Socialiniai mokslai / Teisė

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

0 atsiliepimų
Autorius:
 1. Tema Administracinio proceso samprata

Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme.

Administracinis procesas plačiąja prasme apibrėžiamas, kaip „ kompetentingų valstybės institucijų, įstaigų, pareigūnų ar valstybės tarnautojų, turinčių valdžios įgaliojimų, veikla, atliekama teisės normų reglamentuota teisine forma, skirtą spręsti viešojo administravimo srityje kylantiems klausimams, kurios metu taikomos teisės normos, o priimti sprendimai sukelia asmenims konkrečius teisinius padarinius“.

Administracinio proceso (plačiąja prasme) turinį sudaro tokios sudėtinės dalys:

1) administracinių norminių teisės aktų priėmimas;

2) pozityvaus (reguliacinio) pobūdžio administracinių teisės taikymo aktųpriėmimas ir administracinių sutarčių sudarymas;

3) administracinės prievartos priemonių taikymas:

 1. a) administracinės atsakomybės taikymas;
 2. b) kitų administracinės prievartos priemonių taikymas;

c)tarnybinių nuobaudų ir materialinės atsakomybės taikymas.

4) Administracinių ginčų nagrinėjimas:

 1. a) neteisminis (ikiteisminis) administracinių ginčų nagrinėjimas;
 2. b) teisminis administracinių teisės aktų ir veiksmų teisėtumo patikrinimas.

Siaurosios administracinio proceso sampratos koncepcijos šalininkai administracinį procesą sieja tik su jurisdikciniu procesu, t.y. ginčų sprendimu. Jei nėra administracinio ginčo, nėra ir administracinio proceso, o yra tik administraciniai procedūriniai teisiniai santykiai.

Administracinis procesas – tai vykdomosios valdžios subjektų valdinga veikla, atliekama teisės normų reglamentuota administracine-procesine forma ir pasireiškianti konkrečių bylų, remiantis teise, sprendimu, kurių metu priimami ir įgyvendinami įvairūs valdymo (viešojo administravimo) aktai, taip pat administracinės justicijos institucijų veikla priimant sprendimus dėl teisinių ginčų, kylančių viešojo administravimo srityje.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
24496 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Tema Administracinio proceso samprata
 • Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme.
 • Viešosios valdžios administracinė - procedūrinė ir administracinė - jurisdikcinė veikla.
 • Administracinio proceso teisenos samprata ir skirstymas.
 • Administracinio proceso stadijos samprata ir skirstymas.
 • 2. Tema Administracinės justicijos samprata
 • Specializuotos justicijos sąvoka, specializuotų justicijų rūšys.
 • Administracinės justicijos sąvoka: institucinis, materialinis ir procesinis aspektai. Prof. Riomerio mokymas apie administracinę justiciją.
 • 3. Tema Administracinis teismas
 • Nepriklausomos Lietuvos administracinių teismų sistemos formavimosi raida Lietuvos teisinės sistemos reformos kontekste: susiformavimo prielaidos ir etapai.
 • Administracinės ir konstitucinės bei bendrosios justicijos panašumai ir skirtumai.
 • Administracinė justicija užsienio šalyse.
 • 4. Tema Administracinis ginčas
 • Administracinio ginčo sąvoka, administracinių ginčų rūšys.
 • Administracinių teismų kompetencijos nustatymo principai.
 • Lietuvos administracinių teismų kompetencija: administracinių ginčų žinybingumas ir teismingumas.
 • Ginčų dėl teisminio žinybingumo ir teismingumo sprendimas.
 • 5. Bendroji administracinių bylų nagrinėjimo teisena
 • 5.1 Tema Ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas
 • Privalomos ir fakultatyvinės ikiteisminio nagrinėjimo institucijos.
 • Administracinių ginčų komisijos ir kitos specializuotos (mokestinių, registro, konkurencinių ginčų nagrinėjimo institucijos ir kt.) ikiteisminio nagrinėjimo institucijos, jų sudarymas, teisinė padėtis. Kompetencija.
 • Ginčų nagrinėjimo terminai. Sprendimai, jų apskundimo tvarka ir terminai.
 • 5.2. Tema Administracinio teisminio proceso principai
 • Universalūs teisminio proceso principai, įtvirtinti Lietuvos ir tarptautiniuose teisės aktuose. Administracinių bylų nagrinėjimo proceso principų panašumai ir skirtumai, lyginant su konstitucinio, civilinio ir baudžiamojo proceso principais.
 • 5.3. Tema Administracinių bylų proceso subjektai
 • Proceso subjekto samprata, subjektų klasifikacija, administracinis procesinis teisnumas ir veiksnumas.
 • Šalys administraciniame procese (pareiškėjas ir atsakovas), proceso šalių teisės ir pareigos.
 • Procesinis bendrininkavimas ir procesinių teisių perėmimas, atstovavimas.
 • 5.4. Tema Administracinių bylų procesiniai terminai, išlaidos ir įrodymai
 • Įrodymai, jų rūšys administraciniame teisminiame procese.
 • Procesiniai terminai ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.
 • 5.5. Tema Administracinių bylų procesas I instancijos teisme.
 • Bendrosios nuostatos dėl administracinių skundų (prašymų), paduodamų administraciniam teismui.
 • Pagrindinės skundų (prašymų) padavimo taisyklės ir bylos iškėlimo procesiniai dokumentai
 • 5.6. Tema Administracinių bylų procesas I instancijos teisme. Pasiruošimo administracinės bylos nagrinėjimui stadija.
 • Pasiruošimo metu atliekami veiksmai, bylų sujungimas, išskyrimas, perdavimas kitam teismui.
 • Reikalavimo užtikrinimas.
 • Teismo šaukimai ir pranešimai.
 • 5.7. Tema Administracinių bylų nagrinėjimas I instancijos teisme.
 • Kolegijų sudarymo tvarka ir rūšys.
 • Teismo posėdžio tvarka, teismo posėdžio protokolas, bylos atidėjimas ir sustabdymas, nutraukimas ir skundo (prašymo) palikimas nenagrinėtu.
 • Teismo sprendimas ir jų teisinė galia.
 • Teismo nutartis.
 • 5.8. Tema Administracinių bylų procesas apeliacinės instancijos teisme.
 • Administracinių teismų sprendimų apskundimas, atskirieji skundai, bylų nagrinėjimas, apeliacinio teismo sprendimai.
 • 5.9. Tema Administracinio teisminio proceso atnaujinimas.
 • Proceso atnaujinimo esmė ir pagrindai.
 • Subjektai, turintys teisę paduoti prašymą atnaujinti procesą.
 • Prašymai dėl proceso atnaujinimo, prašymų nagrinėjimo tvarka ir terminai.
 • 5.10. Tema Atskirų administracinių bylų kategorijų teisminio nagrinėjimo ypatumai.
 • Pareiškimai ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą.
 • Skundai dėl rinkimų ar referendumo įstatymų pažeidimo.
 • Skundai dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose.
 • Jeigu teismas panaikino organo (pareigūno) nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje ir šią bylą nutraukė, grąžinamos išieškotos pinigų sumos, atlygintinai paimti ir konfiskuoti daiktai, panaikinami kiti apribojimai, susiję su anksčiau priimtu nutarimu. Kai grąžinti daikto negalima, atlyginama jo vertė.
 • Neteisėtu administracinio arešto paskyrimu piliečiui padaryti nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka.
 • 6. Tema Bylų dėl administracinių teisės pažeidimų teisenos ypatumai.
 • 6.1 Bylos iškėlimas ir užtikrinimo priemonės
 • Administracinio teisės pažeidimo protokolas, turinys, reikalavimai.
 • Asmenys, turintys teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą.
 • 6.2 Pasirengimas administracinės bylos nagrinėjimui, nagrinėjimas ir nutarimo priėmimas
 • Procesiniai terminai.
 • Įrodymai ir jų vertinimas.
 • Organai (pareigūnai) įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas.
 • Asmenys, dalyvaujantys administracinių teisės pažeidimų bylų procese.
 • Nutarimo turinys, rūšys, nutarimo paskelbimas.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Administracinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Administracinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

ADMINISTRACINĖ TEISĖ I. Administracinės teisės teorijos klausimai 1 TEMA. VIEŠIEJI INTERESAI KAIP ADMINISTRACINĖS TEISĖS PASKIRTĮ DETERMINUOJANTIS VEIKSNYS Viešaisiais interesais [...]

Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

Konstitucinės teisės egzamino konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės egzamino konspektas

Puikiai struktūruotas ir tvarkingas konspektas. Vertinga mokymosi priemonė.

Valstybės ir teisės teorijos egzamino konspektas
Konspektas Valstybės ir teisės teorijos egzamino konspektas

Konspekte pateikiama išsami bei puikiai sisteminta informacija.

Teisės teorijos egzamino konspektas
Konspektas Teisės teorijos egzamino konspektas

2 – 3 seminarai: Teisės tradicijos Tradicijos samprata, pagrindiniai teisės tradicijų bruožai ir klasifikacija. Atskiros teisės tradicijos-teisinės [...]

Civilinio proceso teisės konspektas
Konspektas Civilinio proceso teisės konspektas

Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo [...]

Teises egzamino bilietai
Konspektas Teises egzamino bilietai

Atsakymai į klausimus: Paaiškinkite sąvokas "apgaulė" ir "piktnaudžiavimas pasitikėjimu". Paaiškinkite nešaunamojo ginklo sampratą. Ką [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija
Diplominis darbas Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose ir regioniniuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios užtikrina valstybės [...]

Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas
Paruoštukė Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas

Dėstytojo Šulijos ruošti egzamino klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Viešųjų finansų teisės konspektas
Konspektas Viešųjų finansų teisės konspektas

1 tema. VALSTYBĖS (SAVIVALDYBIŲ) FINANSŲ VEIKLA   Valstybės (savivaldybių) finansinė veikla (toliau – VFV). VFV - [...]

Konstitutinės teisės konspektai
Konspektas Konstitutinės teisės konspektai

KT dalykas – įvairių valstybių nacionalinė KT (tarptautinės KT nėra). Ši disciplina – LKT [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Šis baudžiamosios teisės, specialiosios dalies konspektas puikiai pravers ruošiantis egzaminui. Mokantis pagal šį konspektą išlaiko [...]