Darnaus vystymosi principų įgyvendinimas ES struktūrinės paramos programoje

69 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Darnaus vystymosi strategines nuostatas - „Darbotvarkę 21“ pasaulio valstybių ir vyriausybių vadovai 1992 m. patvirtino Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros konferencijoje Rio de Žaneire, Brazilijoje.

Darnus vystymasis reiškia, kad dabarties kartos poreikiai turėtų būti tenkinami nekeliant pavojaus ateities kartų galimybei patenkinti savuosius 1.

Stojimo į Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) sutartyje 2 Lietuva prisiėmė įsipareigojimą įgyvendinti ES Darnaus vystymosi strategiją „Darni Europa geresniam pasauliui: Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategija (originale: A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development) 3, tuo pagrindu dauguma darnaus vystymosi strateginių nuostatų buvo integruota į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją 4 ir kitas šakines strategijas (pvz. Ilgalaikę (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją 5; Nacionalinę energetikos strategiją 6 ir kt.).
Nacionalinės ilgalaikės raidos strategijos pagrindu buvo rengiamas 2004-2006 m. ES struktūrinės paramos strategija - Lietuvos 2004–2006 metų bendrasis programavimo dokumentas 7, kuriuose kaip horizontalusis prioritetas buvo įtrauktas ir darnaus vystymosi prioritetas.

Baigiamajame magistro darbo hipotezė: įgyvendinant darnaus vystymosi nuostatas Lietuvoje esminės įtakos turėjo ES 2004-2006 metų struktūrinė parama.

Darbo tikslas – įvertinti, 2004-2006 metų ES struktūrinės paramos poveikį darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimui Lietuvoje.

Darbo tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

1. Analizuojant ES ir Lietuvos Respublikos strateginius dokumentus įvertinti darnaus vystymosi aprėptį Lietuvos 2004–2006 metų bendrajame programavimo dokumente.

2. Suformuluoti kriterijus ir įvertinti Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento darnaus vystymosi horizontaliojo prioriteto įgyvendinimą.

3. Įvertinti darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimo prielaidas įgyvendinant 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos strategiją ir pateikti jos veiksmingesnio įgyvendinimo rekomendacijas.


Turinys

 • SANTRUMPOS3
 • ĮVADAS4
 • 1. Darnaus vystymosi ir ES struktūrinės paramos politinis prielaidos11
 • 1.1. Darnaus vystymosi politikos raidos istorinė apžvalga JT ir ES kontekste .11
 • 1.2. ES struktūrinės paramos politinės prielaidos13
 • 2. Darnaus vystymosi aprėptis BDP ir atitikimo ES ir Lietuvos strateginių dokumentų nuostatoms
 • analizė15
 • 2.1. Lietuvos darnaus vystymosi politikos gairės15
 • 2.2. Darnaus vystymosi tikslai ir uždaviniai BPD laikotarpiu16
 • 2.3. 2004-2006 m. BPD tikslų ir uždavinių atitikimas ES ir nacionaliniams strateginiams
 • dokumentams20
 • 2.4. Kitų BPD horizontaliųjų prioritetų (regionų plėtros, lygių galimybių ir informacinės
 • visuomenės) atitikimas darnaus vystymosi nuostatoms22
 • 3. Darnaus vystymosi įgyvendinimo analizė 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu24
 • 3.1. Tikslų ir uždavinių atitikimas tikslinių grupių poreikiams24
 • 3.2. Darniam vystymuisi skirta išlaidų dalis BPD27
 • 3.3. BPD taikytos priemonės skatinančios darnaus vystymosi įgyvendinimą28
 • 3.4. Darnaus vystymosi įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra31
 • 3.5. Rodikliai ir jų įgyvendinimas34
 • 4.Darnaus vystymosi įgyvendinimo prielaidos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu
 • 39
 • 4.1. Politinės prielaidos39
 • 4.2. Įgyvendinimo prielaidos45
 • Išvados49
 • Rekomendacijos51
 • Literatūros sąrašas53
 • Santrauka58
 • Summary60

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 24, 2013
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
69 psl.

Susiję darbai

Darnaus vystymosi samprata ir raida pasaulyje ir Lietuvoje

Ekonomika Prezentacija kristina.sl02
§Darnus vystymasis yra suprantamas kaip kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis galimybes pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms, neperžengiant...

LR nacionalinė darnaus vystymosi strategija

Ekonomika Referatas 2017 m. karolina551
Darnus vystymasis – tai sąvokos, kurios jau dabar nuolat kartojamos ir dar bus labai dažnai minimos XXI amžiuje. Globalinis ekonominis augimas pasiekė tokį...