Socialiniai mokslai / Pedagogika

6 ir 9 klasių mokinių mokymosi motyvacija

0 atsiliepimų
Autorius:

Viena iš aktualiausių problemų ugdymo srityje visame pasaulyje – nenoras mokytis. Mokinių, neturinčių mokymosi motyvacijos, netrūksta ir Lietuvoje. Ši problema neduoda ramybės tiek tėvams, tiek mokytojams. Viena nesėkmingo mokymosi priežasčių – motyvacijos mokytis stoka. Mokymosi motyvacija priklauso ir nuo artimiausių moksleivį supančių žmonių: tėvų, brolių, seserų, draugų, mokytojų ir kt. Tačiau taip pat svarbus paties mokinio požiūris, jo mokymosi motyvai lemiantis mokymosi motyvacijos buvimą ir jos stiprumą.

Motyvacija paaiškina, kas gali pastiprinti elgesį, orientuoti jį į tikslą, kodėl skiriama atitinkamai laiko vienai ar kitai užduočiai atlikti. Motyvacija sąlygoja mokymosi rezultatus, aktualizuoja būtinas mokinio žinias, sugebėjimus bei įgūdžius, žadina jo jautrumą pagalbai iš išorės, turi įtakos mokymosi kokybei ir mokymosi pasekmėms. Motyvacija yra viena iš svarbiausių ugdymo problemų. Mokinių mokymosi motyvacijos stoka ir jos ugdymo svarba atskleidžiama įvairiais aspektais. Mokymosi motyvacijos tyrimai prisideda prie nuoseklaus mokymosi visą gyvenimą, kuris turi tapti svarbiausiu principu pilname mokymosi kontekstų vientisume. Mokymosi motyvacija yra pagrįsta vidine, išorine ir pasiekimų motyvacijomis, orientacija į tikslą bei mokinių įsitraukimo į mokymosi procesą lygiu.

Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad dalies moksleivių mokymosi motyvacija silpnėja dėl įvairiausių psichologinių, socialinių priežasčių, moksleiviai pradeda praleisti pamokas, nelankyti mokyklos ar suprastėja jų pažangumas. Tuo mokiniai apsunkina savo tolesnį gyvenimą, kuriam šiuolaikinis pasaulis kelia žinių ir mokymosi visą gyvenimą iššūkius. Moksleivių mokymosi motyvacijos silpnėjimas, pasireiškiantis nenoru mokytis, blogu lankomumu, domėjimosi stoka – tai viena aktualiausių mokyklos problemų.

Mokymosi motyvacijai įtakos turi ir vaiką supanti aplinka. Pati artimiausia institucija vaikui yra šeima, tačiau be šeimos, vaiko gyvenime didelį vaidmenį atlieka mokykla. Būtent mokykloje jis įgauna impulsą tolimesnei savo veiklai ir kūrybai, tačiau gali įvykti ir atvirkščiai: vaikas, nuolat patirdamas nesėkmes, konfliktuodamas su mokytojais ir bendramoksliais, gali prarasti bet kokį norą mokytis ar net mesti mokyklą. Organizuojant mokymo procesą, reikia galvoti apie mokiniams artimą ir suprantamą mokymosi tikslą. Svarbu išsiaiškinti paties vaiko požiūrį į mokslą ir tai, kaip jis vertina savo nesėkmes ir jų priežastis.

Šiame darbe nagrinėjama šeštų ir devintų klasių mokinių mokymosi motyvacija, ją sudarantys motyvai, įtakojantys veiksniai. Šiuo tikslu siekiama išsiaiškinti esminius skirtingų mokyklinio amžiaus vaikų grupių mokymosi motyvacijos ypatumus, kurie buvo pastebėti atliekant pedagoginę praktiką mokykloje. Atliktas tyrimas ir gauti rezultatai reikšmingi man kaip pedagogei ir visos mokyklos bendruomenei, kurios mokiniai dalyvauja šiame tyrime.

Gauti rezultatai yra svarbūs siekiant giliau atskleisti mokymosi motyvacijos kaip reiškinio prigimtį, prognozuoti jos silpnėjimo priežastis, veikiančias asmenybę, išorinių ir vidinių veiksnių įtaką mokymosi motyvacijai. Išsiaiškinusi šias priežastis galėsiu geriau organizuoti mokymo turinį, kaip pedagogė, mokiniams padėsiu pasiekti geresnių akademinių rezultatų.

Darbo tikslas – ištirti šeštų ir devintų klasių mokinių mokymosi motyvacijos ypatumus.

Darbo uždaviniai:

 • Išanalizuoti mokslinius literatūros šaltinius apie mokymosi motyvaciją, jos sampratą, skirstymą bei įtaką mokymuisi;
 • Atlikti kiekybinį šeštų ir devintų klasių mokinių mokymosi motyvacijos tyrimą;
 • Palyginti skirtingų amžiaus grupių mokinių vidinės ir išorinės mokymosi motyvacijos ypatumus;
 • Aptarti mokymosi motyvacijos sąsajas su mokinių pažangumu ir lankomumu bei noro mokytis ir fiziologinių poreikių tenkinimo ryšį.

 

Darbo problema – kokie veiksniai lemia šeštų ir devintų klasių mokinių mokymosi motyvaciją.

Hipotezė – šeštų ir devintų klasių mokinių mokymosi motyvacija priklauso nuo skirtingų vidinės ir išorinės mokymosi motyvacijos veiksnių.

Tyrimo metodai. Darbe naudotasi apklausos tyrimo metodu, buvo parengtas klausimynas pagal Academic Motivation Questionnaire (Shia, 1998). Atlikta kiekybinė duomenų analizė, buvo naudojama Microsoft Excel programa. Duomenys susisteminti sudarant lentelės ir diagramas.

Tyrimas atliktas Vilniaus rajono Pagirių gimnazijoje. Tyrimo dalyviai – šeštų ir devintų (pirmų gimnazinių) klasių mokiniai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8700 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Literatūros apžvalga4
 • 2.1. Motyvacijos ir motyvų samprata4
 • 2.2. Mokymosi motyvacija ir mokymosi motyvų samprata6
 • 2.3. Mokymosi motyvacija ir mokymasis8
 • 3. Tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, metodika ir tiriamiej10
 • 4. Darbo rezultatai ir jų aptarimas11
 • 4.1. Vidinės motyvacijos veiksniai šeštoje ir devintoje klasėje11
 • 4.2. Išorinės motyvacijos veiksniai šeštoje ir devintoje klasėje16
 • 4.3. Mokymosi motyvacija ir pažangumas23
 • 4.4. Mokymosi motyvacija ir lankomumas24
 • 4.5. Noras mokytis ir fiziologiniai poreikiai25
 • 5. Išvados26
 • Literatūros sąrašas28
 • Priedai29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Z kartos mokinių mokymosi motyvacijos ypatumai
Prezentacija Z kartos mokinių mokymosi motyvacijos ypatumai

  Šiame pristatyme problema formuluojama klausimais? Kokia Z kartos mokinių mokymosi motyvacija? Kokios galimybės ją padidinti? Kokius iššūkius [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Šeimos funkcijų realizavimas vyresniųjų klasių mokinių požiūriu
Kursinis darbas Šeimos funkcijų realizavimas vyresniųjų klasių mokinių požiūriu

Šeima – pagrindinė visuomenės ląstelė, unikali socialinė institucija, nuo kurios prasideda nacionalinio lygmens kataklizmai ir [...]

Veiksniai, lemiantys anglų kalbos mokymo ir mokymosi sėkmės ir nesėkmės: mokytojų ir mokinių nuomonė
Kursinis darbas Veiksniai, lemiantys anglų kalbos mokymo ir mokymosi sėkmės ir nesėkmės: mokytojų ir mokinių nuomonė

Aktualumas. Žinių visuomenė, padidėjęs konkurencingumas bei informacijos srautas skatina žmogų ugdytis nuo pat [...]

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai
Diplominis darbas Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas [...]

Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai
Prezentacija Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai

Dirbdama su vaikais ir, žinoma, prisimindama save vaikystėje, supratau, kad įvairaus [...]

Mokymosi motyvacija
Konspektas Mokymosi motyvacija

Mokymosi rezultatus ir sėkmę motyvacija sąlygoja dažniau, negu tai įsivaizduoja besimokantieji. Kuo daugiau domimasi tam [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

Klausos sutrikimų turinčių mokinių mokymas lietuvių kalbos
Referatas Klausos sutrikimų turinčių mokinių mokymas lietuvių kalbos

Bendrojo išsilavinimo standartuose (Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai,2003) sakoma, kad pagrindinis [...]

Mokymosi motyvacijos svarba studijoms
Referatas Mokymosi motyvacijos svarba studijoms

Motyvacija yra labai svarbi, nes apima labai plačią sferą: poreikius, interesus, vertybes, pažiūras, įsitikinimus. Kartu [...]

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

Pradinių klasių mokinio sudominimas knyga ir skaitymu
Referatas Pradinių klasių mokinio sudominimas knyga ir skaitymu

Darbo eiga: MOKINIO PASIRINKIMAS. SUSIPAŽINIMAS SU MOKINIU IR JO KAIP SKAITYTOJO PAŽINIMAS. SKATINIMAS SKAITYTI. Knygos parinkimas. VEIKLŲ [...]

Pradinių klasių mokinio, kaip skaitytojo, įvertinimas
Praktikos ataskaita Pradinių klasių mokinio, kaip skaitytojo, įvertinimas

Darbo eiga.  Savo praktiką atlikau 2 klasėje, todėl mano pasirinkta mokinė yra antrokė LAURA (vardas [...]

Suaugusiųjų mokymosi motyvacija
Referatas Suaugusiųjų mokymosi motyvacija

Kaita šiuolaikinėje visuomenėje yra visa apimanti. Ji pasireiškia mokslinių ir technologinių pokyčių skatinamais didėjančiais reikalavimais [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.