Specialiųjų pedagogų požiūris į specialiosios mokyklos ugdytinių darbines veiklos galimybes

36 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas.

Pastaruoju dešimtmečiu Lietuvoje susidarė iš esmės naujos socialinės, kultūrinės, ekonominės ir politinės sąlygos. Buvo sukurti visų švietimo pakopų ir visų tipų mokyklų teoriniai švietimo reformos pagrindai. Įvyko esminių pokyčių ir neįgaliųjų profesinio ugdymo ir socialinės integracijos srityse. Išleista eilė įstatymų, garantuojančių neįgaliesiems tokias pat teises kaip sveikiesiems, siekiama sudaryti sąlygas visaverčiam gyvenimui.

Neįgaliųjų profesinio rengimo sistema sparčiai kinta. Tokie aspektai, kaip informacinės visuomenės raidos bruožai, kelia vis naujus ir besikeičiančius reikalavimus darbuotojų kvalifikacijai. Kaip teigia Baranauskienė (2004), Elijošius (2004), Pauliukonis (2004), neįgaliųjų asmenų profesinis rengimas ir profesinė adaptacija yra ne tik jaunų žmonių socializacijos prielaida, bet ir nedarbo, deviacijų ir kitų panašių problemų sprendimo būdas.

Parengti žmogų savarankiškam gyvenimui, būsimam darbui, profesijai, atsižvelgiant į dabarties ir ateities ekonomikos reikalavimus – nelengvas uždavinys. Dar sudėtingiau parengti profesijai ir sėkmingam darbui neįgalų jaunuolį, atsižvelgiant į jo interesus, sugebėjimus.

Visuomenės požiūris į neįgaliųjų darbinės veiklos galimybes yra labai svarbus, todėl pasirinkta tema yra aktuali.

Tyrimo objektas – specialiųjų pedagogų požiūris į specialiosios mokyklos ugdytinių darbinės veiklos galimybes

Tyrimo tikslas – nustatyti specialiųjų pedagogų požiūrį į specialiosios mokyklos ugdytinių darbinės veiklos galimybes

Uždaviniai:

Remiantis mokslo literatūros šaltiniais, apžvelgti nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo situaciją.Parengti tyrimo instrumentą, atskleidžiantį specialiųjų pedagogų požiūrį į specialiosios mokyklos ugdytinių darbinės veiklos galimybesNustatyti specialiųjų pedagogų požiūrį į specialiosios mokyklos ugdytinių darbinės veiklos galimybesRemiantis tyrimo rezultatais ir išvadomis parengti rekomendacijas

Tyrimo metodai:

Mokslinės literatūros analizėAnoniminė anketinė apklausa raštuAnketos duomenų analizė, taikant aprašomosios statistikos metodą

Tyrimo imtis - 106 specialieji pedagogai, dirbantys Kauno I-oje, Gelgaudiškio ir Kazlų Rūdos specialiosiose mokyklose.

Darbo struktūra. Darbą sudaro dvi dalys – teorinė ir empirinė. Teorinėje dalyje apžvelgiamos tokios temos: neįgaliųjų profesinio rengimo situacija Lietuvoje, jų darbinė integracija, požiūris į neįgaliuosius ir jų darbinės veiklos galimybes, mokymosi ir darbo motyvacija, karjera ir ją aiškinančios teorijos, socialinio pedagogo vaidmuo renkantis profesiją. Empirinėje dalyje pateikiami specialiųjų pedagogų požiūrio į specialiosios mokyklos ugdytinių darbinės veiklos galimybes tyrimo rezultatai, išvados, rekomendacijos.


Reziumė

Autorius
rosalina
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 7, 2015
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje

Pedagogika Diplominis darbas kristina
Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis reiškinių ir žmogaus sukurtų materialių bei intelektualių vertybių padeda kurti progresyvią visuomenę, užtikrinti žmogaus gyvenimo gerovę. Tačiau yra susiduriama ir...