Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Visuomenei žengiant į poindustrinį etapą, kaime vyksta esminiai socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, atsiranda kiti veiklos sėkmės veiksniai. Europoje ir pasaulyje įsigalint žinių visuomenei, Lietuva verčiama kreipti išskirtinį dėmesį į žmogiškąjį kapitalą, kuris ne vieno mokslininko įvardinamas kaip svarbesnis už fizinį. Tapo aišku, kad ne pastarasis ar gamtos ištekliai yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys ekonomikos pažangą ir stabilią šalies raidą, o žiniomis turtinga visuomenė ir inovacijos. Žmogaus vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje auga kiekvieną minutę. Jis tampa pagrindiniu gamybos veiksniu. O tam, kad gamyba vyktų kokybiškai ir sklandžiai, reikalinga išsilavinusi, įgūdžiais ir gebėjimais pasižyminti darbo jėga.
Kaimo žmogiškųjų išteklių svarba deklaruojama ne viename Europos Sąjungos dokumente. Lisabonos strategija siekiama skatinti investicijas į žmogiškuosius išteklius, kad kaimo gyventojų išsilavinimas atitiktų augančios ekonomikos poreikius. 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos tikslai – kaimo gyventojų kvalifikacijos, jų kompiuterinio raštingumo lygio kėlimas, žinių prieinamumo didinimas. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėmis kaimo vietovėse diegiamos mokslo naujovės, skatinamas gyventojų konkurencingumas rinkoje ugdant jų gebėjimus, įgūdžius ir verslumą, atnaujinant žinias. Strategijos „Europa 2020” tikslai – didinti užimtumą ir kelti švietimo lygį.
Žmogiškojo kapitalo formavimas ir nuolatinis jo kaupimas tampa pagrindiniu veiksniu, įtakojančiu individų konkurenciją darbo rinkoje. Nors žmogiškojo kapitalo problematika vis dažniau analizuojama mokslinėje literatūroje, tačiau tik nedidelė dalis mokslininkų, tarp jų S. Stoškus, D. Beržinskienė (2002), V. Gižienė, Ž. Simanavičienė, O. Palekienė (2012), M. Butkus, K. Matuzevičiūtė (2009), Ο. Βlanchard (2007), Ν. Τudorescu, C. Zaharia ir kt. (2010), P. Wonnacot, R. Wonnacot (1998), analizuoja žmogiškojo kapitalo reikšmę darbo rinkai.
Nors ir augantis, tačiau vis dar lyginant su miestu labai žemas kaimo gyventojų išsilavinimas, žemės ūkio gamybos efektyvumo didėjimas, dėl kurio išlaisvinta iš žemės ūkio darbo jėga susiduria su įsidarbinimo problema kituose sektoriuose bei kitose kaimo ekonominėse veiklose, sunkesnis žinių pasiekiamumas kaimo vietovėse įtakoja kaimo ir miesto darbo rinkų skirtumus. Čia ir išryškėja šios temos aktualumas ir grindžiant šio darbo problematiką nustatomas pagrindinis darbo tikslas.
Tyrimo objektas – kaimo žmogiškieji ištekliai.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti žmogiškojo kapitalo įtaką kaimo darbo rinkai.
Uždaviniai:
1) Išnagrinėti žmogiškojo kapitalo sampratą ir jo formavimosi ypatybes;
2) Išanalizuoti kaimo darbo rinkos struktūrinius pokyčius;
3) Išanalizuoti žmogiškojo kapitalo įtaką kaimo darbo rinkos struktūriniams pokyčiams.
Tyrimo metodai: nagrinėjant žmogiškojo kapitalo sampratą ir jo formavimosi ypatybes, naudota mokslinės ir dalykinės literatūros bei dokumentų analizė ir sintezė, sisteminimas ir apibendrinimas, remtasi užsienio ir lietuvių autorių moksliniais straipsniais; analizuojant kaimo darbo rinkos struktūrinius pokyčius, naudota statistinių duomenų ir mokslinės literatūros analizė, loginės analizės, palyginimo ir grafinio vaizdavimo metodai; analizuojant žmogiškojo kapitalo įtaką kaimo darbo rinkos struktūriniams pokyčiams, naudota dokumentų, dalykinės literatūros ir statistinių duomenų bei koreliacinė analizė.
Tyrimo laikotarpis – 2006-2011 metai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
17000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. ŽMOGIŠKOJO KAPITALO SAMPRATA IR YPATUMAI9
 • 1.1. Žmogiškojo kapitalο samprata ir formavimas9
 • 1.2. Žmogiškasis kapitalas kaip darbo rinkos pokyčius įtakojantis veiksnys19
 • 2. KAIMO DARBO RINKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ POKYČIŲ LIETUVOJE ANALIZĖ26
 • 2.1. Κaimo darbo išteklių būklės ir pokyčių analizė26
 • 2.2. Užimtumo ir nedarbo analizė Lietuvos kaime32
 • 3. ŽMOGIŠKOJO KAPITALO ĮTAKOS KAIMO DARBO RINKOS STRUKTŪROS POKYČIAMS VERTINIMAS41
 • 3.1. Žmogiškojo kapitalo paklausa ir žmogiškojo kapitalo pasiūlos formavimas kaime41
 • 3.2. Išsilavinimo įtakos kaimo darbo rinkos struktūriniams pokyčiams vertinimas45
 • IŠVADOS52
 • LITERATŪRA54

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga.

Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes
Diplominis darbas Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes

Temos aktualumas ir naujumas. Užimtumas yra svarbus visoms žmonių amžiaus grupėms, ypatingai jaunimui. Jaunystė kaip [...]

Asmeninis marketingas darbo rinkoje
Diplominis darbas Asmeninis marketingas darbo rinkoje

Darbo rinka šiais laikais sparčiai kinta, o senos sąvokos apie karjerą užleidžia vietą radikaliai naujoms [...]

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas
Diplominis darbas Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos [...]

Investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Didėjant gyvenimo tempui ir stiprėjant konkurencingai aplinkai bei globalizacijos įtakai XXI amžiuje, vis [...]

Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.
Kursinis darbas Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe [...]

Investicijos į žmogiškąjį kapitalą
Referatas Investicijos į žmogiškąjį kapitalą

  Ekonomika pasižymi ypatingu joje vykstančių procesų dinamiškumu ir sudėtingumu. Nepaprastas ūkinių ryšių sudėtingumas, naujų organizacijos [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Aktyvios darbo rinkos politikos programos
Referatas Aktyvios darbo rinkos politikos programos

Ekonomikos augimas ir ūkio struktūriniai pokyčiai daro didelę įtaką užimtumo ir nedarbo lygiui. Verslininkai ir [...]

Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės
Referatas Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys [...]

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje
Kursinis darbas Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir [...]

Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai
Kursinis darbas Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai

Spartėjant globalizacijos procesams darbuotojų įvairovė darbo rinkoje tampa įprastu reiškiniu. Vis didesnės darbuotojų įvairovės priežastimi [...]

Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką
Tyrimas Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką

Viena iš aktualiausiai aptarinėjamų temų- jaunimo integracija į darbo rinką. Tai pats atsakingiausias ir svarbiausias [...]

Darbo rinkos problemos Lietuvoje
Kursinis darbas Darbo rinkos problemos Lietuvoje

„Klestinčiame mieste, kur žmonės turi daug... kapitalo, jie dažnai negauna tiek darbininkų, kiek norėtų, ir [...]

Žmogiškųjų išteklių plėtra, kaip bedarbių užimtumo didinimas, X darbo biržoje
Kursinis darbas Žmogiškųjų išteklių plėtra, kaip bedarbių užimtumo didinimas, X darbo biržoje

Temos aktualumas. Bedarbystė yra aktuali šių dienų problema. Ji paveikia šalies ekonominę būklę, visuomenės gyvenimą [...]