Apskaitos kurso konspektas

19 psl. / 3137 žod.

Ištrauka

Turtas = Nuosavas kapitalas + Įsipareigojimai

Rezultatas = Pajamos – Sąnaudos

Pajamos nėra lygu Įplaukom:

 • Jei perkama prekė parduotuvėje tai vienu metu gaunama ir pajamos ir įplaukos.
 • Jei gauname avansą tai gauname įplaukas ir tik vėliau pajams, kai yra užfiksuojama dokumentuose.

Sąnaudos nėra lygu Išlaidoms:

Sąnaudomis tampa tik ta išlaidų dalis, kai laikoma, jog tos išlaidos yra išreikštos turto sumažėjimu arba skolų padidėjimu (padidėja įsipareigojimai).

Sąnaudos – tai kas negrįžtamai prarasta.

 • Priskaičiuotas atlyginimo dydis (negrįžtamai prarasta) , bet atlyginimas sumokamas vėliau – jau kaip išlaidos.
 • Sumokėtas avansas, pirma eina išlaidos, bet tik mėnesio pabaigoje bus pripažinta kaip sąnaudos.

Apskaitinis laikotarpis - yra įmonių nusistatytas laikotarpis veiklos rezultatams nustatyti

Ataskaitinis laikotarpis - yra norminiais aktais nustatytas laiko tarpas, kurio rezultatai pateikiami suinteresuotiems išoriniams informacijos vartotojams.

Apskaitos reglamentavimas Lietuvoje taikomas:

 • Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims;
 • Ūkininkų ūkiams;
 • Gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla;
 • Užsienio ūkio subjektams, veikiantiems per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje;
 • Užsienio ūkio subjektams, kurių atstovybės yra Lietuvos Respublikoje.

Įmonių apskaitą gali tvarkyti:

 • Apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys) arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris);
 • Pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė;
 • Individualios įmonės vadovas;
 • Ūkininkas;
 • Gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla;

Buhalteris atsako tik už įrašų teisingumą. Už apskaitos organizavimą ir finansinių ataskaitų parengimą bei dokumentų išsaugojimą atsako įmonės vadovas.

Svarbiausi teisės aktai 1990-2001 m. laikotarpiu:

 • 1991 m. gruodžio 17 d. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės organizavimo”;
 • 1992 m. birželio 18 d LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas;
 • 1993 m. spalio 27 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 804 „Dėl įmonių, turinčių juridinio asmens teises, metinės finansinės atskaitomybės;

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos reglamentavimo pagrindas:

 • Buhalterinės apskaitos įstatymas (2001 m.);
 • Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (2001 m.);
 • Įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas (2001 m.);

Kiti svarbiausi apskaitą reglamentuojantys aktai:

 • Verslo apskaitos standartai;
 • Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
 • Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos ir atskaitomybės standartai;

Svarbesni įstatymai, turintys didelę įtaką įmonių veiklai ir jų finansinei apskaitai:

 • Pelno mokesčio įstatymas;
 • Darbo kodeksas;
 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymas;
 • Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

Buhalterinės apskaitos įstatymas numato, kad:

 • Įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, apskaitą turi tvarkyti pagal tarptautinius apskaitos standartus (TAS), kuriuos tvirtina ir skelbia Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV);
 • Kiti pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys apskaitą turi tvarkyti pagal:
  • – verslo apskaitos standartus (VAS), kuriuos tvirtina ir skelbia Audito ir apskaitos tarnyba, arba
  • – tarptautinius apskaitos standartus (TAS);
 • Viešojo sektoriaus subjektai apskaitą turi tvarkyti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kuriuos tvirtina ir skelbia Lietuvos Respublikos finansų ministerija;
 • Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, taip pat pelno nesiekiančios įstaigos ir organizacijos (išskyrus tas, kurios priskiriamos viešojo sektoriaus subjektams) apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

Turinys

 • 1. APSKAITOS REIKŠMĖ IR JOS REGLAMENTAVIMAS
 • 2. PAGRINDINĖ (FUNDAMENTINĖ) APSKAITOS LYGYBĖ
 • 3. SĄSKAITOS IR DVEJYBINIS ĮRAŠAS
 • 4. APSKAITOS METODO ELEMENTAI IR APSKAITOS CIKLAS
 • 5. ILGALAIKIO MATERIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) IR NURAŠYMO APSKAITA
 • 6. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA

Reziumė

Autorius
dziugasbq
Tipas
Konspektas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 28, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Apskaitos egzamino konspektas

Apskaita Konspektas 2015 m. ingridvis
Apskaitos egzamino teorijos konspektas. Pagrindinių sąvokų, terminų paaiškinimas, teoriniai apskaitos vedimo principai

Finansinės apskaitos konspektas

Apskaita Konspektas 2013 m. rasa13
Konspektas apie finansinę apskaitą, pagrindienės sąvokos, metodai, principai. Padarytas pristatymas is pdf formos.

Apskaitos kursinis PVM apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. ella1996
Kiekviena pasaulio valstybė atlieka daug įvairių funkcijų (pvz.: apsaugos, gamybos ir komercijos, vystymo, administracines). Valstybių kūrimosi pradžioje svarbiausia jų funkcija buvo apginti piliečius...