Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje

64 psl. / 17000 žod.

Ištrauka

Visuomenei žengiant į poindustrinį etapą, kaime vyksta esminiai socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, atsiranda kiti veiklos sėkmės veiksniai. Europoje ir pasaulyje įsigalint žinių visuomenei, Lietuva verčiama kreipti išskirtinį dėmesį į žmogiškąjį kapitalą, kuris ne vieno mokslininko įvardinamas kaip svarbesnis už fizinį. Tapo aišku, kad ne pastarasis ar gamtos ištekliai yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys ekonomikos pažangą ir stabilią šalies raidą, o žiniomis turtinga visuomenė ir inovacijos. Žmogaus vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje auga kiekvieną minutę. Jis tampa pagrindiniu gamybos veiksniu. O tam, kad gamyba vyktų kokybiškai ir sklandžiai, reikalinga išsilavinusi, įgūdžiais ir gebėjimais pasižyminti darbo jėga.
Kaimo žmogiškųjų išteklių svarba deklaruojama ne viename Europos Sąjungos dokumente. Lisabonos strategija siekiama skatinti investicijas į žmogiškuosius išteklius, kad kaimo gyventojų išsilavinimas atitiktų augančios ekonomikos poreikius. 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos tikslai – kaimo gyventojų kvalifikacijos, jų kompiuterinio raštingumo lygio kėlimas, žinių prieinamumo didinimas. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėmis kaimo vietovėse diegiamos mokslo naujovės, skatinamas gyventojų konkurencingumas rinkoje ugdant jų gebėjimus, įgūdžius ir verslumą, atnaujinant žinias. Strategijos „Europa 2020” tikslai – didinti užimtumą ir kelti švietimo lygį.
Žmogiškojo kapitalo formavimas ir nuolatinis jo kaupimas tampa pagrindiniu veiksniu, įtakojančiu individų konkurenciją darbo rinkoje. Nors žmogiškojo kapitalo problematika vis dažniau analizuojama mokslinėje literatūroje, tačiau tik nedidelė dalis mokslininkų, tarp jų S. Stoškus, D. Beržinskienė (2002), V. Gižienė, Ž. Simanavičienė, O. Palekienė (2012), M. Butkus, K. Matuzevičiūtė (2009), Ο. Βlanchard (2007), Ν. Τudorescu, C. Zaharia ir kt. (2010), P. Wonnacot, R. Wonnacot (1998), analizuoja žmogiškojo kapitalo reikšmę darbo rinkai.
Nors ir augantis, tačiau vis dar lyginant su miestu labai žemas kaimo gyventojų išsilavinimas, žemės ūkio gamybos efektyvumo didėjimas, dėl kurio išlaisvinta iš žemės ūkio darbo jėga susiduria su įsidarbinimo problema kituose sektoriuose bei kitose kaimo ekonominėse veiklose, sunkesnis žinių pasiekiamumas kaimo vietovėse įtakoja kaimo ir miesto darbo rinkų skirtumus. Čia ir išryškėja šios temos aktualumas ir grindžiant šio darbo problematiką nustatomas pagrindinis darbo tikslas.
Tyrimo objektas – kaimo žmogiškieji ištekliai.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti žmogiškojo kapitalo įtaką kaimo darbo rinkai.
Uždaviniai:
1) Išnagrinėti žmogiškojo kapitalo sampratą ir jo formavimosi ypatybes;
2) Išanalizuoti kaimo darbo rinkos struktūrinius pokyčius;
3) Išanalizuoti žmogiškojo kapitalo įtaką kaimo darbo rinkos struktūriniams pokyčiams.
Tyrimo metodai: nagrinėjant žmogiškojo kapitalo sampratą ir jo formavimosi ypatybes, naudota mokslinės ir dalykinės literatūros bei dokumentų analizė ir sintezė, sisteminimas ir apibendrinimas, remtasi užsienio ir lietuvių autorių moksliniais straipsniais; analizuojant kaimo darbo rinkos struktūrinius pokyčius, naudota statistinių duomenų ir mokslinės literatūros analizė, loginės analizės, palyginimo ir grafinio vaizdavimo metodai; analizuojant žmogiškojo kapitalo įtaką kaimo darbo rinkos struktūriniams pokyčiams, naudota dokumentų, dalykinės literatūros ir statistinių duomenų bei koreliacinė analizė.
Tyrimo laikotarpis – 2006-2011 metai.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. ŽMOGIŠKOJO KAPITALO SAMPRATA IR YPATUMAI9
 • 1.1. Žmogiškojo kapitalο samprata ir formavimas9
 • 1.2. Žmogiškasis kapitalas kaip darbo rinkos pokyčius įtakojantis veiksnys19
 • 2. KAIMO DARBO RINKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ POKYČIŲ LIETUVOJE ANALIZĖ26
 • 2.1. Κaimo darbo išteklių būklės ir pokyčių analizė26
 • 2.2. Užimtumo ir nedarbo analizė Lietuvos kaime32
 • 3. ŽMOGIŠKOJO KAPITALO ĮTAKOS KAIMO DARBO RINKOS STRUKTŪROS POKYČIAMS VERTINIMAS41
 • 3.1. Žmogiškojo kapitalo paklausa ir žmogiškojo kapitalo pasiūlos formavimas kaime41
 • 3.2. Išsilavinimo įtakos kaimo darbo rinkos struktūriniams pokyčiams vertinimas45
 • IŠVADOS52
 • LITERATŪRA54

Reziumė

Autorius
julitaite
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€14.31
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 13, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
64 psl.

Susiję darbai

Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje

Ekonomika Kursinis darbas vernita
Tarpukario lietuviškų pinigų – lito ir Lietuvos finansų mokslų kūrėjas Vladas Jurgutis (1885-1966) monografijoje “Bankai”, parašytoje ir išleistoje 1940 metais, pažymi, kad pinigai,...

Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Ekonomika Referatas zuzenka
Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga. Žmogus yra universalus visuomeninis elementas, turintis sąmonę, pasaulėžiūrą,...

Kapitalo rinkos vystymąsi skatinantys veiksniai

Ekonomika Diplominis darbas 2011 m. donatas
Darbo objektas – veiksniai skatinantys kapitalo rinkos vystymąsi. Darbo tikslas – išanalizuoti veiksnius sąlygojančius kapitalo rinkų vystymąsi. Siekiant įgyvendinti išsikeltą darbo tikslą užsibrėžti...

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Darbo rinkos problemos Lietuvoje

Ekonomika Kursinis darbas 2010 m. donatag
„Klestinčiame mieste, kur žmonės turi daug... kapitalo, jie dažnai negauna tiek darbininkų, kiek norėtų, ir todėl kelia kainas, norėdami gauti tiek darbininkų kiek...