Ekonomika ir verslas / Vadyba

Veiklos planavimas nevyriausybinėse organizacijose

0 atsiliepimų
Autorius:
Kiekvienoje demokratinėje visuomenėje egzistuoja trys pagrindiniai organizacijų sektoriai: valstybinis, kuriam priskiriamas Seimas, Vyriausybė, ministerijos, apskričių ir savivaldybių valdymo institucijos, kitos valstybinės ar savivaldybių įstaigos; antrasis – verslo sektorius, kuriam priklauso įvairių rūšių komercinės ir gamybos įmonės bei bendrovės ir trečiasis, kurį sudaro nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinės organizacijos gali būti apibrėžiamos kaip „organizacijos, paremtos savanoriška veikla, pelno nesiekiančios, nepavaldžios valdžios institucijoms“ ; „laisva piliečių valia įkurtos demokratinės organizacijos, kurios tarnauja visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio dalyvavimo valstybės valdyme“ .
Lietuvai stiprinant savo demokratijos pagrindus, smarkiai didėja nevyriausybinio sektoriaus svarba tiek valstybiniame, tiek kiekvieno piliečio gyvenime. Nevyriausybinės organizacijos yra naudingos visuomenei, kadangi jos greičiau pastebi aktualias socialines problemas, skatina visuomenės pilietiškumą, yra tarpininkės tarp valdžios ir verslo struktūrų bei žmonių ir pan.
Tam, kad nevyriausybinės organizacijos sugebėtų atlikti savo funkcijas ir dirbti profesionaliai, joms labai svarbu mokėti tinkamai planuoti savo veiklą. Veiklos planavimas – kiekvienos organizacijos pagrindas. Organizacijoms planavimas svarbus tuo, kad jis įgalina organizaciją konkrečiai ir tiksliai apibrėžti situaciją, kurioje organizacija yra šiuo metu, numatyti, ką ji nori pasiekti, iškelti tikslus ir uždavinius, kad pasiekti norimą padėtį, taip pat numatyti reikalingus darbuotojus, lėšas ir kitus išteklius veiklai įgyvendinti. Planavimas įgalina organizaciją organizuoti kasdieninį darbą bei lanksčiai reaguoti į pokyčius arba krizines situacijas. Todėl organizacijų veiklos planavimo nagrinėjimas – aktualus ir svarbus klausimas.
Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti veiklos planavimo nevyriausybinėse organizacijose aspektus.
Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti nevyriausybinės organizacijos sampratą.
2. Atskleisti veiklos planavimo organizacijoje reikšmę.
3. Aptarti veiklos planavimo nevyriausybinėse organizacijose ypatumus.
4. Aprašyti skirtingus planavimo modelius nevyriausybinėse organizacijose.
Darbo objektas – veiklos planavimas.
Nevyriausybinių organizacijų veikla, jos organizavimu ir planavimu domėjosi ir analizavo daugelis Lietuvos ir užsienio autorių. R. Šimašius (2007) nagrinėjo nevyriausybinių organizacijų termino problemą, šių organizacijų teisinį reglamentavimą ir jo vaidmenį, pasaulinę nevyriausybinių organizacijų reglamentavimo praktiką. M. Arimavičiūtė (2006) apibūdino viešojo sektoriaus specifiką bei plačiai aprašė strateginį ir programinį planavimą, atsižvelgiant į nepelno organizacijų pobūdį. G. J. Stern (1996) daugiausia nagrinėjo nevyriausybinių organizacijų marketingą, tačiau jį glaudžiai siejo su sugebėjimu tinkamai planuoti veiklą. J. Budrienė (2005) įsigilino į darbo ir veiklos organizavimo ypatumus, apibrėžė svarbiausius veiksnius ir aspektus, turinčius įtakos veiklos organizavimo efektyvumui. Rusų mokslininkai I. V. Anatoljevič, T. V. Popova (2008) taip pat nagrinėjo veiklos organizavimo ypatumus ir principus.
Minėti ir kiti autoriai pabrėžė nevyriausybinių organizacijų specifiką ir neretai sudėtingesnę nei kitų įmonių veiklą, kas kelia papildomus reikalavimus ir pasunkina veiklos planavimo procesą. Kadangi nevyriausybinės organizacijos – modernios, naujos visuomenės bruožas, jų tyrimai ir metodiniai nurodymai veiklos organizavimui taip pat yra pakankamai nauji bei reikalauja gilesnės analizės ir plėtros. Atsižvelgiant į tokį nevyriausybinių organizacijų specifiškumą bei veiklos planavimo svarbą, būtina toliau gilintis į nevyriausybinių organizacijų veiklos planavimą, ieškoti pozityvios praktikos pavyzdžių ir tinkamiausių nevyriausybinėms organizacijoms planavimo modelių.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6317 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SAMPRATA IR SPECIFIKA4
 • 1.1. Nevyriausybinės organizacijos modernioje visuomenėje4
 • 2. VEIKLOS PLANAVIMAS NEVYRIAUSYBINĖSE ORGANIZACIJOSE6
 • 2.1 Planavimas – viena iš pagrindinių valdymo funkcijų6
 • 2.1 Planavimo principai8
 • 2.2 Planavimo proceso etapai9
 • 3. PLANAVIMO MODELIAI12
 • 3.1 Strateginis planavimo modelis12
 • 3.2 Operatyvinis planavimas15
 • 3.3 Programinis planavimas17
 • Išvados20
 • Literatūros sąrašas21
 • Priedai23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą
Referatas Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą

Verslininkystės istorija siekia senuosius amžius. Ji atsirado vykstant darbo pasidalijimui, plėtojantis prekybai. Tai pradžia šiandieninės [...]

Įmonės veiklos taktinis planavimas
Kursinis darbas Įmonės veiklos taktinis planavimas

Įmonės veiklos taktinio planavimo kursinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti studentų žinias, išvystyti sugebėjimą [...]

Įmonės veiklos planavimas
Kursinis darbas Įmonės veiklos planavimas

Darbo užduoti - Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis:Įmonės bazinio periodo ekonominių [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės
Referatas Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

Temos aktualumas. Daugelis žmonių bijo nematomos, negirdimos, neturinčios kvapo ir skonio radioaktyviųjų medžiagų jonizuojančios radiacijos.

UAB „Dana ir ko“ pardavimų veiklos finansinis planavimas
Diplominis darbas UAB „Dana ir ko“ pardavimų veiklos finansinis planavimas

Šiame bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjama situaciją, Lietuvoje įsikūrusios akcinės bendrovės. UAB „Dana ir ko“ - [...]

Organizacijos pardavimų planavimas
Referatas Organizacijos pardavimų planavimas

Pardavimų planai ypatingai svarbūs stambioms įmonėms, kurios turi padalinius, veikiančius įvairiose rinkose arba apimančius skirtingas [...]

Įmonėx veiklos taktinis planavimas
Referatas Įmonėx veiklos taktinis planavimas

Įmonės veiklos taktinio planavimo grupinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą [...]

Organizacijos ir individualaus darbo planavimas
Referatas Organizacijos ir individualaus darbo planavimas

Ne paslaptis, jo šiais naujaisiais moderniais laikais visose organizacijose bandoma siekti geriausių ir kokybiškiausių darbo [...]

Strateginės planavimas - valstybės formalizuota veikla
Referatas Strateginės planavimas - valstybės formalizuota veikla

Žodis ,,strategija” dažnai vartojamas kasdieninėje kalboje. Plačiąja prasme jis reiškia tiesiog planą, sumanymą ar programą [...]

Įmonės veiklos planavimas
Kursinis darbas Įmonės veiklos planavimas

Įmonės veiklai pratęsti pasirinkome trečiąjį filialą, turėjusį iš pažiūros geriausias galimybes didinti pelną ir apyvartą.

UAB
Laboratorinis darbas UAB "Mineraliniai vandenys" rinkodaros veiklos planavimas

Rinkodara tebelieka ta verslo veiklos sritis, kurios tikslas yra išsiaiškinti organizacijos kliento poreikius bei pageidavimus [...]

Įmonės veiklos planavimas.
Kursinis darbas Įmonės veiklos planavimas.

Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis: Įmonės ekonominių rodiklių apskaičiavimas 1.1.     Produkcijos gamybos [...]

Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės
Referatas Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės

Teisė laisvai jungtis arba nesijungti į įvairias organizacijas yra viena iš svarbiausių žmogaus teisių, todėl [...]

Nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos analizė
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos analizė

Nevyriausybinė organizacija – tai visuomeninė įstaiga, juridinis asmuo, veikiantis nepelno tikslais. Nevyriausybinės organizacijos pagrindinis tikslas [...]