Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai

45 psl. / 9500 žod.

Ištrauka

Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės teisės apibrėžimo, kuris vienareikšmiškai dominuotų administracinės teisės teorijoje, taip pat vienodai būtų ji apibrėžiama ir skirtingose teisės sistemose. Kaip teigia P. Cane, Jūs taip pat galite pastebėti, kaip daugelis autorių skirtingai traktuoja, apie ką administracinė teisė yra, arba kaip A. Andriuškevičius nurodo, pirmiausia reikia pastebėti, kad apibrėžti administracinę teisę yra nelengva ir vargu ar kada nors pavyks pateikti vienareikšmišką jos apibrėžimą. Administracinė teisė yra ta teisės šaka, su kuria savo veikloje dažniausiai susiduria viešojo valdymo (administravimo) subjektai, fiziniai ir juridiniai asmenys.
Kadangi darbo tema yra apie administracinę atsakomybę, pažeidimus, bei nuobaudas būtų tikslinga pažymėti kaip šios sąvokos traktuojamos Lietuvos Respublikos įstatymų. Administracinių teisės pažeidimų kodekse administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Kaip atsakomybės priemonė yra taikoma administracinė nuobauda, kuria siekiama auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.
Tiek bausmės, tiek administracinės nuobaudos esmė yra nusikaltimą ar nusižengimą padariusio asmens nubaudimas, o jos turinį sudaro tam tikrų teisių ar laisvių atėmimas arba ribojimas. Nubaudimas, kuris sukelia kančias ir suvaržymus, yra objektyvus bausmės ar nuobaudos požymis, antraip jos prarastų savo prasmę. Nuobauda visada pasireiškia konkrečiomis jos rūšimis (areštas, bauda, teisės atėmimas), o nubaudimas- asmens fizinės laisvės apribojimu, teisės pasirinkti užsiėmimą ar darbą apribojimu, tam tikrų teisių atėmimu, tam tikros dalies turto praradimu (bauda, nusižengimo įrankių konfiskavimas ir pan.).
Europos žmogaus teisių teismas yra pasakęs, kad nuobaudos, kurių esmė yra piniginė bauda arba laisvės ribojimas, savo prigimtimi yra baudžiamosios priemonės. Taigi, norint išsiaiškinti administracinės nuobaudos esmę, būtina pradėti nuo apskritai bausmės sampratos.
Teisinė administracinės nuobaudos sąvoka, numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsnyje: tai atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Tai savarankiška administracinės prievartos rūšis, kurios paskirtis kovoti su teisės pažeidimais. Lietuvos Respublikoje egzistuoja šešios administracinės nuobaudos:
1. Įspėjimas;
2. Bauda;
3. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas;
4. Specialiosios teisės atėmimas;
5. Administracinis areštas;
6. Nušalinimas nuo darbo (pareigų);
Lietuvos teismų statistikos duomenimis, per 2012 metus pirmosios instancijos teismai yra išnagrinėję 109987 civilines bylas, 19960 baudžiamųjų bylų ir 75299 administracines. Nors nuo 2008 iki 2012 metų nagrinėjamų civilinių ir baudžiamųjų bylų skaičius didėjo, administracinių bylų sumažėjo 6,35 %.
Nepaisant to, administracinių nuobaudų skaičius Lietuvos Respublikoje vis dar yra didelė problema. Darbo tema aktuali ir tuo, kad nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymas svarbus kiekvienam padariusiam administracinį teisės pažeidimą, kurių pasitaiko kiekvieną dieną.
Darbe stengtasi išanalizuoti, kas daro įtaką administraciniams pažeidimams, ir kokie veiklos ypatumai išryškėja atliekant vykdymo procesą.
Darbo tikslas: Išanalizuoti nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo ypatumus, parteikti juos teoriniu ir praktiniu aspektu.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti administracinių nuobaudų vykdymo procesą;
2. Išanalizuoti skirtingų nuobaudų vykdymo procesus;
3. Remiantis Statistikos departamento oficialiais duomenimis išanalizuoti dažniausiai paskirtų administracinių nuobaudų institutą ir jų praktinio taikomumo veiksnius Lietuvos Respublikoje.
4. Išanalizuoti ir įvertinti nutarimų skirti administracines nuobaudas teismine praktika Lietuvoje, išskiriant suformuotą problematiką ir pateikiant pasiūlymus įstatymų leidėjui.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SĄVOKA, RŪŠYS6
 • 2.ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ VYKDYMO REGLAMENTAVIMAS IR PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS15
 • 2.1 Nutarimo skirti baudą vykdymo procesas19
 • 2.1.1 Nutarimo dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais vykdymo procesas22
 • 2.2 Nutarimo konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymo procesas27
 • 2.3 Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymo procesas31
 • 2.4 Nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo procesas33
 • 2.5 Nutarimo nušalinti nuo darbo (pareigų) vykdymas36
 • 3. NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMO PROBLEMATIKA ADMINISTRACINĖJE TEISMINĖJE PRAKTIKOJE37
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI42
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS44

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 5, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai

Administracinės nuobaudos ir jų rūšys

Teisė Referatas skyluk
Žmonijos visuomenė yra sudėtinga ir kartu vieningų santykių junginys. Todėl visuomenės funkcionavimo ir raidos būtina sąlyga yra šių santykių tvarkymas ir reguliavimas. Visuomenės...

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai

Teisė Diplominis darbas 2013 m. brigita99
Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės teisės apibrėžimo, kuris vienareikšmiškai dominuotų administracinės teisės teorijoje,...