SEB banko teikiamų paslaugų privatiems klientams analizė Lietuvoje

61 psl. / 15566 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Komerciniai bankai kiekvienos šalies visuomenėje turi didelę reikšmę. Bankai, kaip specializuotos finansinės institucijos, laikinai telkia šalies gyventojų ir įmonių patikėtas lėšas ir santaupas, teikia kreditus, tarpininkauja atsiskaitymuose, leidžia vertybinius popierius ir atlieka su jais susijusias operacijas bei kitas licenzijuotas funkcijas. Pagrindinė bankų verslų struktūros dalis – tai pinigų pardavimas paskolų pavidalu, kuris sudaro didžiausią bankų turto dalį ir per finansinės atskaitomybės laikotarpį padeda uždirbti vidutiniškai 75 procentus visų pajamų. Privatūs klientai, būdami imlūs kreditavimui, sudaro didžiąją banko skolininkų dalį, todėl tinkamas privačių klientų paskolų porfelio sudarymas, priežiūra ir valdymas bei efektyvumo didinimas turėtų būti vienais iš prioritetinių kiekvieno komercinio banko veiklos tikslų.
Tyrimo objektas – AB SEB banko Lietuvoje privatiems klientams teikiamos kreditavimo paslaugos.
Kursinio darbo tikslas – banko teikiamų paskolų privatiems klientams analizė.
Kursinio darvo tikslui pasiekti iškelti šie svarbiausi uždaviniai:
Teorinės dalies uždviniai:
 apibrėžti kredito sąvoką, būtinumą visuomenėje bei pagrindines charakteristikas;
 išskirti kredito sutartį identifikuojančius elementus;
 aptarti kreditavimo principus, kredito rūšis bei kredito užtikrinimo priemones;
 išanalizuoti paskolų teisinį reglamentavimą Lietuvoje.
Praktinės dalies uždaviniai:
 išanalizuoti AB SEB banko teikiamų būsto, vartojimo ir kitų kreditų portfelius 2006 m. – 2010 m.;
 išanalizuoti banko patirtus nuostolius dėl sumažėjusios kreditų vertės 2006 m. – 2010 m.;
 įvertinti banko nuvertėjusių kreditų portfelio pokyčius 2006 m. – 2010 m.;
 išanalizuoti banko taikomas kredito rizikos sumažinimo priemones 2006 m. -2010 m.;
 išanalizuoti vidutinių metinių VILIBOR ir EURIBOR palūkanų normų įtaką AB SEB banko paskolų palūkanų normoms 2006 m. – 2010 m.;
 atlikti Lietuvos komercinių teikiamų būsto, vartojimo ir kitų kreditų portfelio situacijos analizę 2011 m. III ketvirčio duomenimis;
 suformuluoti išvadas ir pateikti pasiūlymus.
Tyrimo metodai. Rengiant kursinį darbą, buvo naudotasi šiais tyrimo metodais:
 Dokmentų analizės metodas – taikytinas nagrinėjant banko TFAS finansines ataskaitas, LBA komercinių bankų statistinę informaciją bei mokslinius straipsnius.
 Sisteminės analizės metodas – naudotas analizuojant nagrinėtą statistinę informaciją ir apibendrinant rezultatus.
 Meta-analizės metodas – naudotas apibendrinant Lietuvoje vykdytus tyrimus, apklausas bei formuojant išvadas.
 Apibendrinimo metodas – taikytinas iškeliant kursinio darbo tikslus, sudarant darbo planą bei apibendrinant rezultatus.
 Sintezės metodas – naudotas įvertinant banko veiklos efektyvumą, sujungiant atskiras charakteristikas į bendrą visumą.
 Klasifikavimas – naudotas nagrinėjamos mokslinės literatūros nuoseklumo nustatymui.
Darbo struktūra. Kursinį darbą sudaro 2 pagrindinės dalys. Teorinėje dalyje yra analizuojamas kreditavimo procesas, kredito rūšys, grąžinimo užtikrinimo priemonės bei teisinis paskolos prievolės reglamentavimas Lietuvoje. Praktinėje dalyje yra analizuojama AB SEB banko teikiamų paskolų privatiems klientams portfelių dinamika, įvertinama nuostolių dėl sumažejusios kreditų vertės įtaka banko veiklai bei nuvertėjusių kreditų apimtys. Aptariamos banko veikloje naudojamos rizikos sumažinimo priemonės bei VILIBOR ir EURIBOR metinių bazinių palūkanų įtaka paskolų palūkanų svyravimams. Antroje darbo dalyje taip pat pateikiama komercinių bankų paskolų portfelių apimčių palyginamoji analizė. Išvadų ir pasiūlymų dalyje yra pateikiamas banko privačių klientų kreditavimo paslaugų elektyvumo įvertinimo apibendrinimas bei pasiūlymai, galintys turėti teigiamos įtakos kreditavimo veiklos efektyvumui ateityje.
Darbo apimtis – 60 puslapių, pateikiant 14 paveikslų ir 1 priedą. Panaudota 77 literatūros šaltiniai.


Turinys

 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. KREDITO PASLAUGŲ PRIVATIEMS KLIENTAMS TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1. Kredito sąvoka, pagrindinės funkcijos ir kredito sistema7
 • 1.1.1. Kredito sąvoka ir charakteristikos7
 • 1.1.2. Kredito būtinumas, pagrindinės funkcijos ir sistema9
 • 1.2. Kredito sutarties elementai10
 • 1.3. Fizinių asmenų kreditavimo principai ir kredito rūšys12
 • 1.3.1. Kreditavimo principai12
 • 1.3.2. Kredito rūšys13
 • 1.4. Kredito apdraudimo priemonės17
 • 1.5. Paskolų teisinis reglamentavimas Lietuvoje19
 • 2. AB SEB BANKO TEIKIAMŲ PASKOLŲ PRIVATIEMS KLIENTAMS ANALIZĖ23
 • 2.1. AB SEB banko charakteristika23
 • 2.2. Privatiems klientams teikiamų paskolų apžvalga27
 • 2.2.1. Būsto kreditai27
 • 2.2.2. Vartojimo kreditai30
 • 2.2.3. „Kiti kreditai“: didelių galimybių kreditas ir kredito limitas32
 • 2.3. AB SEB banko privačių klientų kreditavimo paslaugų ekonominis įvertinimas34
 • 2.3.1. Pajamų ir palūkanų pajamų lyginamosios dalies pokyčiai34
 • 2.3.2. Patirtų nuostolių dėl kreditų sumažėjusios vertės (specialiųjų atidėjinių) analizė35
 • 2.3.3. AB SEB banko taikomos kredito rizikos sumažinimo procedūros38
 • 2.3.4. AB SEB banko teikiamų paskolų vidutinių metinių VILIBOR ir EURIBOR palūkanų normų dinamika39
 • 2.4. AB SEB banko suteiktų paskolų privatiems klientams dalis Lietuvos komercinių bankų kontekste41
 • 2.4.1. Lietuvos komercinių bankų suteiktų būsto kreditų portfelio apžvalga41
 • 2.4.2. Lietuvos komercinių bankų vartojimo paskolų portfelio apžvalga43
 • 2.4.3. Lietuvos komercinių bankų „Kitų paskolų“ privatiems klientams portfelio apžvalga46
 • SANTRAUKA52
 • SUMMARY54
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS56
 • 1 PRIEDAS61

Reziumė

Autorius
rolandas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€13.60
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 16, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
61 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Geras darbas

Susiję darbai