Naratyviniai alkoholinių gėrimų interneto svetainių reklamų modeliai

23 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Reklama šiuolaikiniams žmonėms daro didžiulę įtaką, kuo toliau tuo labiau ji skverbiasi į kiekvieno žmogaus
mintis ir veiksmus. Ja yra siekiama atkreipti vartotojų dėmesį į reklamuojamą prekę ar paslaugą, tai yra lyg viešas skelbimas, kuriuo siekiama atkreipti žmonių dėmesį į prekių ar paslaugų egzistavimą, jų ypatybes, kainą
ir padidinti jų patrauklumą ir perkamumą kuo didesnei vartotojų rinkai. Juk dabar reklamų yra daugybė visur: laikr aščiuose, žurnaluose, internete, reklaminiuose stenduose, autobusuose, televizijoje, radijo pranešimuose
ir t.t. Taigi, nereikėtų stebėtis, jog prekių vardai, jų logotipai, melodijos ir šūkiai tapo neatskiriama visuomenės dalimi, o tai kartais gali turėti ir neigiamą įtaką kiekvienam vartotojui. Tokią neigiamą įtaką gali daryti ir alkoholio reklamos, kurios ir bus nagrinėjamos šiame darbe, tačiau apie jų teigiamą ar neigiamą įtaką nebus
kalbama, šio darbo tikslas yra pažiūrėti į šias reklamas semiotiniu požiūriu ir atskleisti, kokie naratyviniai modeliai yra taikomi alkoholinių gėrimų reklamose. Minėtam tikslui pasiekti yra keliami tokie darbo uždaviniai:

1. Apibrėžti, kas yra semiotika, supažindinti su semiotinės analizės reikšmių lygmenimis.
2. Pateiktiužsienio ir lietuviškų reklamų semiotines analizes.
3. Tarpusavyje palyginti užsienio ir lietuviškų alkoholinių gėrimų reklamų semiotines analizes.

Temos aktualumas:
ši tema yra svarbi tuo, jog tinkamai pasitelkus semiotinę analizę galima daug labiau padidinti reklamuojamų produktų paklausą. Semiotinė analizė yra plačiau paplitusi tyrinėjant literatūrą, tačiau kuo toliau, tuo labiau ji pasitelkiama nagrinėjant ir reklamas. Toks semiotinės analizės būdas yra labiau paplitęs užsienyje, tačiau bėgant laikui jis vis labiau naudojamas ir Lietuvoje.
Tyrimo objektas: alkoholinių gėrimų interneto svetainių reklamos.
Darbo medžiaga: tyrimui atlikti buvo pasirinktos trys užsienio ir trys lietuviško alaus vaizdinės reklamos.
Tyrimo metodas: aprašomasis, analitinis tyrimas.
Darbo struktūra: šį kursinį darbą sudaro įvadas, teorinė ir praktinė dalys, išvados, šaltiniai ir literatūra. Įvade yra nurodomas darbo tikslas, keliami darbo uždaviniai, temos aktualumas, objektas, naudojama medžiaga. Teorinėje darbo dalyje, remiantis Dainius Vaitiekūno „Literatūrinėssemiotikos pradmenys “, Ron Beasley, Marcel Danesi.„Persuasive Signs. The Semiotics ofAdvertising“ lietuvišku Laimos Nevinskaitės vertimu, Mostauskio„ S. Shopenhaueris–apie estetinępatirtį“ veikalais yra trumpai aprašytas semiotikos mokslas, aptariama reklama semiotiniu požiūriu, estetinė pagava, reikšmės lygmenys. Praktinėje dalyje yra aptariami naratyviniai modeliai pasirinktose užsienio ir Lietuvos alaus reklamose ir jie tarpusavyje yra palyginami. Išvadose punktais yra surašyti apibendrinimai ir viso darbo rezultatai.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS
 • TEORINĖ DALIS
 • 1. Semiotika
 • 1.1. Reklama semiotiniu požiūriu
 • 1.2.Reklamos tyrimuose vartojamos semiotikos sąvokos
 • 2. Estetinė pagava.
 • 3.Reikšmės lygmenys
 • 3.1. Diskursyvinis lygmuo
 • 3.2. Naratyvinis lygmuo
 • 3.2.1.Naratyvinio lygmens sąvokos
 • 3.2.2 Kanoninė naratyvinė shema
 • 3.3 Loginis–semantinis lygmuo
 • PRAKTINĖ DALIS
 • 1. Užsienio reklamos
 • 1.1 Alaus „Corona“reklama
 • 1.2. Alaus „Corlton Draught“ reklama
 • 1.3.Antroji „Corlton Draught“ alaus reklama
 • 2. Lietuviškos reklamos.
 • 2.1.„Švyturio“ alaus reklama
 • 2.2.„HORN” alaus reklama
 • 2.3.„Tornado“ alaus reklama
 • 3.Užsienio ir lietuviškų alaus reklamų palyginimas
 • IŠVADOS
 • ŠALTINIAI
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
ausrinelig
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 13, 2014
Apimtis
23 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Reklama spaudoje

Rinkodara Prezentacija justinaz
Apie 1900 metus leidėjai, suvokę, kad įplaukos iš reklamos gali pakeisti prenumeratos įplaukas pradėjo propaguoti savo leidinius kaip reklamos platinimo būdą.Nuo 1992...

Lietuvoje taikomos internetinės prekybos reklamos apžvalga

Rinkodara Referatas 2011 m. rasa13
Temos aktualumas. Internetinė prekyba reklama – sudėtingas informacijos perdavimo elektronika komunikaci­nis procesas, formuojantis vartotojo sąmonėje tvirtą psichologinę būseną, kad pasiektų ekonominius, kultūrinius, socialinius...

Sudominimo būdai renginių studentams reklamose

Rinkodara Referatas 2015 m. skye101
Šiame, sparčiai tobulėjančių technologijų bei komunikacijos amžiuje, itin svarbi yra reklama, kuri kasdien turi būti vis geresnė, paveikesnė ir vis labiau patraukianti adresato...

Interneto reklamos poveikis vaikams

Rinkodara Prezentacija dalintis gera*
•Tobulėjant technologijoms, reklamos internete daugėja; •Vis daugiau ir daugiau šeimų naudoja kompiuterius bei internetą; •Interneto reklama pradedama naudoti siekiant paveikti vaikus;