AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

28 psl. / 5035 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas teikia labai daug naudingos informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius ir labiau pagrįstus operatyvinius, taktinius bei strateginius verslo sprendimus, ir kurią tinkamai naudojant galima sumažinti iškylančią riziką bei išvengti daugelio problemų. Neretai įmonės finansinei veiklai įvertinti ir prognozuoti vadovybė apsiriboja vien tik finansine atskaitomybe ir joje atsispindinčiais veiklos rezultatų rodikliais. Tačiau numatant įmonės perspektyvas ir planuojant veiklą būtina išsamesnė šių ataskaitų analizė, daugiau dėmesio skiriant rodiklių dinaminiams, struktūriniams pokyčiams, įvairių veiksnių įtakos nustatymui.
Finansinė analizė, nors ir tiria praėjusių laikotarpių rodiklius, tačiau ji orientuota į ateitį. Vienas iš svarbiausių jos tikslų – numatyti įmonės veiklos perspektyvas. Įmonių vadovai, verslininkai, kaip ir daugelis žmonių, kuria ateities planus, neįvertindami daugelio vidinių ir išorinių veiksnių, neįvertina įmonės finansinės analizės reikšmės.
Tyrimo objektas. AB „Agrowill group“
Tyrimo tikslas. Išanalizuoti AB „Agrowill Group“ veiklos rezultatų prognozes.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti teorinius finansinės analizės ir veiklos prognozavimo tyrimo aspektus.
2. Atlikti AB „Agrowill group“ balanso horizontalią ir vertikalią analizes;
3. Įvertinti finansų būklę remiantis finansiniais rodikliais;
4. Nustatyti bankroto tikimybes tolesnėje įmonės veikloje.
Tyrimo metodai: horizontalioji analizė, vertikalioji analizė, santykinių rodiklių analizė, grafinis rezultatų vaizdavimas. Darbe remtasi moksline ekonomine – finansine literatūra. AB „Agrowill Group“ finansiniais duomenimis – 2009 metų balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitomis.


Turinys

 • KURSINIO DARBO ĮVERTINIMO LAPAS2
 • SANTRAUKA4
 • ĮVADAS7
 • 1. ĮMONĖS VEIKLOS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA8
 • 2. FINANSINĖS ANALIZĖS IR VEIKLOS PROGNOZAVIMO TEORINIAI PAGRINDAI9
 • 2.1 FINANSŲ ANALIZĖS REIKŠMĖ9
 • 2.2 FINANSŲ ANALIZĖS UŽDAVINIAI10
 • 2.3 ANALIZĖS RŪŠYS11
 • 2.4 ĮMONĖS VEIKLOS PROGNOZAVIMAS12
 • 2.5 PARDAVIMŲ APIMČIŲ PROGNOZAVIMAS12
 • 4.1.1 Pasirengimas prognozavimui12
 • 4.1.2 Pardavimų prognozavimo metodai13
 • 2.6 BANKROTO PROGNOZAVIMAS IR NUSTATYMAS14
 • 2.7 VEIKLOS STABILUMAS17
 • 3. PRAKTINĖ DALIS18
 • 3.1. AB „AGROWILL“ BALANSO HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI ANALIZĖS18
 • 3.2 AB „AGROWILL“ FINANSINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS21
 • 3.3 BANKROTO PROGNOZAVIMAS22
 • 3.4 VEIKLOS STABILUMO KOEFICIENTAS24
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS26
 • VARTOJAMŲ TERMINŲ ŽODYNAS26
 • PRIEDAI27

Reziumė

Autorius
simaandreja
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 27, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Įmonės "X" finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. grreettaaa
Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas....

Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. karpis
Darbe atliekama įmonės finansinė analizė ir pagal apskaičiuotus finansinius rodiklius yra prognozuojama tolimesnė įmonės raida. Apžvelgiami galimi sunkumai ir stabilumo įvertinimas.

UAB "X" finansinės analizės ir veiklos gerinimo galimybės

Finansai Kursinis darbas 2016 m. grigdanga
Įmonės finansinės, ūkinės veiklos rezultatų išanalizuotas rinkinys. Jį perskaičius galima susipažinti su įmonės finansais, investicijomis, potencialu. Kiekvienoje įmonėje yra vedama finansinė ataskaita buhalterių....