Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas

43 psl. / 8952 žod.

Ištrauka

Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos gauti pelną. Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. Įmonės savininkas, norėdamas, kad jo verslas klestėtų, turi išsirinkti gerus ir kvalifikuotus darbuotojus. Tačiau tai dar nesuteikia garantijos, kad tas darbuotojas nepaliks įmonės, gavęs geresnį pasiūlymą apie didesnį užmokestį ar geresnes darbines sąlygas ir karjeros galimybes. Taip pat negalima žinoti ir to, ar darbuotojas yra pakankamai motyvuotas atlikti savo pareigas, panaudodamas visus savo sugebėjimus ir galimybes.
Lietuvos įmonės, norėdamos konkuruoti su išsivysčiusių pasaulio šalių įmonėmis, turi rasti būdus, kaip didinti darbuotojų motyvaciją ir kuo geriau panaudoti darbuotojų potencialą.
Pasaulyje buvo atlikti teoriniai ir praktiniai tyrimai, įrodantys darbuotojų motyvacijos įtaką organizacijos rezultatams ir pastangai. Labai svarbus taikomosios motyvacijos aspektas, įtaka darbo rezultatams. Tyrimais nustatyta, kad vienu svarbiausių ūkinio subjekto efektyvumo veiksnių yra darbuotojų elgesio modifikavimas.
Psichologai teigia, kad žmogus turi poreikį, kai jaučia fiziologinį arba psichologinį ko nors trūkumą. Motyvacijos teorijos bandė suklasifikuoti šiuos poreikius pagal tam tikrus kriterijus. Visus poreikius galima klasifikuoti į dvi grupes: pirminius ir antrinius.
Pirminiai poreikiai yra fiziologinės kilmės, paprastai įgimti. Tai maisto, vandens, oro, miego ir kt. poreikiai.
Antriniai poreikiai yra psichologinės kilmės, pvz., pasisekimo, pagarbos, prisirišimo, valdžios, priklausomumo poreikiai. Šie poreikiai paprastai suvokiami, sukaupus patirtį.

Temos aktualumas:
Darbdavys, norėdamas pasiekti maksimalius vykdomos veiklos rezultatus, turi atkreipti savo dėmesį į tai, kokiomis priemonėmis jis galėtų sutelkti visus darbuotojus siekti įmonės tikslų. Motyvacija itin svarbus veiksnys, skatinantis asmenis suderinti savo asmeninius tikslus su įmonės tikslais, kadangi geras įmonės rezultatas galėtų turėti įtakos ir darbuotojo geresniam pasisekimui ir pripažinimui. Nors verslininkai sako, kad darbuotojus labiausiai skatina organizacijos vidinė atmosfera, darbuotojų atstovai tvirtina, jog svarbiausia motyvacija - pinigai. Kvalifikuoti darbuotojai vis dažniau renkasi perspektyvią įmonę, o mažiau kvalifikuoti - didesnę algą. Įmonių vadovai ir ekspertai pripažįsta, kad finansinę sėkmę dažnai lemia žmogiškieji ištekliai. Savo darbuotojais besirūpinančios kompanijos bent kartą per metus stengiasi ištirti mikroklimatą ir darbuotojų lojalumą įmonei.
Darbo objektas:
Darbuotojų skatinimas ir motyvacija.
Darbo tikslas:
Atlikti darbuotojų skatinimo ir motyvavimo svarbos analizę iš teorinės pusės ir praktinės - UAB „“ įmonėje.
Darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti darbuotojų skatinimo ir motyvavimo svarbą šiuolaikiniame verslo pasaulyje.
• Išsiaiškinti motyvacijos teorijas ir žmogaus poreikių poveikį skatinimui ir motyvavimui.
• Aptarti materialinio skatinimo būdus.
• Atskleisti moralinio skatinimo būdus.
• Išanalizuoti UAB „“ motyvavimo sistemą ir pateikti išvadas bei pasiūlymus.
Darbo struktūra:
Darbą sudaro trys pagrindinės dalys:
• Pirmoji dalis – teorinė dalis, kurioje pateikiau darbuotojų motyvavimo metodų, pasitenkinimo darbu veiksnių ir pasekmių analizę.
• Antroji dalis – analitinė dalis, kurioje pateikiau materialinio ir moralinio skatinimo būdų ir jų poveikio valdymui analizę, susisteminau anketinės apklausos duomenis.
• Trečioji dalis – tai dalis, kurioje pateikiau UAB „“ motyvavimo sistemos analizę.
Darbe naudojami metodai:
• mokslinės literatūros analizė;
• periodinių leidinių, straipsnių analizė;
• anketinė anoniminė apklausa;
• gautų duomenų susisteminimas ir analizė.


Turinys

 • 1. TIRIAMOS SITUACIJOS CHARAKTERISTIKA
 • 1.1. UAB “”charakteristika
 • 1.2. Problemos pagrindimas
 • 1.3. Personalo motyvavimo teoriniai aspektai
 • 1.3.1. Personalo motyvacijos esmė ir turinys
 • 1.3.2. Personalo motyvacijos procesai
 • 2. TYRIMO METODIKA
 • 3. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI
 • 3.1. UAB “” motyvavimo proceso analizė
 • 3.2. UAB ” motyvacijos sistemos tyrimo rezultatai
 • 3.3. Motyvacijos sistemos tobulinimas
 • 3.4. Ekonominiai skaičiavimai
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
linmat
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
43 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų motyvavimas

Vadyba Referatas rasa1995
Iš senovės žinoma, kad apgalvotai paveikus žmones, galima pasiekti savo tikslus. Norėdami įgyvendinti savo sprendimus, taip turi daryti vadovai, tam panaudodami motyvavimo principus....

Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“

Vadyba Referatas 2015 m. sejkutea
Teorinėje darbo dalyje analizuojama motyvacijos samprata įvairioje literatūroje, išnagrinėti motyvacijos kūrimo darbinėje aplinkoje aspektai bei apžvelgiamas pagrindinių motyvacijos priemonių sąrašas. Praktinėje šio darbo...

Darbuotojų motyvavimas įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. darbaidarbeliai
Vaԁybos bei valԁymo teoretikai ir kiti specialistai yra pažymėję, jog orgaոizacijos tikslų ոe-įmaոoma pasiekti be ilgalaikio orgaոizacijos ոarių pasiaukojimo. Įmoոių vaԁovų bei saviոiո¬kų...