Menai / Architektūra

Rekreacijos miške planavimo konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:

1. Bendrieji metodiniai rekreacinių gamtos išteklių tyrimo klausimai.
Rekreacinių išteklių tyrimas - tai sudėtingas mokslinio pažinimo procesas, apimantis daugelį pažinimo krypčių bei aspektų. Rekr išteklių tyrimo kryptys: bionominė, psichonominė, socionominė, ergonominė, ekonominė. Bionominė t kr apima biologinį aplinkos tinkamumo rekreacijai įvertinimą pagal biotinį (nustatomas biotos pažeidimo laipsnis, rekreacinis teritorijos talpumas, įvertinamas biotos atsparumas rekreaciniam naudojimui pagal bioekologinius normatyvus) ir higieninį (atliekama teritorijos atsparumo taršai analizė, apskaičiuojamas leistinas rekreacinis talpumas pagal higieninius normatyvus) kriterijus. Psichonominė t kr apima rekreacinės aplinkos psichologinio tinkamumo, emocinio priimtinumo nustatymą pagal percepcinį (analizuojamos ir įvertinamos kraštovaizdžio apžvalgos sąlygos: išskiriamos regyklos, apžvalgos kampai, dominantai); informacinį (nustatomas aplinkos informacinis potencialas) ir estetinį (yra ~100 kraštovaizdžio grožio vertinimo metodikų) kriterijus. Socionominė t kr apima planuojamos teritorijos sociologinio tinkamumo nustatymą pagal etnogeninį (analizuojamas socialinės erdvinės aplinkos struktūrinis potencialas) ir etninį (analizuojama socialinę aplinkos kokybė) kriterijus. Ergonominė t kr apima planuojamos teritorijos fizinio tinkamumo rekreacijai nustatymą pagal technologinį (analizuojamas vidinis rekreacinių išteklių tinkamumas) ir situacinį (analizuojamas išorinis rekreacinių išteklių tinkamumas) kriterijus. Ekonominė t kr apima planuojamos teritorijos ūkinio tinkamumo nustatymą, jos rekreacinio įsisavinimo ekonomiškumą pagal produkcinį arba išlaidinį (kiek žm sutinka išleisti pinigų tam tikram rekreaciniam poreikiui patenkinti per laiko vienetą) kriterijus.
Rekr išteklių tyrimo aspektai: patogumo, patikimumo bei talpumo analizė.
Visų šių tyrimų rezultatas – antropoekologinis tinkamumas.

2. Rekreacijos teritorinio organizavimo sistemos samprata.
Pirmoje perspektyvinėje sovietinio lygio rekreacijos schemoje (1986) b išskirtos 4 rekr sritys, numatyta formuoti 13 rekr rajonų ir 54 rekr vietoves.
Pirmoje „LT nacionalinėje turizmo plėtojimo programoje“ (1993) b numatyta formuoti 19 turistinių - rekr arealų, suskirstytų į 3 rangus: tarptautinį, respublikinį ir regioninį.
Dabartinė rekreacinių teritorijų sistema įteisinta „LR teritorijos bendrajame plane“ (2002). Jame numatyta formuoti 40 rekreacinių arealų, suskirstytų į tris lygius: 1. aukščiausią (nacionalinės reikšmės rekr sistemos); 2. vidutinį (regioninės reikšmės rekr sistemos); 3. žemiausią (lokalinės reikšmės rekreacinės sistemos bei pavieniai rekr objektai). Pagal rekreacinių išteklių potencialą šie arealai suskirstyti į 5 kategorijas: labai didelio, didelio, vidutinio, gana mažo ir mažo. Numatyti 3 valstybinio rekreacijos plėtros rėmimo lygiai. Rekreaciniams arealams numatyta po 1-3 plėtros specializacijas iš keturių, įteisintų bendrajame plane: bendrojo turizmo, pažintinio turizmo, poilsio gamtoje ir kurortinio gydymo. Visas šis teritorinis suskirstymas pagrįstas analize: ▪gamtinės aplinkos išteklių turtingumo; ▪kultūros paveldo turtingumo; ▪esamo rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygio; ▪vietos gyventojų ekonominių galimybių; ▪aplinkos sveikumo; ▪aplinkos ekologinio atsparumo; ▪socialinės aplinkos saugumo; ▪rekreacinių paslaugų tradicijų.
Rekr teritorijų planai realizuojami reglamentuojant šiais dokumentais: ▪strateginio planavimo (jų rekreacijos ir turizmo vystymo nuostatomis); ▪bendrojo planavimo (sprendimais, susijusiais su rekreacijos ir turizmo organizavimu); ▪turizmo ir rekreacijos schemomis ir kt specialiaisiais planais (projektais); ▪kitų rūšių specialiojo planav dokumentais (sprendimais, susijusiais su rekreacijos ir turizmo organizavimu); ▪rekreacinių žemės sklypų detaliaisiais planais.
„Rekreacinės infrastruktūros plėtros 2010-2013 m. miškuose programos nuostatuose“ nurodyta, kad planavimo sistemos sėkmę užtikrina: suderinamumo, abipusės įtakos ir subsidiarumo principai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13771 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • 1. Bendrieji metodiniai rekreacinių gamtos išteklių tyrimo klausimai.
 • 2. Rekreacijos teritorinio organizavimo sistemos samprata.
 • 3. Rekreacinių teritorijų planavimo ir tvarkymo principai.
 • 4. Gamtinės ir socialinės – ekonominės rekreacijos vystymo sąlygos Lietuvoje.
 • 5. Rekreacinių gamtos išteklių naudojimo raida, problemos ir jų sprendimo ypatumai.
 • 6. Rekreaciniai gamtos ištekliai, jų vertinimas ir naudojimas.
 • 6.1. Gyventojų rekreaciniai poreikiai ir poilsiautojų veikla.
 • 6.1.1. Rekreacinių poreikių nustatymas ir prognozė.
 • 6.1.2. Poilsiautojų veikla.
 • 6.2. Rekreacinių apkrovų nustatymas.
 • 6.3. poilsiautojų pasiskirstymo teritorijoje ypatumai.
 • 6.4. Rekreacinių srautų reguliavimas.
 • 6.5. Rekreacinių gamtos išteklių funkcinis vertinimas.
 • 6.5.1. Miško tinkamumo rekreacijai nustatymas.
 • 6.5.2. Vandens telkinių pakrančių ir atabradų tinkamumo rekreacijai nustatymas.
 • 6.5.3. Rekreacinių miško savybių vertinimas.
 • 6.6. Lietuvos rekreaciniai miškų ištekliai.
 • 6.6.1. Miškų tinkamumas rekreacijai
 • 6.6.2. Miškų rekreacinis ekologinis talpumas.
 • 7. Poilsiautojų įtaka ekosistemoms
 • 7.1. Gamtinių ekosistemų digresijos (miškų, vandenų) tyrimo teoriniai pagrindai.
 • 7.2. Ištrypimo ir takų formavimosi ypatumai.
 • 7.3. Miško paklotės ir dirvožemio pakitimai.
 • 7.4. Miško fitocenozių pakitimai.
 • 7.5. Gaisrai ir užšiukšlinimas rekreacinės paskirties teritorijose.
 • 7.6.1. Miškų rekreacinės digresijos vertinimas.
 • 7.6.2. Ekologinio rekreacinio talpumo nustatymas.
 • 7.7. Rekreacijos įtaka vandenų ekosistemoms ir pakrantėms.
 • 8. Organizacinių – ūkinių priemonių sistema rekreacinės paskirties teritorijoms.
 • 8.1. Rekreacinių gamtinių teritorijų naudojimo optimizavimo teoriniai pagrindai.
 • 8.2. Organizacinės priemonės.
 • 8.2.1. Poilsio ir turizmo organizavimas.
 • 8.2.2. Teritorijų organizavimas
 • 8.3. Ūkinės priemonės.
 • 8.3.1. Miško atkūrimas ir įveisimas.
 • 8.3.2. Kirtimai.
 • 8.3.3. Melioracija
 • 8.3.4. Kopų tvarkymas
 • 8.3.5. Vandenų ir jų pakrančių tvarkymas.
 • 8.3.6. Gamtos ir kultūros vertybių aplinkos tvarkymas.
 • 8.3.7. Pakelių ir turistinių trasų aplinkos tvarkymas.
 • 8.3.8. Aplinkosauginės priemonės rekreacinėse teritorijose.
 • 8.4. Rekreacinė įranga
 • 8.4.1. Kelių – takų tinklas.
 • 8.4.2. Poilsiavietės.
 • 8.4.3. Apžvalgos ir autotransporto sustojimo aikštelės.
 • 8.4.4. Miško baldai, tilteliai, liepteliai ir kt.
 • 8.4.5. Laužavietės, tualetai ir šiukšlinės.
 • 8.4.6. Informacinės priemonės.
 • 9. Miško erdvinės struktūros ir rūšinės sudėties optimizavimas rekreacinės paskirties teritorijose.
 • 9.1.Skirtingos erdvinės struktūros miško želdinių formavimosi ypatumai.
 • 9.2Skirtingos erdvinės struktūros želdinių atsparumas rekreacijai.
 • 9.3. Mikro – ir antropoklimatinės sąlygos skirtingos erdvinės struktūros miško želdiniuose.
 • 9.3.1. Antropoklimatą nulemiančių veiksnių dinamika.
 • 9.3.2. Antropoklimato modeliavimas.
 • 9.4. Skirtingos erdvinės struktūros miško želdinių psichologinės (estetinės-emocinės ir kt.) savybės.
 • 9.5. Rekreacinės paskirties teritorijų erdvinės struktūros ir augalijos rūšinės sudėties normatyvai.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kraštovaizdžio planavimo konspektas
Konspektas Kraštovaizdžio planavimo konspektas

Kraštovaizdžio planavimas 1. Kraštovaizdis – mūsų gyvenamoji aplinka. 1. Kraštovaizdis – mūsų gyvenamoji aplinka.Kraštovaizdis – tai [...]

Architektūrologijos pagrindų konspektas
Paruoštukė Architektūrologijos pagrindų konspektas

Architektūrologijos pagrindų sąvokos ir paaiškinimai [...]

Lietuvių kino (1904-1940) konspektas
Konspektas Lietuvių kino (1904-1940) konspektas

Trumpas konspektas lietuvių kino kurso pirmajai daliai.

Viduramžių teatro istorijos konspektas
Konspektas Viduramžių teatro istorijos konspektas

Ankstyvaisiais viduramžiais (V—XI a.) krikščionybė tapo valstybine religija ir pradėjo negailestingą kovą su pagonybės apraiškomis [...]

Lietuvių kino (1940-dabar) konspektas
Konspektas Lietuvių kino (1940-dabar) konspektas

Skirta Lietuvių kino kurso antrajai daliai apie naujųjų laikų kiną.

Lietuvos dailės istorija. Konspektas
Konspektas Lietuvos dailės istorija. Konspektas

Lietuvą veikė stačiatikių menas. Bizantinės dailės įtaka pasireiškė per linijiškumą (ne tūrį), pruošnumą, spalvingumą, tapybos [...]

Lietuvos fotografijos istorija. Konspektas
Konspektas Lietuvos fotografijos istorija. Konspektas

Fotografija Lietuvoje iki 1 pasaulinio Amatininkai (ateljė), mėgėjai. Fotografavo žmones, siūlė įsigyti tų laikų įžymybių vaizdų [...]

Lietuvos teatro istorija. Konspektas
Konspektas Lietuvos teatro istorija. Konspektas

13a.pr. Livonijos kronikoje Henrikas Latvis užfiksuoja kaip kalavijuočiai užkariavo Latvijos ir Estijos dab. teritorijas. Aprašyta [...]

Modernus teatras. Konspektas
Konspektas Modernus teatras. Konspektas

19pab.-20vid. – modernizmas – didžioji teatro reforma. Teorijų bumas (kas tada sugalvota įgyvendinama šiuolaikiniame teatre) [...]

Šiuolaikinis Lietuvos teatras. Konspektas
Konspektas Šiuolaikinis Lietuvos teatras. Konspektas

1 tema. Lūžio laikotarpis 1985-95 m. Nepriklausomybė: teatras - pramoga/soc. kritikos priemonė/egzistencinių problemų spendimo vieta. Totalitarinė visuomenė [...]

Lietuvos 20 a. dailė. Konspektas
Konspektas Lietuvos 20 a. dailė. Konspektas

2 dešimtmetis. Varnas – neoromantikas, kalba apie tipažus, žmogaus pasirinkimą. Nepaliestas modernesnių srovių, nes nebaigė [...]

Kraštovaizdžio vertybių apsaugos konspektas
Konspektas Kraštovaizdžio vertybių apsaugos konspektas

1. Įvadas. 1.1 Kraštovaizdžio vertybių samprata ir apsaugos problemos. KRAŠTOVAIZDIS - tai žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių [...]

Darbuotojų poreikio planavimas
Prezentacija Darbuotojų poreikio planavimas

Ištrauka: Darbuotojų poreikio planavimas - tai procesas, kurio valdymas užtikrina, kad įmonėje bus reikiamų žmonių, turinčių [...]

Socialinės filosofijos konspektai
Konspektas Socialinės filosofijos konspektai

Puikus konspektas.

Asmenybės psichologijos konspektai
Konspektas Asmenybės psichologijos konspektai

Detalus konspektas apie asmenybės psichologiją [...]