Krikščioniškojo mokymo paruoštukė egzaminui

2 psl. / 1467 žod.

Ištrauka

  1. ŽMOGAUS ASMENS ORUMAS. KRIKŠČIONIŠKOJI ŽMOGAUS SAMPRATA.

Žmogus nėra kokia nors materijos forma, bet gyva būtybė, galinti save pažinti, valdyti, laisvai atsiduoti ir bendrauti su kitais asmenimis. Žmogaus orumas, kilnumas ir vertingumas kuriamas remiantis moralinėmis nuostatomis, laisvu ir sąmoningu apsisprendimu.

Žmogaus samprata:*Dieviškojo apreiškimo*Natūralistinė*Transcendentinė

Krikščioniškai asmens orumo sampratai svarbiausias : Biblinis žmogaus suvokimas.

Krikščioniška meilė(trikampis): *Dievo meilė žmogui; * Žmogaus atsakas į tą meilę *Žmogaus meilė žmogui.

Asmens orumo sąvokos apibrėžtys yra ribotos, nes jos neatskleidžia asmens orumo esmės.

Antikos mąstytojų darbuose žmogaus orumas apibrėžiamas- garbės, tiesos, proto suvokimu.

Viduramžiuose žmogus turi neprilygstamą vertę ir turi būti gerbiamas.

Naujieji amžiai tai Dievo idėja ir žmogaus teisė pasirinkti, orumas kaip socialinė vertybė.

  1. BAŽNYČIOS SOCIALINĖS DOKTRINOS EVOLIUCIJA (PAGRINDINĖS ENCIKLIKOS)

Pirmoji enciklika (rerum novarus) išleista 1891-05-15 ,,Darbininkų klausimai“. Pagrindinės temos: *tragiška darbininkų padėtis; *darbininkų teisės; *privati nuosavybė ir socializmas; *darbuotojų ir darbdavių pareigos; *valstybės vaidmuo.

Didžiųjų revoliucijų metai: politinė, mokslinė, industrinė, agrarinė, demografinė. Vyravo 2 teorijos: liberalizmo ir socializmo (18-19 a.) Liberalizmo pagrindinės idėjos: individualizmas; utilitarizmas; laisva konkurencija; ribotas valstybinis įsikišimas (darbo sutarčių laisvė). Socializmo atstovas Karlas Marksas Engelsas, išsiskyrė 2 priešiškumo klasės: darbininkų ir kapitalistų.

Popiežius Leonas 23- pradininkas rerum novarus; apibūdino darbininkus kaip vienus, be apsaugos paliktus darbdavių žiaurumui. Popiežius kritikuoja soc. Išeitį, sako negali panaikinti lygybės- turi būti nelygybė. Socializmą ir privačios nuosavybės, teigia, kad privati nuosavybė- prigimtinė teisė; išeitį laiko atmestina, negalima panaikinti, nes prieštaraujama Dievui. Popiežius pažymi, kad nuosavybė turi būti naudojama ne tik sau, bet ir kitiems.

Būdai: siekti teisingumo, soc.draugiškumo, krikščioniška brolybė.

Darbininkų pareigos: gerai dirbti, negadinti darbuotojų nuosavybės, neardyti tvarkos,būti taupiems.

Darbadavių pareigos: su darbininkais elgtis žmogiškai ir leisti darbininkams atlikti religines ir šeimos pareigas bei deramai atsilyginti už darbą.

1873-1875 m.- darbininkų sąjūdis, streikas ir ekonominis sunkmetis, ekonominė krizė.

Vokietijoje organizatorius ir vadovas Ketleris, pop. Leonas 23 vadino didžiuoju mokytoju.

Popiežius Leonas 23 iškėlė pagrindinį principą: žmogaus asmens orumo principas, pagrindė soc.bažnyčios vaidmenį.

Enciklika ,,taika žemėje“ pacem in terris. Akcentavo, kad pozityvių pokyčių visuomenėj daugiau nei negatyvių. Džiugino, kad vyko profsąjungos, palankiai vertino visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, džiaugėsi, kad žlugo kolonijinė apsauga. Kas skelbiama enciklikoj svarbu visiems ir svarbus visų žmonių solidarumas. Vertybės: taika neįsivaizduojama be tiesos ir teisingumo, veikli meilė, laisvė. Daug dėmesio skyrė, kad taika turi


Reziumė

Autorius
solero
Tipas
Konspektas
Dalykas
Religija
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 18, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Religijotyra. Konspektas - paruoštukė

Religija Paruoštukė 2011 m. stella
Judaizmas Ką reiškia sandoros skrynia? Antikinis posakis Pandoros (Sandoros) skrynia reiškia visa tai, su kuo neatsargiai elgiantis galima susilaukti daugybės bėdų ir nelaimių....

Krikščioniškoji simbolika

Religija Referatas 2012 m. giedre3325
Krikščionybė šios religijos išpažinėjų skaičiumi laikoma didžiausia pasaulyje religija – jai priskiriama apie 2,2 milijardo tikinčiųjų, o Biblija – krikščionių Šventasis Raštas –...

Krikščioniškų švenčių simboliai ir jų reikšmė

Religija Referatas 2015 m. dauzo
šiandien paprastai suprantamas kaip Jėzaus Kristaus kančios, žmonių atpirkimo ir krikščionybės simbolis, krikščionių kulto objektas. Įvairiausių formų kryžius, kaip ornamento motyvas ir simbolinis...