Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje

31 psl. / 6515 žod.

Ištrauka

Iškart po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo LR vyriausybė išleido nutarimą „Dėl nevyriausybinių institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant lietuvos respublikos vyriausybės socialinės reformos programą, skatinimo“. Šiuo nutarimu neviriausybinės organizacijos buvo duotas pirmas žingsnis tapti pilnavertėmis konkurentėmis su valstybinėmis institucijomis dėl socialinių paslaugų teikimo.
Socialinių paslaugų teikimo reforma Lietuvoje pradėta 2002 metais ir ji tebevyksta ir šendien. Ši reforma liečia valstybinį ir neviriausybinį sektorius, organizuojančius bei teikiančius socialines paslaugas, atsižvelgiant į paslaugų gavėjus, todėl socialinių paslaugų teikimo procesui turi būti skirtas įpatingas dėmesys.Vienas iš pagrindinių reformos tikslų – plėsti rinką socialinių paslaugų teikėjams, remiant nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO), pavienių asmenų ir bendruomenių
pastangas bei iniciatyvą. Šis tikslas bus pasiektas sukuriant teisines, administracines ir finansines sąlygas įtraukti aktyviausias NVO į socialinių paslaugų sistemą lygios partnerystės pagrindu. Galutinis reformos tikslas - – įvertinus poreikius, teikti reikiamas socialines paslaugas ir sukurti kiek įmanoma geresnes sąlygas didinti paslaugų gavėjų pasitikėjimą savimi bei skatinti juos aktyviai ieškoti būdų padėti sau. Reforma siekiama užtikrinti pakankamą vyresnių žmonių ir pažeidžiamiausių grupių apsaugą ir plėtoti socialinės apsaugos sistemą kaip specialią priemonę skurdo problemai spręsti ir vėl integruoti socialiai atskirtus asmenis bei šeimas į visuomenę ir darbą. ( Lietuvos bendrasis programavimo dokumentas 2004-2006, 109 p.)
2011 metų socialiniame pranešime yra pateikiami duomenys, kad 2011 m. veikė apie 760 įvairaus pavaldumo socialinių paslaugų įstaigų. Lietuvos statistikos departa¬mento duomenimis, 2011 m. šiose įstaigose socialinės paslaugos nuolat buvo teikiamos 91,2 tūkst. neįgalių¬jų, senyvo amžiaus asmenų, likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos asmenų, socialinės rizikos šeimų ir kt. asmenų, dar apie 27,6 tūkst. asmenų ir 4,8 tūkst. šeimų gavo socialines paslaugas savo namuose. Be to, 161,4 tūkst. asmenų naudojosi bendrosiomis socialinėmis paslaugomis (nemokamo maitinimo, aprūpini¬mo būtiniausiais daiktais, asmens higienos, transporto paslaugomis).(Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 2010-2011, 147 p. )
Taip pat pranešime teigiama, kad poreikis socialinėms paslaugoms auga. Tai sąlygoja socialinės - demografinės tendencijos: socialinės rizikos šeimų ir jose augančiųvaikų, neįgaliųjų skaičiaus didėjimas, visuomenės senėjimas. Tokia informacija puikiai patvirtina, kad mum begalo svarbu jog socialinių paslaugų infrastruktūra vis tobulėtų.
Šiame darbegiliau pažvelgsiu bendradarbiavimą tarp neviriausybinių organizacijų ir savivaldybių teikiant socialines paslaugas Lietuvoje.
Pagrindinė problema - Kokią reikšmę socialinei politikai turi NVO ir savivaldybės Bendradarbiavimas?
Darbo aktualumas. Kad socialinių paslaugų teikimo reforma Lietuvoje pradėta 2002 metais ir tebevykstanti šiandien, liečia valstybinį ir nevyriausybinį sektorius, organizuojančius ir teikiančiussocialines paslaugas bei paslaugų gavėjus, todėl šiam procesui būtinas ypatingas dėmesys.Steigiasi ir veikia pelno nesiekiančios ir valstybės administracinėms struktūroms nepavaldžios organizacijos, vadinamos nevyriausybinėmis (NVO ). Jos gali tapti lydiariaujančiomis organizacijomis teikiant socialines paslaugas, o teikti socialines paslaugas mūsų šalyje yra būtina nes didelė dalis gyventojų neišsiverstų be teikiamų socialinių paslaugų.
Darbo tikslas. Išanalizuoti Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo aspektus, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje. Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:
1. Aptarti Socialinių paslaugų sampratą.
2. Apžvelgti socialinių paslaugų klasifikaciją.
3. Aptarti NVO sampratą.
4. Pateikti NVO socialinėje rinkoje tipus.
5. Išnagrinėti Valstybinių institucijų bei Svivaldybių bendradarbiavimą su NVO
Darbo metodai:istorinė analizė, lyginamuoju metodu, aprašymu, informacijos sisteminimu.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄVOKA5
  • 1.1 Socialinių paslaugų klasifikavimas8
  • II. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SPECELIZACIJA TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS13
  • 2.1 Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, tipai15
  • 2.2 Nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rūšys19
  • 2.3 Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis ir savivaldybėmis kryptys21
  • IŠVADOS26

Reziumė

Autorius
elderx
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2014 m. gin27
Šiuolaikiniame pasaulyje net ir ekonomiškai stipriose valstybėse socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi valstybės viešosios politikos sritis. Viena iš socialinės pagalbos sričių...

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. gin27
Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant valstybės funkcijų įgyvendinimą, teikiant viešąsias paslaugas, stiprinant demokratiją...