Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Internetinės bankininkystės rėmimo strategijos formavimo modelis

0 atsiliepimų
Autorius:
Sparčiai plėtojantis bankų sistemai, didėja bankų tarpusavio konkurencija dėl kapitalo išteklių bei paslaugų vartotojų. Bankai priversti pertvarkyti savo veiklą : siūlyti naujas paslaugas, pertvarkyti organizacines struktūras bei veržtis į rinkas.
Temos aktualumas. Šiandieninės konkurencijos ir informacinės visuomenės sąlygomis visapusiškas bankų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimas siejamas su tinkamų marketingo sprendimų taikymu. JAV ir Vakarų Europoje sukaupta patirtis rodo, kad įvairiuose paslaugų įmonėse taikomi marketingo principai skiriasi. Lietuvoje marketingas tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu pradedamas plėtoti. Sparti bankų paslaugų plėtra patvirtina teorinių paslaugų marketingo studijų ar jų praktinio taikymo būtinumą. Rėmimas yra neatsiejama šiandieninės rinkodaros ir verslo organizavimo dalis. Rėmimo kompleksas tiesiog būtinas, norint sėkmingai realizuoti savo, kaip pilnavertės rinkos dalyvės, tikslus ir ambicijas. Dabar, kai Lietuva yra Europos Sąjungos narė, stiprėja užsienio kompanijų konkurencija, o norint ją atlaikyti, reikia žinoti esamus rėmimo komplekso elementus, jų specifiką, tobulinimo galimybes bei atskirų komponentų efektyvumą. Dėl šių dėsningumų, manau, kad mano pasirinkta tema yra aktuali šiandien.
Problema. Prieš keletą metų galėjome teigti, kad per mažai vartotojų naudojasi banko paslaugomis internetu. Šiandieninė situacija pasikeitė. Vartotojai dažniau naudojasi banko paslaugomis internetu, tačiau daugelis tik pasirašo internetinės bankininkystės sutartis ir tomis paslaugomis nesinaudoja. Daugiau kaip 50 proc. didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų nesinaudoja internetinės bankininkystės paslaugomis ir net penktadalis iš jų to nedaro, nes nemoka. Nepakankamai žinomi banko paslaugų internetu privalumai, todėl ne iki galo pasinaudojama jų galimybėmis. Be to vartotojai bankuose yra pasiskirstę netolygiai. Gali būti, kad tai įtakoja bankų parenkama neteisinga arba neefektyvi rėmimo strategija, ji skirta ne tiems segmentams. Šiandien bankams reikia rūpintis ne naujų vartotojų paieška, o jau esamus vartotojus paskatinti pereiti nuo tradicinės bankininkystės prie internetinės.
Darbo tikslas. Išnagrinėjus internetinės bankininkystės rėmimo komplekso ir strategijos teoriją, atlikti banko paslaugų internetu analizę bei vartotojų nuomonės tyrimą ir pasiūlyti internetinės bankininkystės rėmimo strategijos tobulinimus.
Darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti banko paslaugų internetu vietą elektroninės bankininkystės sitemoje.
• Išnagrinėti rėmimo komplekso elementus bei rėmimo strategijos teoriją.
• Apžvelgti Lietuvos bankinę rinką, išnagrinėti internetinę bankininkystę pagrindiniuose Lietuvos bankuose.
• Nustatyti esamus rėmimo komplekso elementus internetinėje bankininkystėje.
• Atlikti vartotojų nuomonės tyrimą.
• Pateikti pasiūlymus internetinės bankininkystės rėmimo strategijai tobulinti.
Darbo metodai.
• Mokslinės literatūros analizė. Rašydama darba rėmiausi įvairia literatūra. Palyginau įvairių autorių nuomes apie rėmimo komplekso elementus, identifikavau jų privalumus ir trūkumus, analizavau rėmimo stategiją. Rėmiausi ne tik teoriniais vadovėliais, bet taip pat lietuvių bei užsienio autorių straipsniais.
• Situacijos analizė. Bankinę rinką, jų rėmimo metodus analizavau remdamasi Lietuvos komercinių bankų ataskaitomis, Lietuvos banko, Lituvos bankų asociacijos ir kitų institucijų pateiktais duomenimis.
• Vartotojų nuomonės tyrimas. Tyrimu buvo siekta išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie bankų teikiamas paslaugas internetu.
• Statistinių duomenų grupavimo, grafinio modeliavimo metodai buvo atlikti naudojant MS Excel ir Microsoft Word programines įrangas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ANOTACIJA (lietuvių kalba)
 • ANOTACIJA (anglų kalba)
 • ĮVADAS6
 • I. INTERNETINĖS BANKININKYSTĖS RĖMIMO STRATEGIJOS TEORINĖ ANALIZĖ8
 • 1.1. Bankų veiklos esmė, paslaugų ypatumai ir marketingas8
 • 1.2. Elektroninės bankininkystės sistema10
 • 1.3. Elektroninės bankininkystės paslaugos11
 • 1.4. Internetinė bankininkystė12
 • 1.5. Rėmimo samprata, vieta marketingo komplekse14
 • 1.5.1. Reklama17
 • 1.5.2. Asmeninis pardavimas20
 • 1.5.3. Pardavimų skatinimas21
 • 1.5.4. Ryšiai su visuomeme24
 • 1.6. Rėmimo strategija25
 • II. INTERNETINĖS BANKININKYSTĖS LIETUVOJE RĖMIMO STRATEGIJOS ANALIZĖ27
 • 2.1. Lietuvos bankinė rinkos apžvalga27
 • 2.3. Internetinė bankininkystė Lietuvoje30
 • 2.3.1. Internetinės bankininkystės raidos aktualijos ir problemos30
 • 2.3.3. Internetinė bankininkystė pagrindiniuose Lietuvos bankuose33
 • 2.4. Esamų rėmimo elementų internetinėje bankininkystėje analizė35
 • 2.5. Vartotojų nuomonės tyrimas41
 • 2.5.1. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezės41
 • 2.5.2. Tyrimo metodologija41
 • 2.5.3. Tyrimo rezultatų analizė43
 • 2.5.4. Hipotezių tikrinimas48
 • 2.4.2. Tyrimo uždavinių apibendrininmas48
 • III. RĖMIMO STRATEGIJOS BANKE TOBULINIMAS50
 • 3.1. Rėmimo komplekso elementų tobulinimas50
 • 3.2. Rėmimo strategijos tobulinimas52
 • 3.3. Banko rėmimo strategijos parinkimo modelis57
 • IŠVADOS59
 • PASIŪLYMAI61
 • LITERATŪROS IR KITŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS62
 • PRIEDAI65

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Elektroninio verslo strategijos ir modeliai
Referatas Elektroninio verslo strategijos ir modeliai

Temos aktualumas. Elektroninis verslas vis labiau skinasi kelią į tikro verslo pasaulį. Vis daugiau realaus [...]

Naratyviniai alkoholinių gėrimų interneto svetainių reklamų modeliai
Kursinis darbas Naratyviniai alkoholinių gėrimų interneto svetainių reklamų modeliai

Reklama šiuolaikiniams žmonėms daro didžiulę įtaką, kuo toliau tuo labiau ji skverbiasi į kiekvieno žmogaus mintis [...]

Trenerių įtaka atleto sportinės veiklos motyvacijos formavimui, tiriant išorinius bei vidinius motyvacijos modelius hierarchijos atžvilgiu
Prezentacija Trenerių įtaka atleto sportinės veiklos motyvacijos formavimui, tiriant išorinius bei vidinius motyvacijos modelius hierarchijos atžvilgiu

    - tai sudėtingas reiškinys, todėl jam paaiškinti sukurta nemažai motyvacijos teorijų, tačiau iki šiol [...]