Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje

24 psl. / 7060 žod.

Ištrauka

Žmogaus lytis yra skiriamasis bruožas, kuris mus lydi visą gyvenimą – nuo gimimo iki mirties. Anot Ališauskienės ir Šeršniovos (2000), vienas iš labiausiai aptariamų klausimų susijusių su lytimi – kiek vyrai ir moterys yra panašūs ir kiek jie skiriasi. Lyčių interesai, asmenybės bruožai bei gebėjimai akivaizdžiai skiriasi, tačiau kas lemia šiuos skirtumus nėra aišku. Ne kartą esame girdėję, jog moterys ir vyrai yra visiškai skirtingos asmenybės, tam pabrėžti dažnai pateikiami du kraštutinimai vaizduojantys lyčių skirtumus: moterys kilusios iš Veneros, vyrai – iš Marso. Lyčių skirtumai dažnai yra nagrinėjami mėnesiniuose leidiniuose ir mėgėjiškose knygose, kuriose, anot Cohen (2011), pateikiamas gana lengvabūdiškas požiūris į lyčių skirtumus, formuojantis lyčių diskriminaciją. Nagrinėjant lyčių skirtumumas, labai svarbu suprasti, jog nei viena lytis nėra pranašesnę už kitą. Lyčių skirtumai dažnai yra akivaizdūs, tačiau vienose srityse moterys yra pranašesnės už vyrus, o kitose pranašesni yra vyrai.Anot Maldeikio ir Maceinos (1947), vyras ir moteris turi tiek prigimtinių, tiek socialinės aplinkos sudarytų skirtumų. Šie skirtumai pasireiškia vos gimus ir stiprėja bręstant: mergaitės ir berniukai jau vaikystėje žaidžia skirtingus žaidimus, o suaugę – skirtingai siekia savo tikslo. Lyčių skirtumai jau daugelį metų domina mokslininkus bei mąstytojus. Tačiau tik XXI amžiuje jie imti nagrinėti siekiant ne patvirtinti vyrų pranašumą, bet suprasti, kurie lyčių skirtumai yra realūs, o kurie yra istorijos ir kultūros procese susiformavusių stereotipų rezultatas. Iki tol buvo laikomasi vienos lyties modelio, atsiskleidžiančio Aristotelio ir Galeno teorijose, pasak kurio – moteris yra tuščia kategorija (Beauvoir, 1996). Darbo objektas – lyčių skirtumai.Darbo tikslas – išsiaiškinti ir pateikti lyčių skirtumus, jų atsiradimo prielaidas bei įtaką socialiniam vaidmeniui visuomenėje.Pagrindinys darbo uždavinys: atskleisti mokslinę nagrinėjamo reiškinio sampratą, remiantis literatūros analize.Metodai: Siekiant išsiaiškinti bei pateikti moters ir vyro skirtumus, buvo analizuojama mokslinė literatūra, įvairių tyrimų rezultatai. Moters ir vyro skirtumų paaiškinimui pateikti, buvo nagrinėjamos psichodinaminės krypties asmenybės teorijos bei lyčių raidos teorijos.Darbo struktūra. Šį darbą sudaro: įvadas, 5 skyriai, išvados ir naudota literatūra (32 šaltinis).


Turinys

 • Įvadas3
 • 1 skyrius. LYTIES ISTORIJA IR SAMPRATA4
 • 1.1. Lyties istorija4
 • 1.2. Socialinės ir biologinės lyties samprata4
 • 2 skyrius. SOCIALINIAI LYČIŲ VAIDMENYS, STEREOTIPAI BEI VYRIŠKUMO IR MOTERIŠKUMO TRANSFORMACIJA6
 • 2.1. Nuostatos apie socialinius lyčių vaidmenis Lietuvoje ir pasaulyje6
 • 2.2. Lyčių stereotipų kūrimas reklamose, televizijoje ir muilo operose bei jų pasekmės7
 • 2.2.1 Lyčių stereotipų kūrimas reklamose7
 • 2.2.2. Lyčių stereotipų kūrimas televizijoje ir muilo operose8
 • 2.2.3. Stereotipų pasekmės abiems lytims9
 • 2.3. Lyčių krizė9
 • 3 skyrius. LYČIŲ VAIDMENŲ DIFERENCIACIJOS AIŠKINIMAS11
 • 3.1. Funkcionalizmo požiūriai11
 • 3.2. Feminizmo požiūriai11
 • 3.2.1. Liberalusis feminizmas11
 • 3.2.2. Radikalusis feminizmas12
 • 4 skyrius. LYČIŲ SKIRTUMAI13
 • 4.1. Vyriškos ir moteriškos smegenys pagal Simon Baron-Cohen13
 • 4.1.1. Moteriškos smegenys ir atjauta: įrodymai13
 • 4.1.2. Vyriškos smegenys ir sisteminimas: įrodymai16
 • 4.2. Vyriškumo ir moteriškumo dvasiniai pradai pagal Rudalevičiūtę17
 • 4.2.1. Intuicija ir racionalumas17
 • 4.2.2. Užuojauta ir gailestingumas18
 • 5 skyrius. LYČIŲ SKIRTUMŲ AIŠKINIMAS19
 • 5.1. Lyčių skirtumų aiškinimas remiantis Alfred Adler bei Carl Gustav Jung asmenybės teorijomis19
 • 5.1.1. Lyčių skirtumų aiškinimas remiantis Alfred Adler individualiaja psichologija19
 • 5.1.2. Lyčių skirtumų aiškinimas remiantis Carl Gustav Jung analitine psichologija19
 • 5.2. Lyčių skirtumų aiškinimas remiantis lyčių raidos teorijomis20
 • 5.2.1. Sigmund Freud lyčių raidos teorija20
 • 5.2.2. Nancy Chodorow lyčių raidos teorija21
 • Išvados22
 • Literatūros sąrašas23

Reziumė

Autorius
grelija
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 9, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Masinių informavimo priemonių įtaka jaunimui

Psichologija Kursinis darbas kiuskiuskius
Kiekvienos demokratinės valstybės, tame tarpe ir Lietuvos, svarbiausia vertybė – žmonės, jų ateities perspektyvos. Didelis dėmesys turi būti nukreiptas į vaikų ir jaunimo...

Bendravimo įtakos mūsų gyvenime analizė

Psichologija Kursinis darbas judita696
“Žmogus linkęs bendrauti su panašiais į jį, nes tada jis jaučiasi labiau žmogumi” I.Kantas Bendravimas su kitais žmonėmis yra pagrindinis žmogaus dorovinės traukos...