Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

44 psl. / 24496 žod.

Ištrauka

 1. Tema Administracinio proceso samprata

Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme.

Administracinis procesas plačiąja prasme apibrėžiamas, kaip „ kompetentingų valstybės institucijų, įstaigų, pareigūnų ar valstybės tarnautojų, turinčių valdžios įgaliojimų, veikla, atliekama teisės normų reglamentuota teisine forma, skirtą spręsti viešojo administravimo srityje kylantiems klausimams, kurios metu taikomos teisės normos, o priimti sprendimai sukelia asmenims konkrečius teisinius padarinius“.

Administracinio proceso (plačiąja prasme) turinį sudaro tokios sudėtinės dalys:

1) administracinių norminių teisės aktų priėmimas;

2) pozityvaus (reguliacinio) pobūdžio administracinių teisės taikymo aktųpriėmimas ir administracinių sutarčių sudarymas;

3) administracinės prievartos priemonių taikymas:

 1. a) administracinės atsakomybės taikymas;
 2. b) kitų administracinės prievartos priemonių taikymas;

c)tarnybinių nuobaudų ir materialinės atsakomybės taikymas.

4) Administracinių ginčų nagrinėjimas:

 1. a) neteisminis (ikiteisminis) administracinių ginčų nagrinėjimas;
 2. b) teisminis administracinių teisės aktų ir veiksmų teisėtumo patikrinimas.

Siaurosios administracinio proceso sampratos koncepcijos šalininkai administracinį procesą sieja tik su jurisdikciniu procesu, t.y. ginčų sprendimu. Jei nėra administracinio ginčo, nėra ir administracinio proceso, o yra tik administraciniai procedūriniai teisiniai santykiai.

Administracinis procesas – tai vykdomosios valdžios subjektų valdinga veikla, atliekama teisės normų reglamentuota administracine-procesine forma ir pasireiškianti konkrečių bylų, remiantis teise, sprendimu, kurių metu priimami ir įgyvendinami įvairūs valdymo (viešojo administravimo) aktai, taip pat administracinės justicijos institucijų veikla priimant sprendimus dėl teisinių ginčų, kylančių viešojo administravimo srityje.


Turinys

 • 1. Tema Administracinio proceso samprata
 • Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme.
 • Viešosios valdžios administracinė - procedūrinė ir administracinė - jurisdikcinė veikla.
 • Administracinio proceso teisenos samprata ir skirstymas.
 • Administracinio proceso stadijos samprata ir skirstymas.
 • 2. Tema Administracinės justicijos samprata
 • Specializuotos justicijos sąvoka, specializuotų justicijų rūšys.
 • Administracinės justicijos sąvoka: institucinis, materialinis ir procesinis aspektai. Prof. Riomerio mokymas apie administracinę justiciją.
 • 3. Tema Administracinis teismas
 • Nepriklausomos Lietuvos administracinių teismų sistemos formavimosi raida Lietuvos teisinės sistemos reformos kontekste: susiformavimo prielaidos ir etapai.
 • Administracinės ir konstitucinės bei bendrosios justicijos panašumai ir skirtumai.
 • Administracinė justicija užsienio šalyse.
 • 4. Tema Administracinis ginčas
 • Administracinio ginčo sąvoka, administracinių ginčų rūšys.
 • Administracinių teismų kompetencijos nustatymo principai.
 • Lietuvos administracinių teismų kompetencija: administracinių ginčų žinybingumas ir teismingumas.
 • Ginčų dėl teisminio žinybingumo ir teismingumo sprendimas.
 • 5. Bendroji administracinių bylų nagrinėjimo teisena
 • 5.1 Tema Ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas
 • Privalomos ir fakultatyvinės ikiteisminio nagrinėjimo institucijos.
 • Administracinių ginčų komisijos ir kitos specializuotos (mokestinių, registro, konkurencinių ginčų nagrinėjimo institucijos ir kt.) ikiteisminio nagrinėjimo institucijos, jų sudarymas, teisinė padėtis. Kompetencija.
 • Ginčų nagrinėjimo terminai. Sprendimai, jų apskundimo tvarka ir terminai.
 • 5.2. Tema Administracinio teisminio proceso principai
 • Universalūs teisminio proceso principai, įtvirtinti Lietuvos ir tarptautiniuose teisės aktuose. Administracinių bylų nagrinėjimo proceso principų panašumai ir skirtumai, lyginant su konstitucinio, civilinio ir baudžiamojo proceso principais.
 • 5.3. Tema Administracinių bylų proceso subjektai
 • Proceso subjekto samprata, subjektų klasifikacija, administracinis procesinis teisnumas ir veiksnumas.
 • Šalys administraciniame procese (pareiškėjas ir atsakovas), proceso šalių teisės ir pareigos.
 • Procesinis bendrininkavimas ir procesinių teisių perėmimas, atstovavimas.
 • 5.4. Tema Administracinių bylų procesiniai terminai, išlaidos ir įrodymai
 • Įrodymai, jų rūšys administraciniame teisminiame procese.
 • Procesiniai terminai ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.
 • 5.5. Tema Administracinių bylų procesas I instancijos teisme.
 • Bendrosios nuostatos dėl administracinių skundų (prašymų), paduodamų administraciniam teismui.
 • Pagrindinės skundų (prašymų) padavimo taisyklės ir bylos iškėlimo procesiniai dokumentai
 • 5.6. Tema Administracinių bylų procesas I instancijos teisme. Pasiruošimo administracinės bylos nagrinėjimui stadija.
 • Pasiruošimo metu atliekami veiksmai, bylų sujungimas, išskyrimas, perdavimas kitam teismui.
 • Reikalavimo užtikrinimas.
 • Teismo šaukimai ir pranešimai.
 • 5.7. Tema Administracinių bylų nagrinėjimas I instancijos teisme.
 • Kolegijų sudarymo tvarka ir rūšys.
 • Teismo posėdžio tvarka, teismo posėdžio protokolas, bylos atidėjimas ir sustabdymas, nutraukimas ir skundo (prašymo) palikimas nenagrinėtu.
 • Teismo sprendimas ir jų teisinė galia.
 • Teismo nutartis.
 • 5.8. Tema Administracinių bylų procesas apeliacinės instancijos teisme.
 • Administracinių teismų sprendimų apskundimas, atskirieji skundai, bylų nagrinėjimas, apeliacinio teismo sprendimai.
 • 5.9. Tema Administracinio teisminio proceso atnaujinimas.
 • Proceso atnaujinimo esmė ir pagrindai.
 • Subjektai, turintys teisę paduoti prašymą atnaujinti procesą.
 • Prašymai dėl proceso atnaujinimo, prašymų nagrinėjimo tvarka ir terminai.
 • 5.10. Tema Atskirų administracinių bylų kategorijų teisminio nagrinėjimo ypatumai.
 • Pareiškimai ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą.
 • Skundai dėl rinkimų ar referendumo įstatymų pažeidimo.
 • Skundai dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose.
 • Jeigu teismas panaikino organo (pareigūno) nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje ir šią bylą nutraukė, grąžinamos išieškotos pinigų sumos, atlygintinai paimti ir konfiskuoti daiktai, panaikinami kiti apribojimai, susiję su anksčiau priimtu nutarimu. Kai grąžinti daikto negalima, atlyginama jo vertė.
 • Neteisėtu administracinio arešto paskyrimu piliečiui padaryti nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka.
 • 6. Tema Bylų dėl administracinių teisės pažeidimų teisenos ypatumai.
 • 6.1 Bylos iškėlimas ir užtikrinimo priemonės
 • Administracinio teisės pažeidimo protokolas, turinys, reikalavimai.
 • Asmenys, turintys teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą.
 • 6.2 Pasirengimas administracinės bylos nagrinėjimui, nagrinėjimas ir nutarimo priėmimas
 • Procesiniai terminai.
 • Įrodymai ir jų vertinimas.
 • Organai (pareigūnai) įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas.
 • Asmenys, dalyvaujantys administracinių teisės pažeidimų bylų procese.
 • Nutarimo turinys, rūšys, nutarimo paskelbimas.

Reziumė

Autorius
aleksandra
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 17, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Teisės teorijos egzamino konspektas

Teisė Konspektas 2016 m. donce
šitame darbe sudėta visi seminarų klausimai pagal seminarų planus, kiekvienas klausimas kruopsčiai padarytas, patikrintas dėstytojo

Civilinio proceso teisės konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, ...