Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalga

28 psl. / 19000 žod.

Ištrauka

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pažymima, kad viena pagrindi­nių žmogaus teisių garantijų yra jo teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinime lemia paties asmens suvokimas, kad jo teisės ar laisvės pažeidžiamos. Niekas negali kliudyti jam kreiptis į teismą. Kreipimasis į teismą yra subjektyvi procesinė Konstitucijos garantuota asmens teisė <...>2.

Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Konstitucijos nuostatos įtvirtina tik teisę kreiptis į teismą, bet nenustato šios teisės įgyvendinimo tvarkos3. Siekiant įgyvendinti visų asmenų lygią teisę naudotis teismine gynyba, tai pat proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, Konstitucijos 30 straipsnio 1 da­lyje ir CPK 5 straipsnyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka nustatyta CPK ir Įeituose įstatymuose. Šios tvarkos nesilaikymas sukelia procesinių teisinių padarinių - civilinė byla neiškeliama, kol procesinis dokumentas neatitinka visų procesiniuose įstatymuose nustatytų procesinių dokumentų reikalavimų4. Dėl to asmuo, siekiantis įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, privalo įvykdyti pareigas, susijusias su tinkamu ieškinio įforminimu.

Šis teisinis reguliavimas dera su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsau­gos konvencijos (toliau - Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės kreiptis į teismą aiškinimu Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau - EŽTT) praktikoje. Dėl teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo nurodoma, kad teisės kreiptis į teismą pobūdis reikalauja valstybės reguliavimo, tačiau toks reguliavimas negali pažeisti teisės esmės arba prieštarauti kitoms Konvencijos teisėms5. Įvairių procesinių reikalavimų ieški­nio turiniui ir formai nustatymas pateisinamas, nes jais siekiama užtikrinti efektyvų teisingumo vykdymą ir operatyvų procesą, todėl formalių procesinių reikalavimų taikymas priimant ieškinį savaime nereiškia teisės kreiptis į teismą pažeidimo6. Žmo­gaus Teisių Teismo sprendimuose taip pat pabrėžiama, kad Konvencija garantuoja praktines ir efektyvias teises, bet ne teorines ir iliuzines, todėl Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja valstybes kiekvienam asmeniui užtikrinti veiksmingą teisę kreiptis į teismą7.


Turinys

 • Įvadas
 • 1. Ieškinio trūkumų šalinimas
 • 1.1. Ieškinio trūkumų šalinimo instituto paskirtis ir esmė
 • 1.2. Nutartis dėl ieškinio trūkumų šalinimo ir terminas jiems pašalinti
 • 1.3. Trūkumai, nesudarantys esminių kliūčių tolesnei proceso eigai
 • 1.4. Nutarčių, susijusių su ieškinio trūkumų šalinimu, apskundimas
 • 2. Ieškinio turinys ir forma
 • 3. Ieškinio elementai
 • 3.1. Ieškinio pagrindas
 • 3.2. Ieškinio dalykas
 • 4. Bendrieji ieškiniui, kaip procesiniam dokumentui, keliami reikalavimai
 • 4.1. Duomenys apie byloje dalyvaujančius asmenis
 • 4.2. Duomenys apie byloje dalyvaujančių asmenų gyvenamąją vietą
 • 4.3. KM ieškinyje nurodomi duomenys
 • 5. Ieškinio suma ir žyminio mokesčio dydžio nustatymas
 • 6. Reikalavimai ieškinio formai
 • 7. Prie ieškinio pridedami dokumentai
 • 7.1. Įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes
 • 7.2. Pateikiamų procesinių dokumentų ir jų priedų skaičius
 • 7.3. Pateikiamų procesinių dokumentų ir jų priedų kalba
 • 7.4. Procesinių dokumentų priedų pateikimo forma
 • 7.5. Duomenys, patvirtinantys žyminio mokesčio sumokėjimą
 • 8. Ieškinio priėmimo įforminimas ir civilinės bylos iškėlimas
 • Išvados

Reziumė

Autorius
amnne
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 31, 2018
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Teisės praktika teisme

Teisė Praktikos ataskaita 2008 m. moksliuke
Atlikdama praktiką Vilniaus miesto 1-ajeme apylinkės teisme turėjau galimybę iš arčiau susipažinti su nepriklausoma Lietuvos teisinės sistemos dalimi, su svarbiu teisinio proceso institutu...

Praktikos ataskaita teisme

Teisė Praktikos ataskaita ABC12345
1. INSTITUCIJOS, KURIOJE ATLIKAU CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRAKTIKĄ APIBŪDINIMAS. 2. TEORINĖ UŽDUOTIS. TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI. TEISMO ŠAUKIMAI IR PRANEŠIMAI, JŲ SKIRTUMAI, ĮTEIKIMO YPATUMAI....