Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Ne pelno organizacijų veiklos ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų – nevyriausybinių ne pelno organizacijų, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos gyvenimo sąlygas ar padeda tiems žmonėms, kuriems pagalba labiausiai reikalinga, gausa. Šio tipo organizacijos įvardijamos įvai-riais terminais: ne pelno, pelno nesiekiančios, nevyriausybinės, nevalstybinės, visuomeninės, pilieti-nės, savanoriškos, labdaringos, filantropinės, trečiojo sektoriaus ir t.t.. Tai savanoriškos organizacijos, kurios įsteigtos laisva žmonių valia ir skirtos užtikrinti šių žmonių - organizacijos narių - poreikius. Apie ne pelno organizacijas tiek Lietuvos Respublikos, tiek kitų valstybių Konstitucijose kalbama iš žmogaus teisių užtikrinimo pozicijų. Teisė laisvai jungtis arba nesijungti į asociacijas yra laikoma viena iš svarbiausių žmogaus teisių, todėl ji įtvirtinta praktiškai kiekvienos demokratinės valstybės konstitucijoje.
Ne pelno organizacijų veikla skirta visuomenės labui, jos stengiasi didinti visuomenės sąmonin-gumą ir neabejingumą svarbioms problemoms. Taigi, jos mažina visuomenės susipriešinimą bei didina socialinę integraciją. Ne pelno organizacijos taip pat gali įnešti nemažą indėlį informuodamos visuo-menę, formuodamos socialinių paslaugų tinklą, skatindamos vyriausybės veiksmų skaidrumą ir kelda-mos visuomenės sąmoningumo lygį.
Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje, iš dalies dėl ilgai trukusios tarybinės okupacijos, dar neturi visų sąlygų aukščiau apibrėžtiems svarbiems vaidmenims atlikti. Tačiau pastaruoju metu paste-bima tendencija, kada pelno nesiekiančios organizacijos siekia aktyviai dalyvauti beveik visuose viešo-jo gyvenimo veiklose. Būtent iš valdžios institucijų ne pelno organizacijos yra pajėgios perimti dauge-lio viešojo valdymo funkcijų (socialinės apsaugos, sporto veiklos organizavimo, kultūros projektų finansavimo, švietimo, nusikaltimų prevencijos ir kt.) vykdymą.
Tyrimo objektas – ne pelno organizacijos ir jų veiklos pagrindai.
Tyrimo tikslas – sisteminiu požiūriu ištirti ne pelno organizacijų veiklą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, aptarti jų ryšį su valdžios organais bei panagrinėti galimas perspektyvas.
Darbo uždaviniai:
• išnagrinėti ne pelno organizacijų formavimosi procesą bei aptarti šių organizacijų skirsty-mą ir ypatumus;
• apžvelgti pelno nesiekiančių organizacijų teisinį reguliavimą ir vaidmenį komercinėje veikloje;
• aptarti kokią vietą valstybės institucijų sistemoje užima ne pelno organizacijos;
• išanalizuoti ne pelno organizacijų veiklos įgyvendinimą ir perspektyvas, vykdant valstybės pavestas funkcijas.
Darbo tipas:
Apimtis:
8598 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮŽANGA5
 • 1. NE PELNO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PAGRINDAI6
 • 1.1. Ne pelno organizacijų atsiradimas ir vystimasis6
 • 1.2. Ne pelno organizacijų pagrindinės rūšys ir jų samprata7
 • 2. NE PELNO ORGANIZACIJŲ POLITINĖ IR EKONOMINĖ APLINKA11
 • 2.1. Ne pelno organizacijų vaidmuo visuomenėje12
 • 2.2. Ne pelno organizacijų ekonominė veikla ir jos ribos15
 • 3. NE PELNO ORGANIZACIJŲ IR VYRIAUSYBĖS BENDRADARBIAVIMAS18
 • 3.1. Parama ir politinės konsultacijos18
 • 3.2. Viešųjų paslaugų pirkimas20
 • 4. NE PELNO ORGANIZACIJŲ APLINKA UŽSIENIO ŠALYSE…………………………22
 • 5. NE PELNO ORGANIZACIJŲ PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS24
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪRA28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Diplominis darbas Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Baigiamojo darbo aktualumas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumų policijos veikloje klausimas yra aktualus visuomenei, kadangi [...]

Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre
Diplominis darbas Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre

Darbo temos naujumas ir aktualumas. Gyvenant visuomenėje, kurioje nuolat kyla įvairių socialinių problemų, atsiranda poreikis [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Lytinio švietimo organizavimo ypatumai mokykloje
Kursinis darbas Lytinio švietimo organizavimo ypatumai mokykloje

Šiuolaikinėje visuomenėje lytinis švietimas tampa vis aktualesne problema, kadangi vis daugiau nepilnamečių susilaukia vaikų, proporcingai [...]

Administracinių prievartos priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Kursinis darbas Administracinių prievartos priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Kadangi ne visi asmenys ir ne visada yra linkę laikytis konstitucijos bei įstatymų keliamų reikalavimų [...]

Unesco veiklos ypatumai ir trūkumai
Prezentacija Unesco veiklos ypatumai ir trūkumai

•Vykdomoji taryba – UNESCO generalinėje konferencijoje renkamas vienas iš trijų UNESCO Konstitucijoje (UNESCO Constitution) numatytų [...]

Švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystės kultūrą (projektinės veiklos aspektu)
Kursinis darbas Švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystės kultūrą (projektinės veiklos aspektu)

Tyrimo aktualumas. Per pastaruosius du dešimtmečius švietimo politika smarkiai pasikeitė. Įgyvendinant naujas reikšmingas švietimo naujoves [...]

Klaipėdos rajono paramos šeimai centro veiklos organizavimas
Referatas Klaipėdos rajono paramos šeimai centro veiklos organizavimas

Socialinės paslaugos- istorinės socialinio [...]

Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą
Diplominis darbas Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą

Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama meninė projektinė veikla teoriniu aspektu. Antrojoje dalyje išanalizuotas paauglių socialinis ugdymas [...]

Socialinio pedagogo vadybinės veiklos organizavimas mokykloje
Referatas Socialinio pedagogo vadybinės veiklos organizavimas mokykloje

Šiandieninėje visuomenėje, patiriančioje globalizacijos procesų pasekmes, jaunimo problemos tampa vis sudėtingesnės, todėl jų sprendimui reikalinga [...]

Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės
Referatas Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės

Teisė laisvai jungtis arba nesijungti į įvairias organizacijas yra viena iš svarbiausių žmogaus teisių, todėl [...]

Biuro veiklos organizavimas VSDFV Mažeikių skyriuje
Praktikos ataskaita Biuro veiklos organizavimas VSDFV Mažeikių skyriuje

Kiekvienoje įmonėje bei įstaigoje yra svarbus darbo organizavimas. Organizuodami darbą, planuodami, skirstydami darbuotojus pagal kvalifikaciją [...]

Nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos analizė
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos analizė

Nevyriausybinė organizacija – tai visuomeninė įstaiga, juridinis asmuo, veikiantis nepelno tikslais. Nevyriausybinės organizacijos pagrindinis tikslas [...]

Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai
Kursinis darbas Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai

Pakankamai išsamus teorinio pobūdžio kursinis darbas, paremtas teisės doktrina. [...]

Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai
Referatas Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai

Sudaryti įvairias sutartis- tai natūralus kasdienio gyvenimo reiškinys. Sutartis yra visos visuomenės ir valstybės egzistavimo [...]