Organizacijos kultūros poveikis UAB „Autominutė ir ko“ veiklai

46 psl. / 8409 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Organizacijos kultūra yra esminių vertybių sistema, kuria vadovaujasi organizacija ir kuri yra pripažįstama organizacijos narių, įtakoja jų elgesį. Organizacijos kultūra suprantama kaip visuma vertybių, įsitikinimų ir metodų, kuriais remiantis yra realizuojamos valdymo funkcijos. Organizacijos kultūros poveikis įmonės veiklai yra didelis. Ši tema aktuali visoms įmonėms, nes atkreipiamas dėmesys į svarbiausius kultūros elementus, įmonių kultūros formavimą. Organizacijos kultūra yra esminių vertybių sistema, kuria vadovaujasi organizacija ir kuri yra pripažįstama organizacijos narių, įtakoja jų elgesį ir yra palaikoma organizacijos istorijų, mitų bei pasireiškia per tradicijas, ceremonijas, ritualus ir simbolius. Būsimam specialistui tai būtina žinoti. Nagrinėti klausimai ne tik aktualūs būsimiems specialistams, bet ir pačiai įmonei. Taip pat tai itin aktualu klientui, kadangi klientui yra malonu dirbti su organizacija, kuriai sekasi.
Suteikia organizacijai unikalumo, išskiria organizaciją iš kitų, nes kiekvienoje organizacijoje vyrauja savitos vertybės, elgesio normos, tradicijos, stiprina bendrumo jausmą, atsidavimą, lojalumą organizacijai, taigi mažina darbuotojų kaitą, darbuotojams lengviau suvokti, kas yra svarbu, kas vertinama organizacijoje, suteikia darbuotojams tapatumo jausmą, jie labiau jaučiasi organizacijos dalimi.
Problema - Organizacijos kultūros sėkmę lemia ne tik gera strategija, struktūra ir tiksliai organizuoti procesai, bet ir jos vidinė kultūra. Todėl svarbu išsiaiškinti kas yra organizacijos kultūra, kokios jos funkcijos, parametrai, kokią įtaką ji atlieka įmonės UAB “Autominutė ir Ko“ veiklai, kokį poveikį daro darbuotojams, kokiu būdu galima tobulinti organizacijos kultūrą.
Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti UAB “Autominutė ir Ko“ kultūros parametrus ir pateikti tobulinimo galimybes.

Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti organizacijos kultūros sampratą ir reikšmę.
2. Išanalizuoti organizacijos kultūros raišką ir įtaką įmonės veiklai.
3. Atlikti organizacijos kultūros parametrų ir jo poveikio įmonės veiklai tyrimą.
4. Pateikti tyrimo rezultatų vertinimą ir įmonės kultūros tobulinimo galimybės.
Darbo objektas - organizacijos kultūros parametrai.
Darbo metodai:
1. Mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių apžvalga ir analizė.
2. Stebėjimų rezultatų analizė.
3. Anketinės apklausos ir jos rezultatų analizė.
4. Interviu rezultatų analizė.
Darbo rezultatai. Baigiamąjį darbą sudaro 4 skyriai. Pirmajame skyriuje pateikiama organizacijos kultūros samprata ir reikšmė. Antrajame skyriuje analizuojama organizacijos kultūros raiška ir įtaką įmonės veiklai. Trečiąjį skyrių sudaro atlikto tyrimo rezultatų analizė. Ketvirtame skyriuje pateikiamas UAB „Autominutė ir Ko“ organizacijos kultūros tyrimo rezultatų vertinimas ir įmonės kultūros tobulinimo galimybės.
Darbas turi praktinę reikšmę. Tyrimo rezultatus numatoma panaudoti tobulinant UAB „Autominutė ir Ko“ veiklą.


Turinys

 • SUMMARY3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. ORGANIZACIJOS KULTŪROS SAMPRATA IR ESMĖ7
 • 2. ORGANIZACIJOS KULTŪROS RAIŠKA IR ĮTAKA VEIKLOS REZULTATAMS10
 • 2.1. Organizacijos kultūros funkcijos10
 • 2.2. Organizacijos kultūros parametrai12
 • 2.3. Organizacijos kultūros įtaka veiklos rezultatams15
 • 3. UAB „AUTOMINUTĖ IR KO“ KULTŪROS PARAMETRŲ IR JŲ POVEIKIO ĮMONĖS VEIKLAI TYRIMAS18
 • 3.1. Bendrovės charakteristika18
 • 3.2. Tyrimo metodika ir organizavimas20
 • 3.3. Tyrimo rezultatai ir jų analizė27
 • 4. TYRIMO REZULTATŲ VERTINIMAS IR ĮMONĖS KULTŪROS TOBULINIMO GALIMYBĖS38
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI41
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • PRIEDAI:
 • 1 priedas. Anketa.
 • 2 priedas. Interviu klausimynas vadovui.
 • 3 priedas. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas.
 • 4 priedas. Baigiamojo darbo recenzento atsiliepimas.
 • 5 priedas. Baigiamojo darbo sąžiningumo deklaracija.
 • 6 priedas. Baigiamojo darbo užsakymo sutartis.

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 19, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Organizacijos kultūros tipai

Vadyba Referatas 2011 m. kompiuteris
Siekiant palengvinti organizacijų kultūrų diagnostiką, bandoma pagal atitinkamus kriterijus skirstyti jas į tipus. Kaip kriterijai dažniausiai pasirenkami vienokie ar kitokie veiksniai, kurie turi...

Organizacijos kultūra ir etika

Vadyba Prezentacija dianaba
Organizacinė kultūra – tai bendrų vertybių, įsitikinimų ir normų sistema, suprantama ir priimtina visiems organizacijos nariams, leidžianti organizacijai kryptingai veikti, palaikoma organizacijos istorijos,...

Organizacijos vadovavimo kultūra

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. rasa13
Mokslinėje literatūroje organizacinė kultūra apibūdinama keliais aspektais: tam tikri elgsenos reguliavimai; grupės normos, standartai, kaip reikia elgtis; vertybės; formali filosofija; žaidimo taisyklės; klimatas;...

Vadovavimo įtaka organizacijos veiklai

Vadyba Diplominis darbas 2009 m. coliuke1
Vadybos vaidmuo Lietuvos įmonėse (įstaigose, organizacijose) pastaraisiais metais ypač išaugo ir vadyba tapo sunkiai pakeliama našta net ir patyrusiems vadovams, kurių dauguma atidavė...