Tautinių mažumų teisių užtikrinimas Europos teisėje

19 psl. / 4148 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Vienas iš demokratinės visuominės bruožų yra jos jautrumas joje gyvenančioms mažumoms.

Demokratinėse valstybėse daugelio mažumų teisių apsauga yra įtvirtinama įstatymais. Tačiau įstatymai neapima visų santykių tarp visuominės narių. Todęl svarbu suvokti ne tik teisės aktus, bet ir kontekstą, kuriame vyksta žmonių kontaktai, klostosi tarpusavionuostatos ir santykiai.[1]

Klasikinė tarptautinė teisė iš esmės apėmė tik santykius tarp valstybių, taip palikdama individą nuošalyje. Ilgą laiką žmogaus, taip pat ir tautinėms mažumoms priklausančių asmenų, teisių apsauga, kaip žmogaus teisių apsaugos sistemos dalis, buvo laikoma valstybių suvereniteto dalimi. Esminiai pokyčiai įvyko po dviejų pasaulinių karų, kurių pasekmės parodė, kad žmogaus teisės nebegali būti laikomos vien valstybių „vidaus reikalu“ ir traktuojamos tik siauru nacionaliniu lygiu. Padėtis iš esmės pasikeitė po Antrojo pasaulinio karo žmogaus teisių institutui įsitvirtinus tarptautinėje teisėje.[2]

Darbo problema: Tautinės mažumos termino problema buvo ne kartą analizuota ir tarptautinių dokumentųn rengėjų, ir mokslininkų, ir politikų. G. Alfredsonas teigia, kad vyriausybių nesusitarimas priimti tautinės mažumos sąvoką dažnai buvo pateikiamas kaip taktiška priemonė vilkinti esmines diskusijas . Nepaisant to, žmogaus teisės laipsniškai buvo įtvirtintos tarptautiniuose dokumentuose, tiesiogiai arba netiesiogiai paliečiant ir tautinėms mažumoms aktualius klausimus.[3]

Darbo objektas: Tautinių mažumų teisių užtikrinimas ES teisėje

Darbo tikslas: Išanalizuoti tautinių mažumų teises

Darbo uždaviniai: Siekiant įgyvendinti užsibrežtą darbo tikslą, išsikelti šies uždaviniai, kuriais rašysiu darbą.

 1. Išanalizuoti tautinių mažumų sampratą ir raidą;
 2. Apžvelgti tautinių mažumų teisės;
 3. Išsiaiškinti kaip užtikrinamos mažumų teisės.

Metodai: Mokslinės bei informacinio pobūdžio literatūros analizė, teisės aktų analizė.

Darbo struktūra: Darbą sudaro įvadas 3 skyriai su poskyriais, kuriose nagrinėjama darbo tema, pateikiamos išvados, bei naudotos literatūros sąrašas. Išviso darbo apimtis 20 puslapių.

[1] Leončikas T. 2005.Tolerancija Lietuvos visuominėje: tyrimų duomenimis// Tautinių mažumų teisės; Lietuvos žmogaus teisių centras; Vilnius.. 7 psl

[2] Račkauskaitė A. 2009. Tautinės mažumos samprata: tarptautinės teisės aspektai// Tautinės mažumos samprata: tarptautinės teisės aspektai; MRU; Vilnius. 306psl.

[3] Ten pat. 307 psl.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISIŲ GENEZĖ5
 • 1.1. Tautinių mažumų teisių samprata5
 • 1.2. Tautinių mažumų teisių raida8
 • 1.3. Neigiamos nuostatos tautinių mažumų atžvilgiu9
 • II. TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISĖS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖJE11
 • III. TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS13
 • 3.1. Tautinių mažumų apsaugos Europoje apžvalga13
 • 3.2. Tautinių mažumų apsaugos pagrindai Tautų Sąjungoje14
 • 3.3. Tautinių mažumų apsauga pagal Jungtinių Tautų Organizacijos dokumentus15
 • 3.4. Tautinių mažumų apsauga Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje16
 • 3.5. Tautinių mažumų apsauga Europos Taryboje16
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19

Reziumė

Autorius
elderx
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 15, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Energetinio saugumo užtikrinimas Lietuvoje

Politologija Prezentacija 2011 m. indre
Energetinis saugumas neturi vieno konkretaus apibrėžimo. Energetinio saugumo samprata kinta priklausomai nuo subjekto (valstybės) geoenergetinės padėties. Valstybės geoenergetinę padėtį nulemia jos energetikos sektoriaus...

M. Riomerio teisinės valstybės konceptas

Politologija Referatas caffe
Mykolas Riomeris (1880-1945) viena svarbiausių asmenybių Lietuvos teisės mokslo istorijoje. Jis aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rašė straipsnius, domėjosi tautiniais lietuvių reikalais, nepamišdamas savo...