Vadyba ir organizacijos kultūra

11 psl. / 4202 žod.

Ištrauka

Būti organizacijos dalimi reiškia būti ir jos kultūros dalimi. Kaip rodo pavyzdys, mūsų organizacijos veiklai nepaprastą poveikį daro tai, "kaip mes čia dirbame." Organizacijos kultūros dalį sudaro darbuotojų tarpu­savio santykiai bei esminiai teiginiai, nuostatos.


Turėdamos galvoje pasaulio aplinkos pasikeitimus, nusakytus bendrais bruožais ankstesniuose skyriuose, šių dienų organizacijos susiduria su iššūkiu pri­taikyti organizacijos kultūrą, kad ji būtų ne tik lanksti, bet ir jautri dau­geliui kultūrinių skirtumų, su kuriais organizacijos nariai susiduria tiek sa­voje visuomenėje, tiek ir kitose.


Kadangi dabartinės organizacijos dalyvauja pasaulio ekonomikoje, mes, kaip organizacijos nariai, turime būti jautrūs skirtingiems kultūriniams po­žiūriams, su kuriais susiduriame, plėsdami savo horizontus už šalies ribų. Šio skyriaus tikslas - pasigilinti į organizacijos kultūros sąvoką, atskleis­ti jos veikimą bei suprasti multikultūros, susijusios su šių dienų organizacijomis, iššūkius ir problemas tiek savo šalyje, tiek ir užsienyje.ORGANIZACIJOS KULTŪROS SAMPRATA


Jau seniai kultūra yra svarbi sąvoka, padedanti suprasti visuomenes ir žmonių grupes. Kultūra antropologine ir istorine prasme yra tam tikros grupės ar visuo­menės šerdis - kas būdinga jos narių tarpusavio santykiams bei santykiams su pašaliniais, ir kaip jie gauna tai, ko siekia.


Per pastaruosius penkiolika metų studijuojantys organizacijas išplėtė or­ganizacijos kultūros sąvoką, kad galėtų paaiškinti daug organizacijose vykstančių dalykų. Kodėl "IBM" vadovai dėvi baltus marškinius? Kodėl "Procter & Gamble" nariai raštus rašo tik ant vieno puslapio? Kodėl be­veik visi "DuPont" susitikimai prasideda nuo pokalbio apie saugumą? Ar tai paslaptingi "gentiniai" ritualai? Aišku, kad visų šių dalykų neįmano­ma iki galo išaiškinti tradicinių vadybos teorijos mokyklų terminais.


Iki devintojo dešimtmečio pradžios daugeliui atrodė, jog, norint gerai išsiaiškinti organizacijos veiklą, pakanka suprasti organizacijos strategiją (planavimą) bei jos struktūrą (organizavimą). Tačiau daugelis teoretikų pastebėjo, kad organizacijose vyksta žymiai daugiau, negu naujų produktų ir paslaugų kūrimas bei dėmesys hierarchijai ir valdžiai. Kad su­prastų kai kuriuos pagrindinius organizacijų skirtumus, tyrinėtojai, iš dalies paskatinti pastangų suprasti ne savoje šalyje esančias organizacijas, veikian­čias pagal kažkokias kitas esmines nuostatas, pradėjo vartoti kultūros są­voką, paimtą iš antropologijos.

Turinys

Reziumė

Autorius
iiuta
Tipas
Konspektas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.70
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 18, 2018
Apimtis
11 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Organizacijos vadovavimo kultūra

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. rasa13
Mokslinėje literatūroje organizacinė kultūra apibūdinama keliais aspektais: tam tikri elgsenos reguliavimai; grupės normos, standartai, kaip reikia elgtis; vertybės; formali filosofija; žaidimo taisyklės; klimatas;...