Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

128 psl. / 26000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį poveikį bendrai Lietuvos ūkio raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui. Smulkios ir vidutinės įmonės – dinamiškiausia, nuolat besikeičianti įmonių grupė, vidurinė ūkio sandaros grandis, turinti lemiamą įtaką ekonominiam augimui ir socialinių santykių stabilumui (Jumpponen, J., Ikavalko, M., Pihkala, T., 2008; Bartkus, E. V., Piktys, R., 2007).
Lietuvos rinka yra pernelyg maža, todėl svarbu ieškoti eksporto galimybių. Taip pat reikia nebijoti ir mokėti kovoti su konkurentais ne tik vietinėje, bet ir tarptautinėje rinkoje. Didėjantis eksportas padeda atsigauti valstybės ekonomikai. Lietuvai svarbu išlaikyti esamas eksporto rinkas ir siekti aktyviau skverbtis į naujas rinkas. Eksporto ir užsienio investicijų plėtros skatinimas teigiamai veikia ir kitus šalies ekonomikos rodiklius, tokius kaip, darbo užmokesčio didėjimą ir nedarbo mažėjimą.
Darbo problema. Daugumai užsiimančių amatais gyventojų trūksta verslumo, vadybos žinių, jų gamyba yra mažos apimties ir dauguma produkcijos net nepatenka į rinką. Šalyje ir už jos ribų auga įvairių rankdarbių paklausa, todėl jaučiamas poreikis sustiprinti šią alternatyvią ekonominę veiklą.
Norint realizuoti savo produkciją užsienio rinkose smulkaus ir vidutinio verslo įmonės susiduria su nemažai trukdžių, tokių kaip finansų trūkumas dalyvavimui tarptautinėse mugėse ir parodose, nepajėgumas susirasti rinkos, užmegzti kontaktų su užsienio verslininkais, lėšų trūkumas produkcijos gamybai užsienio rinkoms.
Darbo tikslas. Išanalizuoti lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimą ir veiklos plėtrą tarptautinėje rinkoje.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti smulkiojo ir vidutinio verslo sampratą ir ypatumus.
2. Įvardinti steigiamos įmonės idėją ir atlikti rinkos analizę.
3. Ištirti įmonės veiklos organizavimo planą ir finansines prognozes.
4. Įvertinti verslo idėjos perspektyvumą.
5. Išsiaiškinti kokie dokumentai yra reikalingi verslo subjekto steigimui ir veiklai.
Darbo objektas. Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimas ir veiklos plėtra tarptautinėje rinkoje.
Darbo metodai:
1. Teorinės, mokslinės, publicistinės literatūros analizė.
2. Sisteminimas ir apibendrinimas.
3. Anketinė apklausa.
4. Interviu.
5. Stebėjimas.
6. Finansinių duomenų analizė.


Turinys

 • SUMMARY3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SAMPRATA IR YPATUMAI7
 • 1.1. Smulkiojo ir vidutinio verslo samprata ir svarba7
 • 1.2. Smulkiojo ir vidutinio verslo aplinka Lietuvoje15
 • 2. STEIGIAMOS ĮMONĖS VERSLO IDĖJA IR RINKOS ANALIZĖ26
 • 2.1. Verslo idėja ir įmonės charakteristika26
 • Teisinė aplinka28
 • 2.2. Rinkos situacijos Lietuvoje analizė31
 • Konkurentai31
 • Vartotojų tyrimas36
 • Vartotojų tyrimas37
 • 2.3. Eksporto galimybių tarptautinėje rinkoje analizė42
 • 3. ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS BEI FINANSINĖS PROGNOZĖS48
 • 3.1. Marketingas48
 • Kaina48
 • Pardavimų skatinimo metodai49
 • Reklamos priemonės ir jų išlaidų prognozė50
 • Pardavimų apimties prognozė51
 • 3.2. Gamybos ir prekybos organizavimas55
 • Patalpos55
 • Tiekėjai56
 • Įrengimai ir įrankiai, reikalingi gamybai58
 • Darbuotojai60
 • Pardavimo sąnaudų programa61
 • 3.3. Finansinės prognozės62
 • Finansavimo objektai ir būdai62
 • Pelno (nuostolių) prognozės63
 • Prognozuojamas balansas 2013-2015 m.66
 • Santykiniai finansiniai rodikliai69
 • 4. DARNAUS VYSTYMOSI IR SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS NUOSTATŲ TAIKYMAS74
 • 5. VERSLO IDĖJOS PERSPEKTYVUMO VERTINIMAS76
 • 6. VERSLO SUBJEKTO STEIGIMO IR VEIKLOS PAGRINDINIAI DOKUMENTAI79
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS83

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€18.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 10, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
128 psl.

Susiję darbai

Tarptautinės rinkos įvertinimas ir analizė

Vadyba Prezentacija 2010 m. diabani
Darbas skirtas "Tarptautinis verslas ir mokesčiai" paskaitoms. Jame pilnai atskleidžiama, kas yra rinka, rinkodara ir skverbimosi į užsienio rinkas būdai, tad buvo įvertintas...