Verslo projektų paskaitų konspektas

63 psl. / 14300 žod.

Ištrauka

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare iškyla būtinybė pasinaudoti teikiamų ES pagrindinių faktorių šiandieninėje verslo aplinkoje. Verslo projektų rengimas, planavimas ir kontrolė sukelia įvairius pokyčius aplinkoje, kadangi kaip dokumentas finansiškai, techniškai ir socialiai pagrindžia iškeltus tikslus. Būtent šių tikslų realizavimui sukuriami objektai, diegiamos naujos technologijos, numatomi reikalingi ištekliai ir verslo sprendimai. Tai rodo, kad verslo projektai yra kompleksinė sąvoka, apimanti visuomenės gyvenimą ir įvairias veiklos sritis. ES srtuktūrinių fondų finansavimas yra suteikiamas tokioms sritims, kaip transporto (keliai, geležinkeliai, kelio ženklai, tiltai, viadukai ir t.t.), mokslo ir švietimo sektoriui (mokytojų, dėstytojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas, profesinio mokymo programų rengimas ir įgyvendinimas, stipendijos doktorantams ir kt., pramonės ir verslo sričiai (su verslu susijusi infrastruktūra, parama privačioms įmonėms, verslo paramos institucinė infrastruktūra, šalies, regiono ar sektoriaus pristatymas užsienyje ir kt. Socialinį sektorių finansuoja Europos socialinis fondas, Europos Bendrija. Projektai yra skirti nedarbingiems asmenims integruoti į darbo rinką, darbingiems asmenims, siekiantiems tobulinti savo įgūdžius ar pakeisti karjerą, socialiai pažeidžiamoms grupėms ir t.t. Šiuo metu Lietuvoje yra įgyvendinami socialiniai projektai, skirti socialinei atskirčiai mažinti, profesinio rengimo programoms kurti ir tobulinti, socialiai atskirtų grupių integracijai į darbo rinką didinti ir kt. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės PPP projektai ypač svarbūs Lietuvai, nes jie teikia dideles galimybes gauti paramą iš ES struktūrinių fondų pasinaudojant vietinės valdžios galiomis ir išnaudojant privataus sektoriaus turimą patirtį ir kapitalą.

Kadangi paramą iš ES fondų Lietuva gaus dar ilgai, todėl būtina išmokti valdyti įvairius, tame tarpe ir socialinės srities, projektus, gaunančius paramą iš ES fondų tam, kad, pirma, tą paramą gauti (tinkamai parengti projektus), o antra, kad išnaudoti gautas lėšas kiek galima efektyviau. Tai yra svarbu, nes tai pagerintų šalies ekonominę, socialinę ir verslo sritis. 2007-2013 metams ES parama Lietuvai sudarys 36 mlrd. eurų, kur didžioji šios paramos dalis bus gaunama tik rengiant projektus. Tinkamas ir efektyvus ES fondų paramos panaudojimas yra įmanomas, jeigu projektai bus valdomi efektyviai, pasirenkant tinkamą projekto valdymo metodiką, žmogiškuosius išteklius, kontroliuojant darbų atlikimo kokybę bei analizuojant gautus rezultatus. Tarptautinė projektų valdymo asociacija nustatė, kad projektų valdymas leidžia sutrumpinti projektų atlikimo trukmę apie 20-30 proc., o kaštus – 10-15 proc.Europos Komisija 2007-2013 m.laikotarpiu planuoja sumažinti savo kontrolę ES fondų valdyme ir suteikti daugiau atsakomybės ES valstybėms tame tarpe ir Lietuvai.Todėl iškyla būtinybė gerai išanalizuoti ES lėšų valdymo mechanizmus,strategines gaires, lėšų panaudojimą aplinkosaugai,energijos efektyvumo didinimui,atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai,visuomenės dalyvavimui ES fondų panaudojimo priežiūroje,NVO galimybes.Todėl projektų rengimas ir valdymas yra puiki priemonė pagilinti ir pritaikyti savo žinias praktikoje,susikurti sau darbo vietą,o šalies mastu spręsti socialines ir ekonomines problemas.Rengiant projektus galite praktiškai panaudoti visas teoriškai įsisavintas žinias.Projektų rengimas-tai vadybos įgūdžių tobulinimo praktika prisitaikant prie rinkos.Patikėkite,nes čia paslėpti pinigai……..motyvuokitės tapti verslo savininkais….

Reziumė

Autorius
caezar93
Tipas
Konspektas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.59
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 1, 2015
Apimtis
63 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Obuolių sūrio gamybos verslo projektas

Vadyba Kursinis darbas meduolis
Uždaroji akcinė bendrovė „Obuolių magija“ ruošiasi atidaryti gamybos cechą, kuriame bus gaminamas obuolių sūris. Idėja kilo pastebėjus, jog šio produkto pasiūla rinkoje yra...

Pramonės įmonių valdymo kursinis projektas

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. daiva_pirmūnė
Darbas buvo įvertintas aukščiausiu balu su daug pagyrimų. Darbo tikslas - išanalizuoti UAB ,,xxxxx‘‘ veiklą, technologinius ir ekonominius rodiklius.. Tikslui pasiekti iškelti šie...

Japonijos kultūriniai ypatumai versle

Vadyba Prezentacija renata...123
—Uždaviniai: —Išnagrinėti  Japonijos kultūrinę specifiką —Išnagrinėti bendrąjį etiketą verslo susitikimuose —Pateikti pagrindinius verslo ypatumus   —Darbo metodai: Straipsnių, mokslinės literatūros, internetinių tinklalapių analizavimas....