalykas – socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimas.
Hipotezė – nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sistema netenkina nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo poreikio.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė
2. Nevyriausybinių organizacijų darbuotojų anketinė apklausa
3. Duomenų apdorojimas matematiniais – statistiniais metodais.


Turinys

 • Įvadas2
 • I. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄVOKA, ESMĖ IR VIETA VISUOMENĖJE4
 • 1.1 Nevyriausybinių organizacijų samprata4
 • 1.2 Nevyriausybinių organizacijų sistema Lietuvoje, atstovavimo formos6
 • 1.3 Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės bendradarbiavimo reikšmė8
 • 2. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO TEORINIS PAGRINDAS11
 • 2.1 Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės bendradarbiavimo esmė ir ypatumai11
 • 2.2 Bendradarbiavimo modelio charakteristika13
 • 2.3 Socialinių paslaugų teikimas ir projektų įgyvendinimas partnerystės principu16
 • 2.4 Efektyvios bendradarbiavimo sistemos tarp nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių17
 • 3. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ POŽIŪRIO Į BENDRADARBIAVIMO PRAKTIKĄ SU SAVIVALDYBĖMIS TYRIMAS22
 • 3.1. Tyrimo metodai22
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė23
 • 3.2.1 Respondentų požiūris į savivaldybės indėlį remiant nevyriausybinių organizacijų veiklos sritis23
 • 3.2.2 Veiksniai, įtakojantys savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo galimybes27
 • 3.3.3 Nevyriausybinių organizacijų požiūris į savivaldybės paramą ir jos pakankamumą43
 • Išvados52
 • Rekomendacijos53
 • SANTRAUKA54
 • SUMMARY55
 • Literatūra56
 • PRIEDAI59

Reziumė

Autorius
kristina
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 19, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
64 psl.

Susiję darbai