Ekonomika ir verslas / Finansai

SEB banko teikiamų paslaugų privatiems klientams analizė Lietuvoje

1 atsiliepimas
Autorius:
Temos aktualumas. Komerciniai bankai kiekvienos šalies visuomenėje turi didelę reikšmę. Bankai, kaip specializuotos finansinės institucijos, laikinai telkia šalies gyventojų ir įmonių patikėtas lėšas ir santaupas, teikia kreditus, tarpininkauja atsiskaitymuose, leidžia vertybinius popierius ir atlieka su jais susijusias operacijas bei kitas licenzijuotas funkcijas. Pagrindinė bankų verslų struktūros dalis – tai pinigų pardavimas paskolų pavidalu, kuris sudaro didžiausią bankų turto dalį ir per finansinės atskaitomybės laikotarpį padeda uždirbti vidutiniškai 75 procentus visų pajamų. Privatūs klientai, būdami imlūs kreditavimui, sudaro didžiąją banko skolininkų dalį, todėl tinkamas privačių klientų paskolų porfelio sudarymas, priežiūra ir valdymas bei efektyvumo didinimas turėtų būti vienais iš prioritetinių kiekvieno komercinio banko veiklos tikslų.
Tyrimo objektas – AB SEB banko Lietuvoje privatiems klientams teikiamos kreditavimo paslaugos.
Kursinio darbo tikslas – banko teikiamų paskolų privatiems klientams analizė.
Kursinio darvo tikslui pasiekti iškelti šie svarbiausi uždaviniai:
Teorinės dalies uždviniai:
 apibrėžti kredito sąvoką, būtinumą visuomenėje bei pagrindines charakteristikas;
 išskirti kredito sutartį identifikuojančius elementus;
 aptarti kreditavimo principus, kredito rūšis bei kredito užtikrinimo priemones;
 išanalizuoti paskolų teisinį reglamentavimą Lietuvoje.
Praktinės dalies uždaviniai:
 išanalizuoti AB SEB banko teikiamų būsto, vartojimo ir kitų kreditų portfelius 2006 m. – 2010 m.;
 išanalizuoti banko patirtus nuostolius dėl sumažėjusios kreditų vertės 2006 m. – 2010 m.;
 įvertinti banko nuvertėjusių kreditų portfelio pokyčius 2006 m. – 2010 m.;
 išanalizuoti banko taikomas kredito rizikos sumažinimo priemones 2006 m. -2010 m.;
 išanalizuoti vidutinių metinių VILIBOR ir EURIBOR palūkanų normų įtaką AB SEB banko paskolų palūkanų normoms 2006 m. – 2010 m.;
 atlikti Lietuvos komercinių teikiamų būsto, vartojimo ir kitų kreditų portfelio situacijos analizę 2011 m. III ketvirčio duomenimis;
 suformuluoti išvadas ir pateikti pasiūlymus.
Tyrimo metodai. Rengiant kursinį darbą, buvo naudotasi šiais tyrimo metodais:
 Dokmentų analizės metodas – taikytinas nagrinėjant banko TFAS finansines ataskaitas, LBA komercinių bankų statistinę informaciją bei mokslinius straipsnius.
 Sisteminės analizės metodas – naudotas analizuojant nagrinėtą statistinę informaciją ir apibendrinant rezultatus.
 Meta-analizės metodas – naudotas apibendrinant Lietuvoje vykdytus tyrimus, apklausas bei formuojant išvadas.
 Apibendrinimo metodas – taikytinas iškeliant kursinio darbo tikslus, sudarant darbo planą bei apibendrinant rezultatus.
 Sintezės metodas – naudotas įvertinant banko veiklos efektyvumą, sujungiant atskiras charakteristikas į bendrą visumą.
 Klasifikavimas – naudotas nagrinėjamos mokslinės literatūros nuoseklumo nustatymui.
Darbo struktūra. Kursinį darbą sudaro 2 pagrindinės dalys. Teorinėje dalyje yra analizuojamas kreditavimo procesas, kredito rūšys, grąžinimo užtikrinimo priemonės bei teisinis paskolos prievolės reglamentavimas Lietuvoje. Praktinėje dalyje yra analizuojama AB SEB banko teikiamų paskolų privatiems klientams portfelių dinamika, įvertinama nuostolių dėl sumažejusios kreditų vertės įtaka banko veiklai bei nuvertėjusių kreditų apimtys. Aptariamos banko veikloje naudojamos rizikos sumažinimo priemonės bei VILIBOR ir EURIBOR metinių bazinių palūkanų įtaka paskolų palūkanų svyravimams. Antroje darbo dalyje taip pat pateikiama komercinių bankų paskolų portfelių apimčių palyginamoji analizė. Išvadų ir pasiūlymų dalyje yra pateikiamas banko privačių klientų kreditavimo paslaugų elektyvumo įvertinimo apibendrinimas bei pasiūlymai, galintys turėti teigiamos įtakos kreditavimo veiklos efektyvumui ateityje.
Darbo apimtis – 60 puslapių, pateikiant 14 paveikslų ir 1 priedą. Panaudota 77 literatūros šaltiniai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15566 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. KREDITO PASLAUGŲ PRIVATIEMS KLIENTAMS TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1. Kredito sąvoka, pagrindinės funkcijos ir kredito sistema7
 • 1.1.1. Kredito sąvoka ir charakteristikos7
 • 1.1.2. Kredito būtinumas, pagrindinės funkcijos ir sistema9
 • 1.2. Kredito sutarties elementai10
 • 1.3. Fizinių asmenų kreditavimo principai ir kredito rūšys12
 • 1.3.1. Kreditavimo principai12
 • 1.3.2. Kredito rūšys13
 • 1.4. Kredito apdraudimo priemonės17
 • 1.5. Paskolų teisinis reglamentavimas Lietuvoje19
 • 2. AB SEB BANKO TEIKIAMŲ PASKOLŲ PRIVATIEMS KLIENTAMS ANALIZĖ23
 • 2.1. AB SEB banko charakteristika23
 • 2.2. Privatiems klientams teikiamų paskolų apžvalga27
 • 2.2.1. Būsto kreditai27
 • 2.2.2. Vartojimo kreditai30
 • 2.2.3. „Kiti kreditai“: didelių galimybių kreditas ir kredito limitas32
 • 2.3. AB SEB banko privačių klientų kreditavimo paslaugų ekonominis įvertinimas34
 • 2.3.1. Pajamų ir palūkanų pajamų lyginamosios dalies pokyčiai34
 • 2.3.2. Patirtų nuostolių dėl kreditų sumažėjusios vertės (specialiųjų atidėjinių) analizė35
 • 2.3.3. AB SEB banko taikomos kredito rizikos sumažinimo procedūros38
 • 2.3.4. AB SEB banko teikiamų paskolų vidutinių metinių VILIBOR ir EURIBOR palūkanų normų dinamika39
 • 2.4. AB SEB banko suteiktų paskolų privatiems klientams dalis Lietuvos komercinių bankų kontekste41
 • 2.4.1. Lietuvos komercinių bankų suteiktų būsto kreditų portfelio apžvalga41
 • 2.4.2. Lietuvos komercinių bankų vartojimo paskolų portfelio apžvalga43
 • 2.4.3. Lietuvos komercinių bankų „Kitų paskolų“ privatiems klientams portfelio apžvalga46
 • SANTRAUKA52
 • SUMMARY54
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS56
 • 1 PRIEDAS61

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Geras darbas
, 2016-05-17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos bankų paskolų privatiems klientams analizė
Kursinis darbas Lietuvos bankų paskolų privatiems klientams analizė

Dabartinė situacija Lietuvoje yra tokia, kad be bankų ir jų teikiamų paslaugų, žmonės negalėtų judėti [...]

Klientų požiūris į
Referatas Klientų požiūris į "Telia Lietuva" bendrovės teikiamas paslaugas

TELIA įmonių grupė yra didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų bendrovės "TeliaSonera AB (publ)" įmonių [...]

Viešosios elektroninės paslaugos teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje, jų analizė
Kursinis darbas Viešosios elektroninės paslaugos teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje, jų analizė

Temos naujumas ir aktualumas.Šiuolaikinėje visuomenėje žinios ir informacija turi didžiausią įtaką įvairių gyvenimo sričių plėtotei.

AB “Šiaulių banko” įvaizdis: klientų nuomonių analizė
Diplominis darbas AB “Šiaulių banko” įvaizdis: klientų nuomonių analizė

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu kiekviena įmonė savo veikloje greta gamybos, kainodaros, veiklos produktyvumo [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas
Diplominis darbas Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas

Šiuolaikinis transporto vaidmuo yra ryškiai pasikeitęs. Transportas yra gyvybiškai svarbus ne tik žmogui, bet ir [...]

,,Swedbank“ ir “SEB” bankų paskolų privatiems klientams lyginamoji analizė
Diplominis darbas ,,Swedbank“ ir “SEB” bankų paskolų privatiems klientams lyginamoji analizė

Aktualumas: bankų teikiamos paskolos privatiems klientams tampa neatsiejama gyvenimo dalis, kadangi dauguma žmonių kurdami šeimą [...]

Piliečiai kaip klientai: teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas
Referatas Piliečiai kaip klientai: teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas

Su viešosiomis paslaugomis XXIa. susiduria baveik kiekvienas pilietis, taigi visi piliečiai yra lyg klientai viešajame [...]

UAB „Ergo lietuva“ teikiamų paslaugų rinkos tyrimas
Referatas UAB „Ergo lietuva“ teikiamų paslaugų rinkos tyrimas

Lietuvoje, rinkos sąlygomis draudimo verslas gyvuoja apie penkiolika metų ir, palyginti su išsivysčiusiomis šalimis, jo [...]

Palyginamoji
Praktikos ataskaita Palyginamoji "Citadele" banko analizė su kitais Lietuvoje veikiančiais bankais

AB „Citadele“ bankas Lietuvoje priklauso Latvijoje įsteigto „Citadele“ banko grupei. AS „Citadele banka“  grupės pagrindinė [...]

AB SEB banko teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas
Tyrimas AB SEB banko teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas

Finansų sektorius yra svarbi šalies ekonomikos dalis. Tai sistema, susidedanti iš atskirų sektorių, tarp kurių [...]

Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas klientams, lankantiems psichikos sveikatos centrą
Diplominis darbas Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas klientams, lankantiems psichikos sveikatos centrą

Baigiamojo darbo tikslas - išanalizuoti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą klientams, lankantiems Anykščių rajono psichikos [...]

Sporto klubo „Impuls“ teikiamų paslaugų marketingo analizė
Referatas Sporto klubo „Impuls“ teikiamų paslaugų marketingo analizė

Paslaugų svarba kiekvieno žmogaus gyvenime neabejotina. Šiandien neįsivaizduojame savo būties be buitinių, mokymo, pervežimo, finansinių [...]

UAB „Interactio“ įmonės sinchroninio vertimo paslaugos klientų gaunamos vertės analizė
Kursinis darbas UAB „Interactio“ įmonės sinchroninio vertimo paslaugos klientų gaunamos vertės analizė

Įmonė UAB „Interactio“- turi ir plėtoją mobilią platformą, kuri WI-FI ryšio pagalba gali perduoti sinchronizuotą [...]

UAB „X“ kazino teikiamų paslaugų analizė
Praktikos ataskaita UAB „X“ kazino teikiamų paslaugų analizė

Lošimai ir sėkmės (kitaip tariant pasisekimų, laime grindžiami) žaidžiami jau tūkstančius metų ir sutinkami visose [...]