Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje

65 psl. / 15140 žod.

Ištrauka

Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypač aktualus, nes darbo rinkos poreikių kaita darosi vis spartesnė. Žmonėms vis dažniau tenka keisti veiklos pobūdį, stengtis ne tik išlikti, bet ir būti konkurencingam bei sėkmingam darbo rinkoje. Sparti darbo rinkos poreikių kaita bei naujų gebėjimų poreikis konkurencija grįstoje rinkos ekonomikoje kelia naujus reikalavimus ir jos subjektų gebėjimams gauti tokių žinių, kurios leistų ne tik išlikti, bet ir laimėti konkurencinę kovą.
Nagrinėjama problema: Kaip Lietuvoje savivaldybės lygmenyje vystoma valstybės tarnautojų karjera ? Pasirinktoji tirti problema yra sąlygota Lietuvos Respublikoje vykstančių pasikeitimų. Iki šiol valstybės institucijų veikla ir dirbančių jose kompetencija, valstybės strateginių tikslų suvokimas ir sugebėjimas juos įgyvendinti toli gražu ne visada atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Kol kas Lietuvos viešajame sektoriuje vyrauja tradicinė karjeros samprata, darbuotojams nesudaromos palankios sąlygos vystyti savo karjerą.
Temos aktualumas. Dabartiniu visuomenės raidos laikotarpiu išsivysčiusių valstybių piliečiai tikisi vis geresnių valdžios įstaigų veiklos rezultatų ir nebetoleruoja jų neefektyvumo ar neproduktyvumo. Tai skatina valdžią nuolat ieškoti naujų viešojo administravimo sistemos efektyvumo ir produktyvumo didinimo būdų, ir todėl vis labiau įsigali moderniojo viešojo administravimo doktrinos, kurios kelia naujus reikalavimus valstybės tarnautojams. Karjeros vystymas yra neatskiriama bet kurios valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos dalis. Lietuvos viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijoje valstybės tarnautojų karjeros planavimo sistema yra laikoma vienu iš prioritetų, modernizuojant žmogiškųjų išteklių valdymą, formuojant profesionalią ir stabilią, atitinkančią ES taikomus kriterijus, valstybės tarnybą.
Valstybės institucijos turi organizuoti darbą taip, kad kuo efektyviau tenkintų piliečių poreikius bei teiktų jiems reikalingas paslaugas. Greitai kintanti socialinė, ekonominė, kultūrinė aplinka ir tam tikri politiniai veiksniai daro tiesioginę įtaką piliečių poreikiams. Todėl valstybės tarnautojai turi neabejingai ir laiku reaguoti į šią kintančią išorinę aplinką.
Norint išsiaiškinti, kokie karjeros sistemos ypatumai egzistuoja užsienio šalyse ir Lietuvoje, atlikau keleto ES šalių viešojo sektoriaus, lyginamąją analizę. Didžiausią dėmesį savo darbe skyriau Anykščių rajono savivaldybės karjeros planavimo sistemos ypatumų analizei.
Tyrimo tikslas. Išanalizuoti valstybės tarnybos karjeros vystymo sistemos ypatumus Anykščių rajono savivaldybėje.
Tyrimo tikslui pasiekti iškėliau sau tokius uždavinius:
Analizuojant mokslinę literatūrą apibūdinti karjeros sąvoką, jos esmę ir reikšmę valstybės tarnybai;
Pateikti valstybės tarnautojų karjeros vystymo galimybes pagal Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymą bei pagal parengtą valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektą;
Pateikti valstybės tarnybos karjeros vystymo sistemos ypatumus ES šalyse ir Lietuvoje.
Išanalizuoti viešojo administravimo ir žmogiškųjų išteklių teorijų panaudojimo galimybes tobulinant karjeros vystymo sistemas;
Parengti tyrimo metodologiją;
Atlikti valstybės tarnybos karjeros vystymo sistemos tyrimą Anykščių rajono savivaldybėje;
Išanalizuoti gautus duomenis ir pateikti siūlymus bei išvadas.

Tyrimo objektas. Anykščių rajono savivaldybės tarnautojų karjeros vystymo sistema.

Tyrimo metodai:
Mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas.
Pirminių šaltinių analizė. Pirminiai šaltiniai, kurie analizuojami šiame darbe apima teisės aktus t.y. buvo remtasi pagrindiniu valstybės tarnybos karjeros sistemą reglamentuojančiu įstatymu – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu
Antrinė duomenų analizė. Šiame darbe naudojama antrinė informacija apima mokslinius straipsnius.
Anketinė apklausa. Apklausiami Anykščių rajono savivaldybėje dirbantys valstybės tarnautojai.

Nagrinėjant valstybės tarnybos karjeros vystymą visų pirma svarbu išnagrinėti teorinius aspektus, kurie aptariami užsienio ir Lietuvos autorių darbuose. Užsienio autorių ir publikacijų galima išskirti Herr E.L., Cramer S.H.,Patton W. Iš lietuvių autorių galima paminėti : A. Sakalą, V.Šilingienę, N.Petkevičiūtę.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. KARJERA VALSTYBĖS TARNYBOJE
 • 1.1. Pagrindinės karjeros sąvokos ir tipai
 • 1.1.1. Karjeros tipų įvairovė
 • 1.2. Valstybės tranutojo samprata
 • 1.2.1. Horizontalu valstybės tarnautojų kaitumas
 • 1.2.2. Vertikalus valstybės tarnautojų kaitumas
 • 2. KARJEROS SISTEMOS VYSTYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE IR ES
 • 2.1. Valstybės tarnybos vystymas Lietuvoje
 • 2.2. Karjeros sistemos ypatumai Lietuvos valstybės tarnyboje
 • 2.3. Karjeros sistemos vystymo galimybės
 • 2.4. Karjeros sistemos vystymo ypatumai Europos Sąjungos šalyse
 • 2.4.1. Minimalios priėmimo į tarnybą sąlygos
 • 2.4.2. Atrankos kriterijai
 • 2.4.3. Socialinių garantijų sistema
 • 3. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR ŽMOGISŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS TOBULINANT KARJEROS VYSRTMO SISTEMAS
 • 3.1.Motyvacijos reikšmė karjeros vystymo sistemoje
 • 3.2. Žmogiškųjų išteklių vystymo galimybės valstybės tarnyboje
 • 4. VALSTYBĖS TARNYBOS KARJEROS VYSTYMO SISTEMOS TYRIMAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
 • 4.1. Bendroji tyrimo charakteristika
 • 4.2.Tyrimo duomenų analizė
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
andželo
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 8, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
65 psl.

Susiję darbai

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Darbo tikslas – aptarti karjeros valstybės tarnautojo – vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės aprašymą ir jį išanalizuoti. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: •...

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2014 m. lari666
Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės institucijose dirbančių valstybės tarnautojų reikalauja profesionalumo, tiesiogiai veikiančio...

Valstybės tarnautojų pareigos

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. raimukas
Valstybės tarnyba – tai viena iš pagrindinių valdžios aparato dalių, kurios paskirtis yra užtikrinti žmogaus laisves ir teises, bei garantuoti viešąjį interesą. Šie...