Sportinio turizmo paslaugų vertinimas kelionių agentūroje „Travel oasis“

54 psl. / 11987 žod.

Ištrauka

Sportinio turizmo istorija siekia antikos laikus, tačiau kaip mokslinis objektas jis imtas tyrinėti tik prieš tris dešimtmečius, o iki tol turizmas ir sportas buvo traktuojami kaip skirtingos veiklos rūšys (Gyr, 2010). Nuo tada žymiai padaugėjo literatūros šaltinių, kuriuose yra nagrinėjamas sportinis turizmas, jo rūšys, bei poveikis socialinei, kultūrinei, ekonominei ir ekologinei aplinkoms.Dabar visuomenėje yra visiškai pripažinta, kad sportas ir turizmas yra neatskiriamai susiję ir kartu sudaro ištisą turizmo sektorių. Daugelio šalių sporto ir turizmo profesionalai suvokė didžiulį šio turizmo sektoriaus potencialą ir sėkmingai išnaudoja šią rinką. Tyrimai įrodo, kad sportinis turizmas yra labiausiai išvystytas turizmo sektorius ir generuojantis milijardinius pelnus prekybos elementas, sudarantis 4,5 trilijoną dolerių turizmo pramonę (Word Tourism Organization, 2010).
Temos naujumas: Sportinis turizmas yra neatsiejama šiuolaikinio žmogaus laisvalaikio dalis. Populiarėjant sportiniui turizmui ir didėjant jo paklausai, kelionių agentūroms norint pasiekti geriausių pardavimų rezultatų, reikia įvertinti ir tobulinti savo paslaugų pasiūlą. Pasirinktoje kelionių agentūroje „Travel Oasis“, tokio tipo tyrimas yra atliekamas pirmą kartą.
Temos aktualumas:Išnagrinėjus sportinio turizmo esmę galima pastebėti didžiulį jo paslaugų potencialą: didesnes pajamas, platesnį klientų ratą, verslo plėtros galimybes ir t.t. Tačiau norint tai įgyvendinti reikia klientams teikti tinkamai parengtas sportinio turizmo paslaugas, o kad išsiaiškinti jų tinkamumą, reikia įvertinti dabartines siūlomas paslaugas. Todėl šio vertinimo metu, kuris bus atliekamas pirmą kartą, sužinosime klientų nuomonę apie siūlomas sportinio turizmo paslaugas, jų teigiamus ir neigiamus aspektus ir tai padės įmonei parengti tinkamas paslaugas, kurios maksimaliai tenkins klientų ir įmonės poreikius.
Remiantis tuo darbo problemą galima apibūdinti tokiais klausimais: Kokia šios dienos sportinio turizmo situacija pasaulyje? Su kokiomis problemomis susiduriama vystant sportinį turizmą pasaulyje? Kaip galima būtų spręsti iškilusias problemas vystant sportinio turizmo paslaugas?
Darbo objektas: Kelionių agentūros UAB „Travel Oasis“ sportinio turizmo paslaugų vertinimas.
Darbo tikslas:Įvertinti kelionių agentūros UAB „Travel Oasis“ teikiamas sportinio turizmo paslaugas.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti turizmo sampratas ir klasifikavimą;
2. Išnagrinėti sportinio turizmo sampratas, klasifikaciją ir kaitą pasaulyje;
3. Išanalizuoti paslaugos sampratą;
4. Atlikti preliminarę pasaulio sportinio turizmo SSGG analizę;
5. Atlikti anketinę apklausą kelionių agentūroje „Travel Oasis“ tikslu įvertinti sportinio turizmo paslaugas;

Tyrimo metodai:
• Mokslinės literatūros (lietuvių, anglų kalba), mokslinių straipsnių, mokomosios, statistinės medžiagos, žodynų, LR įstatyminės bazės, naujausių internetinių šaltinių analizė.
• SSGG analizė;
• Anketinė apklausa;
• Duomenų sisteminimas ir grafinis vaizdavimas;
Darbo teorinis reikšmingumas:Išanalizavus mokslinės literatūros (lietuvių, anglų kalba), mokslo straipsnių, mokomosios, statistinės medžiagos, žodynų, LR įstatymines bazes ir naujausius internetinius šaltinius, atlikta turizmo ir sportinio turizmo sampratų ir klasifikavimo analizės, sportinio turizmo kaitos apžvalga, išanalizuota paslaugos samprata, bei atlikta preliminari pasaulio sportinio turizmo SSGG analizė.
Darbo praktinis reikšmingumas: Atlikto tyrimo gauti rezultatai padės kelionių agentūrai „Travel Oasis“ detaliau ir kokybiškiau įvertinti savo siūlomas sportinio turizmo paslaugas.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1.SPORTINIO TURIZMO TEORINIAI KONCEPTAI9
 • 1.1Turizmo esmė9
 • 1.2 Turizmo klasifikavimas11
 • 1.3 Sportinio turizmo samprata ir klasifikacija15
 • 1.4 Sportinio turizmo kaita pasaulyje20
 • 1.5 Paslaugos samprata21
 • 1.6 Pasaulio sportinio turizmo SSGG analizė22
 • 2. „Travel Oasis“ sportinio turizmo paslaugų vertinimo tyrimas24
 • 1.2UAB „Travel Oasis” charakteristika24
 • 2.1.1 „Travel Oasis“ darbuotojai ir organizacinė valdymo struktūra24
 • 2.1.2 „Travel Oasis” teikiamos paslaugos ir siūlomos kelionės25
 • 2.1.3 „Travel Oasis“ pagrindiniai klientų segmentai ir rėmimo priemonės26
 • 2.2 Tyrimo metodologija ir organizavimas27
 • 2.3 Tyrimo rezultatų aptarimas30
 • IŠVADOS42
 • SIŪLYMAI42
 • BIBLIOGRAFINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS42
 • PRIEDAI42

Reziumė

Autorius
karolist
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 14, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai